Floraväktarverksamheten i Bohuslän inklusive Göteborgsområdet - Årsrapport 1998
Introduktion, hotkategorier, floraväktare, m m | Rödlistan | Hotartsrapporten

Hotartsrapporten för Bohuslän och Göteborgsområdet 1998

Senast gjorda observation av arten före 1998 är angiven som jämförelse. För troligen kvarvarande arter, vilka ej kontrollerats 1998, anges senaste år. Angående “senaste uppgift“ för försvunna arter hänvisas till årsrapporten för 1994. Se även årsrapporterna för 1995, 1996 och 1997.

B = Bohuslän, V = Västergötland (de socknar som ingår i området)


Försvunna taxa (0) | Akut hotade taxa (1) | Sårbara taxa (2) | Tillägg

 

FÖRSVUNNA TAXA --- Hotkategori 0

Camelina sativa ssp. sativa oljedådra
Har (som väntat) ej återkommit på någon av lokalerna efter primärfyndet.
V
Göteborg sd; Majorna, Vitög. 5A
3 ex
1997
MLi; ELj


0 ex
1998
ELj
B
Kungshamn sn; Dyremyr (vid damm)
1 ex
1996
EBl


 

AKUT HOTADE TAXA --- Hotkategori 1

Acer campestre naverlönn
Förekommer som förvildad (dock ej den inhemska ssp. hebecarpum) på några få lokaler.

Aethusa cynapium ssp. segetalis liten vildpersilja
Inga lokaler är kända.

Ajuga genevensis kritsuga
Inga aktuella lokaler är kända.

Anthemis cotula kamomillkulla
En ny, rik lokal har glädjande nog upptäckts i Lycke. Även på den tidigare kända lokalen har den nedåtgående trenden brutits och arten blommade rikligt, dock huvudsakligen på nya ytor.

B
Lycke sn; Tofta herrgård
ca 2000 ex
1998
HAn NY LOKAL

Lycke sn; Bremnäs Nordergård
ca 300 ex
1997
HAn


ca 1000 ex
1998
HAn; ELj

Artemisia stelleriana sandmalört
Ej heller 1998 syntes någon sandmalört till på Hällsö. Sannolikt får arten nu tyvärr anses vara helt utgången ur Bohusläns (och därmed Sveriges) flora.

B
Tanum sn; Hällsö
0 ex
1997
ELj&OHo – utgången ?


0 ex
1998
OHo&KEm – utgången


Botrychium simplex dvärglåsbräken
Inga aktuella lokaler är kända.

Bromus commutatus brinklosta
En lokal i södra Uddevalla, på vilken arten dock är förvildad (från Vimmerby jvstn) sedan 1993.

B
Uddevalla sd; Timmermansgatan
ca 30 ex
1997
GJo


ca 10 ex
1998
GJo


Bromus lepidus finlosta
Inga aktuella lokaler är kända.

Bromus racemosus ängslosta
Specialinventerades 1995, 1996 och 1997 varvid ett 90-tal tänkbara lokaler (såväl äldre kända som tidigare ej angivna) undersöktes på södra, västra och framför allt nordvästra Tjörn, på Herrön samt på sydvästra Orust. Inom detta område har nu ängslostan påträffats på totalt femton lokaler, varav några mycket individrika. Dessutom har arten under 1998 upptäckts på södra Inland i en rik förekomst och till yttermera visso har en ny lokal rapporterats från Orust, men beläggmaterial från denna har ännu ej granskats. Den anföres dock preliminärt nedan.

B
Torsby sn; L. Överön, på f.d. markväg
ca 5000 ex
1998
ELj NY LOKAL


Stenkyrka sn; Breviks kile i SÖ
ca 5000 ex
1997
ELj&IJo


ca 5000 ex
1998
ELj


Stenkyrka sn; Breviks kile i NV
ca 10000 ex
1997
ELj1998
IJo


Stenkyrka sn; Brevik, Änghagen
ca 10 ex
1997
LSe&KSe; IJo1998
IJo


Klövedal sn; Herrön N om Ängen
ca 250 ex
1996
IJo!&ELj1998
IJo


Klövedal sn; Ängeviken
ca 100 ex
1996
ELj! mfl


Klövedal sn; NV om Ängeviken
ca 50 ex (små)
1996
ELj! mfl


Klövedal sn; Brattås
“några“ ex
1997
IJo1998
IJo


Klövedal sn; ÖSÖ om Frenliden
ca 100 ex
1997
ELj&IJo mfl


“finns“
1998
IJo


Klövedal sn; Vik
ca 250 ex
1997
IJo! mfl1998
IJo


Klövedal sn; mln Vik o Önneröd
ca 500 ex
1997
ELj! mfl


Klövedal sn; Kolleröd
ca 50 ex
1997
IJo! mfl


ca 50 ex
1998
IJo


Klövedal sn; Långekärr Ö om skolan
ca 80 ex
1997
ELj&IJo mfl


“finns“
1998
IJo


Klövedal sn; Långekärr NÖ om skolan
ca 30 ex
1997
ELj! mfl1998
IJo


Klövedal sn; Kyrkofjäll
0 ex
1997
IJo&ELj


Klövedal sn; Björholmen, Märrslätten
3 ex
1998
IJo NY LOKAL


Morlanda sn; vid färjeläget t Malön
ca 100 ex
1998
GJo NY LOKAL


Centaurea nigra svartklint
Inga aktuella lokaler är med säkerhet kända.

En obekräftad uppgift från Änggårdsbergen föreligger dock. Dessutom har en klint påträffats vid Nya Varvet som troligen är svartklint, men då den klipps ned har den inte fått tillfälle att blomma. Ett skott har tagits för odling och bestämning.

V
Göteborg sd; Nya Varvet
ca 10 ex
1998
IBe mfl; ELj NY LOKAL


Chenopodium murale gatmålla
Inga aktuella lokaler är kända.

Chenopodium vulvaria stinkmålla
Inga aktuella lokaler är kända.

Euphrasia rostkoviana ssp. rostkoviana stor ögontröst
Inga aktuella lokaler är kända.

Samlades på Tjörn 1898 av E. Th. Fries och H. Fries. Eftersöktes förgäves på några få till synes lämpliga lokaler 1997. Halimione portulacoides portlakmålla
Arten har totalt påträffats på fem lokaler i Bohuslän under 1990-talet, men på två av dessa är den numera utgången. På Långö lösa tångar påträffades oväntat ytterligare ett individ på en annan del av ön. Även detta är stort och kraftigt och torde ha vuxit här åtskilliga år innan upptäckten.

B
Skaftö sn; Gåsö Storö [ ej i Sotenäs!]
1 ex
1997
TTo


1 ex
1998
TTo


Kungshamn sn; Långö lösa tångar
1 ex
1997
EBl&SBe


2 ex
1998
EBl&SBe


Kville sn; Kalvö
1 ex
1997
OHo


1 ex
1998
OHo


Hordeum secalinum ängskorn
Inga aktuella lokaler är kända.

Ilex aquifolium järnek
Järnekslokalen på Tjörn är oförändrad. Beträffande fyndorten på Väderöarna har kompletterande uppgifter inkommit, vilka styrker att arten fanns här (sannolikt vild) under åren 1965 till 1972, därfter har den dock tyvärr gått ut och ej kunnat återfinnas under senare år.

B
Stenkyrka sn; mln Lyckorna o Bäckevik
1 ex
1997
ELj&IJo


1 ex
1998
ELj


Tanum sn; Väderö Storö [ ej Ramnö]
1 ex
1965
GGr


1 ex
1972
GGr


0 ex
1973
GGr


0 ex
1997
SSt


Illecebrum verticillatum glimmerört
Arten håller ställningarna på ridstigen ovan Lunnagården. I Sverige finns endast ytterligare en lokal, nära Kristinehamn i Värmland.

V
Fässberg sn; SV om Lunnagården (4)
ca 10 ex
1997
ELj


28 ex
1998
ELj


Kickxia elatine spjutsporre
Inga aktuella lokaler är kända.

Lactuca quercina ( Mulgedium quercinum) karlsösallat
Synes numera ha utgått på denna lokal, dit den förvildats från Botaniska trädgården.

V
Göteborg sd; Vitsippsdalen
0 ex
1997
ELj – utgången ?


0 ex
1998
ELj – utgången


Lathyrus sphaericus vårvial
I fjol påträffades bara två individ av vårvial på Brattön, men besöket gjordes något i senaste laget, varför det möjligen kan ha funnits fler tidigare. Dessutom ösregnade det... Den kraftiga minskningen under de senaste åren inger emellertid oro för populationen (världens nordligaste).

B
Solberga sn; Brattön
42 ex
1996
ELj mfl


7 ex
1997
ELj&HGr mfl


2 ex
1998
ELj


Leucorchis albida s. str. klubbsporre
Inga aktuella lokaler är kända.

Marrubium vulgare kransborre
Inga aktuella lokaler är kända.

Mentha ¥ gracilis ädelmynta
Den enda kända lokalen var under sommaren i mycket kraftigt behov av rensning. Detta avhjälptes då, men om arten skall kunna fortleva torde fortsatta vårdåtgärder vara nödvändiga!

V
Fässberg sn; Papyrus koloniområde
13 ex
1997
ELj


6 ex
1998
ELj – i dåligt skick !


Misopates orontium kalvnos
Under 1998 har kalvnosen upptäckts även på Göteborg C, dock på ett område dit allmänheten ej äger tillträde. På Järkholmen dök arten oväntat upp igen.

V
Askim sn; Järkholmen
0 ex
1997
ELj


2 ex
1998
ELj


Göteborg sn; Göteborg C (jvstn)
ca 40 ex
1998
KHa!; ELj NY LOKAL

B
Rödbo sn; Jordfallsmotet
ca 750 ex
1997
HAn; ELj


ca 400 ex
1998
HAn


Ytterby sn; Ytterby jvstn
20 ex
1997
RGa


3 ex
1998
RGa


Najas flexilis sjönajas
Inga aktuella lokaler är kända.

Nepeta cataria kattmynta
Har spritt sig till en f.d. potatisåker på Lindö där arten visat sig trivas förträffligt. Många av de under 1997 iakttagna småplantorna har dock gått förlorade igen, men fröbanken torde vara god.

B
Forshälla sn; Bräcke
ca 7 ex
1996
GJo förvildad sedan 1992


ca 5 ex
1998
GJo


Tanum sn; Lindö, Ängen
ca 500 ex
1997
OHo


ca 95 ex
1998
OHo; ELj&FAs


Polygonum oxyspermum näbbtrampört
Lokalen har inte besökts under 1998, men ingen förändring av densamma torde ha skett.

B
Tjärnö sn; Saltö, Ängklåvbukten
7 ex
1997
ELj&ESa mfl


Potamogeton trichoides knölnate
För historik, karta och närmare lokalbeskrivningar, se Ljungstrand 1994 (Vrivrånge 3: 8-10) och Ljungstrand 1995 (Calluna 12(2): 10-12). På lokalen vid “Läppstiftet“ torde arten inte återkomma, då lokalen vuxit igen med krusnate. Även lokalen vid Färgfabriksgatan har till största delen vuxit igen med krusnate. Det myckna regnandet gjorde eftersökandet svårt i somras, då arten är lättast att upptäcka vid högtrycksväder (med lågt vattenstånd) i månadsskiftet juni/juli. Individrikedomen kan därför ha varit större än siffrorna anger.

V
Gbg sd; Vallgraven, Synagogan (11)
ca 20 ex
1995
ELj


0 ex
1998
ELj


Gbg sd; Vallgraven, Fröhandeln (9)
ca 10 ex
1997
ELj


1 ex
1998
ELj


Gbg sd; Fattighusån, Slussen (8)
1 ex
1995
ELj


0 ex
1998
ELj


Gbg sd; Fattighusån, Mariakyrkan (10)
1 ex
1995
ELj


0 ex
1998
ELj


Örgryte sn; Mölndalsån, Focus (13)
ca 100 ex
1995
ELj


Örgryte sn; Mölndalsån, Etnogr. (15)
ca 50 ex
1995
ELj


Örgryte sn; Mölndalsån, Remfabr. (16)
ca 30 ex
1995
ELj


Gbg sd; Mölndalsån, Dämmet (17)
ca 5 ex
1995
ELj


Gbg sd; “Läppstiftet“, i damm (18)
0 ex
1997
ELj


0 ex
1998
ELj – utgången


Gbg sd; Kvillebäckskanalen (4)
2-3 ex
1995
ELj


Lundby sn; Kvillebäcken, Backaplan (3)
1000-tals ex
1997
ELj


1000-tals ex
1998
ELj


Lundby sn; Kvillebäcken, Färgfabriksg.
ca 50 ex
1997
ELj


ca 20 ex
1998
ELj


Ranunculus cymbalaria bohusranunkel
Flera tidigare kända lokaler i Kosterskärgården är fortfarande obesökta i modern tid. En lämplig uppgift för dem som besöker Koster 1999 kan vara att försöka kontrollera dessa uppgifter.
(Om upplysningar om de tidigare kända lokalerna önskas, kontakta ELj.)

B
Tjärnö sn, Bockholmen
ca 5000 ex
1996
ELj


Tjärnö sn, Arholmen
ca 600 ex
1996
ELj


Tjärnö sn, Sydkoster vid Brevik
ca 50 ex
1996
ELj&MWg; USt


Ranunculus hederaceus murgrönsmöja
Inga aktuella lokaler är kända.

Rhinanthus serotinus var. apterus åkerskallra
Inga aktuella lokaler är kända.

Rosa pimpinellifolia p. p. ( Rosa pimpinellifolia danica’) klittros
En ny lokal, som dock varit känd en tid, har noterats. Det rör sig även här troligen om en vild klittros och inte om en förvildad “trädgårds“-pimpinellros. Sådana förekommer på många lokaler inom området och har inte närmare noterats, även om de skulle förekomma i “naturlig“ terräng.

B
Skaftö sn; Gröderhamn
1 ex
1997
GJo


Malmön sn; Kaptensgiljan
1 ex
1998
EBl&SBe NY LOKAL


Rubus polyanthemus blomsterbjörnbär
Inga aktuella lokaler är kända. Samlades i Greby (Tanum) 1892 av E. Th. Fries och H. Fries.

Salvia pratensis ängssalvia
Inga aktuella lokaler är kända.

Scandix pecten-veneris nålkörvel
Inga aktuella lokaler är kända.

Senecio erucifolius flikstånds
Inga aktuella lokaler är kända.

Silene dichotoma gaffelglim
Inga aktuella lokaler är kända.

Sågs i Klövedal sn; Kolleröd ca 1965 (IJo).

Sisyrinchium montanum gräslilja
De två bohuslänska lokalerna torde båda vara spontant invandrade över havet från Norge, där arten förekommer naturaliserad på några lokaler i trakten av Langesund. Ursprungligen kommer den från Nordamerika.

B
Askum sn; Ramsvikslandet
1 ex
1997
AOl


1 ex
1998
AOl


Tanum sn; Otterön
17 ex
1997
ELj&OHo


Stachys officinalis ( Betonica officinalis) humlesuga
Den enda kända lokalen är förvildad från odling i en närbelägen trädgård.

V
Askim sn; Gjutegården
ca 5 ex
1995
ELj


Tephroseris palustris kärrnocka
Inga aktuella lokaler är kända.

Tilia platyphyllos bohuslind
På de fyra “klassiska“ fyndorterna i Tjärnö sn finns vardera ett ålderstiget träd, samt ett antal ungträd, vilka nyetablerats från frön (eller möjligen i något fall rotskott) i sen tid. Det är ännu ej utrett huruvida förekomsterna i Lur kan vara spontana eller är förvildade.

B
Lur sn; Resö, Nötehällan
1+1 ex
1996
KEm


Lur sn; N. Galtö
1+ca 5 ex
1996
KEm


1+ca 5 ex
1998
KEm


Tjärnö sn; Sydkoster, Ekenäs
1+ca 5 ex
1997
INo&AAn


1+ca 5 ex
1998
INo


Tjärnö sn; N. Öddö, Tofterna
1+ca 20 ex
1997
ELj


Tjärnö sn; N. Öddö, Drängsviken
1+ca 2 ex
1993
ELj


Tjärnö sn; N. Öddö, Blötebogen
1+ca 20 ex
1996
ELj


 

SÅRBARA TAXA --- Hotkategori 2

Agrostemma githago klätt
Inga aktuella lokaler är kända. Sågs i Klövedal sn; Hällerne och Basteröd ca 1965 (IJo).

Allium carinatum rosenlök
Påträffades oväntat 1998 på en klippig udde på Järkholmen; en av allt att döma fullt naturlig lokal, där arten dessutom setts blomma tidigare (i början av 1960-talet) men därefter glömts bort. Se vidare Ljungstrand 1999 (Calluna 16(1): 5). Förekomsten i Gjutegården är däremot förvildad.

V
Askim sn; Järkholmen
8 ex
1998
ELj NY LOKAL


Askim sn; Gjutegården
ca 10 ex
1995
ELj


Alopecurus myosuroides renkavle
Inga aktuella lokaler är kända.

Anthriscus caucalis taggkörvel
Den tidigare kraftiga minskningen på den enda kända lokalen har dämpats. De uppväxande och alltmer tätnande nässlorna utgör dock alltfort ett aktivt hot mot taggkörvelns fortbestånd.

V
Lundby sn; Torslandaviken
100tals ex
1997
ELj – kraftigt minskande


100tals ex
1998
ELj – minskande


Anthriscus cerefolium dansk körvel
Lokalen i Kungshamn förefaller vara den enda något så när stabila inom området, men även här tycks arten leva farligt.

V
Styrsö sn; Styrsö Bratten
0 ex
1997
ELj mfl


Fässberg sn; Balltorp
2-3 ex
1995
IBe

B
Kungshamn sn; Fisketången
ca 50 ex
1997
BSu; ELj mfl


ca 30 ex
1998
BSu


Apium inundatum ( Helosciadium inundatum) krypfloka
Kunskaperna om krypflokans aktuella förekomst i Bohuslän är bristfälliga, i synnerhet efter den senaste regniga sommaren som gjorde sökandet efter vattenväxter ännu svårare. I händelse av en torrare sommar bör arten eftersökas både på Tjörn och Orust, liksom på Rörö, där den tidigare förekommit både i Stora och Lilla Ers vatten.

B
Stenkyrka sn; Bötjärn
ca 5 ex
1997
ELj


Stenkyrka sn; Tolleby tjärn
0 ex
1996
ELj&IJo


Morlanda sn; Rödsvattnet vid Vasshagen
ca 100 ex
1996
ELj mfl


Morlanda sn; Rödsvattnet, smala delen
“finns“
1998
TMa NY LOKAL


Morlanda sn; Rödsvattnet (Vrångevatten)
“finns“
1997
TMa


Morlanda sn; Torebosjön, NÖ ändan
“finns“
1996
TMa


Arnoseris minima klubbfibbla
Inga aktuella lokaler är kända.

Astragalus danicus strandvedel
De tre nu kända lokalerna ligger inom ett litet område strax söder om Havstenssund. Se för övrigt Nordhag 1989 (Sv Bot Tidskr 83: 175-176) och Nordhag 1991 (Sv Bot Tidskr 85: 201-205).

B
Tanums sn; Viken (1)
ca 10 ex
1997
YNo


ca 10 ex
1998
KEm


Tanum sn; Lerholmen (2)
ca 300-400 ex
1997
YNo


ca 200 ex
1998
KEm


Tanum sn; Platsen (3)
“finns“
1996
PSc


“finns“
1998
KEm


Atriplex sabulosa sandmålla
Sandmållan förekom på ett stort antal lokaler under 1993 och på ett fåtal under 1994. Sedan 1996 har inga rapporter om återfynd av sandmålla i Bohuslän inkommit. För äldre uppgifter, se Årsrapporterna 1994 och 1995. För ytterligare upplysningar om sandmållans förekomst i Bohuslän se Blomgren 1993 (Vrivrånge [1]: 3-6) och Bergqvist & Blomgren 1994 (Sotenäsets flora).

Botrychium matricariifolium rutlåsbräken
Förekomsten i norra Bohuslän har äntligen klarats upp. Den är belägen i Skee (ej i Tjärnö) och har förekommit årsvisst under mer än 30 år.

B
Lycke sn; Älgön
15 ex
1996
ELj&OHo


Skee sn; Skjulsholmen (=“ö i Tjärnö“)
ca 15-20 ex
1998
GOd! NY LOKAL


Bromus arvensis renlosta
Inga aktuella lokaler är kända.

Bromus secalinus råglosta
Inga aktuella lokaler är kända.

Carex incurva bågstarr
Arten är hårt trängd av igenväxning på en del av sina kända lokaler, men stortrivs på andra.

B
Skaftö sn; Gröderhamn
ca 10 ex
1997
GJo


“finns“
1998
GJo


Smögen sn; Badhusparken
ca 400 ex
1997
BSu


ca 50 ex
1998
BSu


Smögen sn; Sandö
ca 5000 ex
1997
BSu


“finns“
1998
EBl


Askum sn; Ramsviks bad, Lortudden
1000-tals ex
1997
SBe&EBl


1000-tals ex
1998
SBe&EBl


Tanum sn; Viken
ca 85 ex
1997
YNo; ELj


ca 30 ex
1998
KEm


Lur sn; Resö, Kopparviken
100-tals ex
1996
KEm


“finns“
1998
KEm; ELj


Tjärnö sn; Råssö i NV, Garvik
ca 20 ex
1998
HDa; ELj NY LOKAL


Tjärnö sn; Tjärnö i NV
ca 75 ex
1995
BOx


0 ex
1998
HDa – ej återfunnen


Tjärnö sn; Lindholmen
ca 30 ex
1998
HDa NY LOKAL


Centaurium erythraea var. erythraea flockarun
Ytterligare en lokal för flockarun har upptäckts i Bohuslän under 1998, och dessutom en individrik och hävdoberoende sådan! Även den övriga floran är mycket rik inom samma område, bl.a. finns här många exemplar av glansbräken.

B
Rönnäng sn; Stora Dyrön i SV
ca 150 ex
1998
IJo!; ELj NY LOKAL


Stenkyrka sn; Skälebacken
ca 10 ex
1997
IJo,LSe&KSe


ca 15-20 ex
1998
IJo


Chaerophyllum aureum guldkörvel
Guldkörveln har ett av sina kraftigare fästen i Göteborgsområdet. Ytterligare en lokal är känd i trakten, nämligen vid Oskarshöjd i Skallsjö sn, vilken dock faller utanför denna rapport.

V
Gbg sd; Bot. Trädg. (ej odlad)
ca 10 ex
1997
ELj


ca 5 ex
1998
ELj


Göteborg sd; Änggården, Särög.
ca 60 ex
1997
ELj


ca 50 ex
1998
ELj


Partille sn; vid Besebäcken
ca 150 ex
1997
ELj


ca 150 ex
1998
ELj

Cuscuta epithymum ljungsnärja
Den enda kända lokalen hotas av igenväxning, då betet synes ha upphört. Det är av stor vikt att åtgärder för bevarandet av denna art sätts in snarast, om den skall kunna bibehållas i provinsens flora. Den tidigare kända lokalen på Skaftö gick ut redan efter några års ohävd.

B
Bro sn; Övre Källevik
omkr 300 ex
1996
OHo&SGe


ca 200 ex
1998
OHo


Dianthus armeria saronsnejlika, knippnejlika
Relativt många lokaler är ännu kända i Bohuslän, men många av dem hotas av igenväxning då gammal hävd upphör. Arten gynnas av slåtter, som dock bör företagas i god tid före blomningen i augusti, eller alternativt på senhösten.

V
Askim sn; Järkholmen
15+ca 15 ex
1997
ELj


11+ca 10 ex
1998
ELj


Göteborg sd; Skytteskogsg. 15, i trg
ca 80 ex
1995
ELj&IOl

B
Lycke sn; V om Tjuvkilsbågen
7-8 ex
1997
HAn


Lycke sn; Älgön
ca 40 ex
1995
ELj&HGr


Klövedal sn; vid Pilane gravfält
0 ex
1997
IJo&ELj


0 ex
1998
IJo – utgången?


Klövedal sn; SV om kyrkan vid landsv
ca 200 ex
1997
IJo


ca 100 ex
1998
IJo


Klövedal sn; Viks g:la by
ca 25 ex
1997
IJo&ELj


ca 10 ex
1998
IJo


Klövedal sn; N om Viks g:la by
3 ex
1997
IJo0 ex
1998
IJo


Bäve sn; Esperödshemmet
5-7 ex
1996
GJo


0 ex
1998
GJo


Bro sn, Ingeröd [ej = följande]
enst. ex
1995
SBe


Bro sn, Ingeröd, vid trevägsskälet
6 ex
1998
SBe NY LOKAL


Bro sn; Brevik
15 ex
1992
ELj


ca 100 ex
1998
SBe


Bro sn; Lännestad, norr om Brevik
20-30 ex
1995
SBe


Askum sn; Dödvik
15 ex
1995
EBl&SBe


15 ex
1998
EBl&SBe


Askum sn; Håle
3 ex
1990
SBe


Askum sn; Vägga Nordgård
3 ex
1997
OHo


15 ex
1998
OHo


Kville sn; Hamn
2 ex
1997
OHo


22 ex
1998
OHo


Kville sn; Jore, Sältan
52 ex
1998
OHo NY LOKAL


Diphasiastrum tristachyum cypresslummer
De enda kända lokalerna finns inom ett litet område som brunnit i relativt sen tid. Upplysningar har framkommit som antyder att lokal (3) sannolikt är Elof Carlssons gamla lokal (Fries 1971).

V
Angered sn; 400 m N L. Drisstjärn (1)
ca 3000 ex
1996
RGa&ELj mfl


ca 2500 ex
1998
RGa


Angered sn; 200 m N L. Drisstjärn (2)
5 ex
1996
RGa&ELj mfl


5 ex
1998
RGa


Angered sn; 150 m Ö L. Drisstjärn (3)
ca 150 ex
1996
RGa&ELj mfl


ca 200 ex
1998
RGa


Erucastrum gallicum kålsenap
Uppträder mestadels tillfälligt i Göteborgsområdet, men synes ha en fast förekomst i Öckerö sn, fastän ingen enskild lokal blir särskilt långlivad. Vid Söö-sund på Fotö har den dock anträffats flera olika år, men också saknats dessemellan.

V
Askim sn; Gåsmossen
8 ex
1996
IBe&EAn; ELj

B
Öckerö sn; Fotö vid Söö-sund
ca 60 ex
1997
ELj


Öckerö sn; Öckerö vid Hjälvik
1 ex
1998
ELj


Euphorbia exigua småtörel
Inga aktuella lokaler är kända.

Falcaria vulgaris skärblad
Arten har definitivt försvunnit från Göteborg, men i gengäld har en ny, rik förekomst upptäckts på Smögen. Se vidare Sundqvist 1998 (Vrivrånge 11(2): 19-20).

V
Göteborg sd; Bot Trädg (ej odlad)
0 ex
1997
ELj


0 ex
1998
ELj

B
Smögen sn; Kleven, Kaptensstugan
ca 500 ex
1998
BSu NY LOKAL


Galeopsis angustifolia kalkdån
Förekommer huvudsakligen inom området kring de stora skalbankarna vid Uddevalla.

B
Uddevalla sd; Timmermansgatan
ca 300 ex
1997
GJo


ca 200 ex
1998
GJo


Uddevalla; S cementfabr på Havskuren
ca 20 ex
1997
GJo


ca 20 ex
1998
GJo


Bäve sn; vid jvgbron över Bäveån
ca 30 ex
1992
GJo


Bäve sn; Bräckebankarna
1000-tals ex
1997
GJo


1000-tals ex
1998
GJo


Bäve sn; Kuröds ind.omr.
100-200 ex
1995
GJo


Geranium lanuginosum brandnäva
Inga lokaler är kända, troligen felaktigt uppgiven för Bohuslän eller Göteborgsområdet.

Geranium palustre kärrnäva
Inga aktuella lokaler är kända.

Geranium phaeum brunnäva
En stationär förekomst av brunnäva har nyligen rapporterats. Växten har dock funnits där länge.

B
Morlanda sn; Hålta trädgård
ca 25 ex
1998
TMa NY LOKAL


Glaucium flavum strandvallmo
Arten förekommer numera endast i Bohuslän inom Sverige. På grund av många lokalers svårtillgänglighet är vår kännedom om status praesens ofullständig. Arten har dock under den senaste sommaren blommat upp på ett sällan skådat sett på många av de besökta lokalerna.

B
Öckerö sn; Öckerö, NV om Hjälvik
22+ca 80 ex
1997
ELj


32+ca 150 ex
1998
ELj


Öckerö sn, Hyppelns S-spets
48+40 ex
1995
ELj&SSv


Lycke sn; Högön
5+20-25 ex
1997
HAn


ca 20 ex
1998
HAn


Lycke sn; Vannholmarna
15+36 ex
1997
HAn; PDb


52 ex
1998
HAn


Klövedal sn; Mittsundsviken (Björnsh.)
6+38 ex
1997
ELj&IJo


12+15 ex
1998
ELj&IJo


Kungshamn sn; Kungshamn, skräpmark
1 ex
1998
BSu NY LOKAL


Malmön sn; Dödvik
1 ex
1998
EBl NY LOKAL


Askum sn; Keö
1 ex
1996
EBl


Svenneby sn; Tångebacken
12+ca 60 ex
1997
OHo&ELj


16+ca 70 ex
1998
OHo


Kville sn; Lyngö, SÖ viken
1 ex
1995
TGa


Tanum sn; Ulmekärrssand, Munksund
0+2 ex
1996
ESa


7+8 ex
1998
PSc


Tanum sn; Tjurpannan, SV Gråftobgt
0 ex
1997
ELj&OHo


Tanum sn; Tjurpannan, NV Gråftobgt
1 ex
1997
ELj&OHo


Tanum sn; Tjurpannan, Tjurviksbågen
2+5 ex
1997
ELj&OHo


ca 15 ex
1998
KEm


Tanum sn; blockstrand SV Gullbringa
3+ca 110 ex
1997
ELj&OHo


Tanum sn; Viken
4 ex
1997
YNo&ELj


Tanum sn; Trossö, Tefatudden
3 ex
1998
KEm NY LOKAL


Tanum sn; Trossö, vägkant
ca 10 ex
1993
ELj&MAr


0 ex
1998
ELj&FAs


Tanum sn; Kalvö, Tången
9+21 ex
1998
OHo NY LOKAL


Tanum sn; Kalvö, innanf. L. Grundskär
1 ex
1998
OHo NY LOKAL


Tanum sn; Lindö, V. Felh., S Örnek.
20+106 ex
1997
OHo


114+121 ex
1998
OHo; ELj&FAs


Tanum sn; Lindö, V. Felh., N Örnek.
0+26 ex
1997
OHo


9+52 ex
1998
OHo; ELj&FAs


Tjärnö sn; Lilla Arsklåvet
“finns“
1993
NPi


ca 20 ex
1998
HDa


Tjärnö sn, Kockholmen
2 ex
1996
JEv


52+“flera“ ex
1998
JEv; HDa


Gypsophila muralis grusnejlika
På båda de lokaler som påträffats utgöres grusnejlikan av “trädgårdstypen“, som bl.a. skiljer sig från “vildtypen“ genom större och mera intensivt färgade blommor.

V
Göteborg sd; Bot Trädg (ej odlad)
0 ex
1997
ELj


0 ex
1998
ELj

B
Tossene sd; Bovallstrand, torget
ca 5-10 ex
1998
ANk


Herminium monorchis honungsblomster
Förekomsterna synes vara beroende av bete eller slåtter; om hävden upphör minskar de snabbt.

B
Klövedal sn; Alviken
ca 50 ex
1997
IJo


ca 40 ex
1998
ELj&IJo


Tanum sn; Lerholmen (Ö om Viken)
6 ex
1997
YNo; ELj


5 ex
1998
KEm


Tanum sn; Kalvö, Brokilen
2 ex
1997
OHo


15 ex
1998
OHo


Tanum sn; Lindö, V. Felholmen, vid vg
2 ex
1997
OHo


22 ex
1998
OHo


Tanum sn; Lindö, Lindöbukten i Ö
2 ex
1997
OHo


19 ex
1998
OHo


Lur sn; Resö, Kopparviken
ca 500 ex
1996
KEm


ca 250 ex
1998
KEm; ELj


Tjärnö sn; Tjärnö i NV
1 ex
1988
MLi


Tjärnö sn; Lindholmen
118 ex
1996
JEv


121 ex
1998
JEv; HDa


Tjärnö sn; Sydkoster, Nästången
13+5 ex
1996
ELj


13+7 ex
1998
IBe mfl


Hieracium caespitosum s. lat. ängsfibbla
Inga aktuella lokaler är kända.

Holosteum umbellatum fågelarv
Den enda kända lokalen har visat sig hysa ett utan tvivel bofast bestånd. Det hotas dock av en återutbyggnad av den sedan länge nedlagda järnvägshållplatsen.

V
Partille sn; Bokedalen f.d. hpl
omkr 200 ex
1997
ELj&RDa


omkr 300 ex
1998
ELj&RDa


Hypericum humifusum dvärgjohannesört
På den enda aktuella lokalen är läget fortsatt gott, bara vädret är vackert ses många små gula stjärnor i beteshagen. Ytterligare eftersökande i Resteröd och Forshälla, där arten förr funnits vore mycket önskvärt.

B
Tossene sn; Ävja
100-tals ex
1997
EBl&ELj


100-tals ex
1998
EBl&SBe


Hypericum pulchrum hedjohannesört
Många (knappt 70) lokaler är kända i Jörlanda, Spekeröd, Romelanda, Ucklum, Hjärtum och Tossene snr från början av 1990-talet, men endast ett fåtal är kontrollerade senare utom i Romelanda, där RGa gjort en stor insats under 1998, varvid arten återfanns även i Solberga. Äldre uppgifter finns även från Partille, Nylöse, Västerlanda och Ödsmål snr. Utanför vårt område finns i Sverige endast en lokal i Halland och en i Småland (den senare kulturspridd med timmer).

B
Solberga sn; Törresröd, SV om Håvatten
0+20 ex
1998
RGa NY LOKAL


Jörlanda sn; Håvatten, vid N-ändan
få ex
1995
HGr&HPa


Romelanda sn; 400 m NO Springebacken
15+35 ex
1998
RGa NY LOKAL


Romelanda sn; Övre Långvatten i SV
15+5 ex
1997
RGa NY LOKAL


Romelanda sn; Övre Långvattens V-spets
3+1 ex
1998
RGa NY LOKAL


Romelanda sn; 300 m VSV Stensås
0+5 ex
1998
RGa NY LOKAL


Romelanda sn; 250 m NO Stensås
0+11 ex
1998
RGa NY LOKAL


Romelanda sn; St. Björkärrs N strand
ca 5 ex
1996
ELj


Romelanda sn; 200 m SV tp Timmerv:n
0+2 ex
1998
RGa NY LOKAL


Romelanda sn; 550 m NV tp Björkärr
1+3 ex
1998
RGa NY LOKAL


Romelanda sn; 400 m NNV tp Björkärr
1+8 ex
1998
RGa NY LOKAL


Romelanda sn; 75 m NV Stenstugan
4+6 ex
1998
RGa NY LOKAL


Ucklum sn; V om Svalsjön
ca 140 ex
1996
ELj mfl


Hjärtum sn; Kroksvattnets SÖ-ända
20+0 ex
1998
ELj mfl


Hjärtum sn; Lille-Väktors Ö-sida
1+ca 30 ex
1998
ELj mfl


Tossene sn; Platserna (NV Stubberöd)
ca 200 ex
1997
OHo,EBl&SBe


ca 200 ex
1998
OHo


Tossene sn; Stämmarna (Ö Skälle)
ca 100 ex
1997
OHo,EBl&SBe


ca 100 ex
1998
OHo


Isolepis setacea borstsäv
Arten visar en vikande tendens på sina återstående lokaler, men förhoppningsvis finns det flera, ännu oupptäckta lokaler i Bohuslän. En art att krypa efter under 1999!

B
Lycke sn; Älgön
ca 10 ex
1996
ELj&OHo


Stenkyrka sn; Skälebacken
2 ex
1997
ELj&IJo


Skaftö sn; Stockevik
0 ex
1997
GJo – utgången ?


0 ex
1998
GJo – utgången !


Lathyrus tuberosus knölvial
Arten rapportades 1998 oväntat från två nya lokaler. I Kville har dock förekomsten visat sig vara känd sedan gammalt, men den har ej kontrollerats förrän nu.

B
Solberga sn; Södra Aröd
ca 10 ex
1998
NCr&RCr NY LOKAL


Kville sn; Hamburgsund, Katteklåvan
ca 30 ex
1998
VGi&OHo NY LOKAL


Lavatera thuringiaca gråmalva
Förekommer alltfort ohotad på sin enda lokal, som dock ligger mycket nära bebyggelse.

B
Håby sn; Håby gård, vid Q8 rastplats
1 ex
1997
ELj


1 ex
1998
ELj


Luzula sylvatica storfryle

V
Göteborg sd; Bot Trädg (ej odlad)
ca 5 ex
1997
ELj


ca 5 ex
1998
ELj


Malva pusilla vit kattost
Arten förefaller inte vara långlivad på sina lokaler; den försvinner snart igen efter upptäckten.

V
Styrsö sn; mln k:an o Halsvik, hus 218
ca 5 ex
1997
BHe&ELj

B
Morlanda sn; Slätthult
1 ex
1998
TMa NY LOKAL


Tegneby sn; Boxvik
0 ex
1997
GJo


Askum sn, V. Rörvik
0 ex
1997
EBl


0 ex
1998
EBl – utgången !


Tanum sn; Otterön
ca 10 ex
1992
ELj,OHo&YNo


Mertensia maritima ostronört
Arten förekommer numera endast i Bohuslän och på en lokal i Halland inom Sverige. På grund av många lokalers svårtillgänglighet är vår kännedom om status praesens ofullständig, men det synes vara ställt utom allt tvivel att arten minskat starkt. Fler lokaler bör kontrolleras 1999!

B
Öckerö sn; Rörö, SV blockstranden
26 ex
1997
UJo


26 ex
1998
UJo; ELj


Klövedal sn, Björholmen, udde i SV
0+2 ex
1997
IJo


0+1 ex
1998
IJo – här utdöende


Lysekil sd; Stångholmen
2 ex
1988
BMo


Lyse sn; Kornö kalv
1+ca 10 ex
1996
EBl


Svenneby sn; Valön
1 ex
1995
OHo


Kville sn; Vrakholmen
10 ex
1995
EBl


Tanum sn; Tjurpannan, SV Gråftobgt
7+3 ex
1997
ELj&OHo


Tanum sn; Tjurpannan, Tjurviksbågen
15+2 ex
1997
ELj&OHo; VGi


ca 10 ex
1998
KEm; OHo&VGi


Tanum sn; vid Grötet N om Gullbringa
1 ex
1997
ELj&OHo


Tanum sn; Långeskär, bukten i SV
22 ex
1996
BRo&OHo


ca 20 ex
1998
KEm


Tanum sn; Långeskär, bukten i NÖ
2 ex
1998
KEm NY LOKAL


Tanum sn; Lindö, V. Felh., N Örnek.
2+1 ex
1997
OHo


2+1 ex
1998
OHo; ELj&FAs


Tjärnö sn; Kockholmen
7 ex
1997
KÖb


7 ex
1998
HDa


Tjärnö sn; Ölbärsholmen (vid Råssö)
“finns“
1995
NPi


Tjärnö sn; Ramsö, V sidan
2 ex
1996
EBl


Tjärnö sn; Ramsö, nära hamnen
15 ex
1996
KÖb


Tjärnö sn; Nordkoster, NV Basteviken
0 ex
1994
ELj&JEv – utgången ?


Tjärnö sn; Nordkoster, SV Basteviken
1+ca 3 ex
1997
EAn&IBe


5+10 ex
1998
IBe mfl


Onobrychis viciifolia esparsett
Inga aktuella lokaler är kända.

Pilularia globulifera klotgräs
Arten har minskat kraftigt, sannolikt till stor del p.g.a. försurningen, men är troligen även förbisedd. Flera lokaler torde gå att återfinna.

V
Råda sn; Yxsjön
några m 2
1994
ABe

B
Askum sn; Ramsviksl., Grosshamn
ca 5 m 2
1997
EBl&KMa


Askum sn; Ramsviksl., Sote huvud
måttligt
1993
EBl&SBe


Kville sn; NV om Hamn
10-20 m 2
1997
OHo


5 m 2
1998
OHo


Kville sn; Grunnevatten
1 ex
1998
INo NY LOKAL


Mo sn; Skallerödsjön
“rikligt“
1998
KEm NY LOKAL


Pimpinella major stor bockrot
Inga aktuella lokaler är kända.

Polystichum aculeatum uddbräken
Inga aktuella lokaler är kända.

Potamogeton acutifolius spetsnate
En oroväckande minskning i individantal har de senaste åren visat sig för denna art. De två senaste åren har endast ett fåtal exemplar kunnat hittas i en av de två små karpdammarna intill den större sjön. Ingen påfallande förändring har för övrigt kunnat märkas i vare sig vatten eller vegetation.

V
Tuve sn; St. Holmsdammen
ca 10 ex
1997
ELj


ca 5 ex
1998
ELj


Ranunculus arvensis åkerranunkel
Inga aktuella lokaler är kända.

Rosa inodora västkustros
Västkustrosen har kontrollerats noggrant under året som gått och dessutom har två nyfynd gjorts. Båda är av stort intresse; det i Spekeröd ligger i ett helt nytt område, medan det i Myckleby befin-ner sig inom ett tidigare känt utbredningsområde där arten dock på 1990-talet eftersökts förgäves.

B
Spekeröd sn; nära Ålevatten
1 ex
1998
YEl&MEl NY LOKAL


Valla sn; Almön, åt Almö sund
ca 35 ex
1997
ELj; EBl


ca 35 ex
1998
ESa; ELj


Valla sn; Almön, N spetsen
1 ex
1994
EBl&ANk


1 ex
1998
ESa


Valla sn; Runntången (Tjörns NÖ-udde)
1 ex
1994
EBl&ANk


1 ex
1998
ESa


Norum sn; St. Askerön, N om Fiskevik
1 ex
1994
ELj,AAn&HRe


1 ex
1998
ESa


Ödsmål sn; Jordhammar, NÖ Åbacka
1 ex
1994
HAn mfl


Myckleby sn; Goddalen [ ej “Grindskog“]
1 ex
1998
OMo NY LOKAL


Röra sn; Henån, Lövåsvägen/Banvägen
2 ex
1997
ESa


2 ex
1998
ESa


Röra sn; Henån, mln rv och Lövåsvägen
2 ex
1997
ESa


2 ex
1998
ESa


Röra sn; Henån, “mln Henån o Rödbgt“
2 ex
1997
ESa; ELj


2 ex
1998
ESa; ELj


Röra sn; Henån, Lövåsvägen 7
1 ex
1997
ESa; ELj


1 ex
1998
ESa; ELj


Torp sn; Nöteviken, Nöteviks gård
4 ex
1994
ESa&ELj mfl


6 ex
1998
ESa


Torp sn; Nöteviken, Ö Nöteviks gård
2 ex
1994
ESa mfl


2 ex
1998
ESa


Rubus muenteri grönbladsbjörnbär
Lokalen ifråga är den enda kända i västra Sverige; övriga svenska lokaler är belägna i Oskarshamn, Döderhult och Fliseryd i östra Småland.

V
Bergum sn; nära kyrkan
12 ex
1997
ELj


11 ex
1998
ELj


Salvia verticillata kranssalvia
Endast i Svenneby synes förekomsterna vara något så när stabila.

B
Tossene sn; Hunnebostrand
3 ex
1997
SBe


Svenneby sn; Heestrand samhälle
ca 30 ex
1997
OHo&ELj


ca 50 ex
1998
OHo


Svenneby sn; Tångebacken, Grönelid
10 ex
1997
OHo&ELj


10 ex
1998
OHo


Valerianella dentata sommarklynne
Inga aktuella lokaler är kända.

Verbascum lychnitis grenigt kungsljus
Arten synes vara mycket stabil på de flesta av sina förekomster, trots att den är en bienn.

V
Göteborg sd; Gamla Älvsborg
ca 5 ex
1997
ELj


ca 5 ex
1998
ELj

B
Resteröd sn; Ulvesund
5-6 ex
1997
GJo


2-3 ex
1998
GJo


Uddevalla sd; Stadshuset
10-15 ex
1998
GJo NY LOKAL


Uddevalla sd; Fridhemstippen
2 ex
1997
GJo


2 ex
1998
GJo


Uddevalla sd; Rävgiljan
2 ex
1997
GJo


2-3 ex
1998
GJo


Uddevalla sd; Kasen, vid jvg
ca 10 ex
1998
GJo NY LOKAL


Herrestad sn; Kärranäs
10 ex
1997
GJo


ca 10 ex
1998
GJo


Herrestad sn; Sörvik
10-15 ex
1997
GJo


ca 200 ex
1998
GJo


Högås sn; Ulveviken
ca 5 ex
1995
ELj


Foss sn; Stale
1 ex
1998
SBe NY LOKAL


Svarteborg sn; Aspens sydspets
1 ex
1998
SBe NY LOKAL


Svarteborgs sn; Dingle stn
ca 100 ex
1997
ELj mfl


ca 100 ex
1998
ELj mfl


Vicia villosa luddvicker
Inga aktuella lokaler är kända.

Vulpia bromoides ekorrsvingel
Inga aktuella lokaler är kända.


 

TILLÄGG

Bromus pseudosecalinus spädlosta
Förekomsterna på Tjörn är de enda kända aktuella i Norden; närmaste nu levande finns på de Brittiska öarna. Dessa lokaler är dessutom sannolikt de enda kända i naturlig miljö i hela världen!
B
Stenkyrka sn; NV om Häle mosse
ca 1500 ex
1997
ELj mfl


ca 1000 ex
1998
ELj&IJo


Stenkyrka sn; SV om Häle mosse
ca 500 ex
1997
EBl! mfl


Carex binervis hedstarr
Utom på Nordkoster har arten blott anträffats som tillfällig barkinkomling i Värmland.

B
Tjärnö sn; Nordkoster, inre delen
0 ex
1994
HAn&ELj ej återfunnen


Chaerophyllum aromaticum doftkörvel
I Landvetter har arten en mycket stabil förekomst, en av de få i Sverige.

V
Landvetter sn; järnvägsstationen
ca 10 ex
1997
ESa


ca 10 ex
1998
ESa; ELj


Digitalis purpurea norvegica vild fingerborgsblomma
Den genuint vilda fingerborgsblomman förekommer inom ett litet område i norra Bohuslän i gränstrakterna mellan Bottna, Bärfendal och Kville snr. Redan under 1997 gjorde Evastina Blomgren närmare studier av artens förekomst och under 1998 specialinventerades arten, varvid totalt 32 lokaler påträffades: två i Bottna, två i Bärfendal och de övriga i Kville. Samtliga kända lokaler är belägna inom en cirkel med radien 1 km! I Bottna påträffades även några populationer av förvildad ‘ hortensis’-fingerborgsblomma, men dessa har inte medtagits nedan. Inom ramen för projektet besöktes även Bornöarna i Gullmarn, där vild fingerborgsblomma sedan gammalt uppgivits, men där påträffades blott rikligt förvildade bestånd av ‘ hortensis’-typen på Lilla Bornö. Vid Bokeskogen i Skredsvik sn har vild fingerborgsblomma också uppgivits under sommaren (GJo), men det är ännu inte säkert om det där rör sig om ‘ norvegica’ eller ‘ hortensis’. Det är också oklart om någon förekomst av fingerborgsblomma i norra Halland kan avse den vilda typen.

B
Bottna sn; St. Gillingsmarken i NÖ (1)

1990t
ELj


7 ex
1997
EBl


ca 80 ex
1998
EBl mfl


Bottna sn; Ö om St. Gillingsmarken (5)
1+1 ex
1998
EBl mfl NY LOKAL


Bärfendal sn; NÖ om Storskogsm. (1)
1 ex
1998
ELj NY LOKAL


Bärfendal sn; Linddalen, Trappen (2)
26 ex
1998
RGa mfl NY LOKAL


Kville sn; Utgårds gård i N (1)
ca 50 ex
1998
EBl&ELj mfl


Kville sn; U., mln Rävbgt o Husbgt (2)
ca 25 ex
1998
EBl mfl NY LOKAL


Kville sn; Kindlycke, ovan gd (0)
3 ex
1998
ELj mfl NY LOKAL


Kville sn; S om Kindlycke vid backe (1)
5 ex
1996
ELj


0+1 ex
1997
EBl


2+4 ex
1998
ELj mfl


Kville sn; S om Kindlycke, hygge i V (2)
ca 30 ex
1997
EBl


? ex
1998
ELj mfl


Kville sn; S om Kindlycke, hygge i Ö (5)
ca 20 ex
1997
EBl


? ex
1998
ELj mfl


Kville sn; S om Kindlycke, bergbrant (6)
2+ca 10 ex
1998
ELj NY LOKAL


Kville sn; S om Kindlycke, hällmark (7)
30+ca 50 ex
1998
ELj mfl NY LOKAL


Kville sn; S om Kindlycke, hygge i N (8)
ca 120 ex
1998
ESa NY LOKAL


Kville sn; stig SÖ om Kindlycke (11)
? ex
1998
ELj mfl NY LOKAL


Kville sn; backe SÖ om Kindlycke (9)
2+ca 5 ex
1998
ELj NY LOKAL


Kville sn; Kindlycke, stigkrön mot R. (3)
2+ca 20 ex
1997
EBl


0 ex
1998
ELj mfl


Kville sn; Kindlycke, lycka SV R. (10)
21+ca 30 ex
1998
ELj mfl NY LOKAL


Kville sn; Kindlycke, Storskogen (4)
ca 150 ex
1997
EBl


ca 120 ex
1998
ELj mfl


Kville sn; Bodeland, Ö om Kindlycke (2)
100-tals ex
1998
ESa&SSv NY LOKAL


Kville sn; Bodeland, väg NV om R. (1)
2+0 ex
1998
ELj NY LOKAL


Kville sn; skogsväg NV om Rönn. (12)
53+ca 75 ex
1998
ELj mfl NY LOKAL


Kville sn; hage NNV om Rönningen (9)
65+ca 100 ex
1998
ELj mfl NY LOKAL


Kville sn; Rönningens gård, bryn (8)
5+ca 10 ex
1998
ELj mfl NY LOKAL


Kville sn; Rönningens skog vid stig (1)
ca 90 ex
1997
EBl; ELj&OHo


23+ca 40 ex
1998
ELj mfl


Kville sn; brant SV om Rönningen (11)
4+ca 10 ex
1998
ELj NY LOKAL


Kville sn; vid lyckan SV om Rönn. (2)
1+ca 20 ex
1997
EBl


31+ca 50 ex
1998
ELj mfl


Kville sn; hygge S om Rönningen (3)
3+ca 40 ex
1997
EBl


ca 200 ex
1998
ELj mfl


Kville sn; glänta S om Rönningen (10)
19+ca 25 ex
1998
ELj mfl NY LOKAL


Kville sn; markväg S om Rönningen (4)
0+5 ex
1997
EBl


2+0 ex
1998
ELj mfl


Kville sn; stig SSÖ om Rönningen (5)
0+1 ex
1997
EBl


6+1 ex
1998
ELj mfl


Kville sn; klipphyllor SÖ om Rönn. (6)
5+14 ex
1997
EBl


Kville sn; skog ovan Rönn. i ÖSÖ (7)
0+2 ex
1997
EBl


Elytrigia atherica styv kvickrot
Arten påträffades som ny för Sverige (på en naturlig lokal) under sommaren. Bestämningen är ännu ej fullt säker, men den slutliga kontrollen får vänta till sommaren. Växten tas dock upp redan här för att fästa uppmärksamheten på den.

B
Tjärnö sn; Tjärnö, Fridhem
ca 20 ex
1998
HDa!; ELj NY LOKAL


Nymphaea alba ssp. occidentalis atlantnäckros, smånäckros
Växten ifråga är känd från totalt tre lokaler i Sverige, en i Halland och två i Bohuslän. Flera torde dock gå att uppspåra i småsjöar nära havet om man håller ögonen öppna efter påfallande småblommiga vita näckrosor.
(Om misstänkta näckrosor påträffas – samla två blommor, klyv den ena på längden och den andra på tvären och pressa dem så att fruktämne resp. märkeskrans syns. En god bild finns i Lids flora!)

B
Öckerö sn; Ussholmen, i större hällkar
ca 60 ex
1997
ELj


ca 60 ex
1998
ELj


Lyse sn; Blötan (= V om Tjärnskogen)
ca 10 ex
1998
EBl&SBe! NY LOKAL


Osmunda regalis ssp. hibernica ined. hedsafsa
Enda kända lokaler i Sverige. Förekommer närmast på norska Vestlandet (mycket sällsynt) och på de Brittiska öarna.

B
Klövedal sn; Herrön, Rockenabben
5 ex
1996
ELj&IJo


Klövedal sn; Herrön, Ö om Rockenabb.
ca 40 ex
1996
ELj&IJo


Gullholmen sn; St. Hermanö, Långekil
ca 80 ex
1997
GOl1998
GOl


Gullholmen sn; St. Hermanö, Ö Långekil
ca 5+2 ex
1997
GOl1998
GOl


Gullholmen sn; St. Hermanö, Stenvik
ca 10 ex
1997
GOl1998
GOl


Gullholmen sn; St. Hermanö, H. huvud
ca 100 ex
1997
GOl1998
GOl


Gullholmen sn; St. Hermanö, S Djupvik
ca 4 ex
1997
GOl1998
GOl


Polygonum aviculare ssp. excelsius ined. stolt trampört
Denna växt är såvitt känt en nordisk endem – endast känd från Bohuslän och Norge.

B
Gullholmen sn; St. Hermanö, Långekil
ca 60 ex
1997
ELj


Tjärnö sn; S. Öddö, NV delen
ca 20 ex
1996
ELj


Tjärnö sn; N. Öddö, Stigkilen
2 ex
1997
ELj


Tjärnö sn; Sydkoster, Långevik
“få“
1998
IBe mfl NY LOKAL


Tjärnö sn; Nordkoster, Ö-udden
“många“
1997
IBe mfl NY LOKAL


“få“
1998
IBe mfl


Polygonum raii ssp. raii sandtrampört
Enda kända svenska lokal. Förekommer närmast på Jylland (på 1-2 lokaler) och Brittiska öarna. Dök av allt att döma endast upp tillfälligt på denna lokal.

B
Tanum sn; Hällsö
1 ex
1995
ELj!&HGr


0 ex
1997
ELj&OHo


Ranunculus ficaria ssp. fertilis stor svalört
Enda kända lokal i Sverige, närmast på norra Jylland. Saknar groddknoppar men sätter frukt.

B
Bro sn; Näverkärr, i “storskogen“
ca 15 ex
1995
ELj&MAr


Rubus loehrii bergumsbjörnbär
Lokalen är den enda kända i Norden. Arten förekommer närmast i Niedersachsen. Beläggmaterial är determinerat av prof. Heinrich E. Weber, Osnabrück och Anfred Pedersen, Vordingborg. Lokalen ligger ca 50 m från Rubus muenteri -lokalen.

V
Bergum sn; nära kyrkan
3 ex
1997
ELj


4 ex
1998
ELj


Taraxacum obtusilobum “sexmaskros“
Enda kända kvarlevande lokal i Sverige (och i hela världen)! Arten är den enda kända normalsexuella Taraxacum-arten i Norden, och har länge ansetts vara utrotad genom att locus classicus förstördes genom anläggande av en spårvagnsvändplats vid Långedrag i Västra Frölunda sn. Den finns dock kvar på en annan, gammal lokal i Änggården (nära Botaniska Institutionen!). Här hotas den dock av rensning och konkurrens med andra ogräsmaskrosor.

V
Göteborg sd; Änggården vid Storängsg.
ca 5 ex
1997
ELj


ca 6 ex
1998
ELj


Försvunna taxa (0) | Akut hotade taxa (1) | Sårbara taxa (2) | Tillägg

Floraväktarverksamheten i Bohuslän inklusive Göteborgsområdet - Årsrapport 1998
Introduktion, hotkategorier, floraväktare, m m | Rödlistan | Hotartsrapporten

Botaniska föreningen i Göteborg