Samexkursion BFiG och VEK till Klippan, Härryda 2 augusti 2016
Foto och text Aimon Niklasson
Om du tycker bilderna är för stora zooma via webläsarnes verktyg till 50 %!Vi samlades efter en liten promenad vid torpruinen
På slåtterängen i norr lyste ett stort antal slåttergubbar mot den mörka skogen
Arnica montana snarare "dräng" än "gubbe"!
Pga stormarna har de rel gamla granarna skadats och angripits av barkborrar och andra insekter. Svampar tar sedan hand om resten.


(Vad händer efter storm i skogen!)Fomitopsis pinicola klibbticka är en viktig brunrötare i granskog och ses nu rikligt i skogen. Träden bryts ofta som högstubbar. Dropparna är inte vattendroppar!
Fomitopsis pinicola Dubbeldäckare. För lavar och mossor blir det en stor skillnad i fuktighet och temperatur om trädet blir liggande på marken (låga), bryts av (högstubbe) eller blir en kvarstående torraka.
Lycopodium annotinum Nere vid bäcken växer revlummer i täta bestånd
Linea borealis På några av stubbarna finns linnean dock ej blommande.
Menegazzia terebrata hållav är en ovanlig lav. Notera hål i bål!
Bryoria capillaris grå tagellav inte så vanlig i våra trakter. Blir gul med kaliumhydroxid
Bryoria fuscecens manlav reagerar ej på samma sätt med KOH. Liksom sin släkting ovan draperar dessa hänglavar granarna i norra Sverige.
Usnea philipendula skägglav har ganska långa revor i Klippans naturreservat
Ramalina farinacea Mjölig brosklav har samma färg på båda sidorna och soral till skillnad från den vanligare slånlaven (Evernia prunasti) som är vit på undersidan
Niclas Frank hade flera skarpsynta (unga) håvleverantörer!
Detta resulterade i ett stort antal skalbaggar och andra mindre insekter
Aglais io Påfågelöga. På dagens förexkursion sågs en del fjärilar och blomflugor
Episyrphus balteatus Flyttblomfluga flyttar hit från kanske Pyreneerna!! Kommer hit på sensommaren varje år.
Helophilus affinis Mörk kärrblomfluga är en vanlig inhemsk blomfluga
Eristalis sp. En slamfluga (blomfluga) som ej är så lättbeständ i fält
Autographa gramma gammafly en annan flyttare! Den fladdrade runt i en mjökört så snabbt att jag först på bilderna kunde artbestämma den!
Ceraptheryx graminis gaffelgräsfly,
ett vanligt nattfly vid blandljuslampan men här på åkervädd mitt på dagenEpirrhoe alternata grå mårfältmätare, också ett nattfly och ofta med utbredda vingar men här efter en regnskur!Pieris napi rapsfjäril, notera de pudrade ribborna under.


Argynnis paphia Inte helt lätt att bestämma på ovansidan!Argynnis paphia men ser man undersidan blir det uppenbart att det är en silverstreckad pärlemorfjäril


Deilephila elpenor larv av större snabelsvärmare. Huvudet upp och med 2 falska ögon som kan ändra storlek i avskräckande syfte. Kryper ner i marken vid förpuppningen. Satt kvar under kvällen men då med huvudet nedåt!
Hesperia comma silversmygare på ängen under dagen. Känns igen på de kritvita fläckarna
Pyrrhosoma nymphula röd flickslända enda flicksländan med röd kropp vid bäcken
Rik lavflora på ett av torpets gamla vårdträd en lönn
kanske klarar sig hamlade askar bättre från askskottskjuka?
Troglodytes troglodytes i fägatans stenar kanske denna unga gärdsmygsunge kläckts?
komplicerat i all enkelhet.
Underst en Lecanora-"kantlav" som bestå av en svamp och en alg i samarbete.
Ovanpå en levermossa Frullania dilatata som om man tittar i mikroskop,
i vatten som denna levermossa härbergerar i sin småflikar under stora bladet kan finna det lilla björndjuret,
kanske mest känt som experimentdjur ute i rymden
Pertusaria pertusa porlav saknar apothecium men man ser istället mynningarna på perithecierna som fyller motsvarande funktion
Orthotrichum lyelli stor hättemossa med rikligt med bruna nästan genomskinliga groddkorn finns på ganska små träd i kanten av slåtterängen,
som ytterligare ett tecken på hur rikt detta ställe är på livsformer men kanske inte i pengar!
Copyright Aimon Niklasson och Botaniska föreningen i Göteborg.