Floraväktarverksamheten i Bohuslän inklusive Göteborgsområdet - Årsrapport 1994
Introduktion, hotkategorier, floraväktare, m m | Rödlistan | Hotartsrapporten

Hotartsrapporten för Bohuslän 1994

B = Bohuslän, V = Västergötland (socknar vilka ingår i Göteborgs och Bohus län)


Akut hotade taxa (1) | Sårbara taxa (2) | Tillägg

 

AKUT HOTADE TAXA --- Hotkategori 1

Aethusa cynapium ssp. agrestis LITEN VILDPERSILJA
Ej känd av Fries 1945 och 1971.
Inga lokaler är kända.

Ajuga genevensis KRITSUGA
Två lokaler (Fries 1945). Inga aktuella lokaler är kända.
SENASTE UPPGIFT: Lundby sn, Arendal 1905; Lyse sn, Långeviken 1930-38.

Anthemis cotula KAMOMILLKULLA
Mångenstädes i södra halvan av länet (Fries 1945)

VAskim sn, Krokegården 1 ex 1992 SOS tillfällig lokal
B Lycke sn, Bremmenäs by
1931 H Fries (AHG VI:33)

(=Bremnäs)
5-6 ex 1965 HA

d:o
1000-tals ex 1991 ELj

d:o
1000-tals ex 1992 ELj

d:o
1000-tals ex 1993 HA

d:o
ngt färre ex 1994 HA
Strax efter återupptäckten omkr. 1965 (HA) fanns här 5-6 ex. Markägaren underrättades och tog hänsyn till arten på växtplatsen. Tidigare endast i vägdike, på senare år har den ökat och växer i åkerkant, traktorväg och ute på åkrar inom samma jordbruksfastighet. Grödor som odlas är havre, blandsäd och vall. Fröreserven är mycket god. Årets något sämre utfall beror troligen på att det är en ny markägare, som brukar jorden mer intensivt och konstgödslar. -- Avtal om upphörande av användning av handelsgödsel torde träffas omgående.

Artemisia stelleriana SANDMALÖRT
En lokal i Tanum (Fries 1945).

B Tanum sn ca 7 ex 1992 ELj, YN

d:o ca 4 ex 1993 YN, ELj

d:o ca 4 ex 1994 YN
Känd från Tanum sedan början av 1900-talet (belägg Växtbio, Uppsala), numera utgången i Skåne (1952) och Halland och är därmed landets enda lokal. Återupptäckt 1992 av Erik Ljungstrand. Antalsuppgifterna avser plantor eller plantgrupper, vilket är svårt att tyda: 4 “exemplar“ eller ett enda ex med 4 grupper?

Botrychium simplex DVÄRGLÅSBRÄKEN
En lokal i Tanum (Fries 1945), i Lysekil och Tjärnö (Fries 1971).
SENASTE UPPGIFT: Eftersökt vid ett flertal tillfällen mycket noga på de tre kända lokalerna (Fries 1971) av JC, YN och ELj:

B Lysekil sn, Trötemyrsvägen 1967 Gunnar Gustafsson

d:o 1992 senast eftersökt, ej återf. Lokalen bebyggd!

Tanum sn, Havstensund 1926 The Svedberg

d:o 1990 och 1992 senast eftersökt, ej återf.

Tjärnö sn, Sydkoster publ. Fries A. Friesendahl

d:o 1992 senast eftersökt, ej återf.

Bromus commutatus BRINKLOSTA
Tillfällig på ca 15 lokaler i hela länet (Fries 1945 och 1971). Inga aktuella lokaler är kända.
SENASTE UPPGIFT: Angered sn, Agnesbergs kvarn, 1954.

Bromus lepidus FINLOSTA
Åtta lokaler, troligen tillfälligt (Fries 1945). Inga aktuella lokaler är kända.
SENASTE UPPGIFT: Örgryte sn, banvall vid Örgryte gamla kyrka, 1939.

Bromus racemosus ÄNGSLOSTA
Mångenstädes i södra delen av länet upp till Uddevalla. Inhemsk åtminstone på havsstränder (Fries 1945). Inga aktuella lokaler. Arten skall specialinventeras 1995.

Centaurea nigra SVARTKLINT
Funnen på ett fåtal lokaler (Fries 1945 och 1971). Mest tillfällig.

V Göteborg, Änggårdsbergen fåtalig 1987 ELj

d:o
1993 ELj, lokalen (1) ej återf.
De gamla lokalerna uppgivna i Fries 1971 är ej kontrollerade. Möjligen är Torp-lokalen (Folke Lundberg 1967) kvar? Troligen är alla övriga göteborgslokalerna borta!

Chenopodium vulvaria STINKMÅLLA
Flerstädes
från Göteborg till Kungälv, obeständig (Fries 1945 och 1971) Inga aktuella lokaler är kända.
SENASTE UPPGIFT: Örgryte sn, Delsjöupplaget, 1960.

Halimione portulacoides PORTLAKMÅLLA
Ny eller återupptäckt art för Sverige 1991. Tidigare sannolikt på Ven och Helsingborg ca 1750 (Leche) och på Öland ca 1810 (Hultén).

BTossene sn, Bottnafjorden 1 ex 1991 EB, SB!

d:o 1 ex 1992 EB, SB

d:o 1 ex 1993 EB, SB

d:o 1 ex 1994 EB, SB
Askum sn, ö s. om Kungshamn 1 ex 1993 JA! det. EsB och SB. Stort ex med rik fruktsättning!

d:o 1 ex 1994 EB, SB
Askum sn, Grosshamn 1 ex 1993 AN! ett ungt ex., blommande.

d:o 1 ex 1994 EB, SB Se även SBT 1992:61-62 och Vrivrånge okt 1993 (nr 1) Sotenäsets flora 1994.

Hordeum secalinum ÄNGSKORN
Tillfällig på två lokaler (Fries 1945). Inga aktuella lokaler är kända.
SENASTE UPPGIFT: Göteborg, Gullbergsgärde 1925.

Ilex aquifolium JÄRNEK
Svenskt primärfynd i Askum sn, Vägga, 1 ex. 1823 (C. Linderot) publ. 1824 (Wikström), vilket var utgånget ca 1830 enl. Areschoug 1835, publ. 1837 (Fries 1945).

VAskim sn 1 ex ca 1960 ej kvar! Bo Ljungstrand

Se för övrigt Askims Hembygdsförenings Årsskrift 1994 sid. 7!
BStenkyrka sn, Mölnebo, Lyckorna 1 ex 1940 Kurt Arvidsson

d:o 1 ex 1959 KE! se BN 1960:340. “intet tyder på, att Ilex här planterats“. Numera naturminne (lokalen =“Rönnäng“)

d:o 1 ex 1987 ELj, även 1991 och 1992
d:o 1 ex 1993 ELj kontroll: ett mycket gammalt exemplar -- med gamla stamrester -- därför tolkad som spontant. Växer i god miljö och lokalen är mycket lik västnorska Ilex-lokaler.

Morlanda sn, Morlanda säteri 1 ex 1994 RI (förvildad?)

Se f ö R. Ivarsson: Naturen på Orust. Orust Sparbanks minnesskrift.Tanum sn, Väderöarna 1 ex 1994 muntl., ej koll. (spontan?)

Illecebrum verticillatum GLIMMERÖRT
Enda området i Sverige med som mest fyra mycket närbelägna lokaler; sedan 1951 (Fries 1971).

VFässberg sn, Lunnagården (lokal 1) 1951 (30/8) Svante Sunesson (BN 51:404)

d:o 1964 SS, senaste observationen!
d:o 1973 SS, utgången!
d:o 1994 ELj, 1986 -1994 årligen eftersökt, utan resultat.

Fässberg sn, Lunnagården (lokal 2) 1960 (25/9) SS (BN 61:111)
d:o 1964 SS, senaste observationen!
d:o 1973 SS, lokalen spolierad pga granskogsplantering.

d:o 1987 ELj, även 1990, utan resultat
d:o 1992 ELj, lokalen är definitivt spolierad.

Askim sn, N om Varpemossen, nära Sisjöbäcken (lokal 3 omkr. 1960 KE! Opublicerad uppgift (belägg GB!).
d:o 1992 ELj, eftersökt men ej återfunnen.

Fässberg sn, Lunnagården (lokal 4) 1984 SS 18/10, (SBT 1985:19)
   Den enda kvarvarande glimmerörtslokalen! Ett visst hot mot lokalen är en ridstig, om ridningen blir alltför intensiv. Viss upptrampning gynnar denna konkurrenssvaga art.
Lokalen följes årligen sedan 1986 av ELj:
1986 84 ex
1987 98 ex
1988 ö 100 ex
1989 ca 30 ex
1990 ca 10 ex
1991 ca 5 ex
1992 ca 20 ex
1993 ca 15 ex
1994 ca 10 ex

Kickxia elatine SPJUTSPORRE
Sex tillfälliga lokaler i Göteborg (Fries 1945). Inga aktuella lokaler är kända.
SENASTE UPPGIFT: Göteborg, Frihamnen, 1943.

Lactuca quercina KARLSÖSALLAT
Naturaliserad trädgårdsflykting från Göteborgs Botaniska Trädgård (Gotlandsavdelningen!)

V Göteborg, Bot. Trädgårdens naturpark 4 ex. 1994 ELj
Lokalen känd sedan mitten av 1980-talet! och liknar Harz-lokalerna i Tyskland, där arten är en lundväxt!

Lathyrus sphaericus VÅRVIAL
En av Sveriges två kända lokaler, upptäckt på Brattön 1921 (Thor Lundqvist) på klipphylla på öns sydsida (Fries 1945 och 1971).

B Solberga sn, Brattön 70 ex 1964 HA

d:o få ex 1965 HA

d:o 15 ex 1967 HA

d:o 34 ex 1968 HA

d:o 20 ex 1969 HA

d:o 2 ex 1970 HA, igenväxning. Röjning begärs hos länsstyrelsen, men vägras!

d:o 0 ex 1971 HA

d:o 0 ex 1972 HA

d:o 1 ex 1973 HA

d:o 24 ex ! 1983 HA

d:o 3 ex 1984 HA - sista observationen?

d:o 0 ex 1985, 86, 87, 89, 92 och 93 HA, utgången?

d:o 0 ex 1994 HA, årligen görs kontrollbesök. Hyllan har buskat igen och torde därmed som lokal för arten vara borta!

Leucorchis albida s. str. VITYXNE (KLUBBSPORRE)
På tre lokaler i länets södra del (Fries 1945 och 1971).

V Härryda sn, Rågdal 1992 ES och Åke Karlsson, ej återfunnen, ohävd.
B Ucklum sn, Sköllunga 1990 ELj ej återf., num. ungskog och ohävd.

Västerlanda sn, Torskogs bruk 1945 publ. Fries 1945: “ej återfunnen i sernare tid“.
Troligen är arten utgången i länet!

Marrubium vulgare KRANSBORRE
10 lokaler i hela länet (Fries 1945 och 1971). Inga aktuella lokaler är kända. Vanligen tillfällig.

SENASTE UPPGIFT: Öckerö sn, Grötö, 1937 - ej tillfällig lokal!

Angereds sn, Agnesbergs kvarn, 1953 - tillfällig lokal!

Mentha x gentilis ÄDELMYNTA
Funnen på ca 30 lokaler i länet (Fries 1945 och 1971).

V Västra Frölunda sn, Fiskebäck, ett mindre bestånd, 1989 UU! (belägg?) ELj foto
Växtplatsen spolierad 1990 genom utbyggnad av bussvändplats!

Misopates orontium KALVNOS
Ej uppgiven i Fries 1945, känd från 14 lokaler (Fries 1971).

V Askim sn, Järkholmen 1 ex. 1994 ELj
BRödbo sn, mln Vedbacka o Oxhagen rikligt! 1969 SN (belägg GB)

d:o (=Jordfallsmotet, gamla E6) rikligt! 1970 -talet HA

d:o (=Jordfallsmotet ca 100 ex 1986 ELj

d:o ca 1000 ex 1988 HA, ELj

d:o ca 50 ex 1991 ELj

d:o 30 ex 1992 ELj

d:o 10 - 15 ex 1994 HA
Lokalen är en sprängstensbrant i anslutning till motorvägsmotet. Arten kräver blöt försommar.

Nepeta cataria KATTMYNTA
Mångenstädes i hela länet (Fries 1945 och 1971). Flera lokaler, men ej känt om de fortfarande är aktuella. Tillbakagående till utdöende.

B Tanum sn, Lindö, 2 förek. vid gammal gård ca 5 ex 1993 ELj, MA

d:o ca 15 ex 1994 OH, ELj

Polygonum oxyspermum NÄBBTRAMPÖRT
Fyra lokaler angivna i länet (Fries 1945). Eftersökt förgäves på samtliga gamla lokaler under 1992 års inventeringar med inriktning åt näbbtrampört (Lysekil, Lyse och Tanum). Året efter återfunnen på ny lokal!

B Tjärnö sn, Saltö 1 ex. 1993 EB!

d:o 5 ex. 1993 ELj besökte samma lokal strax efter fyndet.

d:o ca 50 ex. 1994 ELj
Enda kända västsvenska lokalen!

Potamogeton trichoides KNÖLNATE
Sex lokaler i Göteborg, Nylöse och Lundby (Fries 1945 och 1971). Efter en period under 1950-70-talen, då kunskapen om arten nästan var obefintlig, började efterforskningar göras. Arten är en av Sveriges mest sällsynta växter, funnen på 7 platser i Skåne och 14 i göteborgsområdet. I Skåne är den numera försvunnen, sedan dess enda stabila lokal (i Ö. Tommarp sn på Österlen) blivit förstörd genom igenväxning. Detta innebär att göteborgsförekomsterna är de enda i landet! 1994 är 14 lokaler kända, varav den förekommer på 6 lokaler. Se Calluna 1993:1 och Vrivrånge 1994 (3), där nedanstående lokalnumrering är genomförd och visas på karta! Erik Ljungstrand har följt arten sedan 1988.

V lokal 8 åf Gbg, Fattighusån (slussen) sparsamt 1988 ELj! återfynd


d:o 1989


d:o ca 10 ex 1990


d:o ca 5 1991


d:o ca 5 1992


d:o
1993 lok. spolierad, muddring. ELj

lokal 9 ny Gbg, Vallgraven (fröhandeln) sparsamt 1989 ELj!

d:o ca 30 ex 1990


d:o 15 ex 1991


d:o 40-50 ex 1992


d:o ca 30 ex 1993


d:o ca 10 ex 1994

lokal 10 ny Gbg, Fattighusån (Mariakyrkan) få (2-3 ex) 1990 ELj!


d:o få (2-3 ex) 1991


d:o få (2-3 ex) 1992


d:o
1993 lok. spolierad, muddring. ELj

lokal 11 ny Gbg, Vallgraven (synagogan) ca 5 ex 1991 ELj!


d:o 20 ex 1992


d:o ca 10 ex 1993


d:o
1994 “ ej eftersökt i rätt tid.

lokal 12 ny Gbg, Fattighusån (Stampbron) rikligt, ö 30 1991 ELj!


d:o spars. ca 10 1992


d:o
1993 lok. spolierad, muddring. ELj

lokal 13 ny Örgryte sn, Mölndalsån (Focus) ca 5 ex 1992 ELj!


d:o 2-3 ex 1993


d:o
1994 “ ej eftersökt i rätt tid.

lokal 3 åf Lundby sn och Göteborg, Kvillebäcken (Backaplan) “massvis“ 1927 HFr i AHG III:75


d:o 1000 ex! 1991 ELj mkt rikl blm


d:o 1000 ex! 1992


d:o 1000-tals 1993


d:o 1000-tals 1994

lokal 4 åf Göteborg och Lundby sn, Kvillekanalen 2-3 ex 1991 ELj


d:o 2-3 ex 1992


d:o 1 ex 1994
B lokal 14 ny Backa sn, Tingstad ca 5 ex 1994 ELj! (ny för Bohuslän!)

Ranunculus acris ssp. friesianus PARKSMÖRBLOMMA
Någon osäker lokal i Gbg (Fries 1945). Tillfällig och kulturspridd med gräsfrö, vanligen i parkliknande miljöer, ibland vid vägkanter.
SENASTE UPPGIFT: Kungälv, Rollsbo-motet, vid motorvägsbygget, 1985, HA

Ranunculus cymbalaria BOHUSRANUNKEL
Sju lokaler i nordligaste Bohuslän - Koster och Hogdal (Fries 1945 och 1971). Två aktuella lokaler på småöar i Koster-skärgården, båda med rika förekomster! Ingen av dessa i Fries!

B Hogdal sn, Lunnevik
1972 B. Hallqvist (SBT 1985:326)

d:o
1991 ELj m fl - ej återfunnen

Tjärnö sn, Arholmen rikl. 1970 M. Lidén (SBT 1985:326 “stort bestånd“)

d:o c 500 1994 ELJ, OH, MA m fl

Tjärnö sn, Bockholmen rikl.? 1980 SOS

d:o ca 1000 1985 BM

d:o c 500 1986 JC

d:o rikl. 1987 JC, TE

d:o c 500 1991 JE, ELj, ES m fl

d:o c 500 1994 ELj, OH, MA m fl

Rhinanthus serotinus ssp. apterus ÅKERSKALLRA
Flerstädes i hela länet, tillfällig (Fries 1945). Inga aktuella lokaler är kända. Utgången pga andra brukningsmetoder.

Rosa pimpinellifolia PIMPINELLROS
Sju lokaler: En lokal i Marstrand med den vilda formen pimpinellros och ytterligare sex lokaler för subspontan pimpinellros (Fries 1945 och 1971). Svenskt primärfynd i Marstrand, NÖ Koön, publ. 1864 (Neumann). Senast sedd på denna lokal i början av 1890-talet (Ernst Almquist). Förekommer tämligen vanligt som förvildad, medan den vilda arten är mycket sällsynt och i Danmark med namnet klittros. Enda aktuella lokalen i Sverige för denna är på Skaftö!

B Skaftö sn, Gröderhamn 1 ex 1985 upptäckt av Svante Sunesson (belägg GB) Se SBT 1986:414!

d:o 1 ex 1992 ELj

d:o 1 ex 1993 ELj

d:o 1 ex 1994 ELj

Salvia pratensis ÄNGSSALVIA
Inga uppgifter förekommer varken i Fries 1945 eller 1971. Tillfällig inkomling.

B Jörlanda sn, Ranebo lund 1987 Thomas Fransson (belägg?)

d:o 1991 TF och ELj, ej återf.! utgången!

Scandix pecten-veneris NÅLKÖRVEL
Åtta lokaler, främst i Gbg (Fries 1945 och 1971). Inga aktuella lokaler är kända.
SENASTE UPPGIFT: Göteborg, Ringön, 1956.

Senecio erucifolius FLIKSTÅNDS
En förekomst i Göteborg (Fries 1945).
SENASTE UPPGIFT: Lundby sn, Färjenäs, 1901 - 05.

Silene dichotoma GAFFELGLIM
Mångenstädes i hela länet i samband med vallodling (Fries 1945), “men har under senare år blivit mindre vanlig“ (Fries 1971). Inga aktuella lokaler är kända. Under 1930-50-talet ansedd som bofast.
SENASTE UPPGIFT: Bro sn, Nedre Källevik, antal ex.?, 1965, Nils Fries

Stachys officinalis HUMLESUGA (LÄKEBETONIKA)
Två lokaler, förvildad (Fries 1945). Endast en aktuell lokal i modern tid.
SENASTE UPPGIFT: Askim sn, Gjutegården, ca 10 ex, 1990, SOS, förvildad?

Tephroseris palustris (Senecio congestus) KÄRRNOCKA
En lokal i Fässberg (Mölndal) (Fries 1945). Inga aktuella lokaler är kända.
SENASTE UPPGIFT: Fässberg sn, kärr “mellan Fässberg(-s gård) och Frölunda“, 1836.

Tilia platyphyllos BOHUSLIND
Två lokaler i Tjärnö sn (Fries 1945 och 1971). En tredje lokal i Tjärnö sn,Tofterna, som var känd vid tiden för utgivningen av “Fries 1945“ och fridlystes som naturminne redan 1942, har ej publicerats men finns som belägg i GB.
De tre gamla lokalerna:
1. Tjärnö sn, N. Öddö, Blötebogen, 1 ex. Lindeberg. Detta träd borrades på 1890-talet och befanns då vara minst 1100 år! Idag är således trädet minst 1200 år gammalt och torde därmed vara Sveriges äldsta(?) träd!!! - Se foto i SBT 1913:205 och STF årsskr. 1921:155-164 (inkl. nästa lokal).
2. Tjärnö sn, Sydkoster, Ekenäs, 1 ex. - Se N. Sylvén i SBT 1913:204-208 och Sveriges Natur 1913:111-114.
3. Tjärnö sn, N. Öddö, Tofterna, 1 ex. S. Schiöler (tidigast 1922), belägg GB från 1925.

B Lur sn, N. Galtö 1 ex. Strömstadsinvent. 1991 Lennart Stjern ej kontrollerad uppgift!

Tjärnö sn, N. Öddö (tre lokaler):


Blötebogen 1 “uråldrigt träd“ 1852 Lindeberg (belägg 1855 GB)

d:o 1 stort + 18 unga + 12 små 1987 ELj

d:o 1 stort + 22 unga + 43 små 1988 ELj

d:o 1 stort o gammalt + flera yngre 1991 HA

d:o 1 stort o gammalt +många yngre (varav ett 10-tal fertila ungträd) 1993 ELj

Tofterna 1 ex omkr.1925 Severin Schiöler belägg 1925 GB

d:o 1 gammalt/13 unga/22små 1987 ELj

d:o 1 gammalt/10 unga/65 små 1988 ELj

d:o 1 gammalt + flera unga 1991 HA

d:o 1 gammalt/ca 5 unga/flera småskott 1993 ELj

Drängsviken (ny lokal) 1 gammalt träd 1985 ELj

d:o 1 gammalt / 5 små 1987 ELj

d:o 1 gammalt / 1 mindre 1988 ELj

d:o 1 gammalt / några yngre 1993 ELj

Tjärnö, Sydkoster, Ekenäs 1 gammalt träd 1913 Sylvén (publ.), belägg 1917 GB

d:o 1 gammalt / 13 unga / 62 småskott 1987 ELj

d:o 1 gammalt / 10 unga / 20-30 små 1988 ELj

d:o 1 gammalt / 2-3 unga / småskott 1991 ELj, JE, ES m fl

d:o 1 gammalt / 2-3 ungträd / småskott 1992 ELj

En anonym art är hybriden mellan lind och bohuslind, Tilia x vulgaris VILD PARKLIND som närmare borde eftersökas!


 

SÅRBARA TAXA --- Hotkategori 2

Agrostemma githago KLÄTT
Utbredd genom hela länet, talrikast i göteborgstrakten, ej känd från tjugo socknar (Fries 1945), “numera pga förändringar inom jordbruket betydligt sällsyntare och till synes utgången i de flesta socknar“(Fries 1971). Endast en aktuell lokal känd.
B Tjärnö sn, Sydkoster, Ekenäs (nära bohuslinden), 5 ex, 1991, ELj, ES

Alopecurus myosuroides RENKAVLE
Mångenstädes, främst i göteborgstrakten på många ruderatplatser (Fries 1945). En aktuell lokal är känd. Tillfällig.
B Bäve sn, Uddevalla hamn, 1 ex, 1992, GJ

Anthriscus caucalis TAGGKÖRVEL
Tillfälligt i Göteborg på två lokaler (Fries 1945). Tidigare fynd är båda från 1898, Gbg, Bergslagsbanan och Lundby sn, Färjenäs.

V Lundby sn, NV om Rya skog, 5-6 ex. 1993 UU

d:o utgången 1994 ELj

Lundby sn, Torslandaviken 10.000-tals! 1994 BG, (belägg GB) meterhöga ex., täckande jordvallar på flera 100 kvadratmeter!
B Tossene sn, Hunnebostrand 2 ex 1992 Astrid Olsson

Anthriscus cerefolium DANSK KÖRVEL
Sparsamt (15 lokaler) i hela länet, nordligast i Kville sn (Fries 1945 och 1971). Inga aktuella lokaler är kända. Tillfällig.
SENASTE UPPGIFT: Skaftö sn, Gåsevik, antal ex?, 1958.

Apium inundatum KRYPFLOKA
Endast på Tjörn och Orust (Fries 1945) samt Öckerö, St. och L. Ersvattnet (Fries 1971). Totalt nio lokaler. Lokalerna på Tjörn (4 stycken) och på Orust (3) är okontrollerade. En aktuell lokal är känd i Öckerö socken.

B Öckerö sn, Rörö, St o L Ersvatten rikligt! (karaktärsväxt!) 1968 VG (inv. länsstyr.)

d:o (endast St Ersvatten) mkt sparsamt 1993 ELj

Arnoseris minima KLUBBFIBBLA
Tre lokaler i göteborgsområdet (Fries 1945). Inga aktuella lokaler är kända. Tillfällig.
SENASTE UPPGIFT: Göteborg, Frihamnen, 1944.

Astragalus danicus STRANDVEDEL
En lokal: Havstensund (Fries 1945) är detsamma som “två lokaler“ 1965 Peter Hallberg (Fries 1971). Fyra lokaler är hittills kända, varav den äldsta (Havstensund 1927, The Svedberg) nu är utgången. Kvarvarande är:

lokal 1: Viken - V om Kvarnekilen (från 1937),
lokal 2: Lerholmen vid Viken - udde i Kvarnekilen (nyupptäckt 1988 YN) och
lokal 3: S. Havstensund, Platsen, den s.k. Annex-lokalen (från 1927, återupptäckt 1990 av YN).
B
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
Tanums sn, Viken, lok. 1+2 15 6 44 10 c200 955 3-400ex
Tanums sn, Havstensund, lok. 3

29 38 c200 410 ej koll.
För samtliga uppgifter svarar Yngve Nordhag. Se YN:s artiklar i SBT 1989:3 s. 175-176 och SBT 1991:3 s. 201-205!

Atriplex laciniata (A. sabulosa) SANDMÅLLA
Tre säkra fynd: inhemsk i Tjärnö sn (1943 primärfynd) och tillfällig i Göteborg (Fries 1945) och inhemsk i Askim sn (Fries 1971). Sandmållan är fortfarande kvar på primärlokalen!
Gamla fynd:

Askim sn, St. Amundön 1 ex 1968 I Andersson och M Neuendorf
Askim sn, St. Amundön 1 ex 1979 S-O Strandhede
Öckerö sn, Rörö ? 1976 Å Rosengren
Öckerö sn, Hönö 1 ex 1980-talet B Aldén
Skaftö sn, Ögården 7-8 ex 1979 S Sunesson
Tjärnö sn, Nordkoster, Basteviken 1 ex 1943 G Degelius

Aktuella fynd:
B

Tjörn Stenkyrka sn, Toftenäset, vik in.f. Toftö 1 ex 1993 IJ
Orust Morlanda sn, Sollid, N om Edshultshall 1 ex 1993 RI
Lysekil Bro sn, Näverkärr, vid Ö Kalven 1 ex 1993 SB

Lyse sn, St Kornö, innanför Korsviksskär 9 ex 1993 SB

Lyse sn, St Kornö, vik rakt S samhället 7 ex 1993 SB

Lyse sn, Metvik, S om Scanraff 45ex 1993

Lyse sn, SV Träleberg, Siviks camping 9 ex 1993 BÖ, EB

Lyse sn, Lysekil, Långeviks badplats 6 ex 1993

Lyse sn, vid NO Käringholmen 2 ex 1993 Arne Wallin

Lyse sn, Fiskebäcksvik, V om lotsutkiken 1 ex 1993 SB

Lyse sn, Halmsund, södra viken 1 ex 1993 SB

Lyse sn, Skalhamn, vik V om Blötan 2 ex 1993 SB
Sotenäs Kungshamn sn, Mellanskär 2 ex 1993 EB, SB

Askum sn, Ramsvik, Tångevik 1 ex 1993 EB, SB

d:o 3-4 ex 1994 EB, SB

Askum sn, Ramsvik, Slävik 2 ex 1993 EB, SB

d:o 3 ex 1994 EB, SB

Askum sn, Ramsvik, Grosshamn 1 ex 1993 EB

d:o 0 1994 EB, SB

Askum sn, Ramsvik, Haby 9 ex 1993 AN

d:o 0 1994 EB, SB

Askum sn, Tryggö, S om fyren3 ex 1993 EB, SB

d:o 0 1994 EB, SB

Askum sn, Bua, barnkolonin 2 ex 1993 EB, SB

d:o 0 1994 EB, SB

Askum sn, Keö 1 ex 1994 EB, SB
Tanum Tanums sn, Grebbestad, camping Sövall 1 ex 1993 EB, SB

Svenneby sn, Heestrand,Tångebacken 1 ex 1993 OH

Svenneby sn, Heestrand, S om Tångeb. många 1993 OH
Strömstad Tjärnö sn, Saltö, Ängklåvbukten 1 ex 1993 EB, SB

Tjärnö sn, Nordkoster (=Degelii lokal) 10 ex 1994 ELj m fl
Se för övrigt artikel i Vrivrånge, okt 1993 (=nr 1) sid. 3-5 inklusive karta.

Bromus arvensis RENLOSTA
Mångenstädes (!), förvildad eller adventiv, stadd i spridning (Fries 1945 och 1971). Inga aktuella lokaler är kända. Tidigare bofast.
SENASTE UPPGIFT (?): Angered sn, Rösered, 1960-talet? Elof Carlsson (Fries 1971)

Bromus secalinus RÅGLOSTA
Allmän, dock något sparsammare mot havsbandet (Fries 1945), “nu i starkt avtagande och alltmer sällsynt (Fries 1971). Inga aktuella lokaler är kända. Troligen utgången.
SENASTE UPPGIFT: Fässberg sn, Kikås, 1966.

Carex maritima (C. incurva) BÅGSTARR
Mångenstädes i hela länet (Fries 1945 och 1971). Arten är på tillbakagång!

B Styrsö sn, Galterö få ex. 1980-talet ELj

Skaftö sn, Gröderhamn få ex. 1993 ELj

d:o 50-75 ex 1994 GJ

Kungshamn sn, Sandö 100-tals 1993 BS, SB -- små ex!

d:o 100-tal 1994 SB

Askum sn, Ramsviks g. fåtal ex 1993 EB, SB

d:o 0 1994 SB - ej noga sökt

Askum sn, Ramsvik, bad flera 100-tals 1993 EB, SB

d:o flera 100-tals 1994 SB

Tanum sn, Viken ca 10 ex 1992 ELj! VG, YN

d:o ca 10 ex 1993 YN, ELj

Tjärnö sn, Saltö ca 10 ex 1989 ELj

Chaerophyllum aureum GULDKÖRVEL
Två lokaler i Göteborg (Fries 1945).

V Gbg, “utanför Bot. Trädgården“
1943 C Blom

d:o (numera inom trädgården!) ca 15 ex 1991 ELj

d:o ca 20 ex 1994 ELj

Partille sn, Besebäcken ca 200 ex 1990 ELj

d:o ca 200 ex 1991 ELj

d:o ca 200 ex 1992 ELj

d:o ca 200 ex 1993 ELj

d:o ca 200 ex 1994 ELj

Cuscuta epithymum LJUNGSNÄRJA
Tre lokaler i länet, 1892, 1895 och 1919-23 (Fries 1945), nio lokaler (Fries 1971).

B Skaftö sn, Lilla Backa
1950 SN!

d:o
1980-talet SS

d:o
1991 SS utgången!

Bro sn, Övre Källevik
1965 NF!

d:o rikligt 1991 OH

d:o rikligt 1993 ELj

Dianthus armeria KNIPPNEJLIKA
Spridd på 21+11 lokaler (Fries 1945 och 1971). Förekom i Askim sn, Järkholmen på 1930-talet (Alvar Ljungstrand). Många lokaler ej kontrollerade.

V Askim sn, Järkholmen 1 ex 1988 ELj

d:o 0 1993 ELj

d:o 14 ex 1994 ELj (se Askims Hembygdsförenings årsskrift 1994, sid. 6)
B Lycke sn, v om Tjuvkilsb. 2-3 ex 1990 HA konstant förek. 1985-90

Lycke sn, Älgön ca 50 ex 1993 ELj

Klövedal sn, Pilane (bofast)
1961 IJ! vägkant, dike vid gård

d:o ca 50 ex 1990 ELj

d:o 10-15 ex 1992 IJ nu Ö om vägen

d:o 8 - 10 ex 1993 HA lokalen delvis spolierad

Klövedal sn, SV kyrkan 20-25 ex 1994 IJ 400 m SV om kyrkan,vägkant

Klövedal sn, Viks g:la by 10-tal 1994 IJ vägkant

Klövedal sn, N Viks g:la by 2-3 ex 1992 IJ 300 m N om,i lövbryn vid väg

Klövedal sn, Hammardalen fåtal? 1980 IJ 600m NNO om Hammardalen

Uddevalla, Frihemstippen 25 ex 1993 GJ

Bäve sn, Esperödshemmet 10-12 ex 1984 GJ

d:o 10-12 ex 1994 GJ

Askum sn, Dödvik 5 ex 1990 EB

d:o ca 5 ex 1994 SB förek. är konstant sedan 1990!

Askum sn, Håle 4 ex 1986 SB

d:o sparsamt 1987 SB

d:o 100-tals 1988 SB

d:o 0 ex! 1989 SB

d:o 3 ex 1990 SB

Askum sn, Vägga Nordg. 10-20 ex 1992 OH! SB

d:o 10-tal 1993 SB

d:o ca 5 ex 1994 SB markäg. slår numera diket!

Bro sn, Brevik 15 ex
1992 ELj

Diphasiastrum tristachyum CYPRESSLUMMER
Tio lokaler över hela länet (Fries 1945), elva lokaler (Fries 1971). Nu endast i Angered sn på tre mycket närbelägna lokaler norr om Rannebergen. En av dessa hittades av Elof Carlsson 1965 och kan vara lokal 3.

V Angered sn, 400 m N om L. Drisstjärn (lokal 1) ca 4000 skott 1986 BG, VG

d:o två bestånd! ca 4000 skott 1987 RG

d:o 4150 veg.skott + 300 fertila 1988 RG

d:o ca 4200 skott 1989 RG

d:o 4250 veg.skott + 250 fertila 1990 RG

d:o 4500 veg.skott + 350 fertila 1991 RG

d:o 4500 veg.skott + 750 fertila 1992 RG

d:o ca 4500 skott 1994 RG

Den “klassiska“ lokalen (?), som täcker ca 50 kvm. En mycket stabil lokal! 1987 röjdes den av SNF, 1988 brandhärjades området, varvid större delen av beståndet blev avbränt, men återkom med en mängd småskott. 1990 röjdes området av AMS.


Angered sn, 200 m N om L. Drisstjärn (lokal 2) ny! 25 skott 1987 RG

d:o 30 veg.skott + 1 fertilt 1988 RG

d:o 70 veg.skott + 0 fertila 1990 RG

d:o 40 veg.skott + 0 fertila 1991 RG

d:o 11 veg.skott + 0 fertila 1992 RG

d:o ca 10 skott 1994 RG

Stadig tillbakagång, igenväxning av främst Molinia. Lokalen var 1991 ca 5+2 kvm.


Angered sn, 150 m Ö om L. Drisstjärn (lokal 3) ny? 20 skott 1987 RG

d:o 70 veg. skott +3 fertila 1988 RG

d:o 275 veg.skott +2 fertila 1990 RG

d:o 340 veg.skott +3 fertila 1991 RG

d:o 300 veg.skott + 30 fertila 1992 RG

d:o 200 skott 1994 RG

en lokal som beskrivit en jämn ökning under alla åren (1987 - 91). Lokalen är ca 30 kvm.

Erucastrum gallicum KÅLSENAP
Nio lokaler i göteborgstrakten (Fries 1945). Tillfällig.

V Lundby sn, Härröd, nära Volvo ca 50 ex 1992 ELj

d:o ej sedd senare ELj
B Öckerö sn, Hönö-Klåva hamn 30 ex 1994 IB

Öckerö sn, Hönö Nötholmen 1 ex 1994 ELj

Öckerö sn, Fotö, Söö-sund 1 ex 1994 ELj

Euphorbia exigua SMÅTÖREL
Två lokaler, Göteborg och Strömstad (Fries 1945), tre lokaler (Fries 1971).
SENASTE UPPGIFT: Resteröd sn, Ulvesund 1:87, 1957 (SBT 1957:112).

Falcaria vulgaris SKÄRBLAD
Inga kända förekomster enligt Fries 1945 och 1971. Tillfällig, sen gräsfröinkomling.

V Göteborg, Botaniska Trädgården 2 ex 1991 ELj!

d:o 2 ex 1994 ELj

Galeopsis angustifolia KALKDÅN
Förutom Göteborg (1 lokal 1917-) mångenstädes i Uddevalla-trakten (Fries 1945 och 1971).

BBäve sn, Uddev., Bräckebankarna 1000-tals 1971 P Wendelbo, ES

d:o 1000-tals 1980 GJ

d:o 1000-tals 1987 ELj

d:o 1000-tals 1994 GJ, ELj

lokalen är mycket stabil, ingen igenväxn.

Bäve sn, Uddev., Kuröds ind.omr. 20-50 ex/lok 1994 GJ - på 4 lokaler!
Bäve sn, vid jvgbron över Bäveån ca 30 ex 1992 GJ

Uddevalla, S om cementfabriken på Havskuren ca 1000 ex 1984 GJ

d:o ca 1000 ex 1994 GJ

lokalen är mycket stabil, men nu hotad genom fabrikens tillbyggnad.

Uddevalla, Timmermansg.,trädgårdar ca 100 ex 1984 GJ spontan inkomling!

d:o ca 100 ex 1994 GJ

Geranium palustre KÄRRNÄVA
Två lokaler i göteborgstrakten (Fries 1945 och 1971). Inga aktuella lokaler är kända.

SENASTE UPPGIFT: Partille sn, Utby, nära Fjällbo, 1933.

Fässberg sn, Brudberget, 1951.

Glaucium flavum STRANDVALLMO
Mångenstädes (66 lokaler), växlande och allt sällsyntare (Fries 1945 och 1971). En art som gått tillbaka starkt. Flera lokaler finns dock kvar.

B Öckerö sn, Öckerö 37 ex 1988 ELj

d:o ca 20 1989 ELj

d:o ca 15 1993 ELj

d:o ca 10 ex 1994 ELj

Öckerö sn, Hyppeln ca 150 ex 1992 ELj

d:o ca 200 ex 1993 ELj

d:o ca 200 ex 1994 ELj

Öckerö sn, Rörö 1 ex 1992 HA, GJ, ELj

Lycke sn, Högön 40-50 ex 1994 HA

Lycke sn, Vannholmarna 8-10 ex 1994 HA

Klövedal sn, Mittsundsviken ca 170 ex 1986 ELj

d:o 0 ! 1987 ELj

d:o 16 ex 1988 ELj

d:o 49 ex 1992 ELj

d:o ca 50 ex 1994 ELj

Svenneby sn, Tegelstrand 3 ex 1994 OH - Tångebukten

Tanum sn, Tjurpannan 10 ex 1993 YN, ELj

Tanum sn, Gullbringa ca 100 ex 1993 YN, ELj - S. Skönhamn

Tanum sn, Viken 2 ex 1994 YN

Tanum sn, Hällsö ca 41 ex 1992 ELj, YN

Tanum sn, Trossö ca 10 ex 1993 ELj, MA

Tanum sn, Kalvö ca 5 ex 1994 OH, ELj

Tjärnö sn, Lilla Arsklåvet ? 1987 JC

d:o ca 20 ex 1991 JE

Tjärnö sn, Kockholmen (ny) 3 ex 1994 JE

Gypsophila muralis GRUSNEJLIKA
En förekomst i Göteborg (Fries 1945). Inga aktuella lokaler är kända.
SENASTE UPPGIFT: Göteborg, mellan Slottsskogen och Frölundaborg, 1929.

Herminium monorchis HONUNGSBLOMSTER
Tjugotre lokaler, främst i norra delen av länet (Fries 1945 och 1971)

BKlövedal sn, Alviken - 1936 SN - belägg GB

d:o åtskilliga! 1986 ELj

d:o 173 ex 1987 ELj

d:o 100 ex 1991 ÅD

d:o 10 ex 1994 ELj

Valla sn (ny) 1 ex 1991 ÅD

Tanum sn, Viken (ny) 16 ex 1990 YN

d:o 19 ex 1991 YN (varav 5 blommande)

d:o 19 ex 1992 YN (varav 6 blommande)

d:o 15-20 ex 1993 YN (varav 8 blommande)

d:o 2 ex 1994 YN (2 blommande)

Tanum sn, Kalvö, Brokilen 30 ex 1991 YN

d:o 56 ex 1993 YN (i 2 grupper)

Tanum sn, Lindö (1) fåtal 1976 YN

d:o 15 ex 1986 YN

d:o 62 ex 1991 YN, F Björkbäck (stark igenväxning!)

d:o 0 ex! 1993 YN (inga rosetter, 14/7)

d:o 30-40 ex 1994 OH, ELj

Tanum sn, “Lindö“ (2) (ny) 51 ex 1991 YN

d:o (= Felholmen!) 9 ex 1992 YN

d:o ca 10 ex 1993 ELj, MA

d:o 21 ex 1993 YN (21 blommande)

Tanum sn, Lindö (3) (ny) 33 ex 1993 OH (33 blommande)

Tjärnö sn, Sydkoster 100-tals! 1970 VG - Nästången tv. över viken (pens.) 50 ex!

d:o 100-tal 1977 VG, ELj

d:o 18 ex 1987 ELj

d:o 11 ex 1988 ELj

d:o 9 ex 1991 ELj

d:o 6 ex 1992 ELj, ES

Den klassiska lokalen på Lindö, strand i norr (1), nyupptäckt lokal på Lindö, upptäckt av YN 1991 “på och vid vägen“= Felholmen (2), ytterligare ny lokal på Lindö, nära den klassiska, upptäckt av OH 1993 (3).

Hieracium caespitosum (H. pratense) ÄNGSFIBBLA
En förekomst, sannolikt inkommen med gräsfrö (Fries 1945). Inga aktuella lokaler är kända.
SENASTE UPPGIFT: Bäve sn, Brattås, på banvall, år?, belägg GB (ej kontrollerad!)

Hypericum humifusum DVÄRGJOHANNESÖRT
Fyra, ev. fem lokaler i södra delen (Fries 1945 och 1971).

V Askim sn, Trollåsen 1 ex 1963 G Degelius (belägg GB) se SBT 1968:409-410

d:o “många ex.“ 1983 GD (“alla år 1963 -83“)

d:o
1991 GD, ELj : utgången!

d:o
1994 ELj - lokalen numera spolierad pga villabebyggelse!
B Resteröd sn, Hovhult (gammal lokal)
1912 F. Lundberg; sen.bel. GB, l944

d:o
1990 ELj, eftersökt i området

Resteröd sn, Höggeröd (gammal lokal)
1990 ELj, ej återf.

Forshälla sn, Hälgeröd (gammal lokal)
1990 ELj, ej återf.

Tossene sn, Ävja (ny lokal) 100-tals ex 1991 EB, SB, ELj

d:o 20-tal 1992 EB

d:o 2 ex 1993 ELj, + höstgrende ex EB, SB

d:o ca 30 ex 1994 EB

Hypericum pulchrum HEDJOHANNESÖRT
Mångenstädes lokalt med ca 80 förekomster (Fries 1945 och 1971). 1991 och 1992 års inventeringar - speciellt inriktat på hedjohannesört - gav flera nya lokaler, varvid antalet lokaler ökade till totalt 125. Totalt är nu ca 70 aktuella lokaler kända inom det klassiska utbredningsområdet i Svartedalen och trakterna norrut. 1990 hittades arten inom ett helt nytt område på lägre nivå och nära kusten, nämligen i Sotenäs kommun, Tossene socken, där 6 (!) lokaler hittades av Olof Holmstrand. Fyndplatserna är här fördelade på främst tre områden med tillsammans 38 beskrivna platser! Socknar där arten är känd med förekomst i antal lokaler:gamla lokaler
(flertalet besökta!)
aktuella lokaler 1992
(återfunna gamla och nya)
V Partille 1 -

Nylöse 2 -
BSolberga 1 -

Jörlanda 14 4

Romelanda 23 24

Spekeröd 25 23

Ucklum 8 6

Västerlanda 1 -

Ödsmål 1 -

Hjärtum 6 5

Tossene - 6

82 totalt 68 totalt
Äldst i Bohuslän är “Jörlanda“ 1876 (belägg GB)! Exempelvis är “Jörlanda sn, Håvattnet“ 1891 (belägg GB) kontrollerad och aktuell, 1991 ELj

Isolepis setacea (Scirpus setaceus) BORSTSÄV
Mångenstädes i hela länet (Fries 1945 och 1971). Flera lokaler är kända, men ett fåtal är kontrollerade. Arten är på retur pga igenväxning och upphörande bete.

B Lycke sn, Älgön 30-40 ex 1993 ELj

Skaftö sn, Stockevik ca 20 ex 1992 GJ

d:o 20 ex 1993 GJ, ELj

d:o 5 ex 1994 GJ, ELj

Lathyrus tuberosus KNÖLVIAL
Två lokaler nordligaste i länet (Fries 1945). Inga aktuella lokaler är kända.

SENASTE UPPGIFT: Lundby sn, Sannegårdens f.d. godsbangård 1980-talet TE

d:o 1994 eftersökt ELj

Lavatera thuringiaca GRÅMALVA
En lokal i göteborgsområdet, 1939-44 (Fries 1945). Primärfynd 1991 för Bohuslän!

B Håby sn, Håby gård, vid Q8 rastplats 1 ex 1991 ELj! ES mfl

d:o 1 ex 1992 ELj

d:o 1 ex 1993 ELj

d:o 1 ex 1994 ELj, ES

Luzula sylvatica STORFRYLE
Inga uppgifter finns från Fries 1945 eller 1971. Inkomling med gräsfrö.

V Göteborg, Bot. Trädgården, ej odlad! ca 5 ex 1989 ELj

d:o ca 5 ex 1991 ELj

d:o 5 ex 1994 ELj

Malva pusilla VIT KATTOST
Mångenstädes i hela länet (Fries 1945 och 1971). Aktuell status dåligt känd.

B Tegneby sn, Boxvik ca 100 ex! 1992 GJ

Svenneby sn, Sandbäck ca 10 ex 1994 OH

Kville sn, St Hamburgön 1 ex 1994 OH

Kville sn, Torsbo 15 ex 1994 OH

Tanum sn, Otterön 10-tal ex 1992 YN, OH, ELj

Tanum sn, Grebbestad, n båthamnen 10 ex 1994 YN

Mertensia maritima OSTRONÖRT
Flerstädes i hela länet, ca 100 lokaler kända (Fries 1945 och 1971). Aktuell status dåligt känd. Arten syns ha minskat katastrofalt.

B Öckerö sn, Rörö 5 ex 1985 LH

d:o ca 30 ex 1994 ELj

Klövedal sn, Björholmen 9 ex 1986 ELj

d:o 12 ex 1987 ELj

d:o 9 ex 1988 ELj

d:o 11 ex 1992 ELj

d:o ca 5 ex 1994 ELj

Lysekil, Stångholmen 2 ex 1988 BM

Svenneby sn, Valön ca 5 ex 1994 O

Tanum sn, Tjurpannan, Tjurviksbågen 43 ex 1988 YN

d:o ca 20 ex 1993 YN, ELj

Tanum sn, Tjurpannan, inf Måkholmen 11 ex 1988 YN

d:o 10 ex 1993 YN, ELj

Tanum sn, Kalvö ca 5 ex 1993 ELj

Tanum sn, Lindö 10 ex 1990 YN

Tanum sn, Gullbringa 20 ex 1987 YN

d:o ca 20 ex 1988 YN

d:o 1 ex 1994 YN

Tjärnö sn, Kockholmen 2-3 ex 1993 JE

Tjärnö sn, NV Saltö 19 ex 1987 ELj

d:o 18 ex 1988 ELj

d:o ej återf. 1993 ELj

d:o ej återf. 1994 JE

Tjärnö sn, SV Saltö 5 ex 1987 ELj, ofullst. räknat!

d:o 46 ex 1988 ELj

d:o ej återf. 1993 ELj

Tjärnö sn, Nordkoster ej återf. 1994 ELj + JE

Pilularia globulifera KLOTGRÄS
Flerstädes i hela länet (Fries 1945 och 1971). Nutida status dåligt känd. Syns vara på kraftig retur pga ändrad markanvändning och försurning.

V Råda sn, Yxsjön några kvmeter 1994 AB
B Askum sn, Ramsvikslandet, Grosshamn rikl. 1994 EB

Askum sn, Ramsvikslandet, Sote huvud ett flertal 1993 EB, SB, ELj

Pimpinella major STOR BOCKROT
Sex spridda lokaler (Fries 1945 och 1971). Inga aktuella lokaler är kända. Tillfällig.
SENASTE UPPGIFT: Nylöse sn, Lärje järnvägsstation, 1943.

Polystichum aculeatum UDDBRÄKEN
En lokal känd - Säve (Fries 1945). Det enda individ, som funnits där sedan upptäckten 1938, är borta sedan ca 1970, då lokalen spolierades genom att skogen avverkades och tät ungskog nu är etablerad.
SENASTE UPPGIFT: Säve sn, Ö om Trolleröd, 1 individ, 1938, SN (belägg GB)

Potamogeton acutifolius SPETSNATE
Sex lokaler i göteborgsområdet (Fries 1945 och 1971).

V Tuve sn, St Holm rikl., 100-tals ex 1927 H Fries

d:o 1000-tals! 1987 - 92 ELj

d:o 100-tals 1993 ELj

d:o 100-tals 1994 ELj
B Rödbo sn, Rönning fåtal ex 1988 ELj

Ranunculus arvensis ÅKERRANUNKEL
Nio lokaler kända i göteborgsområdet (Fries 1945 och 1971). Inga aktuella lokaler är kända. Tillfällig på ruderatmark.
SENASTE UPPGIFT: Göteborg, Ringön, 1957.

Rosa inodora VÄSTKUSTROS
Nio lokaler i mellersta delen av länet (Fries 1945). 1993 var inte en enda säker aktuell lokal känd. En ny, men diffus uppgift från Almön fanns (Thomas Karlsson). Vid Rosa inodora-inventeringen 1994 kunde vi registrera 11 lokaler, varav minst 3 var nya! Utbredningsområdet ligger kring Askeröfjorden, väster om Stenungsund, och kring Kalvöfjorden, norr om Orust. Tidigare även i Myckleby och Bokenäs socknar, där rosen eftersökts utan resultat.

B Valla sn, Almön, Almö sund 35 ex 1994 EB, AN

Valla sn, Almön, N. udden (ny) 1 ex 1994 EB, AN

Valla sn, Almösund, Runntången (ny) 1 ex 1994 EB, AN

Norum sn, St Askerön, Fiskevik 1 ex 1994 ELj, AA, HR

Ödsmål sn, Jordhammar, nö Åbacka 1 ex 1994 HA

Röra sn, Henån, mln Henån o Rödberget 2 ex 1994 ES m fl

Röra sn, Henån, Lövåsvägen 7 1 ex 1994 ES “

Röra sn, Henån, mln rv och Lövåsvägen 1 ex 1994 ES “

Röra sn, Henån, Lövåsvägen/Banvägen 1 ex 1994 ES “

Torp sn, Nöteviken, Nöteviks gård 4 ex 1994 ES, ELj m fl

Torp sn, Nöteviken, Ö Nöteviks gård 2 ex 1994 ES m fl

Rubus muenteri (R. scheutzii) GRÖNBLADSBJÖRNBÄR
Inga uppgifter i Fries 1945 och 1971. Sveriges fjärde område för arten och enda i länet. Tidigare uppgiven från Kullaberg (tvivelaktig lokal), Oskarshamnstrakten (Oskarshamn, Döderhult och Fliseryd) och Kivik.

V Bergum sn, nära kyrkan ett större bestånd 1991 UU, ELj

d:o konstant 1993 ELj

d:o konstant 1994 ELj

Salvia verticillata KRANSSALVIA
Flerstädes (15 lokaler) i södra halvan av länet (Fries 1945). Näst senaste uppgift: Rönnäng sn, Kåreviken, 1944.

B Svenneby sn, Tegelstrand, Tångebacken 10 ex 1994 OH

Tossene sn, Hunnebostrand ngr få ex 1993 Astrid Olsson -- har funnits på lokalen hela tiden sedan 1952!

Valerianella dentata SOMMARKLYNNE
Sex lokaler kända i göteborgstrakten (Fries 1945 och 1971). Inga aktuella lokaler är kända. Tillfällig.
SENASTE UPPGIFT: Svenneby sn, Valön, 1965.

Verbascum lychnitis GRENIGT KUNGSLJUS
Åtta lokaler i södra halvan av länet (Fries 1945 och 1971).

V Göteborg, Gamla Älvsborg 1 ex 1991 ELj

d:o 10-15 ex 1992 ELj

d:o 10-15 ex 1993 ELj

d:o 10-15 ex 1994 ELj
B Resteröd sn, Ulvesund 10 ex 1994 GJ

Herrestad sn, Sörvik
1952 HFr

d:o ca 25 ex 1994 GJ

Uddevalla, Fridhemstippen ca 5 ex 1994 GJ, väg mot tippen

Svarteborgs sn, Dingle stn
1927 Fries 1945, gammal lokal

d:o ca 100 1991 YN (ca 100 blom. + årsskott!)

d:o 20-tal 1992 YN, OH, ELj

d:o 20-tal 1993 YN, OH

Vicia villosa LUDDVICKER
Mångenstädes. En art “som under de senare åren betydligt ökat.“ (Fries 1945). “Förr vanligare än nu“ (Fries 1971). Ingen kunskap om aktuella lokaler under 1980-90-talen!

V Härryda sn, Härryda ind.omr 10-12 ex 1993 BK, ES

d:o ej återf. 1994 ES

Vulpia bromoides EKORRSVINGEL
Fyra lokaler i göteborgsområdet (Fries 1945). Inga aktuella lokaler är kända.
SENASTE UPPGIFT: Göteborg, Frihamnen, 1944.


 

TILLÄGG

Carex binervis HEDSTARR
Eventuellt den enda spontana lokalen i Sverige. Tillfällig i Värmland.

BTjärnö sn, Nordkoster 1 tuva 1980 HA! (belägg saknas!)

d:o 1 tuva 1981 HA

d:o 1 tuva 1982 HA

d:o 0 1993 eftersökt utan resultat JC o TE

d:o 0 1994 eftersökt utan resultat. Troligen återfanns ej rätt plats, då uppslag av ungskog skett (HA, ELj m.fl.). -- Bör uppmärksammas!

Nymphaea alba ssp. occidentalis ATLANTNÄCKROS
Sveriges andra fynd (första fyndet från Halland: Onsala 1988 B. Ståhl).

B Öckerö sn, Ussholmen, i damm ca 30 ex 1988 ELj!

d:o ca 30 ex 1990 ELj

d:o ca 30 ex 1994 ELj

Chaerophyllum aromaticum DOFTKÖRVEL
Tre lokaler i göteborgstrakten (Fries 1945).

V Landvetter sn, järnvägsstationen insådd 1931 T Borgvall (AHG VIII:122)

d:o “kvar“ 1945 H Fries

d:o ett bestånd 1984 Gilbert Hedenblom

d:o “ , 2x1m 1994 GH, ES


Akut hotade taxa (1) | Sårbara taxa (2) | Tillägg

Floraväktarverksamheten i Bohuslän inklusive Göteborgsområdet - Årsrapport 1994
Introduktion, hotkategorier, floraväktare, m m | Rödlistan | Hotartsrapporten

Botaniska föreningen i Göteborg