FLORAVÄKTARVERKSAMHETEN

I BOHUSLÄN

 

inklusive Göteborgsområdet

 

 

Årsrapport 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett WWF-projekt

 

 

 

Floravårdskommittén

 

 Enar Sahlin

 

2001

 


FLORAVÄKTARVERKSAMHETEN I BOHUSLÄN

inklusive Göteborgsområdet

Årsrapport 2000

 

 

 

Floraväktargruppen för Bohuslän

 

  Botaniska Föreningens i  Göteborg floravårdskommitté bestod år 2000 av Evastina Blomgren, Kjell Emanuelsson, Roger Gahnertz, Vilhelm Gillner, Helena Gralén (spec. mossor), Stig Jacobsson (spec. svampar), Göran Johansson, Jan Kuylenstierna,  Björn Nordén (spec. lavar), Erik Ljungstrand och Enar Sahlin (sammankallande).

 

Avgränsning av området

 

  Verksamhetsområdet i denna rapport benämnes för enkelhetens skull “Bohuslän”. Egentligen bedrives väktarverksamheten i landskapet Bohuslän och de delar av landskapet Västergötland som ingick i det tidigare Göteborgs och Bohus län. Således ingår ej Lindome (Halland) och Valbo-Ryr (Dalsland), vilka socknar tillhörde förutvarande Göteborgs och Bohus län, ej heller Nödinge som ingår i det område som omfattas av Fries flora, men ända tills nyligen tillhörde dåvarande Älvsborgs län. Däremot ingår Västerlanda och Hjärtums socknar (båda Bohuslän) vilka tillhörde Älvsborgs län, liksom Bergums och Björketorps socknar (båda Västergötland), som ej finns med i Fries flora men som fram till 1997 ingick i Göteborgs och Bohus län. Numera bildar landskapen Bohuslän, Dalsland och Västergötland ett enda län, Västra Götalands län.

 

Allmänt om verksamheten 2000

 

Det gångna årets arbete i floraväktarverksamheten innebar nya framgångar med nya fakta som stärkte vår kunskap om Bohusläns och Göteborgsområdets  hotade flora. Efter en synnerligen regnig och blöt sommar med översvämningskatastrofer vi sent skall glömma, inleddes en tidig svampsäsong. Så småningom övergick denna  i en torrperiod som i det närmaste slog ut svampförekomsterna. Därmed försvann den planerade inventeringen på Bokenäset i slutet av september.

 

Föregående års framgångsrika Taraxacum-dagar gjorde att vi valde att titta på naturbetesmarker  i norra Bohusläns inland. Det var bara synd att inte fler deltog i dessa exkursionsmässigt ljuvliga dagar, som den i Sörbygden. Allt mer tydligt framträder  betydelsen av att kunna växternas ekologi som exempelvis krav på växtplatsens läge, jordmån, fuktighet, konkurrens, ljus och hävd. Detta kunde på ett tydligt, lättförståeligt och trevligt sätt avläsas under "maskrosdagen". Senare efterforskningar i området gav nya fynd.

 

Våra väktarinsatser av  kryptogamfloran inleddes redan i april med delvis lyckat resultat. Även om inte fynden och kontrollerna skedde just under den arrangerade exkursionen, fick man där så god artkännedom att eftersök kunde omsättas på annan plats och vid annat tillfälle.

 

Inventeringen av skirmossa (Hookeria lucens) inleddes på en känd lokal i Hjärtum den 16 april. Denna visade sig hysa en  riklig förekomst av fertila exemplar. Därefter återbesöktes två gamla lokaler i Ljungskiletrakten med negativt resultat. Däremot återfanns den på en lokal i Svartedalen.

 

Den 13 maj inventerades naturbetesmarker i Sörbygden i norra Bohuslän. Programmet hade ju storstilade förväntningar "att återfinna en art som se­dan åtskilliga år tillbaka anses vara utdöd i hela världen", dalslands-maskros (Taraxacum larssonii). Förhoppningarna infriades! På en lokal, Rulten i Hede socken, fanns inte mindre än ca 15 ex  av den hett eftersökta arten. Ytterligare två lokaler hittades senare i samma trakt!

Av atlantmaskrosor sektionen Spectabilia hittades atlantmaskros (T. spectabile) på sex lokaler denna dag. Ytterligare några lokaler hittades vid senare tillfälle.  

Av fläckmaskrosor sektionen  Naevosa - där dalslandsmaskrosen hör hemma - hittades två lokaler för bredskaftad fläckmaskros (T. euryphyllum) och två lokaler för Gelerts maskros (T. gelertii). Även av dessa båda arter gjordes ytterligare fynd i området.

 

Den planerade svampinventeringen på Bokenäset inställdes pga den svåra torkan.

 

För övrigt genomfördes som vanligt ett stort antal kontroller av rödlistade arter på tidigare kända lokaler.

 

 


Hotade kärlväxter i Bohuslän

 

  Floraväktarprojektet i Bohuslän har hittills följt de officiella rödlistorna i “Rödlistade växter i Sverige 1995” (ArtDatabanken, SLU). De rödlistade arterna är hädanefter klassificerade i kategorierna: RE = försvunnen, CR = akut hotad, EN = starkt hotad, VU = sårbar och NT = missgynnad. Hittills har insamlingen av uppgifter samt floravårdsåtgärder i första hand inriktats på de hotade arterna (kategorierna CR, EN och VU) enligt rikslistan jämte deras växtplatser.

  Även arter, som i Bohuslän är hotade eller men i andra delar av landet förekommer mer eller mindre vanligt, t.ex. tulkört, ängsnycklar, backsippa och sandviol, har åtnjutit floravårdande åtgärder.

 

 I årets rapport ingår även liksom i fjol och i förrfjol ett utkast till en lista över inom regionen hotade eller i övrigt rödlistade arter  enligt 1995 års rödlista med de tidigare hotkategorierna: 0 = försvunna, 1 = akut hotade, 2 = sårbara, 3 = sällsynta och 4 = hänsynskrävande. Listan är uppdelad på två delar, dels H = regionalt hotade (motsvarar 0-2), dels R = regionalt rödlistade (motsvarar 3-4). Många arter som på rikslistan har klassificerats under 3-4 har bedömts vara mera hotade i ett regionalt perspektiv och har därför förts upp på listan över regionalt hotade. Dessa har under sällsynta och hänsynskrävande markerats med ett [B], medan de på listan över regionalt hotade markerats med [3] eller [4]. Det bör noteras att regionlistan endast upptar sådana arter som bedömts vara mera hotade i regionen än i hela riket. Alla synpunkter på listans innehåll och utformning är välkomna.

 

Hotkategori                            0       1       2          3       4      tillägg      H      R           Summa

 

antal kända :       1994       14     39     47                                                                   100 arter

                                1995       16     38     48        30     58         7                                 102 arter + 95 arter

                                1996       16     41     51        34     59        12       100   32          108 arter + 105 arter + 132 arter

                                1997       16     41     51        34     59        11       100   32          108 arter + 104 arter + 132 arter

                                1998       16     41     51        34     59        12       100   32          108 arter + 105 arter + 132 arter

                                1999       16     41     51        34     59        12       100   32          108 arter + 105 arter + 132 arter

                               

 

antal i denna årsrapport redovisade arter enligt nya hotkategorier:

 

                                                RE    CR    EN       VU    NT

 

                                2000        2      19     36        31      5

                            

 

 

 

Projektledare            Enar Sahlin

                                      Box 3

                                      430 63 HINDÅS

                                      0301 - 108 48

 

 

Rapportmottagare  Evastina Blomgren

                                      Dalgatan  7 - 9

                                      456 32  Kungshamn

                                      0523 - 320 22

 

 

                                      Erik Ljungstrand

                                      Järkholmsvägen, pl 614

                                      436 56 HOVÅS

                                      0708 - 55 96 28

 


Floraväktare och övriga rapportörer i Bohuslän

 


BAl            Björn Aldén, Göteborg

AAl            Anita Allende, Stenkyrka

EAn           Eva Andersson, Backa

HAn          Harry Andersson, Ytterby

AAn          Annica Andréasson, Göteborg

MAr          Mora Aronsson, Husby-Ärlinghundra

FAs            Fanny Astholm, Öckerö

SBe           Sven Bergqvist, Kungshamn

IBe            Ingvar Bergström, Vallda

ABe           Anders Bertilsson, Sandhem

EBl            Evastina Blomgren, Kungshamn

MDa         Marianne Dalemar, Fässberg

RDa          Robert Daun, Partille

TEl            Thorsten Elfström, Göteborg

KEm         Kjell Emanuelsson, Strömstad

JEv            Jörn Evers, Strömstad

RGa          Roger Gahnertz, Nylöse

TGa           Torsten Gansing, Kungshamn

SGe           Sissi Gedell, Lidköping

VGi            Vilhelm Gillner, Göteborg

HGr           Helena Gralén, Borås

GGr           Göran Granath, Göteborg

KHa          Kjell Hansson, Stora Lundby

LHe           Lars Hellman, Lindome

BHe          Birgitta Herloff, Göteborg

OHo          Olof Holmstrand, Kungshamn

GHo          Göran Holmström, Lund

RIv            Reinhold Ivarsson, Borås

GJo            Göran Johansson, Herrestad

UJo            Ulla-Britt Johansson, Västra Frölunda

IJo             Ingemar Jonasson, Västra Frölunda

TKa          Thomas Karlsson, Brännkyrka

MLi           Magnus Lidén, Uppsala

ELj            Erik Ljungstrand, Askim

KMa         Karin Martinsson, Uppsala

TMa          Tore Matsson, Morlanda

OMo         Olle Molander, Röra

AMu         Arvid Munther, Partille

ANk          Aimon Niklasson, Partille

MNi           Maj-Britt Nilsson, Stenkyrka

YNo          Yngve Nordhag, Tanum

INo            Ingvar Nordin, Göteborg

GOd          Göran Odmark, Söderhamn

GOl            Gunilla Olander, Göteborg

AOl            Astrid Olsson, Hunnebostrand

IOl             Ingela Olsson, Göteborg

BOx          Bengt Oxelman, Uppsala

HPa           Heidi Paltto, Broddetorp

NPi            Nils Pihlgren, Göteborg

HRe          Helny Rendahl, Torslanda

BRo          Bengt Rodin, Kungshamn

ESa           Enar Sahlin, Björketorp

PSc            Per Schillander, Göteborg

KSe           Kjell Selin, Göteborg

LSe            Lena Selin, Göteborg

LSt            Lennart Stenberg, SKÅNE

SSt             Sven-Olov Strandhede, Askim

USt            Ulf Strindberg, Göteborg

BSu           Bengt Sundqvist, Smögen

SSv            Sören Svensson, Backa

TTo           Tore Tobin, Skaftö

MWg         Mikael Wigforss, Lösen

KÖb          Karl-Olof Öborn, NORGE


Rödlistan för Bohuslän och Göteborgsområdet 1995  (E. Ljungstrand)

 

B = bofast, i regel inhemsk växt (ej uteslutande trädgårdsflykting)

T = bofast trädgårdsflykting

† = försvunnen, tidigare bofast växt

t = tillfällig (ej bofast) växt (funnen efter 1974)

(t) = tidigare tillfällig växt (ej funnen efter 1974)

ej känd = såvitt känt felaktigt uppgiven från området

 

FÖRSVUNNA  (0)

 

Avena strigosa                                                                                                   purrhavre                                             

Camelina alyssum (Camelina sativa ssp. alyssum)                                    lindådra                                               

Camelina sativa ssp. sativa                                                                            oljedådra                                              †,t

Chenopodium urbicum                                                                                    bymålla                                                †,t

Crepis nicaeensis                                                                                              vallfibbla                                              (t)?

Cuscuta epilinum                                                                                              linsnärja                                               

Cyperus fuscus                                                                                                  dvärgag                                                 (t)

Euphrasia rostkoviana ssp. montana                                                           ängsögontröst                                     

Euphrasia scottica                                                                                           skottlandsögontröst                           

Galium spurium ssp. spurium                                                                         linmåra                                                

Gnaphalium luteo-album                                                                                vitnoppa                                               t

Koeleria macrantha (Koeleria gracilis, Koeleria cristata)                     fin tofsäxing                                       

Lolium remotum                                                                                                linrepe                                                  

Lolium temulentum                                                                                           dårrepe                                                 

Solanum alatum (Solanum luteum ssp. alatum)                                          röd nattskatta                                     

Spergula arvensis var. maxima                                                                      jättespärgel                                         

 

AKUT HOTADE  (1)

 

Acer campestre                                                                                                  naverlönn                                             T

Aethusa cynapium ssp. segetalis (ssp. agrestis)                                          liten vildpersilja                                   (t)?

Ajuga genevensis                                                                                              kritsuga                                                 (t)

Anthemis cotula                                                                                                kamomillkulla                                     B

Artemisia stelleriana                                                                                        sandmalört                                           †?

Botrychium simplex                                                                                          dvärglåsbräken                                  

Bromus commutatus                                                                                         brinklosta                                             T

Bromus lepidus (Bromus hordeaceus ssp. lepidus)                                    finlosta                                                  (t)

Bromus racemosus                                                                                            ängslosta                                              B

Centaurea nigra                                                                                               svartklint                                              †?

Chenopodium murale                                                                                      gatmålla                                              

Chenopodium vulvaria                                                                                    stinkmålla                                            (t)

Euphrasia rostkoviana ssp. rostkoviana                                                      stor ögontröst                                      

Halimione portulacoides                                                                                portlakmålla                                        B

Hordeum secalinum                                                                                          ängskorn                                               (t)

Ilex aquifolium                                                                                                  järnek, kristtorn                                   B

Illecebrum verticillatum                                                                                  glimmerört, broskbägare                   B

Kickxia elatine                                                                                                  spjutsporre                                           (t)

Lactuca quercina (Mulgedium quercinum)                                                 karlsösallat                                          

Lathyrus sphaericus                                                                                         vårvial                                                   B

Leucorchis albida s. str. (ssp. albida)                                                           klubbsporre, vityxne                         

Marrubium vulgare                                                                                          kransborre                                           

Mentha ´ gracilis (Mentha ´ gentilis)                                                          ädelmynta                                            B

Misopates orontium                                                                                         kalvnos                                                 B

Najas flexilis                                                                                                      sjönajas                                               

Nepeta cataria                                                                                                  kattmynta                                            B

Polygonum oxyspermum                                                                                  näbbtrampört                                      B

Potamogeton trichoides                                                                                  knölnate                                               B

Ranunculus cymbalaria                                                                                  bohusranunkel                                    B

Ranunculus hederaceus                                                                                  murgrönsmöja                                    

Rhinanthus serotinus var. apterus (ssp. apterus)                                       åkerskallra                                          

Rosa pimpinellifolia p. p. (Rosa pimpinellifoliadanica’)                      klittros, “pimpinellros”                       B

Rubus polyanthemus                                                                                        blomsterbjörnbär                               

Salvia pratensis                                                                                                ängssalvia                                            t

Scandix pecten-veneris                                                                                    nålkörvel                                              (t)

Senecio erucifolius                                                                                           flikstånds                                              (t)

Silene dichotoma                                                                                              gaffelglim                                            

Sisyrinchium montanum                                                                                  gräslilja                                                 B

Stachys officinalis (Betonica officinalis)                                                    humlesuga, läkebetonika                  T?

Tephroseris palustris (Senecio congestus)                                                  kärrnocka                                            

Tilia platyphyllos                                                                                             bohuslind                                              B

 

SÅRBARA  (2)

 

Agrostemma githago                                                                                        klätt                                                       †,t

Allium carinatum                                                                                              rosenlök                                                B

Alopecurus myosuroides                                                                                 renkavle                                                t

Anthriscus caucalis                                                                                          taggkörvel                                            B?

Anthriscus cerefolium                                                                                      dansk körvel                                        B?

Apium inundatum (Helosciadium inundatum)                                            krypfloka                                             B

Arnoseris minima                                                                                              klubbfibbla                                          (t)

Astragalus danicus                                                                                           strandvedel                                          B

Atriplex sabulosa (Atriplex laciniata)                                                          sandmålla                                            B?

Botrychium matricariifolium                                                                          rutlåsbräken                                         B

Bromus arvensis                                                                                                renlosta                                                 †?

Bromus secalinus                                                                                              råglosta                                                

Carex incurva (Carex maritima)                                                                    bågstarr                                                 B

Centaurium erythraea var. erythraea                                                           flockarun                                              B

Chaerophyllum aureum                                                                                   guldkörvel                                            B

Cuscuta epithymum                                                                                          ljungsnärja                                           B

Dianthus armeria                                                                                              saronsnejlika, knippnejlika               B

Diphasiastrum tristachyum (D. co. ssp. chamaecyparissus)                     cypresslummer                                    B

Erucastrum gallicum                                                                                        kålsenap                                               t

Euphorbia exigua                                                                                             småtörel                                                †?

Falcaria vulgaris                                                                                              skärblad                                                B

Galeopsis angustifolia                                                                                    kalkdån                                                B

Geranium lanuginosum                                                                                   brandnäva                                           ej känd

Geranium palustre                                                                                            kärrnäva                                              

Geranium phaeum                                                                                            brunnäva                                              B

Glaucium flavum                                                                                               strandvallmo                                       B

Gypsophila muralis                                                                                          grusnejlika                                            t

Herminium monorchis                                                                                      honungsblomster                                B

Hieracium caespitosum s. lat. (Hieracium pratense s. lat.)                       ängsfibbla                                            †?

Holosteum umbellatum                                                                                    fågelarv                                                B

Hypericum humifusum                                                                                     dvärgjohannesört                               B

Hypericum pulchrum                                                                                        hedjohannesört                                   B

Isolepis setacea (Scirpus setaceus)                                                               borstsäv                                                B

Lathyrus tuberosus                                                                                           knölvial                                                 B

Lavatera thuringiaca                                                                                       gråmalva                                              B

Luzula sylvatica                                                                                                storfryle                                                T

Malva pusilla                                                                                                    vit kattost                                             B

Mertensia maritima                                                                                          ostronört                                               B

Onobrychis viciifolia                                                                                       esparsett                                               (t)

Pilularia globulifera                                                                                       klotgräs                                                 B

Pimpinella major                                                                                              stor bockrot                                          (t)

Polystichum aculeatum                                                                                   uddbräken                                           

Potamogeton acutifolius                                                                                 spetsnate                                              B

Ranunculus arvensis                                                                                        åkerranunkel                                       (t)

Rosa inodora (Rosa elliptica ssp. inodora)                                                 västkustros                                           B

Rubus muenteri (Rubus scheutzii)                                                                 grönbladsbjörnbär                              B

Salvia verticillata                                                                                             kranssalvia                                           B

Valerianella dentata                                                                                        sommarklynne                                    (t)

Verbascum lychnitis                                                                                         grenigt kungsljus                                 B

Vicia villosa                                                                                                       luddvicker                                            †,t

Vulpia bromoides                                                                                             ekorrsvingel                                          (t)

 

 

SÄLLSYNTA  (3)

 

Ajuga reptans [B]                                                                                             revsuga                                                 B

Alchemilla samuelssonii (Alchemilla obtusa auct.) [B]                            stubbdaggkåpa                                   (t)

Asplenium adiantum-nigrum [B]                                                                   glansbräken                                         B

Beta maritima (Beta vulgaris ssp. maritima)                                               strandbeta                                            B

Bunium bulbocastanum [B]                                                                            jordkastanj                                          T

Carduus nutans [B]                                                                                          nicktistel                                               B

Carex paleacea                                                                                                 strandstarr                                            B

Carex punctata [B]                                                                                           prickstarr                                              B

Carex vacillans                                                                                                 saltstarr                                                 B

Digitaria ischaemun [B]                                                                                  fingerhirs                                               (t)

Elatine orthosperma [B]                                                                                  nordslamkrypa                                   

Eryngium maritimum [B]                                                                                 martorn                                                 B

Festuca filiformis (Festuca ovina ssp. capillata) [B]                                finsvingel                                              †?

Festuca heterophylla [B]                                                                                skuggsvingel                                         †?

Galium pumilum (ssp. pumilum) [B]                                                              parkmåra                                            

Genista tinctoria [B]                                                                                        färgginst                                                T

Geranium bohemicum [B]                                                                               svedjenäva                                          B?

Inula ensifolia                                                                                                   svärdkrissla                                          ej känd

Juncus inflexus [B]                                                                                           blåtåg                                                    (t)

Koeleria pyramidata [B]                                                                                 grön tofsäxing                                     †?

Phyteuma nigrum [B]                                                                                       blårapunkel                                          B

Phyteuma spicatum [B]                                                                                    vitrapunkel                                           B

Potamogeton rutilus [B]                                                                                  styvnate                                                B

Rubus infestus                                                                                                   orustbjörnbär                                       B

Rubus nessensis ssp. scissoides [B]                                                               åsljungabjörnbär                                †?

Rubus septentrionalis                                                                                      nordbjörnbär                                       B

Rubus sprengelii                                                                                               sprengelsbjörnbär                               B

Rumex conglomeratus [B]                                                                               dikesskräppa                                       (t)

Rumex palustris [B]                                                                                          sumpskräppa                                       (t)

Sedum anglicum                                                                                                engelsk fetknopp                                B

Sorbus norvegica                                                                                              norskoxel                                              B

Trifolium striatum [B]                                                                                      strimklöver                                           B

Ulmus laevis [B]                                                                                                vresalm                                                 T

Zostera noltii [B]                                                                                              dvärgbandtång                                    B

 

HÄNSYNSKRÄVANDE  (4)

 

Agrimonia procera (Agrimonia odorata)                                                    luktsmåborre                                       B

Aira caryophyllea [B]                                                                                      vittåtel                                                   (t)

Anagallis minima (Centunculus minimus)                                                   knutört                                                  B

Aphanes inexpectata (Aphanes microcarpa auct.) [B]                              småfruktig jungfrukam                     B

Asperugo procumbens [B]                                                                               paddfot                                                 B

Bidens radiata [B]                                                                                            grönskära                                             B?

Botrychium multifidum [B]                                                                             höstlåsbräken                                     

Bromus benekenii (Bromopsis benekenii) [B]                                             strävlosta                                              B

Camelina microcarpa (Camelina sativa ssp. microcarpa) [B]                sanddådra                                           

Campanula cervicaria [B]                                                                              skogsklocka                                         B

Carex hartmanii [B]                                                                                         hartmansstarr                                      B

Carex obtusata [B]                                                                                           trubbstarr                                              (t)

Catabrosa aquatica [B]                                                                                  källgräs                                                 B

Chimaphila umbellata [B]                                                                              ryl                                                           B

Circaea ´ intermedia [B]                                                                                mellanhäxört                                       B

Conium maculatum                                                                                          odört                                                      B

Consolida regalis [B]                                                                                      riddarsporre                                          t

Cuscuta europaea                                                                                            nässelsnärja                                         B

Cypripedium calceolus [B]                                                                             guckusko                                              T

Deschampsia setacea [B]                                                                                sjötåtel                                                  B

Dryopteris cristata                                                                                           granbräken                                           B

Elatine hexandra [B]                                                                                       skaftslamkrypa                                   B

Epipogium aphyllum [B]                                                                                 skogsfru                                                B

Euphrasia micrantha                                                                                       ljungögontröst                                     B

Festuca altissima                                                                                              skogssvingel                                         B

Gentianella amarella                                                                                       ängsgentiana                                       B

Gentianella baltica (Gentianella campestris ssp. baltica) [B]                kustgentiana                                        B

Gentianella campestris ssp. campestris [B]                                                 fältgentiana                                         B

Halimione pedunculata                                                                                   saltmålla                                               B

Helichrysum arenarium [B]                                                                            hedblomster                                        

Hypericum hirsutum [B]                                                                                  luden johannesört                               B

Hypochoeris glabra [B]                                                                                   åkerfibbla                                             B

Lappula squarrosa [B]                                                                                    piggfrö                                                  

Lathyrus heterophyllus [B]                                                                             vingvial                                                

Leonurus cardiaca [B]                                                                                     hjärtstilla                                              B

Lepidium campestre                                                                                         fältkrassing                                          B

Limonium vulgare [B]                                                                                      marrisp                                                  B

Lithospermum arvense ssp. arvense [B]                                                        sminkrot                                               B

Lotus tenuis (Lotus glaber)                                                                             smal käringtand                                  B

Lunaria rediviva                                                                                               månviol                                                ej känd

Luzula congesta (Luzula multiflora ssp. congesta) [B]                             hedfryle                                                B

Melampyrum arvense [B]                                                                                pukvete                                                 B

Neslia paniculata [B]                                                                                      korndådra                                           

Onopordum acanthium [B]                                                                             ulltistel                                                   B?

Papaver argemone [B]                                                                                     spikvallmo                                           (t)

Parapholis strigosa (Lepturus filiformis) [B]                                              ormax                                                   (t)

Pedicularis sylvatica                                                                                       granspira                                               B

Poa remota [B]                                                                                                  storgröe                                                 B

Ranunculus sardous [B]                                                                                  sydsmörblomma                                 B

Rosa obtusifolia [B]                                                                                         flikros                                                    B?

Rubus scissus [B]                                                                                              nålbjörnbär                                          †?

Saxifraga hirculus [B]                                                                                     myrbräcka                                          

Sherardia arvensis [B]                                                                                     åkermadd                                             B

Silene conica [B]                                                                                              sandglim                                               (t)

Stachys arvensis [B]                                                                                         åkersyska                                             B

Taxus baccata                                                                                                   idegran                                                  B

Thymus pulegioides (Thymus chamaedrys) [B]                                           stortimjan                                             T

Veronica triphyllos [B]                                                                                    klibbveronika                                      t

Viscum album [B]                                                                                              mistel                                                    

 

 

 

 

TILLÄGG bör in på riksrödlistan  (1-4)

 

Bromus pseudosecalinus                                                                                 spädlosta                                              B

Carex binervis                                                                                                   hedstarr                                                 †?

Chaerophyllum aromaticum                                                                           doftkörvel                                            B

Elytrigia atherica                                                                                             styv kvickrot                                        B

Digitalis purpureanorvegica                                                                      vild fingerborgsblomma                    B

Nymphaea alba ssp. occidentalis                                                                  atlantnäckros, smånäckros              B

Osmunda regalis ssp. hibernica ined.                                                           hedsafsa                                               B

Polygonum aviculare ssp. excelsius ined.                                                    stolt trampört                                       B

Polygonum raii ssp. raii                                                                                  sandtrampört                                       t

Ranunculus ficaria ssp. fertilis                                                                      stor svalört                                           B

Rubus loehrii                                                                                                     bergumsbjörnbär                                B

Taraxacum obtusilobum                                                                                  “sexmaskros”                                      B

 

 

 

 

REGIONALT HOTADE  (0-2 i Bohuslän och Göteborgsområdet)

 

Aira caryophyllea [4]                                                                                       vittåtel                                                   (t)

Ajuga reptans [3]                                                                                              revsuga                                                 B

Alchemilla glomerulans                                                                                  källdaggkåpa                                       (t)

Alchemilla murbeckiana                                                                                 njurdaggkåpa                                      (t)

Alchemilla samuelssonii (Alchemilla obtusa auct.) [3]                             stubbdaggkåpa                                   (t)

Alchemilla sarmatica                                                                                       sarmatisk daggkåpa                           (t)

Alchemilla wichurae                                                                                        skårdaggkåpa                                      B

Allium montanum (Allium senescens ssp. montanum)                                berglök, kantlök                                  B

Alopecurus arundinaceus                                                                               svartkavle                                           

Anemone ranunculoides                                                                                  gulsippa                                                B

Apera spica-venti                                                                                              åkerkösa                                               B

Aphanes inexpectata (Aphanes microcarpa auct.) [4]                              småfruktig jungfrukam                     B

Arctium nemorosum                                                                                          lundkardborre                                      B

Asperugo procumbens [4]                                                                               paddfot                                                 B

Asplenium adiantum-nigrum [3]                                                                    glansbräken                                         B

Ballota nigra ssp. foetida                                                                               trattbosyska                                        

Ballota nigra ssp. nigra                                                                                  bosyska                                                B

Bidens radiata [4]                                                                                             grönskära                                             B?

Bistorta vivipara (Polygonum viviparum)                                                   ormrot                                                   B

Botrychium multifidum [4]                                                                              höstlåsbräken                                     

Brachypodium pinnatum                                                                                 backskafting                                        B

Bromus benekenii (Bromopsis benekenii) [4]                                              strävlosta                                              B

Bunium bulbocastanum [3]                                                                             jordkastanj                                          T

Callitriche hermaphroditica                                                                          höstlånke                                              †?

Camelina microcarpa (Camelina sativa ssp. microcarpa) [4]                 sanddådra                                           

Campanula cervicaria [4]                                                                               skogsklocka                                         B

Carduus nutans [3]                                                                                           nicktistel                                               B

Carex brunnescens                                                                                           nickstarr                                                B

Carex buxbaumii ssp. buxbaumii                                                                  klubbstarr                                             B

Carex capillaris                                                                                                hårstarr                                                 B

Carex chordorrhiza                                                                                          strängstarr                                            B

Carex divulsa ssp. leersii                                                                                långstarr                                                B

Carex extensa                                                                                                    segstarr                                                 

Carex globularis                                                                                               klotstarr                                                B

Carex hartmanii [4]                                                                                          hartmansstarr                                      B

Carex lepidocarpa                                                                                           näbbstarr                                              †?

Carex livida                                                                                                       vitstarr                                                   B

Carex mackenziei                                                                                              norskstarr                                             B

Carex obtusata [4]                                                                                            trubbstarr                                              (t)

Carex punctata [3]                                                                                           prickstarr                                              B

Carex sylvatica                                                                                                 skogsstarr                                             B

Catabrosa aquatica [4]                                                                                   källgräs                                                 B

Chimaphila umbellata [4]                                                                               ryl                                                           B

Circaea ´ intermedia [4]                                                                                 mellanhäxört                                       B

Cladium mariscus                                                                                             ag                                                           B

Coeloglossum viride                                                                                        grönkulla                                              B

Consolida regalis [4]                                                                                       riddarsporre                                          t

Coronopus didymus                                                                                         hamnkrassing                                      B

Cryptogramma crispa                                                                                      krusbräken                                           B

Cypripedium calceolus [4]                                                                              guckusko                                              T

Dactylorhiza cruenta                                                                                       blodnycklar                                          B

Dactylorhiza sambucina                                                                                 Adam och Eva                                    †,T?

Dactylorhiza traunsteineri s. lat.                                                                   sumpnycklar                                        B

Deschampsia setacea [4]                                                                                 sjötåtel                                                  B

Digitaria ischaemun [3]                                                                                  fingerhirs                                               (t)

Diplotaxis tenuifolia                                                                                        sandsenap                                            B?

Elatine hexandra [4]                                                                                        skaftslamkrypa                                   B

Elatine orthosperma [3]                                                                                  nordslamkrypa                                   

Elodea nuttallii                                                                                                 smal vattenpest                                   B

Epipactis atrorubens                                                                                       purpurknipprot                                    B

Epipactis helleborine                                                                                      skogsknipprot                                      B

Epipogium aphyllum [4]                                                                                  skogsfru                                                B

Equisetum variegatum                                                                                     smalfräken                                           B

Eriophorum gracile                                                                                          kärrull                                                    B

Eryngium maritimum [3]                                                                                  martorn                                                 B

Festuca filiformis (Festuca ovina ssp. capillata) [3]                                 finsvingel                                              B?

Festuca heterophylla [3]                                                                                 skuggsvingel                                         †?

Gagea minima                                                                                                   dvärgvårlök                                         B

Gagea pratensis                                                                                                ängsvårlök                                           B

Galium pumilum (ssp. pumilum) [3]                                                               parkmåra                                            

Galium trifidum                                                                                                 dvärgmåra                                           B

Genista tinctoria [3]                                                                                         färgginst                                                T

Gentianella baltica (Gentianella campestris ssp. baltica) [4]                 kustgentiana                                        B

Gentianella campestris ssp. campestris [4]                                                  fältgentiana                                         B

Geranium bohemicum [3]                                                                                svedjenäva                                          B?

Gymnadenia conopsea (var. conopsea)                                                       brudsporre                                            B

Helichrysum arenarium [4]                                                                             hedblomster                                        

Herniaria glabra                                                                                              knytling                                                 B

Hippophaë rhamnoides                                                                                   havtorn                                                 B

Hornungia petraea                                                                                           stenkrassing                                         B

Hypericum hirsutum [4]                                                                                   luden johannesört                               B

Hypochoeris glabra [4]                                                                                   åkerfibbla                                             B

Juncus inflexus [3]                                                                                            blåtåg                                                    (t)

Juncus stygius                                                                                                   dytåg                                                     B

Koeleria pyramidata [3]                                                                                  grön tofsäxing                                     †?

Lappula squarrosa [4]                                                                                     piggfrö                                                  

Lathyrus heterophyllus [4]                                                                              vingvial                                                

Lemna gibba                                                                                                      kupandmat                                          B

Leonurus cardiaca [4]                                                                                     hjärtstilla                                              B

Limonium vulgare [4]                                                                                       marrisp                                                  B

Lithospermum arvense ssp. arvense [4]                                                        sminkrot                                               B

Lithospermum officinale                                                                                 stenfrö                                                   B

Luzula congesta (Luzula multiflora ssp. congesta) [4]                              hedfryle                                                B

Luzula pallescens                                                                                             blekfryle                                               B

Melampyrum arvense [4]                                                                                 pukvete                                                 B

Mercurialis annua                                                                                            grenbingel                                             B

Monotropa hypophegea                                                                                  kal tallört                                              B

Myriophyllum spicatum                                                                                   axslinga                                                B

Najas marina                                                                                                     havsnajas                                             B?

Neslia paniculata [4]                                                                                       korndådra                                           

Ononis repens                                                                                                    puktörne                                               †?

Onopordum acanthium [4]                                                                              ulltistel                                                   B?

Osmunda regalis ssp. regalis                                                                          safsa                                                     

Papaver argemone [4]                                                                                     spikvallmo                                           (t)

Parapholis strigosa (Lepturus filiformis) [4]                                              ormax                                                   (t)

Phleum arenarium                                                                                            sandtimotej                                          B

Phleum phleoides                                                                                             flentimotej                                          

Phyteuma nigrum [3]                                                                                        blårapunkel                                          B

Phyteuma spicatum [3]                                                                                    vitrapunkel                                           B

Poa alpina                                                                                                         fjällgröe                                                B

Poa bulbosa                                                                                                       knölgröe                                                †,t

Poa remota [4]                                                                                                   storgröe                                                 B

Polystichum lonchitis                                                                                      taggbräken                                          

Potamogeton compressus                                                                                bandnate                                              B

Potamogeton friesii                                                                                          uddnate                                                B

Potamogeton lucens                                                                                         grovnate                                              

Potamogeton panormitanus                                                                           spädnate                                               B

Potamogeton rutilus [3]                                                                                  styvnate                                                B

Pulsatilla vernalis                                                                                            mosippa                                               

Pulsatilla vulgaris ssp. vulgaris                                                                    backsippa                                             B

Ranunculus baudotii                                                                                       vitstjälksmöja                                     B

Ranunculus lingua                                                                                           sjöranunkel                                          B

Ranunculus sardous [4]                                                                                   sydsmörblomma                                 B

Rorippa amphibia                                                                                            vattenfräne                                         

Rosa majalis                                                                                                      kanelros                                                B

Rosa obtusifolia [4]                                                                                          flikros                                                    B?

Rubus lindebergii                                                                                             klobjörnbär                                         

Rubus nessensis ssp. scissoides [3]                                                                åsljungabjörnbär                                †?

Rubus pedemontanus (Rubus bellardii)                                                       rostbjörnbär                                         B

Rubus radula                                                                                                     raspbjörnbär                                        B

Rubus scissus [4]                                                                                               nålbjörnbär                                          †?

Rubus sulcatus                                                                                                  surbjörnbär                                          B

Rumex conglomeratus [3]                                                                                dikesskräppa                                       (t)

Rumex palustris [3]                                                                                           sumpskräppa                                       (t)

Rumex sanguineus                                                                                            skogsskräppa                                       B

Salix hastata var. vegeta                                                                                 sydblekvide, spjutvide                       †?

Salix lapponum                                                                                                 lappvide                                                †?

Salix starkeana                                                                                                 ängsvide                                              

Saxifraga hirculus [4]                                                                                      myrbräcka                                          

Sedum sexangulare                                                                                          kantig fetknopp                                  B

Selaginella selaginoides                                                                                 dvärglummer                                       B

Serratula tinctoria                                                                                           ängsskära                                             B

Sherardia arvensis [4]                                                                                     åkermadd                                             B

Silene conica [4]                                                                                               sandglim                                               (t)

Sonchus palustris                                                                                             strandtistel, strandmolke                   B

Sorbus hybrida                                                                                                  finnoxel                                                B

Sparganium erectum ssp. erectum                                                                 sotigelknopp, mörk igelkn.                B

Sparganium erectum ssp. neglectum                                                             glansigelknopp                                   

Spirodela polyrrhiza                                                                                        stor andmat                                         B

Stachys arvensis [4]                                                                                          åkersyska                                             B

Thalictrum simplex                                                                                           backruta                                               B

Thelycrania sanguinea (Cornus sanguinea)                                               skogskornell                                         B

Thymus pulegioides (Thymus chamaedrys) [4]                                            stortimjan                                             T

Trifolium striatum [3]                                                                                       strimklöver                                           B

Ulex europaeus                                                                                                 ärttörne                                                

Ulmus laevis [3]                                                                                                 vresalm                                                 T

Urtica dioica var. holosericea                                                                       skogsnässla                                          B

Valeriana dioica                                                                                               småvänderot                                       B

Veronica anagallis-aquatica                                                                         vattenveronika                                   

Veronica opaca                                                                                                 luddveronika                                       B

Veronica polita                                                                                                 glansveronika                                      B

Veronica spicata                                                                                               axveronika                                          

Veronica triphyllos [4]                                                                                    klibbveronika                                      t?

Vincetoxicum hirundinaria                                                                            tulkört                                                   B

Viola hirta                                                                                                          buskviol                                                B

Viola reichenbachiana                                                                                    lundviol                                                 †?

Viola rupestris ssp. rupestris                                                                          sandviol                                                B

Viscaria alpina (Lychnis alpina)                                                                   fjällnejlika                                            B

Viscum album [4]                                                                                              mistel                                                    

Zostera noltii [3]                                                                                               dvärgbandtång                                    B

 

REGIONALT RÖDLISTADE  (3-4 i Bohuslän och Göteborgsområdet)

 

Alchemilla alpina                                                                                             fjällkåpa                                               B

Alchemilla plicata                                                                                            trubbdaggkåpa                                    B

Allium ursinum                                                                                                  ramslök                                                 B

Asplenium ruta-muraria                                                                                  murruta                                                 B

Brachypodium sylvaticum                                                                               lundskafting                                         B

Carex appropinquata                                                                                      tagelstarr                                               B

Circaea lutetiana                                                                                             stor häxört                                            B

Coronopus squamatus                                                                                     kråkkrassing                                        B

Corydalis pumila                                                                                              sloknunneört                                        B

Dactylorhiza incarnata                                                                                   ängsnycklar                                         B

Diplotaxis muralis                                                                                            mursenap                                             B

Elatine triandra                                                                                                tretalig slamkrypa                               B

Epipactis palustris                                                                                           kärrknipprot                                         B

Geranium pratense                                                                                           ängsnäva                                              B

Lonicera xylosteum                                                                                          skogstry                                                B

Melampyrum cristatum                                                                                    korskovall                                            B

Moneses uniflora                                                                                              ögonpyrola                                           B

Neottia nidus-avis                                                                                            nästrot                                                   B

Orchis mascula                                                                                                  Sankt Pers nycklar                              B

Parnassia palustris                                                                                          slåtterblomma                                     B

Persicaria minor (Polygonum minus)                                                           rosenpilört                                            B

Platanthera bifolia ssp. bifolia                                                                     nattviol                                                 B

Potamogeton crispus                                                                                       krusnate                                                B

Potamogeton filiformis                                                                                    trådnate                                                B

Potentilla rupestris                                                                                          trollsmultron                                        B

Raphanus raphanistrum                                                                                  åkerrättika                                           B

Rhodiola rosea (Sedum rosea)                                                                       rosenrot                                                 B

Rubus grabowskii                                                                                             spirbjörnbär                                         B

Sorbus rupicola                                                                                                klippoxel                                               B

Stratiotes aloïdes                                                                                              vattenaloë                                            B

Vicia cassubica                                                                                                 backvicker                                           B

Viola canina ssp. montana (Viola montana)                                               norrlandsviol                                        B

 


HOTARTSRAPPORTEN  FÖR  BOHUSLÄN

OCH  GÖTEBORGSOMRÅDET

 

 

  Senast gjorda observation av arten före 2000 är angiven som jämförelse. För troligen kvarvarande arter, vilka ej kontrollerats 2000, anges senaste år. Angående “senaste uppgift” för försvunna arter hänvisas till årsrapporten för 1994. Se även årsrapporterna för 1995 - 1999.

 

B = Bohuslän                                                                                          V = Västergötland (de socknar som ingår i området)

 

 

FÖRSVUNNA TAXA  --------  Hotkategori RE

 

 

Artemisia stelleriana.......................................................................................................................... sandmalört

  Kontroll gjordes senast 1999. Arten får nu tyvärr anses vara helt utgången ur Bohusläns (och därmed Sveriges) flora.

 

B   Tanum sn; Hällsö                                                        0 ex                        1997     ELj&OHo – utgången ?

                                                                                              0 ex                        1998     OHo&KEm – utgången

                                                                                              0 ex                        1999     KEm - utgången!

 

 

Camelina sativa ssp. sativa.............................................................................................................. oljedådra

  Har (som väntat) ej återkommit på någon av lokalerna efter primärfyndet.

 

V   Göteborg sd; Majorna, Vitög. 5A                             3 ex                        1997     MLi; ELj

                                                                                              0 ex                        1998     ELj

                                                                                              0 ex                        1999     ELj

 

B   Kungshamn sn; Dyremyr (vid damm)                    1 ex                        1996     EBl

                                                                                              0 ex                        1999     EBl

 

 

 

AKUT HOTADE TAXA  --------  Hotkategori CR

 

 

Ajuga genevensis.......................................................................................................................................... kritsuga

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

Anthemis cotula............................................................................................................................ kamomillkulla

  En ny, rik lokal upptäcktes i Lycke 1998, Tofta herrgård. På den tidigare kända lokalen i Bremnäs har den nedåtgående trenden brutits och arten blommade rikligt, dock huvudsakligen på nya ytor.

 

B   Lycke sn; Tofta herrgård                                           ca 2000 ex           1998     HAn

                                                                                              ca 2000 ex           1999     RCr & NCr

                                                                                                                                                                                                                                                                                           ca 2000 ex           2000     RCr & NCr

      Lycke sn; Bremnäs Nordergård                                ca 300 ex              1997     HAn

                                                                                              ca 1000 ex           1998     HAn; ELj

                                                                                              ca 600 ex              1999     ELj

                                                                                              ca 600 ex              2000     RCr & NCr

                  

      Lycke sn; Mellan Ryr                                                 12 ex                     1999     RCr & NCr

                                                                                              0 ex                        2000     RCr & NCr

 

 

Bromus lepidus................................................................................................................................................. finlosta

  Inga aktuella lokaler är kända.

Bromus pseudosecalinus.................................................................................................................... spädlosta

  Förekomsterna på Tjörn är de enda kända aktuella i Norden; närmaste nu levande finns på de Brittiska öarna. Våra lokaler är dessutom sannolikt de enda kända i naturlig miljö i hela världen!

 

B   Stenkyrka sn; NV om Häle mosse                           ca 1500 ex           1997     ELj mfl

                                                                                              ca 1000 ex           1998     ELj&IJo

                                                                                              ca 90 ex                1999     ELj

                                                                                              ca 90 ex                2000     ELj   (igenväxande, upphört bete)

 

      Stenkyrka sn; SV om Häle mosse                            ca 500 ex              1997     EBl! mfl

                                                                                              minskande           2000     EBl   (igenväxande, upphört bete)

 

 

Chenopodium vulvaria..................................................................................................................... stinkmålla

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

Halimione portulacoides.......................................................................................................... portlakmålla

  Arten har totalt påträffats på sju lokaler i Bohuslän under 1990-talet, men på fyra av dessa är den numera utgången. På Långö lösa tångar påträffades oväntat ytterligare en lokal, nämligen på den smalaste delen av näset

 

B   Skaftö sn; Gåsö Storö (OBS! ej Sotenäs)               1 ex                        1997     TTo

                                                                                              1 ex                        1998     TTo

                                                                                              0 ex                        1999     TTo

                                                                                              0 ex                        2000     TTo

 

      Kungshamn sn; Långö lösa tångar, SV-strand      1 ex                        1997     EBl & SBe

                                                                                              2 ex                        1998     EBl & SBe

                                                                                              1ex                         1999     BSu

                                                                                              2 ex                        2000     EBl & SBe

 

      Kungshamn sn; Långö lösa tångar, näset              1 ex                        1999     BSu 

 

      Kville sn; Kalvö                                                           1 ex                        1997     OHo

                                                                                              1 ex                        1998     OHo

                                                                                              0 ex                        1999     OHo

 

 

Ilex aquifolium.................................................................................................................................................... järnek

  Järnekslokalen på Tjörn är oförändrad. Beträffande fyndorten på Väderöarna har kompletterande uppgifter inkommit, vilka styrker att arten fanns här (sannolikt vild) under åren 1965 till 1972, därefter har den dock tyvärr gått ut och ej kunnat återfinnas under senare år.

 

B   Stenkyrka sn; mln Lyckorna o Bäckevik               1 ex                        1997     ELj&IJo

                                                                                              1 ex                        1998     ELj

                                                                                              1 ex                        1999     ELj

                                                                                              1 ex                        2000     ELj

 

      Tanum sn; Väderö Storö (ej Ramnö)                      1 ex                        1965     GGr

                                                                                              1 ex                        1972     GGr

                                                                                              0 ex                        1973     GGr

                                                                                              0 ex                        1997     SSt

 

 

Illecebrum verticillatum.................................................................................................................. glimmerört

  Arten håller ställningarna på ridstigen ovan Lunnagården. I Sverige finns endast ytterligare en lokal, nära Kristinehamn i Värmland.

 

V   Fässberg sn; SV om Lunnagården (4)                     ca 10 ex                1997     ELj

                                                                                              28 ex                     1998     ELj

                                                                                              17 ex                     1999     ELj

                                                                                              ett flertal ex          2000     ELj   (stora, fina exemplar!)

 

 

Lathyrus sphaericus...................................................................................................................................... vårvial

Den kraftiga minskningen - återigen - under de senaste åren inger viss oro för populationen (världens nordligaste).

 

B   Solberga sn; Brattön                                                   42 ex                     1996     ELj mfl

                                                                                              7 ex                        1997     ELj&HGr mfl

                                                                                              2 ex                        1998     ELj

                                                                                              2 ex                        2000     ELj

 

 

Najas flexilis...................................................................................................................................................... sjönajas

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

Ranunculus cymbalaria..................................................................................................... bohusranunkel

  Flera tidigare kända lokaler i Kosterskärgården är fortfarande obesökta i modern tid. En lämplig uppgift för dem som framgent besöker Koster kan vara att försöka kontrollera dessa uppgifter. Om Du vill ha upplysningar om de tidigare kända lokalerna utöver ovanstående, vänd Dig till ELj.

 

B   Tjärnö sn, Bockholmen                                             ca 5000 ex           1996          ELj

 

      Tjärnö sn, Arholmen                                                   ca 600 ex              1996          ELj

 

      Tjärnö sn, Sydkoster vid Brevik                               ca 50 ex                1996          ELj&MWg; USt

 

 

Rosa pimpinellifolia p. p. (Rosa pimpinellifoliadanica’)..................................... klittros

  En ny lokal, som dock varit känd en tid, har noterats. Det rör sig även här troligen om en vild klittros och inte om en förvildad trädgårdspimpinellros. Sådana förekommer på många lokaler inom området och har inte närmare noterats, även om de skulle förekomma i “naturlig” terräng.

 

B   Skaftö sn; Gröderhamn                                             1 ex                        1997     GJo

                                                                                              1 ex                        1999     TTo

                                                                                              1 ex                        2000     TTo

 

      Malmön sn; Kaptensgiljan                                        1 ex                        1998     EBl & SBe

 

 

Rubus loehrii…………………………………………………………………………bergumsbjörnbär

  Lokalen är den enda kända i Norden. Arten förekommer närmast i Niedersachsen. Beläggmaterial determinerat av prof. Heinrich E. Weber, Osnabrück och Anfred Pedersen, Vordingborg. Lokalen ligger ca 50 m från Rubus muenteri-lokalen.

 

V   Bergum sn; nära kyrkan                                            3 ex                        1997     ELj

                                                                                              4 ex                        1998     ELj

                                                                                              5 ex                        1999     ELj

                                                                                              5 ex                        2000     ESa

 

 

Scandix pecten-veneris......................................................................................................................... nålkörvel

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

Senecio erucifolius.................................................................................................................................. flikstånds

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

Silene dichotoma..................................................................................................................................... gaffelglim

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

 

Sisyrinchium montanum....................................................................................................................... gräslilja

  De två bohuslänska lokalerna torde båda vara spontant invandrade över havet från Norge, där arten förekommer naturaliserad på några lokaler i trakten av Langesund. Ursprungligen kommer den från Nordamerika.

 

B   Askum sn; Ramsvikslandet                                      1 ex                        1997     AOl

                                                                                              1 ex                        1998     AOl

                                                                                              3-4 ex                    1999     EBl

 

      Tanum sn; Otterön                                                      17 ex                     1997     ELj&OHo

                                                                                              0 ex                        1999     KEm

 

 

Tephroseris palustris........................................................................................................................... kärrnocka

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

Tilia platyphyllos...................................................................................................................................... bohuslind

  På de fyra “klassiska” fyndorterna i Tjärnö sn finns vardera ett ålderstiget träd, samt ett antal ungträd, vilka nyetablerats från frön (eller möjligen i något fall rotskott) i sen tid. Det är ännu ej utrett huruvida förekomsterna i Lur kan vara spontana eller är förvildade.

 

B   Lur sn; Resö, Nötehällan                                           1+1 ex                   1996     KEm

                                                                                              1+1 ex                   1999     KEm

 

      Lur sn; N. Galtö                                                           1+ca 5 ex              1996     KEm

                                                                                              1+ca 5 ex              1998     KEm

                                                                                              1+3 ex                   1999     KEm

 

      Tjärnö sn; Sydkoster, Ekenäs                                   1+ca 5 ex              1997     INo&AAn

                                                                                              1+ca 5 ex              1998     INo

 

      Tjärnö sn; N. Öddö, Tofterna                                   1+ca 20 ex           1997     ELj

                                                                                              1+ca 20 ex           1999     ELj

 

      Tjärnö sn; N. Öddö, Drängsviken                             1+ca 2 ex              1993     ELj

 

      Tjärnö sn; N. Öddö, Blötebogen                               1+ca 20 ex           1996     ELj

                                                                                              1+ca 20 ex           1999     ELj

 

 

 

STARKT  HOTADE TAXA  --------  Hotkategori EN

 

Acer campestre........................................................................................................................................... naverlönn

  Förekommer som förvildad (dock ej den inhemska ssp. hebecarpum) på några få lokaler.

 

 

Aethusa cynapium ssp. segetalis............................................................................... liten vildpersilja

  Inga lokaler är kända.

 

 

Astragalus danicus............................................................................................................................ strandvedel

  De tre kända nutida lokalerna ligger inom ett litet område strax söder om Havstenssund. De har beskrivits av Yngve Nordhag i Svensk Botanisk Tidsskrift 83:175-176 samt 85:201-205.

 

B   Tanums sn; Viken (1)                                                 ca 10 ex                1997     YNo

                                                                                              ca 10 ex                1998     KEm

                                                                                              ca 50 ex                1999     KEm

                                                                                              50 ex                     2000     KEm

 

      Tanum sn; Lerholmen (2)                                          ca 300-400 ex     1997     YNo

                                                                                              ca 200 ex              1998     KEm

                                                                                              ca 100 ex              1999     YNo & KEm

                                                                                              minskande           2000     KEm

 

      Tanum sn; Platsen (3)                                                “finns”                  1996     PSc

                                                                                              “finns”                  1998     KEm

                                                                                              3+ unga ex           1999     KEm

 

 

Atriplex sabulosa.................................................................................................................................... sandmålla

  Sandmållan förekom på ett stort antal lokaler under 1993 och på ett fåtal under 1994. Sedan 1996 har nu ett enda återfynd gjorts i Tanum. För äldre uppgifter, se Årsrapporterna 1994 och 1995. För ytterligare upplysningar om sandmållans förekomst i Bohuslän se Blomgren 1993 (Vrivrånge [1]: 3-6) och Bergqvist & Blomgren 1994 (Sotenäsets flora).

B   Tanum sn; Kalvö                                                        1 ex                        1999     OHo

     

      Öckerö sn; Rörö   lokal 1                                           1 ex?                      2000     ELj  NY LOKAL

                                    lokal 2                                              1 ex?                      2000     ELj  NY LOKAL

 

 

Botrychium matricariifolium................................................................................................ rutlåsbräken

  Förekomsten i Skee (ej i Tjärnö) har förekommit årsvisst under mer än 30 år.

 

B   Lycke sn; Älgön                                                           15 ex                     1996     ELj&OHo

                                                                                              0 ex                        2000     ELj

 

      Skee sn; Skjulsholmen (=“ö i Tjärnö”)                    ca 15-20 ex          1998     GOd! 

 

 

Botrychium simplex............................................................................................................... dvärglåsbräken

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

 

Bromus commutatus............................................................................................................................ brinklosta

  En lokal i södra Uddevalla, på vilken arten dock är förvildad (från Vimmerby jvstn) sedan 1993.

 

B   Uddevalla sd; Timmermansgatan                           ca 30 ex                1997     GJo

                                                                                              ca 10 ex                1998     GJo

                                                                                              0 ex                        2000     GJo

 

 

Bromus racemosus................................................................................................................................... ängslosta

  Specialinventerades 1995, 1996 och 1997 varvid ett 90-tal tänkbara lokaler (såväl äldre kända som tidigare ej angivna) undersöktes på södra, västra och framför allt nordvästra Tjörn, på Herrön samt på sydvästra Orust. Inom detta område har nu ängslostan påträffats på totalt femton lokaler, varav några mycket individrika. Dessutom har arten under 1998 upptäckts på södra Inland i en rik förekomst och även på Orust. En ny lokal har tillkommit på Tjörn.

 

B   Torsby sn; L. Överön, på f.d. markväg                   ca 5000 ex           1998     ELj 

 

      Stenkyrka sn; Breviks kile i SÖ                                 ca 5000 ex           1997     ELj&IJo

                                                                                              ca 5000 ex           1998     ELj

                                                                                              ca 5000 ex           1999     IJo

                                                                                              > 5000 ex             2000     IJo

 

      Stenkyrka sn; Breviks kile i NV                                ca 10000 ex         1997     ELj

                                                                                              ca 10000 ex         1998     IJo

                                                                                              ca 10000 ex         1999     IJo

                                                                                              > 10000 ex           2000     IJo

 

      Stenkyrka sn; Brevik, Änghagen                              ca 10 ex                1997     LSe&KSe; IJo

                                                                                              ca 10 ex                1998     IJo

                                                                                              0 ex                        1999     IJo

 

      Klövedal sn; Herrön N om Ängen                            ca 250 ex              1996     IJo!&ELj

                                                                                              ca 250 ex              1998     IJo

                                                                                              ca 500 ex              1999     IJo

                                                                                              > 500 ex                2000     IJo

 

      Klövedal sn; Ängeviken                                             ca 100 ex              1996     ELj! mfl

 

      Klövedal sn; NV om Ängeviken                               ca 50 ex (små)     1996     ELj! mfl

 

      Klövedal sn; Brattås                                                   “några” ex            1997     IJo

                                                                                                                              1998     IJo

                                                                                              ca 1000 ex           1999     IJo

                                                                                              > 1000 ex             2000     IJo

 

      Klövedal sn; ÖSÖ om Frenliden                               ca 100 ex              1997     ELj&IJo mfl

                                                                                              “finns”                  1998     IJo

                                                                                              ca 100 ex              1999     IJo

                                                                                              > 100 ex                2000     IJo

 

      Klövedal sn; SÖ om Frenliden, Bö                           "några ex"            1999     IJo 

 

      Klövedal sn; Vik                                                          ca 250 ex              1997     IJo! mfl

                                                                                              ca 250 ex              1998     IJo

                                                                                              ca 1000                 1999     IJo

                                                                                              > 1000 ex             2000     IJo

 

      Klövedal sn; mln Vik o Önneröd                              ca 500 ex              1997     ELj! mfl

                                                                                              > 500 ex                2000     IJo

 

      Klövedal sn; Kolleröd                                                ca 50 ex                1997     IJo! mfl

                                                                                              ca 50 ex                1998     IJo

                                                                                              0 ex                        1999     IJo

                                                                                              > 50 ex                  2000     IJo

 

      Klövedal sn; Långekärr Ö om skolan                     ca 80 ex                1997     ELj&IJo mfl

                                                                                              “finns”                  1998     IJo

                                                                                              ca 100 ex              1999     IJo

                                                                                              > 100 ex                2000     IJo

 

      Klövedal sn; Långekärr NÖ om skolan                  ca 30 ex                1997     ELj! mfl

                                                                                                                              1998     IJo

                                                                                              ca 10 ex                1999     IJo

                                                                                              > 10 ex                  2000     IJo

 

      Klövedal sn; Kyrkofjäll                                             0 ex                        1997     IJo&ELj

                                                                                              0 ex                        1999     IJo

                                                                                              0 ex                        2000     IJo     ängen slås ej!

 

      Klövedal sn; Björholmen, Märrslätten                   3 ex                        1998     IJo

                                                                                              0 ex                        1999     IJo

                                                                                              10 ex                     2000     IJo 

 

      Morlanda sn; vid färjeläget t Malön                       ca 100 ex              1998     GJo  (?)

 

 

Carex incurva……………………………………………………………………………………….bågstarr

  Arten är hårt trängd av igenväxning på en del av sina kända lokaler, men stortrivs på andra.

 

V   Styrsö sn; Galterö, mittemot Krokholmen             100-tals                 1999     LH 

 

      Styrsö sn; Galterö, norra viken                                 ca 50                     1999     LH 

 

B   Skaftö sn; Gröderhamn                                             ca 10 ex                1997     GJo

                                                                                              “finns”                  1998     GJo

                                                                                              0 ex                        1999     TTo

                                                                                              0 ex                        2000     GJo

 

      Skaftö sn; Koskär                                                       1000-tals              1999     GJo

                                                                                              1000-tals              2000     GJo

 

                   Smögen sn; Badhusparken                                       ca 400 ex              1997     BSu

                                                                                              ca 50 ex                1998     BSu

                                                                                              ca 200 ex              1999     BSu

                                                                                              ca 100 ex              2000     BSu

 

      Smögen sn; Sandö                                                      ca 5000 ex           1997     BSu

                                                                                              “finns”                  1998     EBl

                                                                                              100-tals                 1999     EBl

 

      Smögen sn; Kalvö                                                       1 ex                        1999     EBl (ny lokal 1999!)

                                                                                              1 ex                        2000     EBl

 

                   Askum sn; Ramsviks bad, Lortudden                     1000-tals ex         1997     SBe&EBl

                                                                                              1000-tals ex         1998     SBe&EBl

                                                                                              1000-tals ex         1999     EBl

                                                                                              1000-tals ex         2000     EBl

 

Tanum sn; Viken                                                         ca 85 ex                1997     YNo; ELj

                                                                                              ca 30 ex                1998     KEm

                                                                                              130 ex                   1999     KEm

                                                                                              120 ex                   2000     KEm

 

      Tanum sn; Musön                                                       200 ex                   2000     KEm  NY LOKAL

 

      Lur sn; Resö, Kopparviken                                       100-tals ex           1996     KEm

                                                                                              “finns”                  1998     KEm; ELj

                                                                                              250 ex                   1999     KEm

                                                                                              500 ex                   2000     KEm

 

      Kville sn; Rörvikskilen                                               400 ex                   1999     OHo

 

      Kville sn; Rörvik, SSV om Orrekärret                      200 ex                   1999     OHo

 

      Kville sn; V.Krokholmen, S.Röd, St.Hamburgö    23 ex tills.             1999     OHo 

 

     

      Tjärnö sn; Råssö i NV, Garvik                                  ca 20 ex                1998     HDa; ELj 

                                                                                              120 ex                   1999     HDa

                                                                                              200 ex                   2000     HDa

 

      Tjärnö sn; Tjärnö i NV                                               ca 75 ex                1995     BOx

                                                                                              0 ex                        1998     HDa – ej återfunnen

                                                                                              0 ex                        2000     HDa

 

      Tjärnö sn; Lindholmen                                              ca 30 ex                1998     HDa

                                                                                              50 ex                     1999     HDa

                                                                                              50 ex                     2000     HDa

 

Centaurea nigra………………………………………………………………………………….svartklint

  Inga aktuella lokaler är med säkerhet kända. En obekräftad uppgift från Änggårdsbergen föreligger dock. Dessutom har en klint påträffats vid Nya Varvet som troligen är svartklint, men då den klipps ned har den inte fått tillfälle att blomma. Ett skott togs 1998 för odling och bestämning.

 

V   Göteborg sd; Nya Varvet                                           ca 10 ex                1998     IBe mfl; ELj 

 

 

Chaerophyllum aureum................................................................................................................. guldkörvel

  Guldkörveln har ett av sina kraftigare fästen i Göteborgsområdet. Ytterligare en lokal är känd i trakten, nämligen vid Oskarshöjd i Skallsjö sn, vilken dock faller utanför denna rapport.

 

V   Gbg sd; Bot. Trädg. (ej odlad)                                   ca 10 ex                1997     ELj

                                                                                              ca 5 ex                  1998     ELj

                                                                                              5 ex                        1999     ELj

                                                                                              5 ex                        2000     ELj

 

      Göteborg sd; Änggården, Särög.                               ca 60 ex                1997     ELj

                                                                                              ca 50 ex                1998     ELj

                                                                                              ca 50 ex                1999     ELj

                                                                                              ca 50 ex                2000     ELj

 

      Partille sn; vid Besebäcken                                        ca 150 ex              1997     ELj

                                                                                              ca 150 ex              1998     ELj

                                                                                              120 ex                   1999     ELj

                                                                                              120 ex                   2000     ELj

Chenopodium murale............................................................................................................................ gatmålla

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

Erucastrum gallicum.............................................................................................................................. kålsenap

  Uppträder mestadels tillfälligt i Göteborgsområdet, men synes ha en fast förekomst i Öckerö sn, fastän ingen enskild lokal blir särskilt långlivad. Vid Söösund på Fotö har den dock anträffats flera olika år, men också saknats dessemellan.

 

V   Askim sn; Gåsmossen                                                8 ex                        1996     IBe&EAn; ELj

                                                                                              0 ex                        1997     ELj                           

                                                                                             

 

B   Öckerö sn; Fotö vid Söösund                                    ca 60 ex                1997     ELj

                                                                                              1 ex                        1999     ESa & ELj

                                                                                              0 ex                        2000     ELj

 

      Öckerö sn; Öckerö vid Hjälvik                                 1 ex                        1998     ELj

                                                                                              7 ex                        1999     ELj

                                                                                              0 ex                        2000     ELj

 

      Öckerö sn; Öckerö vid Hjälvik, västsidan              17 ex                     2000     ELj  NY LOKAL

 

      Öckerö sn; Lilla Kärrsvik                                           5 ex                        2000     PDb  NY LOKAL

 

 

Euphrasia rostkoviana ssp. rostkoviana................................................................ stor ögontröst

  Inga aktuella lokaler är kända. Samlades på Tjörn 1898 av E. Th. Fries och H. Fries. Eftersöktes förgäves på några få till synes lämpliga lokaler 1997.

 

 

Galeopsis angustifolia............................................................................................................................. kalkdån

  Förekommer huvudsakligen inom området kring de stora skalbankarna vid Uddevalla.

 

B   Uddevalla sd; Timmermansgatan                           ca 300 ex              1997     GJo

                                                                                              ca 200 ex              1998     GJo

                                                                                              25 ex                     2000     GJo

 

      Uddevalla; S cementfabr på Havskuren                ca 20 ex                1997     GJo

                                                                                              ca 20 ex                1998     GJo

                                                                                              5 ex                        2000     GJo   (delvis exploaterad lokal)

 

      Bäve sn; vid jvgbron över Bäveån                          ca 30 ex                1992     GJo

 

      Bäve sn; Bräckebankarna                                        1000-tals ex         1997     GJo

                                                                                              1000-tals ex         1998     GJo

                                                                                              1000-tals ex         1999     ELj

                                                                                              1000-tals ex         2000     GJo

 

      Bäve sn; Kuröds ind.omr.                                          100-200 ex           1995     GJo

                                                                                              200 ex                   2000     GJo

 

Hordeum secalinum............................................................................................................................... ängskorn

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

Hypericum humifusum................................................................................................ dvärgjohannesört

  På den enda aktuella lokalen är läget fortsatt gott, bara vädret är vackert ses många små gula stjärnor i beteshagen. Ytterligare eftersökande i Resteröd och Forshälla, där arten förr funnits vore mycket önskvärt.

 

B   Tossene sn; Ävja                                                         100-tals ex           1997     EBl&SBe

                                                                                              100-tals ex           1998     EBl&ELj

                                                                                              100-tals ex           1999     EBl

 

      Forshälla sn;                                                                 10 ex                     1999     EBl                           

                                                                                              10 ex                     2000     EBl  

Kickxia elatine........................................................................................................................................ spjutsporre

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

Luzula sylvatica............................................................................................................................................. storfryle

 

V   Göteborg sd; Bot Trädg (ej odlad)                           ca 5 ex                  1997     ELj

                                                                                              ca 5 ex                  1998     ELj

                                                                                              5 ex                        2000     ELj

 

 

Marrubium vulgare............................................................................................................................ kransborre

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

Mentha ´ gracilis................................................................................................................................... ädelmynta

  Den enda kända lokalen håller på att växa igen pga upphörd odling. 1998 var lokalen i dåligt skick. Om arten skall kunna fortleva torde fortsatta vårdåtgärder vara nödvändiga!

 

V   Fässberg sn; Papyrus koloniområde                        13 ex                     1997     ELj

                                                                                              6 ex                        1998     ELj

                                                                                              2 ex                        1999     ELj

                                                                                              0 ex                        2000     ELj

 

Mertensia maritima.................................................................................................................................. ostronört

  Arten förekommer numera endast i Bohuslän och på en lokal i Halland inom Sverige. På grund av många lokalers svårtillgänglighet är vår kännedom om status praesens ofullständig, men det synes vara ställt utom allt tvivel, att arten minskat starkt.

 

B   Öckerö sn; Rörö, SV blockstranden                         26 ex                     1997     UJo

                                                                                              26 ex                     1998     UJo

                                                                                              19 ex                     1999     UJo

                                                                                              20 ex                     2000     UJo

 

      Klövedal sn, Björholmen, udde i SV                       0+2 ex                   1997     IJo

                                                                                              0+1 ex                   1998     IJo

                                                                                              2+0 ex                   1999     IJo

                                                                                              3 ex                        2000     IJo

 

      Lysekil sd; Stångholmen                                            2 ex                        1988     BMo

                                                                                              0 ex                        1999     TTo

                                                                                              0 ex                        2000     TTo

 

      Lyse sn; Kornö kalv                                                   1+ca 10 ex           1996     EBl

                                                                                              1+2 ex                   1999     EBl

 

      Svenneby sn; Valön                                                    1 ex                        1995     OHo

                                                                                              0 ex                        1999     OHo

 

      Kville sn; Vrakholmen                                               10 ex                     1995     EBl

                                                                                              21 ex                     1999     OHo

 

      Kville sn; Hamburgsund                                            1 ex                        1999     OHo (ny lokal 1999)

 

      Tanum sn; Tjurpannan, SV Gråftoberget              7+3 ex                   1997     ELj&OHo

                                                                                              7+3 ex                   1999     KEm

                                                                                              20 ex                     2000     KEm

 

      Tanum sn; Tjurpannan, Tjurviksbågen                  15+2 ex                 1997     ELj&OHo; VGi

                                                                                              ca 10 ex                1998     KEm; OHo&VGi

                                                                                              14 ex                     1999     KEm

                                                                                              10 ex                     2000     KEm

 

      Tanum sn; vid Grötet N om Gullbringa                   1 ex                        1997     ELj&OHo

                                                                                              7+4 ex                   1999     KEm

                                                                                              12 ex                     2000     KEm

 

      Tanum sn; Långeskär, bukten i NV (tid.SV)          22 ex                     1996     BRo&OHo

                                                                                              ca 20 ex                1998     KEm

                                                                                              50+10 ex              1999     KEm

                                                                                              50 ex + 10 ex       2000     KEm   (två grupper)

 

      Tanum sn; Långeskär, bukten i NÖ                         2 ex                        1998     KEm

                                                                                              2 ex                        1999     KEm

                                                                                              90 ex                     2000     KEm

 

      Tanum sn; Kalvö, nära bebyggelse                         2 ex                        2000     OHo   NY LOKAL

 

      Tanum sn; Lindö, V. Felh., N Örnek.                       2+1 ex                   1997     OHo

                                                                                              2+1 ex                   1998     OHo; ELj&FAs

                                                                                              3+0 ex                   1999     OHo

                                                                                              3 ex                        2000     OHo

 

      Tanum sn; Lindö, Ängen                                           1 ex                        1999     OHo

                                                                                              0 ex                        2000     OHo  

 

      Tjärnö sn; Kockholmen                                             7 ex                        1997     KÖb

                                                                                              7 ex                        1998     HDa

                                                                                              7 ex                        1999     HDa

                                                                                              7 ex                        2000     HDa

 

      Tjärnö sn; Ölbärsholmen (vid Råssö)                      “finns”                  1995     NPi

 

      Tjärnö sn; Ramsö, V sidan                                        2 ex                        1996     EBl

 

      Tjärnö sn; Ramsö, nära hamnen                             15 ex                     1996     KÖb

 

      Tjärnö sn; Nordkoster, NV Basteviken                   0 ex                        1994     ELj&JEv – utgången ?

                                                                                              0 ex                        1999     JEv

 

      Tjärnö sn; Nordkoster, SV Basteviken                    1+ca 3 ex              1997     EAn&IBe

                                                                                              5+10 ex                 1998     IBe mfl

 

 

Misopates orontium..................................................................................................................................... kalvnos

  På Göteborgs Centralstation och på Järkholmen, där arten oväntat dök upp igen, håller den ställningarna.

 

V   Askim sn; Järkholmen                                                0 ex                        1997     ELj

                                                                                              2 ex                        1998     ELj

                                                                                              8 ex                        2000     ELj

 

      Lundby sn; Eriksberg                                                  ?   ex                     1999     BHe 

 

      Göteborg sn; Göteborg C (jvstn)                               ca 40 ex                1998     KHa; ELj

                                                                                              finns                      1999     KHa

                                                                                              33 ex                     2000     ELj

 

B   Rödbo sn; Jordfallsmotet                                          ca 750 ex              1997     HAn; ELj

                                                                                              ca 400 ex              1998     HAn

                                                                                              ca 200 ex              2000     ELj

 

      Ytterby sn; Ytterby jvstn                                           20 ex                     1997     RGa

                                                                                              3 ex                        1998     RGa

                                                                                              0 ex                        1999     RGn

                                                                                              0 ex                        2000     RGn

     

      Kungälvs sn; N.Kungälv, Munkegatan                  2 ex                        2000     ELj  NY LOKAL

     

      Svarteborg sn; Dingle bygdegård                              1 ex                        1999     SBe 

                  

      Svarteborg sn; Torp                                                    1 ex.                       1999     SBe 

 

 

 

Nepeta cataria............................................................................................................................................ kattmynta

  Har spritt sig till en f.d. potatisåker på Lindö där arten visat sig trivas förträffligt. Många av de under 1997 iakttagna småplantorna har dock gått förlorade igen, men fröbanken torde vara god.

 

B   Forshälla sn; Bräcke                                                   ca 7 ex                  1996     GJo  förvildad sedan 1992

                                                                                              ca 5 ex                  1998     GJo

                                                                                              1 ex                        2000     GJo

 

      Tanum sn; Lindö, Ängen                                           ca 500 ex              1997     OHo

                                                                                              ca 95 ex                1998     OHo; ELj&FAs

                                                                                              ca 500 ex              1999     OHo

                                                                                              ca 100 ex              2000     OHo

     

      Tanum sn; Synneröd                                                  2 ex                        1999     OHo

                                                                                              1 ex                        2000     OHo 

 

 

Nymphaea alba ssp. occidentalis............................................... atlantnäckros, smånäckros

  Växten ifråga är känd från totalt tre lokaler i Sverige, en i Halland och två i Bohuslän. Flera torde dock gå att uppspåra i småsjöar nära havet om man håller ögonen öppna efter påfallande småblommiga vita näckrosor. Samla två blommor, klyv den ena på längden och ta bort det mesta av fruktämnet på den andra och pressa. God illustration av karaktärerna finns i Lid.

 

B   Öckerö sn; Ussholmen, i större hällkar                    ca 60 ex                1997     ELj

                                                                                              ca 60 ex                1998     ELj

                                                                                              ca 60 ex                1999     ELj

                                                                                              ca 60 ex                2000     ELj

 

      Lyse sn; Blötan (= V om Tjärnskogen)                   ca 10 ex                1998     EBl&SBe! 

 

 

Onobrychis viciifolia................................................................................................................................. esparsett

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

Polygonum aviculare ssp. excelsius ined.............................................................. stolt trampört

  Denna växt är såvitt känt en nordisk endem, endast känd från Bohuslän och Norge.

 

B   Gullholmen sn; St. Hermanö, Långekil                   ca 60 ex                1997     ELj

                                                                                              43 ex                     1999     ELj

 

      Tjärnö sn; S. Öddö, NV delen                                   ca 20 ex                1996     ELj

                                                                                              ca 90 ex                1999     ELj

                                                                                              ca 50 ex                2000     ELj

 

      Tjärnö sn; N. Öddö, Stigkilen                                    2 ex                        1997     ELj

 

      Tjärnö sn; Sydkoster, Långevik                               “få”                       1998     IBe mfl

     

      Tjärnö sn; Nordkoster, Ö-udden                               “många”               1997     IBe mfl 

                                                                                              “få”                       1998     IBe mfl

 

 

Polygonum oxyspermum..................................................................................................... näbbtrampört

 

B   Tjärnö sn; Saltö, Ängklåvbukten                             7 ex                        1997     ELj&ESa mfl

                                                                                              6 ex                        1999     ELj

                                                                                              16 ex                     2000     ELj

 

 

Polystichum aculeatum.................................................................................................................. uddbräken

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

 

Potamogeton trichoides........................................................................................................................ knölnate

  För historik, karta och närmare lokalbeskrivningar, se Ljungstrand 1994 (Vrivrånge 3: 8-10) och Ljungstrand 1995 (Calluna 12(2): 10-12). Lokalen vid “Läppstiftet” är borta pga igenväxning av krusnate. Även lokalen vid Färgfabriksgatan har till största delen vuxit igen med krusnate.

 

V   Gbg sd; Vallgraven, Synagogan (11)                       ca 20 ex                1995     ELj

                                                                                              0 ex                        1998     ELj

                                                                                              0 ex                        1999     ELj

 

      Gbg sd; Vallgraven, Fröhandeln (9)                         ca 10 ex                1997     ELj

                                                                                              1 ex                        1998     ELj

                                                                                              5 ex                        1999     ELj

                                                                                              5 ex                        2000     ELj

 

      Gbg sd; Fattighusån, Slussen (8)                               1 ex                        1995     ELj

                                                                                              0 ex                        1998     ELj

                                                                                              0 ex                        1999     ELj

                                                                                              0 ex                        2000     ELj

 

      Gbg sd; Fattighusån, Mariakyrkan (10)                  1 ex                        1995     ELj

                                                                                              0 ex                        1998     ELj

                                                                                              0 ex                        1999     ELj

                                                                                              0 ex                        2000     ELj

 

      Örgryte sn; Mölndalsån, Focus (13)                         ca 100 ex              1995     ELj

                                                                                              ca 20 ex                1999     ELj

                                                                                              ca 100 ex              2000     ELj

 

      Örgryte sn; Mölndalsån, Etnogr. (15)                      ca 50 ex                1995     ELj

 

      Örgryte sn; Mölndalsån, Remfabr. (16)                  ca 30 ex                1995     ELj

 

      Gbg sd; Mölndalsån, Dämmet (17)                         ca 5 ex                  1995     ELj

                                                                                              0 ex                        2000     ELj

 

      Gbg sd; “Läppstiftet”, i damm (18)                         0 ex                        1997     ELj

                                                                                              0 ex                        1998     ELj – utgången?

                                                                                              0 ex                        2000     ELJ - utgången!

 

      Gbg sd; Kvillebäckskanalen (4)                               2-3 ex                    1995     ELj

                                                                                              0 ex                        2000     ELj

 

      Lundby sn; Kvillebäcken, Backaplan (3)              1000-tals ex         1997     ELj

                                                                                              1000-tals ex         1998     ELj

                                                                                              1000-tals ex         1999     ELj

                                                                                              1000-tals ex         2000     ELj

 

      Lundby sn; Kvillebäcken, Färgfabriksg.                 ca 50 ex                1997     ELj

                                                                                              ca 20 ex                1998     ELj

                                                                                              0 ex                        2000     ELj

 

 

Ranunculus hederaceus...................................................................................................... murgrönsmöja

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

Rhinanthus serotinus var. apterus..................................................................................... åkerskallra

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

Rubus polyanthemus...................................................................................................... blomsterbjörnbär

  Inga aktuella lokaler är kända. Samlades i Greby (Tanum) 1892 av E. Th. Fries och H. Fries.

 

 

Salvia pratensis......................................................................................................................................... ängssalvia

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

Stachys officinalis (Betonica officinalis)......................................................................... humlesuga

  Den enda kända lokalen är förvildad från odling i en närbelägen trädgård.

 

V   Askim sn; Gjutegården                                               ca 5 ex                  1995     ELj

                                                                                              0 ex                        1999     ELj

 

 

Vulpia bromoides.............................................................................................................................. ekorrsvingel

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

 

SÅRBARA TAXA  --------  Hotkategori VU

 

 

Agrostemma githago........................................................................................................................................... klätt

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

Allium carinatum........................................................................................................................................ rosenlök

  Påträffades oväntat 1998 på en klippig udde i Askim; en av allt att döma fullt naturlig lokal, där arten dessutom setts blomma tidigare (i början av 1960-talet) men därefter glömts bort. Se vidare Ljungstrand 1999 (Calluna 16(1): 5). Förekomsten i Gjutegården är däremot säkerligen förvildad.

 

V   Askim sn; Järkholmen                                                8 ex                        1998     ELj

                                                                                              11 ex                     1999     ELj

                                                                                              11 ex                     2000     ELj

 

      Askim sn; Gjutegården                                               ca 10 ex                1995     ELj

                                                                                              0 ex                        2000     ELj

 

 

Alopecurus myosuroides....................................................................................................................... renkavle

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

Anthriscus caucalis.............................................................................................................................. taggkörvel

  Den tidigare kraftiga minskningen på den enda kända lokalen har dämpats. De uppväxande och alltmer tätnande nässlorna utgör dock alltfort ett aktivt hot mot taggkörvelns fortbestånd.

 

V   Lundby sn; Torslandaviken                                      100tals ex             1997     ELj – kraftigt minskande

                                                                                              100tals ex             1998     ELj – minskande

                                                                                              100tals ex             1999     ELj

                                                                                              100tals ex             2000     ELj

 

 

Apium inundatum (Helosciadium inundatum)........................................................ krypfloka

  Kunskaperna om krypflokans aktuella förekomst i Bohuslän är bristfälliga. I händelse av en torrare sommar bör arten eftersökas, både på Tjörn och Orust liksom på Rörö, där den tidigare förekommit i Ersvatten.

 

B   Stenkyrka sn; Bötjärn, strand i Ö                             ca 5 ex                  1997     ELj

                                                                                              ca 5 ex                  1999     AAl & MBN

                                                                                              5 ex                        2000     IJo

                             Bötjärn, strand i V (VSV?)                  rikligt!                    2000     IJo  NY LOKAL

 

 

      Stenkyrka sn; Tolleby tjärn                                       0 ex                        1996     ELj&IJo

 

      Morlanda sn; Rödsvattnet vid Vasshagen             ca 100 ex              1996     ELj mfl

                                                                                              några 100 ex        1999     TMa

 

      Morlanda sn; Rödsvattnet, smala delen                 “finns”                  1998     TMa

                                                                                              några 100 ex        1999     TMa 

 

      Morlanda sn; Rödsvattnet (Vrångevatten)            “finns”                  1997     TMa

                                                                                              10+10 ex              1999     TMa

 

      Morlanda sn; Torebosjön, NÖ ändan                     “finns”                  1996     TMa

                                                                                              ca 10                     1999     TMa

 

 

Arnoseris minima............................................................................................................................... klubbfibbla

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

Bromus arvensis............................................................................................................................................. renlosta

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

Bromus secalinus.......................................................................................................................................... råglosta

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

Centaurium erythraea var. erythraea.................................................................................. flockarun

  Ytterligare en lokal för flockarun har upptäckts i Bohuslän under 1998, och dessutom en individrik och hävdoberoende sådan! Även den övriga floran är mycket rik inom samma område, bl.a. finns här många exemplar av glansbräken.

 

B   Rönnäng sn; Stora Dyrön i SV                                  ca 150 ex              1998     IJo!; ELj

                                                                                              100 ex                   1999     IJo

                                                                                              100 ex                   2000     IJo

 

      Rönnäng sn; OSO om St. Dyrön                               300-400 ex           1999     ELj

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

      Stenkyrka sn; Skälebacken                                       ca 10 ex                1997     IJo,LSe&KSe

                                                                                              ca 15-20 ex          1998     IJo

                                                                                              30 ex                     1999     IJo

                                                                                              250 ex                   2000     IJo

 

 

Cuscuta epithymum………………………………………………………………………….ljungsnärja

  Den enda kända lokalen hotas av igenväxning, då betet synes ha upphört. Det är av stor vikt att åtgärder för bevarandet av denna art sätts in snarast, om den skall kunna bibehållas i provinsens flora. Den tidigare kända lokalen på Skaftö gick ut redan efter några års ohävd.

 

B   Bro sn; Övre Källevik                                                 omkr 300 ex        1996     OHo&SGe

                                                                                              ca 200 ex              1998     OHo  -- igenväxande lokal!

 

 

Dianthus armeria………………………………………………………………….………..knippnejlika

  Relativt många lokaler är ännu kända i Bohuslän, men många av dem hotas av igenväxning, då gammal hävd upphör. Arten gynnas av slåtter, som dock bör företagas i god tid före blomningen i augusti, eller alternativt på senhösten.

 

 

V   Askim sn; Järkholmen                                                15+ca 15 ex         1997     ELj

                                                                                              11+ca 10 ex         1998     ELj

                                                                                              5+ca 10 ex           1999     ELj

                                                                                              20 ex                     2000     ELj

 

      Göteborg sd; Skytteskogsg. 15, i trg                         ca 80 ex                1995     ELj&IOl

 

 

 

B   Lycke sn; V om Tjuvkilsbågen                                 7-8 ex                    1997     HAn

                                                                                              50 ex                     2000     IJo

 

      Lycke sn; Älgön                                                           ca 40 ex                1995     ELj&HGr

 

      Stenkyrka sn; Borgberget, Stordal                           100 ex                   2000     IJo   NY LOKAL

 

      Klövedal sn; vid Pilane gravfält                               0 ex                        1997     IJo&ELj

                                                                                              0 ex                        1998     IJo - utgången ?

                                                                                              0 ex                        1999     IJo - utgången

                                                                                              0 ex                        2000     IJo

      Klövedal sn; SV om kyrkan vid landsv                  ca 200 ex              1997     IJo

                                                                                              ca 100 ex              1998     IJo

                                                                                              ca 100 ex              1999     IJo

                                                                                              ca 125 ex              2000     IJo

 

      Klövedal sn; Viks g:la by                                           ca 25 ex                1997     IJo&ELj

                                                                                              ca 10 ex                1998     IJo

                                                                                              13 ex                     1999     IJo

                                                                                              10 ex                     2000     IJo

 

      Klövedal sn; N om Viks g:la by                                3 ex                        1997     IJo                            

                                                                                              0 ex                        1998     IJo

                                                                                              0 ex                        1999     IJo

                                                                                              2 ex                        2000     IJo

 

      Bäve sn; Esperödshemmet                                        5-7 ex                    1996     GJo

                                                                                              0 ex                        1998     GJo

 

      Bro sn, Ingeröd [ej = följande]                                  enst. ex                  1995     SBe

                                                                                              30 ex                     1999     SBe

 

      Bro sn, Ingeröd, vid trevägsskälet                            6 ex                        1998     SBe

                                                                                              1 ex                        1999     SBe

 

      Bro sn; Brevik                                                              15 ex                     1992     ELj

                                                                                              ca 100 ex              1998     SBe

                                                                                              100 ex                   1999     EFa

 

      Bro sn; Lännestad, norr om Brevik                         20-30 ex               1995     SBe

                                                                                              30 ex                     1999     SBe

 

      Bro sn; Lännestads brygga                                        6 ex                        1999     SBe

 

      Bro sn; Klevevik                                                          ca 50 ex                1999     SBe

 

      Askum sn; Dödvik                                                      15 ex                     1995     EBl&SBe

                                                                                              15 ex                     1998     EBl&SBe

                                                                                              35 ex                     1999     EBl

                                                                                              ca 40                     2000     EBl

 

      Askum sn; Håle                                                           3 ex                        1990     SBe

                                                                                              ca 50 ex                1999     SBe

 

      Askum sn; Vägga Nordgård                                      3 ex                        1997     OHo

                                                                                              15 ex                     1998     OHo

                                                                                              16 ex                     1999     OHo

 

      Kville sn; Hamn                                                          2 ex                        1997     OHo

                                                                                              22 ex                     1998     OHo

                                                                                              30 ex                     1999     OHo

 

      Kville sn; Jore, Sältan                                                 52 ex                     1998     OHo 

                                                                                              68 ex                     1999     OHo

 

      Kville sn; Hamburgsund                                            ca 10                     1999     OHo

 

 

Diphasiastrum tristachyum.............................................................................................. cypresslummer

  De enda kända lokalerna finns inom ett litet område som brunnit i relativt sen tid. Upplysningar har framkommit som antyder att lokal (3) sannolikt är Elof Carlssons gamla lokal (Fries 1971).

 

V   Angered sn; 400 m N L. Drisstjärn (1)                     ca 3000 ex           1996     RGa&ELj mfl

                                                                                              ca 2500 ex           1998     RGa

                                                                                              ca 2500 ex           1999     RGa

 

      Angered sn; 200 m N L. Drisstjärn (2)                     5 ex                        1996     RGa&ELj mfl

                                                                                              5 ex                        1998     RGa

                                                                                              6 ex                        1999     RGa

 

      Angered sn; 150 m Ö L. Drisstjärn (3)                     ca 150 ex              1996     RGa&ELj mfl

                                                                                              ca 200 ex              1998     RGa

                                                                                              ca 200 ex              1999     RGa

 

 

Falcaria vulgaris......................................................................................................................................... skärblad

  Arten har definitivt försvunnit från Göteborg, men i gengäld har en ny, rik förekomst upptäckts på Smögen. Se vidare Sundqvist 1998 (Vrivrånge 11(2): 19-20).

 

V   Göteborg sd; Bot Trädg (ej odlad)                           0 ex                        1997     ELj

                                                                                              0 ex                        1998     ELj

                                                                                              0 ex                        2000     ELj

 

B   Smögen sn; Kleven, Kaptensstugan                        ca 500 ex              1998     BSu 

                                                                                              ca 500 ex              1999     BSu

                                                                                              ca 500 ex              2000     BSu

 

 

Geraniumlanuginosum…………………………………………………………………………………….brandnäva

  Inga lokaler är kända, troligen felaktigt uppgiven för Bohuslän eller Göteborgsområdet.

 

 

Geranium palustre................................................................................................................................... kärrnäva

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

 

Glaucium flavum............................................................................................................................ strandvallmo

  Arten förekommer numera endast i Bohuslän inom Sverige. På grund av många lokalers svårtillgänglighet är vår kännedom om status praesens ofullständig. Arten har dock under den senaste sommaren blommat upp på ett sällan skådat sett på många av de besökta lokalerna.

 

B   Öckerö sn; Öckerö, NV om Hjälvik                         22+ca 80 ex         1997     ELj

                                                                                              32+ca 150 ex       1998     ELj

                                                                                              37+50 ex              1999     ELj

                                                                                              30tal+50 ex          2000     ELj

 

      Öckerö sn, Hyppelns S-spets                                     48+40 ex              1995     ELj&SSv

                                                                                              40tal+40 ex          2000     ELj

 

      Lycke sn; Högön                                                         5+20-25 ex           1997     HAn

                                                                                              ca 20 ex                1998     HAn&PDb

 

      Lycke sn; Vannholmarna                                          15+36 ex              1997     HAn

                                                                                              52 ex                     1998     HAn&PDb

 

      Klövedal sn; Mittsundsviken (Björnsh.)                 6+38 ex                 1997     ELj&IJo

                                                                                              12+15 ex              1998     ELj&IJo

                                                                                              4+åtskilliga           1999     IJo

                                                                                              3 ex                        2000     IJo

 

      Kungshamn sn; Kungshamn, skräpmark              1 ex                        1998     BSu 

                                                                                              1 ex                        1999     BSu

                                                                                              1 ex                        2000     BSu

 

      Malmön sn; Dödvik                                                    1 ex                        1998     EBl 

                                                                                              3 ex                        1999     EBl & SBe

                                                                                              2 ex                        2000     EBl

 

      Askum sn; Keö                                                            1 ex                        1996     EBl

                                                                                              0 ex                        1999     EBl

 

 

 

      Svenneby sn; Tångebacken                                      12+ca 60 ex         1997     OHo&ELj

                                                                                              16+ca 70 ex         1998     OHo

                                                                                              4+10 ex                 1999     OHo

                                                                                              minskande           2000     OHo

 

      Kville sn; Lyngö, SÖ viken                                        1 ex                        1995     TGa

 

     

      Tanum sn; Ulmekärrssand, Munksund                  0+2 ex                   1996     ESa

                                                                                              7+8 ex                   1998     PSc

                                                                                              2+0 ex                   1999     PSc

                                                                                              5 ex                        2000     PSc

 

      Tanum sn; Tjurpannan, SV Gråftobgt                    0 ex                        1997     ELj&OHo

                                                                                              5+15 ex                 1999     KEm

                                                                                              35 ex                     2000     OHo

 

      Tanum sn; Tjurpannan, NV Gråftobgt                   1 ex                        1997     ELj&OHo

 

      Tanum sn; Tjurpannan, Tjurviksbågen                  2+5 ex                   1997     ELj&OHo

                                                                                              ca 15 ex                1998     KEm

                                                                                              15 ex                     1999     KEm

                                                                                              44 ex + 4 ex         2000     KEm&RGa + OHo (-bukten)

 

      Tanum sn; blockstrand SV Gullbringa                    3+ca 110 ex         1997     ELj&OHo

                                                                                              60+30 ex              1999     KEm

                                                                                              95 ex                     2000     ELj

 

      Tanum sn; Viken                                                         4 ex                        1997     YNo&ELj

                                                                                              0 ex                        2000     ELj

 

      Tanum sn; Trossö, Tefatudden                                3 ex                        1998     KEm 

                                                                                              0 ex                        1999     KEm

 

      Tanum sn; Trossö, vägkant                                      ca 10 ex                1993     ELj&MAr

                                                                                              0 ex                        1998     ELj&FAs

                                                                                              0 ex                        1999     KEm

 

      Tanum sn; Kalvö, Tången                                        9+21 ex                 1998     OHo 

                                                                                              8+8 ex                   1999     KEm

                                                                                              20 ex                     2000     KEm

      Tanum sn; NV Fjällbacka, Lökhokmen                 200+122 ex          2000     OHo   NY LOKAL

      Tanum sn; NV Fjällbacka, Hasstensholmen         29+4 ex                 2000     OHo   NY LOKAL

      Tanum sn; NV Fjällbacka, Musön                          5+3 ex                   2000     OHo   NY LOKAL  (mitt för Skuth.)

Tanum sn; Kalvö, innanf. L. Grundskär                1 ex                        1998     OHo 

                                                                                              1 ex                        1999     KEm

                                                                                              0 ex                        2000     KEm

 

      Tanum sn; Lindö, V. Felh., S Örnek.                        20+106 ex            1997     OHo

                                                                                              114+121 ex          1998     OHo; ELj&FAs

                                                                                              20+150 ex            1999     OHo

                                                                                              rikligt+ 115 ex      2000     OHo

 

      Tanum sn; Lindö, V. Felh., N Örnek.                       0+26 ex                 1997     OHo

                                                                                              9+52 ex                 1998     OHo; ELj&FAs

                                                                                              12+22 ex              1999     OHo

                                                                                              20+9 ex                 2000     OHo

 

      Tanum sn; SV Källareholmen                                  170+130 ex          1999     PSc  

 

      Tanum sn; Grebbestad, Björnås S                           2+1 ex                   1999     PSc  

 

      Tjärnö sn; Lilla Arsklåvet                                          “finns”                  1993     NPi

                                                                                              ca 20 ex                1998     HDa

 

      Tjärnö sn, Kockholmen                                             2 ex                        1996     JEv

                                                                                              52+“flera” ex       1998     JEv; HDa

                                                                                              10+40 ex              1999     HDa

                                                                                              23 ex                     2000     JEv

      Brastad sn; Skamsarna, Rixö                                   3 ex                        1999     SBe

 

 

 

 

 

Herminium monorchis................................................................................................... honungsblomster

  Förekomsterna synes vara beroende av bete eller slåtter; om hävden upphör minskar de snabbt.

 

B   Klövedal sn; Alviken                                                  ca 50 ex                1997     IJo

                                                                                              ca 40 ex                1998     ELj & IJo

                                                                                              5 ex                        1999     ELj & IJo

                                                                                              4 ex                        2000     ELj

 

      Tanum sn; Lerholmen (Ö om Viken)                      6 ex                        1997     YNo; ELj

                                                                                              5 ex                        1998     KEm

                                                                                              5 ex                        1999     KEm

                                                                                              5 ex                        2000     KEm

 

      Tanum sn; Kalvö, Brokilen                                       2 ex                        1997     OHo

                                                                                              15 ex                     1998     OHo

                                                                                              49 ex                     1999     OHo

                                                                                              50 ex                     2000     OHo

 

      Tanum sn; Lindö, V. Felholmen, vid vg                  2 ex                        1997     OHo

                                                                                              22 ex                     1998     OHo

                                                                                              3 ex                        1999     OHo

                                                                                              4 ex                        2000     OHo

 

      Tanum sn; Lindö, Lindöbukten i Ö                         2 ex                        1997     OHo

                                                                                              19 ex                     1998     OHo

                                                                                              23 ex                     1999     OHo

 

      Tanum sn; Lindö, Killingen                                       34 ex                     1999     OHo

                                                                                              4 ex                        2000     OHo

 

      Lur sn; Resö, Kopparviken                                       ca 500 ex              1996     KEm

                                                                                              ca 250 ex              1998     KEm; ELj

                                                                                              350 ex                   1999     KEm

                                                                                              350 ex                   2000     KEm

 

      Tjärnö sn; Tjärnö i NV                                               1 ex                        1988     MLi

 

      Tjärnö sn; Lindholmen                                              118 ex                   1996     JEv

                                                                                              121 ex                   1998     JEv; HDa

                                                                                              75 ex                     1999     HDa

                                                                                              70 ex                     2000     HDa

 

      Tjärnö sn; Sydkoster, Nästången                             13+5 ex                 1996     ELj

                                                                                              13+7 ex                 1998     IBe mfl

 

 

Holosteum umbellatum…………………………………………………………………………fågelarv

  Den enda kända lokalen har visat sig hysa ett utan tvivel bofast bestånd. Det hotas dock av en återutbyggnad av den sedan länge nedlagda järnvägshållplatsen.

 

V   Partille sn; Bokedalen f.d. hpl                                   omkr 200 ex        1997     ELj&RDa

                                                                                              omkr 300 ex        1998     ELj&RDa

                                                                                              ca 1000 ex           1999     ELj&RDa

                                                                                              ca 1000 ex           2000     ELj&RDa

 

 

Isolepis setacea................................................................................................................................................ borstsäv

  Arten visar en vikande tendens på sina återstående lokaler, men förhoppningsvis finns det flera, ännu oupptäckta lokaler i Bohuslän.

 

B   Lycke sn; Älgön                                                           ca 10 ex                1996     ELj&OHo

 

      Stenkyrka sn; Skälebacken                                       2 ex                        1997     ELj&IJo

                                                                                              0 ex                        1999     IJo

                                                                                              0 ex                        2000     ELj

 

      Skaftö sn; Stockevik                                                  0 ex                        1997     GJo – utgången ?

                                                                                              0 ex                        1998     GJo – utgången !

                                                                                              0 ex                        1999     TTo - utgången

Lactuca quercina (Mulgedium quercinum).............................................................. karlsösallat

  Synes numera ha utgått på denna lokal, dit den förvildats från Botaniska trädgården.

 

V   Göteborg sd; Vitsippsdalen                                        0 ex                        1997     ELj – utgången ?

                                                                                              0 ex                        1998     ELj – utgången

 

 

Lathyrus tuberosus...................................................................................................................................... knölvial

  Arten rapportades 1998 oväntat från två nya lokaler. I Kville har dock förekomsten visat sig vara känd sedan gammalt, men den har ej kontrollerats förrän nu.

 

B   Solberga sn; Södra Aröd                                            ca 10 ex                1998     NCr&RCr 

                                                                                              20 ex                     1999     IJo

                                                                                              "ökande"              2000     IJo

 

      Kville sn; Hamburgsund, Katteklåvan                   ca 30 ex                1998     VGi&OHo 

                                                                                              30-50 ex               1999     OHo

                                                                                              30 ex                     2000     OHo

 

 

Lavatera thuringiaca............................................................................................................................ gråmalva

  Förekommer alltfort ohotad på sin enda lokal, som dock ligger mycket nära bebyggelse.

 

B   Håby sn; Håby gård, vid Q8 rastplats                     1 ex                        1997     ELj

                                                                                              1 ex                        1998     ELj

                                                                                              1 ex                        1999     EBl

                                                                                              flera+1 ex             2000     EBl

 

 

Leucorchis albida s. str............................................................................................................... klubbsporre

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

 

Malva pusilla............................................................................................................................................... vit kattost

  Arten förefaller inte vara långlivad på sina lokaler; den försvinner snart igen efter upptäckten. Den kan också återkomma, vilket kräver att man har uppsikt på lokalen för den förmodade utgångna växten.

 

V   Styrsö sn; mln k:an o Halsvik, hus 218                  ca 5 ex                  1997     BHe&ELj

                                                                                              4-5 ex                    1999     BHe

 

B   Morlanda sn; Slätthult                                               1 ex                        1998     TMa 

                                                                                              0 ex                        1999     TMa

 

      Tegneby sn; Boxvik                                                    0 ex                        1997     GJo

                                                                                              0 ex                        2000     GJo

 

      Kungshamn sn; 50 m N om kyrkan                        10 ex                     1999     BSu

      Askum sn, V. Rörvik                                                   0 ex                        1997     EBl

                                                                                              0 ex                        1998     EBl – utgången !

                                                                                              3 ex                        1999     EBl  -  återkommen!

                                                                                              0 ex                        2000     EBl

 

      Kville sn; s. Ejgde, Hamburgsund                            1 ex                        1999     OHo  

 

      Tanum sn; Otterön                                                      ca 10 ex                1992     ELj,OHo&YNo

                                                                                              0 ex                        1999     OHo, KEm & JOl

 

      Tanum sn; Lindö, Ängen                                           1 ex                        1999     OHo  

 

 

 

 

 

Pilularia globulifera.................................................................................................................................. klotgräs

  Arten har minskat kraftigt, sannolikt till stor del p.g.a. försurningen, men är troligen även förbisedd. Flera lokaler torde gå att återfinna.

 

V   Råda sn; Yxsjön                                                          några m2               1994     ABe

                                                                                              några m2                       1999     ESa

 

B   Askum sn; Ramsviksl., Grosshamn                         ca 5 m2                  1997     EBl&KMa

                                                                                              fåtal                       1999     EBl

                                                                                              fåtal                       2000     EBl

 

      Askum sn; Ramsviksl., Sote huvud                         måttligt                 1993     EBl&SBe

                                                                                              10m2                                 1999     EBl

 

      Askum sn; Ramsviksl., S om Sote huvud, damm fåtal                       1999     EBl  

 

      Kville sn; NV om Hamn                                            10-20 m2               1997     OHo

                                                                                              5 m2                       1998     OHo

                                                                                              5 m2                                   1999     OHo

 

      Kville sn; Grunnevatten                                             1 ex                        1998     INo

     

      Mo sn; Skallerödsjön                                                  “rikligt”                 1998     KEm

 

 

Potamogeton acutifolius..................................................................................................................... spetsnate

  En oroväckande minskning i individantal har de senaste åren visat sig för denna art. 1995 förekom den i 1000-tals exemplar och året efter endast i ett 100-tal ex. De tre senaste åren har endast ett fåtal exemplar kunnat hittas i en av de två små karpdammarna intill den större dammen. Ingen påfallande förändring har för övrigt kunnat märkas i vare sig vatten eller vegetation. Kanske är den nu på väg tillbaka?

 

V   Tuve sn; St. Holmsdammen                                     ca 10 ex                1997     ELj

                                                                                              ca 5 ex                  1998     ELj

                                                                                              "många ex"          2000     ELj

 

 

Ranunculus arvensis.................................................................................................................. åkerranunkel

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

Rosa inodora............................................................................................................................................ västkustros

  Västkustrosen har kontrollerats noggrant under året som gått och dessutom har två nyfynd gjorts. Båda är av stort intresse; det i Spekeröd ligger i ett helt nytt område, medan det i Myckleby befinner sig inom ett tidigare känt utbredningsområde där arten dock på 1990-talet eftersökts förgäves.

 

B   Spekeröd sn; nära Ålevatten                                     1 ex                        1998     YEl&MEl

                                                                                              1 ex                        2000     YEl&MEl  (stort ex.!)

 

     

      Valla sn; Almön, åt Almö sund                                ca 35 ex                1997     ELj; EBl

                                                                                              ca 35 ex                1998     ESa; ELj

                                                                                              ca 35 ex                1999     ESa

                                                                                              35 ex                     2000     ESa

 

      Valla sn; Almön, N spetsen                                       1 ex                        1994     EBl&ANk

                                                                                              1 ex                        1998     ESa

 

      Valla sn; Runntången (Tjörns NÖ-udde)                1 ex                        1994     EBl&ANk

                                                                                              1 ex                        1998     ESa

 

      Norum sn; St. Askerön, N om Fiskevik                   1 ex                        1994     ELj,AAn&HRe

                                                                                              1 ex                        1998     ESa

 

      Ödsmål sn; Jordhammar, NÖ Åbacka                    1 ex                        1994     HAn mfl

 

      Myckleby sn; Goddalen (ej “Grindskog”)              1 ex                        1998     OMo 

 

      Röra sn; Henån, Lövåsvägen/Banvägen               2 ex                        1997     ESa

                                                                                              2 ex                        1998     ESa

                                                                                              2 ex                        1999     ESa

 

      Röra sn; Henån, mln rv och Lövåsvägen               2 ex                        1997     ESa

                                                                                              2 ex                        1998     ESa

                                                                                              2 ex                        1999     ESa

 

      Röra sn; Henån, “mln Henån o Rödbgt”               2 ex                        1997     ESa; ELj

                                                                                              2 ex                        1998     ESa; ELj

                                                                                              2 ex                        1999     ESa

                                                                                              2 ex                        2000     ESa

 

      Röra sn; Henån, Lövåsvägen 7                                1 ex                        1997     ESa; ELj

                                                                                              1 ex                        1998     ESa; ELj

                                                                                              1 ex                        1999     ESa

 

      Torp sn; Nöteviken, Nöteviks gård                          4 ex                        1994     ESa&ELj mfl

                                                                                              6 ex                        1998     ESa

                                                                                              6 ex                        1999     ESa

 

      Torp sn; Nöteviken, Ö Nöteviks gård                      2 ex                        1994     ESa mfl

                                                                                              2 ex                        1998     ESa

                                                                                              2 ex                        1999     ESa

 

 

Rubus muenteri................................................................................................................ grönbladsbjörnbär

  Lokalen ifråga är den enda kända i västra Sverige; övriga svenska lokaler är belägna i Oskarshamn, Döderhult och Fliseryd i östra Småland.

 

V   Bergum sn; nära kyrkan                                            12 ex                     1997     ELj

                                                                                              11 ex                     1998     ELj

                                                                                              11 ex                     1999     ELj

                                                                                              11 ex                     2000     ESa

 

 

 

Salvia verticillata.................................................................................................................................. kranssalvia

  Endast i Svenneby synes förekomsterna vara något så när stabila.

 

B   Tossene sn; Hunnebostrand                                      3 ex                        1997     SBe

                                                                                              3 ex                        1999     SBe

 

      Svenneby sn; Heestrand samhälle                           ca 30 ex                1997     OHo&ELj

                                                                                              ca 50 ex                1998     OHo

                                                                                              110 ex                   1999     OHo

                                                                                              50 ex                     2000     OHo

 

      Svenneby sn; Tångebacken, Grönelid                     10 ex                     1997     OHo&ELj

                                                                                              10 ex                     1998     OHo

                                                                                              41 ex                     1999     OHo

 

 

 

Valerianella dentata................................................................................................................ sommarklynne

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

 

 

 

MISSGYNNADE TAXA  --------  Hotkategori  NT

 

 

Euphorbia exigua....................................................................................................................................... småtörel

  Inga aktuella lokaler är kända.

Gypsophila muralis............................................................................................................................ grusnejlika

På lokalerna Botaniska Trädg., Backaplan och Bovallstrand växer grusnejlikan av “trädgårdstypen”, som bl.a. skiljer sig från “vildtypen” genom större och mera intensivt färgade blommor.

 

V   Göteborg sd; Bot Trädg (ej odlad)                           0 ex                        1997     ELj

                                                                                              0 ex                        1998     ELj

      Lundby sn; Backaplan                                              1 ex                        2000     ELj   NY LOKAL

      Råda sn; Mölnlycke, Massetjärn vid gymnasiet   10 ex                     2000     ESa   NY LOKAL

 

B   Tossene sd; Bovallstrand, torget                              ca 5-10 ex            1998     ANk

 

Hypericum pulchrum........................................................................................................... hedjohannesört

  Många (knappt 70) lokaler är kända i Jörlanda, Spekeröd, Romelanda, Ucklum, Hjärtum och Tossene snr från början av 1990-talet, men endast ett fåtal är kontrollerade senare utom i Romelanda, där RGa gjort en stor insats under 1998 och 1999, varvid arten återfanns även i Solberga. Äldre uppgifter finns även från Partille, Nylöse, Västerlanda och Ödsmål snr. Utanför vårt område finns i Sverige endast en lokal i Halland och en i Småland (den senare kulturspridd med timmer).

 

B   Kareby sn; 100 m OSO Lillhagen, Björkebacka   2+0 ex                   1999     RGa

 

      Solberga sn; Törresröd, SV om Håvatten               0+20 ex                 1998     RGa

                                                                                              200 ex                   2000     RGa

 

      Jörlanda sn; Håvatten                                                få ex                      1995     HGr&HPa

                                                                                              10 ex                     2000     RGa

 

      Romelanda sn; 400 m NO Springebacken             15+35 ex              1998     RGa

                                                                                              11+0 ex                 1999     RGa 

 

      Romelanda sn; Övre Långvatten i SV                    15+5 ex                 1998     RGa 

 

      Romelanda sn; Övre Långvattens V-spets             3+1 ex                   1998     RGa 

 

      Romelanda sn; 300 m VSV Stensås                        0+5 ex                   1998     RGa

                                                                                              10+1 ex                 1999     RGa 

 

      Romelanda sn; 250 m NO Stensås                          0+11 ex                 1998     RGa

                                                                                              29+3 ex                 1999     RGa

 

      Romelanda sn; St. Björkärrs N strand                    ca 5 ex                  1996     ELj

 

      Romelanda sn; 200 m SV tp Timmerv:n               0+2 ex                   1998     RGa 

 

      Romelanda sn; 550 m NV tp Björkärr                    1+3 ex                   1998     RGa 

 

      Romelanda sn; 400 m NNV tp Björkärr                 1+8 ex                   1998     RGa 

 

      Romelanda sn; 75 m NV Stenstugan                      4+6 ex                   1998     RGa

                                                                                              9+2 ex                   1999     RGa

 

      Romelanda sn; 250 m N Dalen                                5 ex                        1999     RGa

 

      Romelanda sn; 700 m OSO om Dalen                    2+10 ex                 1999     RGa  

 

      Romelanda sn; 700 m SSO om Dalen                    1+0 ex                   1999     RGa  

 

      Romelanda sn; 350 m SO om tp Hungervattnet  15+5 ex                 1999     RGa                         

 

      Ucklum sn; V om Svalsjön                                        ca 140 ex              1996     ELj mfl

                                                                                              ca 50 ex                1999     ELj

 

      Hjärtum sn; Kroksvattnets SÖ-ända                      20+0 ex                 1998     ELj mfl

 

      Hjärtum sn; Lille-Väktors Ö-sida                             1+ca 30 ex           1998     ELj mfl

 

      Tossene sn; Platserna (NV Stubberöd)                    ca 200 ex              1997     OHo,EBl&SBe

                                                                                              ca 200 ex              1998     OHo

                                                                                              ca 200 ex              1999     OHo

                                                                                              ca 200 ex              2000     OHo

 

      Tossene sn; Stämmarna (Ö Skälle)                          ca 100 ex              1997     OHo,EBl&SBe

                                                                                              ca 100 ex              1998     OHo

                                                                                              ca 100 ex              1999     OHo

                                                                                              ca 100 ex              2000     OHo

Pimpinella major............................................................................................................................... stor bockrot

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

Vicia villosa................................................................................................................................................. luddvicker

 

V   Partille sn; Lexby                                                         1 ex                        2000     RDa   NY LOKAL

 

 

 

 

KUNSKAPSBRIST  --------  kategori  DD

 

Hieracium caespitosum s. lat..................................................................................................... ängsfibbla

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

 

EJ BEDÖMDA TAXA  --------  kategori  NE

 

Anthriscus cerefolium................................................................................................................. dansk körvel

  Lokalen i Kungshamn förefaller vara den enda något så när stabila inom området, men även här tycks arten leva farligt.

 

V   Styrsö sn; Styrsö Bratten                                           0 ex                        1997     ELj mfl

 

      Fässberg sn; Balltorp                                                  2-3 ex                    1995     IBe

 

B   Kungshamn sn; Fisketången                                     ca 50 ex                1997     BSu; ELj mfl

                                                                                              ca 30 ex                1998     BSu

                                                                                              0 ex                        1999     BSu  - utgången

 

 

Carex binervis.................................................................................................................................................. hedstarr

  Utom på Nordkoster har arten blott anträffats som tillfällig barkinkomling i Värmland.

 

B   Tjärnö sn; Nordkoster, inre delen                             0 ex                        1994     HAn&ELj  ej återfunnen

 

 

Chaerophyllum aromaticum....................................................................................................... doftkörvel

  I Landvetter har arten en mycket stabil förekomst, en av de få i Sverige.

 

V   Landvetter sn; järnvägsstationen                            ca 10 ex                1997     ESa

                                                                                              ca 10 ex                1998     ESa; ELj

                                                                                              10+10 ex              1999     ESa

                                                                                              10+10 ex              2000     ESa

 

 

Digitalis purpureanorvegica............................................................. vild fingerborgsblomma

  Den genuint vilda fingerborgsblomman förekommer inom ett litet område i norra Bohuslän i gränstrakterna mellan Bottna, Bärfendal och Kville snr. Redan under 1997 gjorde Evastina Blomgren närmare studier av artens förekomst och under 1998 specialinventerades arten, varvid totalt 32 lokaler påträffades: två i Bottna, två i Bärfendal och de övriga i Kville. Samtliga kända lokaler är belägna inom en cirkel med radien 1 km! I Bottna påträffades även några populationer av förvildad ‘hortensis’-fingerborgsblomma, men dessa har inte medtagits nedan. Inom ramen för projektet besöktes även Bornöarna i Gullmarn, där vild fingerborgsblomma sedan gammalt uppgivits, men där påträffades blott rikligt förvildade bestånd av ‘hortensis’-typen på Lilla Bornö. Vid Bokeskogen i Skredsvik sn har vild fingerborgsblomma också uppgivits under sommaren (GJo), men det är ännu inte säkert om det där rör sig om ‘norvegica’ eller ‘hortensis’. Det är också oklart om någon förekomst av fingerborgsblomma i norra Halland kan avse den vilda.

 

B   Bottna sn; St. Gillingsmarken i NÖ (1)                    ? ex                        1990t   ELj

                                                                                              7 ex                        1997     EBl

                                                                                              ca 80 ex                1998     EBl mfl

 

      Bottna sn; Ö om St. Gillingsmarken (5)                  1+1 ex                   1998     EBl mfl                   

                  

      Bärfendal sn; NÖ om Storskogsm. (1)                    1 ex                        1998     ELj 

 

      Bärfendal sn; Linddalen, Trappen (2)                     26 ex                     1998     RGa mfl 

 

      Kville sn; Utgårds gård i N (1)                                   ca 50 ex                1998     EBl&ELj mfl

 

      Kville sn; U., mln Rävbgt o Husbgt (2)                   ca 25 ex                1998     EBl mfl 

 

      Kville sn; Kindlycke, ovan gd (0)                             3 ex                        1998     ELj mfl                   

 

      Kville sn; S om Kindlycke vid backe (1)                5 ex                        1996     ELj

                                                                                              0+1 ex                   1997     EBl

                                                                                              2+4 ex                   1998     ELj mfl

 

      Kville sn; S om Kindlycke, hygge i V (2)                ca 30 ex                1997     EBl

                                                                                              ? ex                        1998     ELj mfl

 

      Kville sn; S om Kindlycke, hygge i Ö (5)                ca 20 ex                1997     EBl

                                                                                              ? ex                        1998     ELj mfl

 

      Kville sn; S om Kindlycke, bergbrant (6)                2+ca 10 ex           1998     ELj

 

      Kville sn; S om Kindlycke, hällmark (7)                 30+ca 50 ex         1998     ELj mfl 

 

      Kville sn; S om Kindlycke, hygge i N (8)                ca 120 ex              1998     ESa 

 

      Kville sn; stig SÖ om Kindlycke (11)                       ? ex                        1998     ELj mfl 

 

      Kville sn; backe SÖ om Kindlycke (9)                    2+ca 5 ex              1998     ELj 

 

      Kville sn; Kindlycke, stigkrön mot R. (3)                2+ca 20 ex           1997     EBl

                                                                                              0 ex                        1998     ELj mfl

 

      Kville sn; Kindlycke, lycka SV R. (10)                    21+ca 30 ex         1998     ELj mfl 

 

      Kville sn; Kindlycke, Storskogen (4)                       ca 150 ex              1997     EBl

                                                                                              ca 120 ex              1998     ELj mfl

 

      Kville sn; Bodeland, Ö om Kindlycke (2)               100-tals ex           1998     ESa&SSv 

 

      Kville sn; Bodeland, väg NV om R. (1)                   2+0 ex                   1998     ELj                           

 

      Kville sn; skogsväg NV om Rönn. (12)                   53+ca 75 ex         1998     ELj mfl

 

      Kville sn; hage NNV om Rönningen (9)                  65+ca 100 ex       1998     ELj mfl 

 

      Kville sn; Rönningens gård, bryn (8)                       5+ca 10 ex           1998     ELj mfl 

 

      Kville sn; Rönningens skog vid stig (1)                    ca 90 ex                1997     EBl; ELj&OHo

                                                                                              23+ca 40 ex         1998     ELj mfl

                                                                                              ca 65 ex                2000     ELj

 

      Kville sn; brant SV om Rönningen (11)                  4+ca 10 ex           1998     ELj 

 

      Kville sn; vid lyckan SV om Rönningen (2)           1+ca 20 ex           1997     EBl

                                                                                              31+ca 50 ex         1998     ELj mfl

                                                                                              ca 80 ex                2000     ELj

 

      Kville sn; hygge S om Rönningen (3)                      3+ca 40 ex           1997     EBl

                                                                                              ca 200 ex              1998     ELj mfl

 

      Kville sn; glänta S om Rönningen (10)                   19+ca 25 ex         1998     ELj mfl 

 

      Kville sn; markväg S om Rönningen (4)                 0+5 ex                   1997     EBl

                                                                                              2+0 ex                   1998     ELj mfl

 

      Kville sn; stig SSÖ om Rönningen (5)                      0+1 ex                   1997     EBl

                                                                                              6+1 ex                   1998     ELj mfl

 

      Kville sn; klipphyllor SÖ om Rönn. (6)                   5+14 ex                 1997     EBl

 

      Kville sn; skog ovan Rönn. i ÖSÖ (7)                      0+2 ex                   1997     EBl

 

 

Elytrigia atherica............................................................................................................................. styv kvickrot

  Arten påträffades som ny för Sverige (på en naturlig lokal) under sommaren. Bestämningen är ännu ej fullt säker, men den slutliga kontrollen får vänta till sommaren. Växten tas dock upp redan här för att fästa uppmärksamheten på den.

 

B   Tjärnö sn; Tjärnö, Fridhem                                       ca 20 ex                1998     HDa!; ELj

                                                                                              ca 20 ex                2000     HDa

 

 

 

Geranium phaeum................................................................................................................................. brunnäva

  En stationär förekomst av brunnäva har nyligen rapporterats. Växten har dock funnits där länge.

 

V   Styrsö sn; Styrsö, mellan Bratten och kyrkan       2 ex                        1999     BHe  

 

B   Morlanda sn; Hålta trädgård                                    ca 25 ex                1998     TMa 

                                                                                              15 ex                     1999     TMa

 

 

 

Osmunda regalis ssp. hibernica ined...................................................................................... hedsafsa

  Enda kända lokaler i Sverige. Förekommer närmast på norska Vestlandet (mycket sällsynt) och på de Brittiska öarna.

 

B   Klövedal sn; Herrön, Rockenabben                        5 ex                        1996     ELj&IJo

                                                                                              5 ex                        2000     ELj

 

      Klövedal sn; Herrön, Ö om Rockenabb.                ca 40 ex                1996     ELj&IJo

                                                                                              ca 40 ex                2000     ELj

 

      Gullholmen sn; St. Hermanö, Långekil                   ca 80 ex                1997     GOl

                                                                                              60+15 ex              1999     GOl

                                                                                              ca 80 ex                2000     GOl

 

      Gullholmen sn; St. Hermanö, Ö Långekil               ca 5+2 ex              1997     GOl

                                                                                              3+5 ex                   1999     GOl

                                                                                             

      Gullholmen sn; St. Hermanö, Stenvik                     ca 10 ex                1997     GOl

                                                                                              5+5 ex                   1999     GOl

 

      Gullholmen sn; St. Hermanö, H. huvud                  ca 100 ex              1997     GOl

                                                                                              100 ex                   1999     GOl

 

      Gullholmen sn; St. Hermanö, S Djupvik                 ca 4 ex                  1997     GOl

                                                                                              5+2 ex                   1999     GOl

 

 

 

Polygonum raii ssp. raii......................................................................................................... sandtrampört

  Enda kända svenska lokal. Förekommer närmast på Jylland (på 1-2 lokaler) och Brittiska öarna. Dök av allt att döma endast upp tillfälligt på denna lokal.

 

B   Tanum sn; Hällsö                                                        1 ex                        1995     ELj!,HGr&LSt

                                                                                              0 ex                        1997     ELj&OHo

 

 

Ranunculus ficaria ssp. fertilis............................................................................................... stor svalört

  Enda kända lokal i Sverige, närmast på norra Jylland. Saknar groddknoppar men sätter frukt.

 

B   Bro sn; Näverkärr, i “storskogen”                            ca 15 ex                1995     ELj&MAr

 

 

 

 

 

Taraxacum obtusilobum....................................................................................................... “sexmaskros”

  Enda kända kvarlevande lokal i Sverige (och i hela världen)! Arten är den enda kända normalsexuella Taraxacum-arten i Norden, och har länge ansetts vara utrotad genom att locus classicus förstördes genom anläggande av en spårvagnsvändplats vid Långedrag. Den finns dock kvar på en annan, gammal lokal i Ängården (nära Botaniska Institutionen!). Den hotas dock av rensning!

 

V   Göteborg sd; vid Storängsg.                                       ca 5 ex                  1997     ELj

                                                                                              ca 6 ex                  1998     ELj

                                                                                              3 ex                        1999     ELj

                                                                                              3 ex                        2000     ELj

 

 

Verbascum lychnitis.......................................................................................................... grenigt kungsljus

  Arten synes vara mycket stabil på de flesta av sina förekomster, trots att den är en bienn.

 

V   Göteborg sd; Gamla Älvsborg                                   ca 5 ex                  1997     ELj

                                                                                              ca 5 ex                  1998     ELj

                                                                                              5 ex                        2000     ELj

 

B   Resteröd sn; Ulvesund                                                5-6 ex                    1997     GJo

                                                                                              2-3 ex                    1998     GJo

                                                                                              2-3 ex                    2000     GJo

 

      Uddevalla sd; Stadshuset                                          10-15 ex               1998     GJo

                                                                                              10 ex                     2000     GJo

 

      Uddevalla sd; Fridhemstippen                                  2 ex                        1997     GJo

                                                                                              2 ex                        1998     GJo

                                                                                              2 ex                        2000     GJo

 

      Uddevalla sd; Rävgiljan                                            2 ex                        1997     GJo

                                                                                              2-3 ex                    1998     GJo

                                                                                              2 ex                        2000     GJo

 

      Uddevalla sd; Kasen, vid jvg                                    ca 10 ex                1998     GJo

                                                                                              3 ex                        2000     GJo

 

      Herrestad sn; Kärranäs                                              10 ex                     1997     GJo

                                                                                              ca 10 ex                1998     GJo

                                                                                              2 ex                        2000     GJo

 

      Herrestad sn; Sörvik                                                   10-15 ex               1997     GJo

                                                                                              ca 200 ex              1998     GJo

                                                                                              6 ex                        2000     GJo

 

      Högås sn; Ulveviken                                                   ca 5 ex                  1995     ELj

 

      Foss sn; Stale                                                                1 ex                        1998     SBe 

 

      Svareborg sn; Aspens sydspets                                 1 ex                        1998     SBe                          

                  

      Svarteborgs sn; Dingle stn                                          ca 100 ex              1997     ELj mfl

                                                                                              ca 100 ex              1998     ELj mfl

                                                                                              ca 300 ex              1999     SBe

                                                                                              ca 300 ex              2000     ELj

 

      Svarteborg sn; Dingle f.d.mejeri                               5 ex                        1999     SBe  

 

 

 

 

 

 

ESa