FLORAVÄKTARVERKSAMHETEN

I GÖTEBORGSOMRÅDET

 

 

Årsrapport 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett WWF-projekt

 

 

 

Floravårdskommittén

 

 Enar Sahlin

 

2002

 


FLORAVÄKTARVERKSAMHETEN I GÖTEBORGSOMRÅDET

Årsrapport 2001

 

 

 

Floraväktargruppen för Bohuslän

 

  Botaniska Föreningens i  Göteborg floravårdskommitté bestod år 2001 av Evastina Blomgren, , Roger Gahnertz, Vilhelm Gillner, Stig Jacobsson (spec. svampar), Jan Kuylenstierna,  Björn Nordén (spec. lavar), Erik Ljungstrand och Enar Sahlin (sammankallande).

 

Avgränsning av området

 

  Verksamhetsområdet i denna rapport benämnes för enkelhetens skull Göteborgsområdet. Det utgöres av socknarna Styrsö, Askim, Västra Frölunda, Lundby, "Göteborg", Tuve, Angered, Bergum, Kållered, "Mölndal", Partille och Lerum.

 

Allmänt om verksamheten 2001

 

Floraarbetet med väktarverksamhet under 2001 var mycket inriktat på kryptogamgrupperna. Vädret var tidvis nyckfullt vilket medförde att ett par inventeringstillfällen fick ställas in. Kärlväxtinventeringen i mellersta Bohuslän höll på att regna bort. Föregående års framgångsrika Taraxacum-inventeringar inspirerade oss att titta närmare på gentianor i naturbetesmarker i Bohuslän.  Som tidigare framträder  betydelsen av att kunna växternas ekologi. Våra väktarinsatser i kryptogamfloran inleddes redan i april med delvis lyckat resultat. Oftast gjordes fynd av de eftersökta arterna under den arrangerade exkursionen, som gav så god artkännedom, att eftersök kunde omsättas på andra platser och vid andra tillfällen.

Lavinventeringen den 7 april genomfördes på tre olika lokaler. På lokalen norr om Kolbengtserödssjön hittades jättelav Lobaria amplissima, örtlav L.  virens och lunglav L. pulmonaria ; på Högalidsberget öster om Vassbosjön som är en synnerligen fin lavlokal fanns jättelav, örtlav, västlig njurlav, blodplättslav, korallav, mussellav, havstulpanlav och det mest anmärkningsvärda fertil näverlav Platismatia glauca dessutom ett stort bestånd skogssvingel Festuca altissima. På den tredje lokalen Bukullen söder om Vassbosjön, som är en gammal lavlokal men nu skogsavverkad, antecknades endast knagglestarr Carex flava.

Kryptogaminventeringen den 23 april i Vallda dalar inställdes pga otjänligt väder. Larvklubban Cordyceps stylophora och fågelfotsmossa Pterogonium gracile  fick stå över till annat tillfälle.

Kärlväxt-och svampinventeringsdagarna under sensommarhelgen den 1 och 2 september var mulna och småregniga. Innan inventeringarna startade demonstrerades kust- Gentianella baltica och sumpgentiana G. uliginosa på Ramsvikslandet. Kustgentianan hade en betydande tillbakagång. Murruta på skalgrus(!) hittades. Rikligt med ljungögontröst. Under inventeringen kontrollerades fyra gamla gentiana-lokaler och en ny lokal för ljungögontröst. Ängsgentiana G. amarella, fältgentiana G. campestris och sumpgentiana hittades på ett flertal lokaler. Söndagens inventering av ängssvampar på Väddö gav klent utbyte.

Svampinventeringen under augusti - oktober av rödlistade arter i norra Bohuslän inställdes.

Arbetsdagen med praktisk floravård lördagen den 20 oktober på Vättlefjäll genomfördes i mulet väder. Ett fåtal floravårdare hade mött upp för att röja och delvis rensa cypresslummerlokalerna från starkt konkurrerande ljung. Arbetet genomfördes planenligt.

 

 

Hotkategorier                      0       1       2          3       4      tillägg      H      R           Summa

 

antal kända :       1994       14     39     47                                                                   100 arter

                                1995       16     38     48        30     58         7                                 102 arter + 95 arter

                                1996       16     41     51        34     59        12       100   32          108 arter + 105 arter + 132 arter

                                1997       16     41     51        34     59        11       100   32          108 arter + 104 arter + 132 arter

                                1998       16     41     51        34     59        12       100   32          108 arter + 105 arter + 132 arter

                                1999       16     41     51        34     59        12       100   32          108 arter + 105 arter + 132 arter

                               

 

antal i denna årsrapport redovisade arter enligt nya hotkategorier:

 

                                                RE    CR    EN       VU    NT

 

                                2000        2      19     36        31      5

                               


Floraväktare och övriga rapportörer i Göteborgsområdet

 


EAn           Eva Andersson, Backa

UAx          Ulf Axelsson, Göteborg

IBe            Ingvar Bergström, Vallda

EBl            Evastina Blomgren, Kungshamn

RDa          Robert Daun, Partille

PDb           Pelle Dahlberg, Nödinge

RGa          Roger Gahnertz, Nylöse

KeHa        Kennet Hansson, Kinna

KjHa        Kjell Hansson, Stora Lundby

LHe           Lars Hellman, Lindome

BHe          Birgitta Herloff, Göteborg

MLi           Magnus Lidén, Uppsala

ELj            Erik Ljungstrand, Askim

IOl             Ingela Olsson, Göteborg

CPe           Claes Persson, V. Frölunda

ESa           Enar Sahlin, Hindås

 

 

 

 

 

Rödlistan för Bohuslän och Göteborgsområdet 1995  (E. Ljungstrand)

 

B = bofast, i regel inhemsk växt (ej uteslutande trädgårdsflykting)

T = bofast trädgårdsflykting

† = försvunnen, tidigare bofast växt

t = tillfällig (ej bofast) växt (funnen efter 1974)

(t) = tidigare tillfällig växt (ej funnen efter 1974)

ej känd = såvitt känt felaktigt uppgiven från området

V = Västergötland


 

HOTARTSRAPPORT  FÖR  GÖTEBORGSOMRÅDET

 

 

  Senast gjorda observation av arten före 2001 är angiven som jämförelse. För troligen kvarvarande arter, vilka ej kontrollerats 2001, anges senaste år. Angående “senaste uppgift” för försvunna arter hänvisas till årsrapporten för 1994. Se även årsrapporterna för 1995 - 2000.

 

                                                                                                                                                                                                               

 

 

FÖRSVUNNA   --------  RE

 

Camelina sativa ssp. sativa.............................................................................................................. oljedådra

 Arten har som väntat ej återkommit på någon av lokalerna efter primärfyndet.

 

Göteborgs stad; Majorna, Vitög. 5A                              3 ex                        1997     MLi; ELj

                                                                                              0 ex                        1998     ELj

                                                                                              0 ex                        1999     ELj

                                                                                              0 ex                        2000     ELj

                                                                                              ---                           2001     ---

 

Cyperus fuscus..............................................................................................dvärgag

 

  Uppträder subspontant på gångarna i ett trädgårdsmästeri.

 

Angereds sn, Alelyckan, VEABs trädgårdsmästeri      ca 100 ex              2001     UAx                          NY LOKAL

 

 

 

AKUT HOTADE   --------  CR

 

 

Ajuga genevensis.......................................................................................................................................... kritsuga

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

 

Chenopodium vulvaria..................................................................................................................... stinkmålla

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

 

Illecebrum verticillatum.................................................................................................................. glimmerört

  Arten håller ställningarna på ridstigen ovan Lunnagården. I Sverige finns endast ytterligare en lokal, nära Kristinehamn i Värmland.

 

Fässberg sn; SV om Lunnagården (4)                            ca 10 ex                1997     ELj

                                                                                              28 ex                     1998     ELj

                                                                                              17 ex                     1999     ELj

                                                                                              ett flertal ex          2000     ELj   (stora, fina exemplar!)

                                                                                              ---                           2001     ---

 

 

Najas flexilis...................................................................................................................................................... sjönajas

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

 

 

 

Rubus loehrii…………………………………………………………………………bergumsbjörnbär

  Lokalen är den enda kända i Norden. Arten förekommer närmast i Niedersachsen. Beläggmaterial determinerat av prof. Heinrich E. Weber, Osnabrück och Anfred Pedersen, Vordingborg. Lokalen ligger ca 50 m från Rubus muenteri-lokalen.

 

Bergum sn; nära kyrkan                                                  3 ex                        1997     ELj

                                                                                              4 ex                        1998     ELj

                                                                                              5 ex                        1999     ELj

                                                                                              5 ex                        2000     ESa

                                                                                              8 ex                        2001     ELj

 

Scandix pecten-veneris......................................................................................................................... nålkörvel

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

Senecio erucifolius.................................................................................................................................. flikstånds

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

Silene dichotoma..................................................................................................................................... gaffelglim

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

 

 

                                                STARKT  HOTADE   --------  EN

 

Acer campestre........................................................................................................................................... naverlönn

  Förekommer som förvildad (dock ej den inhemska ssp. hebecarpum) på några få lokaler.

 

 

Aethusa cynapium ssp. segetalis............................................................................... liten vildpersilja

  Inga lokaler är kända.

 

 

Asplenium adianthum- nigrum ..................................................................................  glansbräken

 

Västra Frölunda, Näsetbadet                                          1 ex                        2001     ELj

 

 

Botrychium simplex............................................................................................................... dvärglåsbräken

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

Bromus commutatus............................................................................................................................ brinklosta

 

Västra Frölunda, Frölunda smedja                                20 ex                     2001     CPe                                   NY LOKAL

 

 

Carex incurva……………………………………………………………………………………….bågstarr

 Arten är hårt trängd av igenväxning på en del av sina kända lokaler, men stortrivs på andra.

 

Styrsö sn; Galterö, mittemot Krokholmen                    100-tals                 1999     LH

                                                                                              100-tals                 2001     LH 

 

Styrsö sn; Galterö, norra viken                                        ca 50                     1999     LH

                                                                                              ca 50                     2001     LH 

 

Centaurea nigra………………………………………………………………………………….svartklint

  Inga aktuella lokaler är med säkerhet kända. En obekräftad uppgift från Änggårdsbergen föreligger dock. Dessutom har en klint påträffats vid Nya Varvet som troligen är svartklint, men då den klipps ned har den inte fått tillfälle att blomma. Ett skott togs 1998 för odling och bestämning.

 

Göteborgs stad; Nya Varvet                                            ca 10 ex                1998     IBe mfl; ELj 

                                                                                              ---                           2001

 

 

Chaerophyllum aureum................................................................................................................. guldkörvel

  Guldkörveln har ett av sina kraftigare fästen i Göteborgsområdet. Ytterligare en lokal är känd i trakten, nämligen vid Oskarshöjd i Skallsjö sn, vilken dock faller utanför denna rapport.

 

Göteborgs stad; Bot. Trädg. (ej odlad)                          ca 10 ex                1997     ELj

                                                                                              ca 5 ex                  1998     ELj

                                                                                              5 ex                        1999     ELj

                                                                                              5 ex                        2000     ELj

                                                                                              3 ex                        2001     ELj

 

Göteborgs stad; Änggården, Särög.                                ca 60 ex                1997     ELj

                                                                                              ca 50 ex                1998     ELj

                                                                                              ca 50 ex                1999     ELj

                                                                                              ca 50 ex                2000     ELj

                                                                                              30 ex                     2001     ELj

 

Partille sn; vid Besebäcken                                              ca 150 ex              1997     ELj

                                                                                              ca 150 ex              1998     ELj

                                                                                              120 ex                   1999     ELj

                                                                                              120 ex                   2000     ELj

                                                                                              20 ex                     2001     ELj

 

Chenopodium murale............................................................................................................................ gatmålla

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

Erucastrum gallicum.............................................................................................................................. kålsenap

  Uppträder mestadels tillfälligt i Göteborgsområdet, men synes ha en fast förekomst i Öckerö sn, fastän ingen enskild lokal blir särskilt långlivad. Vid Söösund på Fotö har den dock anträffats flera olika år, men också saknats dessemellan.

 

Askim sn; Gåsmossen                                                       8 ex                        1996     IBe&EAn; ELj

                                                                                              0 ex                        1997     ELj

                                                                                              ---                           2001    

 

Eryngium maritimum .................................................................................................................. martorn

 

Styrsö sn: Vrångö, Nötholmsnäset                                 ca 10 ex                2001     ELj                            NY LOKAL

                                                                                             

 

Euphrasia rostkoviana ssp. rostkoviana................................................................ stor ögontröst

  Inga aktuella lokaler är kända. Samlades på Tjörn 1898 av E. Th. Fries och H. Fries. Eftersöktes förgäves på några få till synes lämpliga lokaler 1997.

 

 

Hordeum secalinum .................................................................................................................. ängskorn

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

Gentianella campestris ssp. baltica ..........................................................................kustgentiana

 

Västra Frölunda: Nya Varvet                                          ? ex                        2001     IBe                            NY LOKAL

 

 

Kickxia elatine........................................................................................................................................ spjutsporre

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

Luzula sylvatica............................................................................................................................................. storfryle

 

Göteborgs stad; Bot Trädg (ej odlad)                            ca 5 ex                  1997     ELj

                                                                                              ca 5 ex                  1998     ELj

                                                                                              5 ex                        2000     ELj

                                                                                              12 ex                     2001     ELj

 

 

Marrubium vulgare............................................................................................................................ kransborre

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

Mentha ´ gracilis................................................................................................................................... ädelmynta

  Den enda kända lokalen håller på att växa igen pga upphörd odling. 1998 var lokalen i dåligt skick. Om arten skall kunna fortleva torde fortsatta vårdåtgärder vara nödvändiga!

 

Mölndal, Fässberg sn; Papyrus koloniområde             13 ex                     1997     ELj

                                                                                              6 ex                        1998     ELj

                                                                                              2 ex                        1999     ELj

                                                                                              0 ex                        2000     ELj

                                                                                              ---                           2001     ELj

Västra Frölunda, Högsbogatan /Skepplandag.            10 ex                     2001     ELj                            NY LOKAL

 

 

 

Misopates orontium..................................................................................................................................... kalvnos

  På Göteborgs Centralstation och på Järkholmen, där arten oväntat dök upp igen, håller den ställningarna.

 

Askim sn; Järkholmen                                                      0 ex                        1997     ELj

                                                                                              2 ex                        1998     ELj

                                                                                              8 ex                        2000     ELj

                                                                                              1 ex                        2001     ELj

 

Lundby sn; Eriksberg                                                        ?   ex                     1999     BHe

                                                                                              ---                           2001 

 

Göteborgs stad; Göteborg C (jvstn)                                ca 40 ex                1998     KHa; ELj

                                                                                              finns                      1999     KHa

                                                                                              33 ex                     2000     ELj

                                                                                              ---                           2001

 

 

 

Onobrychis viciifolia................................................................................................................................. esparsett

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

Phyteuma nigrum ................................................................................................................  blårapunkel

 

Lerum sn: nära Bondegården                                         2 ex                        2001     ELJ                           NY LOKAL

 

 

Polystichum aculeatum.................................................................................................................. uddbräken

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

 

Potamogeton trichoides........................................................................................................................ knölnate

  För historik, karta och närmare lokalbeskrivningar, se Ljungstrand 1994 (Vrivrånge 3: 8-10) och Ljungstrand 1995 (Calluna 12(2): 10-12). Lokalen vid “Läppstiftet” är borta pga igenväxning av krusnate. Även lokalen vid Färgfabriksgatan har till största delen vuxit igen med krusnate.

 

Göteborgs stad; Vallgraven, Synagogan (11)               ca 20 ex                1995     ELj

                                                                                              0 ex                        1998     ELj

                                                                                              0 ex                        1999     ELj

                                                                                              0 ex                        2001     ELj

 

      Göteborgs stad; Vallgraven, Fröhandeln (9)          ca 10 ex                1997     ELj

                                                                                              1 ex                        1998     ELj

                                                                                              5 ex                        1999     ELj

                                                                                              5 ex                        2000     ELj

                                                                                              0 ex                        2001     ELj

 

      Göteborgs stad; Fattighusån, Slussen (8)                1 ex                        1995     ELj

                                                                                              0 ex                        1998     ELj

                                                                                              0 ex                        1999     ELj

                                                                                              0 ex                        2000     ELj

                                                                                              0 ex                        2001     ELj

 

      Göteborgs stad; Fattighusån, Mariakyrkan (10)   1 ex                        1995     ELj

                                                                                              0 ex                        1998     ELj

                                                                                              0 ex                        1999     ELj

                                                                                              0 ex                        2000     ELj

                                                                                              0 ex                        2001     ELj

 

      Örgryte sn; Mölndalsån, Focus (13)                         ca 100 ex              1995     ELj

                                                                                              ca 20 ex                1999     ELj

                                                                                              ca 100 ex              2000     ELj

                                                                                              ca 20 ex                2001     ELj

 

      Örgryte sn; Mölndalsån, Etnogr. (15)                      ca 50 ex                1995     ELj

                                                                                              ---                           2001

 

     

      Örgryte sn; Mölndalsån, Remfabr. (16)                  ca 30 ex                1995     ELj

                                                                                              ---                           2001    

 

     

      Göteborgs stad; Mölndalsån, Dämmet (17)           ca 5 ex                  1995     ELj

                                                                                              0 ex                        2000     ELj

                                                                                              0 ex                        2001     ELj

 

      Göteborgs stad; “Läppstiftet”, i damm (18)          0 ex                        1997     ELj

                                                                                              0 ex                        1998     ELj – utgången?

                                                                                              0 ex                        2000     ELJ - utgången!

 

      Göteborgs stad; Kvillebäckskanalen (4)                 2-3 ex                    1995     ELj

                                                                                              0 ex                        2000     ELj

                                                                                              ---                           2001     ELJ - oåtkomlig

 

      Lundby sn; Kvillebäcken, Backaplan (3)              1000-tals ex         1997     ELj

                                                                                              1000-tals ex         1998     ELj

                                                                                              1000-tals ex         1999     ELj

                                                                                              1000-tals ex         2000     ELj

                                                                                              1000-tals ex         2001     ELj

 

      Lundby sn; Kvillebäcken, Färgfabriksg.                 ca 50 ex                1997     ELj

                                                                                              ca 20 ex                1998     ELj

                                                                                              0 ex                        2000     ELj

                                                                                              0 ex                        2001     ELj

 

 

 

 

Ranunculus hederaceus...................................................................................................... murgrönsmöja

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

Rhinanthus serotinus var. apterus..................................................................................... åkerskallra

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

Rubus polyanthemus...................................................................................................... blomsterbjörnbär

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

Salvia pratensis......................................................................................................................................... ängssalvia

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

Stachys officinalis ................................................................................................................                 humlesuga

  Den enda kända lokalen är förvildad från odling i en närbelägen trädgård.

 

Askim sn; Gjutegården                                                     ca 5 ex                  1995     ELj

                                                                                              0 ex                        1999     ELj

                                                                                              0 ex                        2001     ELj

 

 

Vulpia bromoides.............................................................................................................................. ekorrsvingel

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

 

 

 

SÅRBARA   --------  VU

 

 

Agrostemma githago........................................................................................................................................... klätt

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

Allium carinatum........................................................................................................................................ rosenlök

  Påträffades oväntat 1998 på en klippig udde i Askim; en av allt att döma fullt naturlig lokal, där arten dessutom setts blomma tidigare (i början av 1960-talet) men därefter glömts bort. Se vidare Ljungstrand 1999 (Calluna 16(1): 5). Förekomsten i Gjutegården är däremot säkerligen förvildad.

 

G   Askim sn; Järkholmen                                                8 ex                        1998     ELj

                                                                                              11 ex                     1999     ELj

                                                                                              11 ex                     2000     ELj

                                                                                              127 ex!                  2001     ELj

 

      Askim sn; Gjutegården                                               ca 10 ex                1995     ELj

                                                                                              0 ex                        2000     ELj

                                                                                              0 ex                        2001     ELj

 

 

 

Alopecurus myosuroides....................................................................................................................... renkavle

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

Anthriscus caucalis.............................................................................................................................. taggkörvel

  Den tidigare kraftiga minskningen på den enda kända lokalen har dämpats. De uppväxande och alltmer tätnande nässlorna utgör dock alltfort ett aktivt hot mot taggkörvelns fortbestånd.

 

Lundby sn; Torslandaviken                                            100tals ex             1997     ELj – kraftigt minskande

                                                                                              100tals ex             1998     ELj – minskande

                                                                                              100tals ex             1999     ELj

                                                                                              100tals ex             2000     ELj

                                                                                              ca 20                     2001     ELj

 

 

Arnoseris minima............................................................................................................................... klubbfibbla

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

Atriplex pedunculata....................................................................................................................saltmålla

 

Askim sn: St. Amundön, nordspetsen                            10 ex                     ELj                                          NY LOKAL

 

 

Bromus arvensis............................................................................................................................................. renlosta

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

Bromus secalinus.......................................................................................................................................... råglosta

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

Carex punctata .............................................................................................................................prickstarr

 

Styrsö sn: V. Galterö, Krokholmen                                ca 5 ex                  2001     LH                            NY LOKAL

                 V. Galterö, Filleskär                                          5-10 ex                  2001     LH                            NY LOKAL

 

 

Coronopus squamatus...................................................................................................... kråkkrassing

 

Göteborg: Carolus Rex                                                     10 ex                     2001     ELj                            NY LOKAL

 

Göteborg: Mariaplan, Apoteket Najaden                     5 ex                        2001     ELj                            NY LOKAL

 

Dianthus armeria………………………………………………………………….………..knippnejlika

  Relativt många lokaler är ännu kända i Bohuslän, men många av dem hotas av igenväxning, då gammal hävd upphör. Arten gynnas av slåtter, som dock bör företagas i god tid före blomningen i augusti, eller alternativt på senhösten.

 

 

Askim sn; Järkholmen                                                      15+ca 15 ex         1997     ELj

                                                                                              11+ca 10 ex         1998     ELj

                                                                                              5+ca 10 ex           1999     ELj

                                                                                              20 ex                     2000     ELj

                                                                                              15 ex                     2001     ELj

 

Göteborgs stad; Skytteskogsg. 15, i trädgård               ca 80 ex                1995     ELj&IOl

                                                                                              ---                           2001

 

 

 

 

 

Diphasiastrum tristachyum.............................................................................................. cypresslummer

  De enda kända lokalerna finns inom ett litet område som brunnit i relativt sen tid. Upplysningar har framkommit som antyder att lokal (3) sannolikt är Elof Carlssons gamla lokal (Fries 1971).

 

Angered sn; 400 m N L. Drisstjärn (1)                           ca 3000 ex           1996     RGa&ELj mfl

                                                                                              ca 2500 ex           1998     RGa

                                                                                              ca 2500 ex           1999     RGa

                                                                                              ca 2500 ex           2001     RGa

 

Angered sn; 200 m N L. Drisstjärn (2)                           5 ex                        1996     RGa&ELj mfl

                                                                                              5 ex                        1998     RGa

                                                                                              6 ex                        1999     RGa

                                                                                              6 ex                        2001     RGa

 

Angered sn; 150 m Ö L. Drisstjärn (3)                           ca 150 ex              1996     RGa&ELj mfl

                                                                                              ca 200 ex              1998     RGa

                                                                                              ca 200 ex              1999     RGa

                                                                                              ca 200 ex              2001     RGa

 

Euphrasia micrantha ...................................................................................................  ljungögontröst

 

Styrsö sn: Galterö, Ö om Stora viken                             ca 100 ex              2001     LH                            NY LOKAL

 

 

 

Falcaria vulgaris......................................................................................................................................... skärblad

  Arten har definitivt försvunnit från Göteborg.

 

Göteborgs stad; Bot Trädg (ej odlad)                            0 ex                        1997     ELj

                                                                                              0 ex                        1998     ELj

                                                                                              0 ex                        2000     ELj

                                                                                              0 ex                        2001     ELj

 

 

Gentiana pneumonanthe ....................................................................................................................  klockgentiana

Hittills (2000-2001) är 12 lokaler rapporterade från Göteborgsområdet. Inventering och datainsamling pågår.

 

 

 

Geranium lanuginosum……………...……….................................……………………….brandnäva

  Inga lokaler är kända i Göteborgsområdet.

 

 

Geranium palustre................................................................................................................................... kärrnäva

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

 

Herminium monorchis  ......................................................................................... honungsblomster

  Förekomsterna synes vara beroende av bete eller slåtter; om hävden upphör minskar de snabbt.

 

 

 

     

Holosteum umbellatum…………………………………………………………………………fågelarv

  Den enda kända lokalen har visat sig hysa ett utan tvivel bofast bestånd. Det hotas dock av en återutbyggnad av den sedan länge nedlagda järnvägshållplatsen.

 

Partille sn; Bokedalen f.d. hpl                                         omkr 200 ex        1997     ELj&RDa

                                                                                              omkr 300 ex        1998     ELj&RDa

                                                                                              ca 1000 ex           1999     ELj&RDa

                                                                                              ca 1000 ex           2000     ELj&RDa

                                                                                              över 1000 ex        2001     ELj

 

 

Leucorchis albida s. str............................................................................................................... klubbsporre

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

 

Malva pusilla............................................................................................................................................... vit kattost

  Arten förefaller inte vara långlivad på sina lokaler; den försvinner snart igen efter upptäckten. Den kan också återkomma, vilket kräver att man har uppsikt på lokalen för den förmodade utgångna växten.

 

Styrsö sn; mln kyrkan och Halsvik, hus 218                ca 5 ex                  1997     BHe&ELj

                                                                                              4-5 ex                    1999     BHe

                                                                                              ---                           2001     BHe

 

Mulgedium quercinum.................................................................................................................. karlsösallat

  Synes numera ha utgått på denna lokal, dit den förvildats från Botaniska trädgården.

 

Göteborgs stad; Vitsippsdalen                                         0 ex                        1997     ELj – utgången ?

                                                                                              0 ex                        1998     ELj – utgången!

 

 

Phyteuma spicatum  .............................................................................................................  vitrapunkel

 

Mölndal, Stensjös sn: Gunnebo slott, västra parken 100-tals ex           2001     ELj, ESa

 

Partille sn: Jonsered                                                           50-tal ex               2001     ELj

                  Bokedalen                                                        50-tal ex               2001     ELj

 

Lerums sn: sjön Aspens sydsida                                     10.000-tals ex      2001     ELj

 

 

Pilularia globulifera.................................................................................................................................. klotgräs

  Arten har minskat kraftigt, sannolikt till stor del p.g.a. försurningen, men är troligen även förbisedd. Flera lokaler torde gå att återfinna.

 

Råda sn; Yxsjön                                                                några m2               1994     ABe

                                                                                              några m2                       1999     ESa

                                                                                              några m2               2001     ESa

 

     

Potamogeton acutifolius..................................................................................................................... spetsnate

  En oroväckande minskning i individantal har de senaste åren visat sig för denna art. 1995 förekom den i 1000-tals exemplar och året efter endast i ett 100-tal ex. De tre senaste åren har endast ett fåtal exemplar kunnat hittas i en av de två små karpdammarna intill den större dammen. Ingen påfallande förändring har för övrigt kunnat märkas i vare sig vatten eller vegetation. Kanske är den nu på väg tillbaka?

 

Tuve sn: St. Holms damm                                               ca 10 ex                1997     ELj

                                                                                              ca 5 ex                  1998     ELj

                                                                                              "många ex"          2000     ELj

                                                                                              ca 30 ex                2001     ELj

 

 

Potentilla anglica ...............................................................................................................  revig blodrot

 

Härryda, Björketorps sn: Hällingsjö, Vika, Knalls      4 ex                        2001     ESa

                                         Hällingsjö, Bäckaviken           5 ex                        2001     ESa

 

 

 

 

Radiola linoides  .............................................................................................................................  dvärglin

Arten är synnerligen vanlig och är rapporterad från ett stort antal lokaler t.ex. skärgårdslokaler som Brännö, Donsö, Galterö, Lökholmen, Rivö, St. Knarrholmen, St. Källö, Styrsö, Tornö, Valö, Vargö, Vinga, Vrångö och inlandslokaler som Västra Nedsjön, Hindås.

 

 

Ranunculus arvensis.................................................................................................................. åkerranunkel

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

Rubus muenteri................................................................................................................ grönbladsbjörnbär

  Lokalen ifråga är den enda kända i västra Sverige; övriga svenska lokaler är belägna i Oskarshamn, Döderhult och Fliseryd i östra Småland.

 

Bergum sn; nära kyrkan                                                  12 ex                     1997     ELj

                                                                                              11 ex                     1998     ELj

                                                                                              11 ex                     1999     ELj

                                                                                              11 ex                     2000     ESa

                                                                                              ca 10 ex                2001     EL

 

 

Sedum anglicum ........................................................................................................  engelsk fetknopp

 

Askim sn:  St. Amundön                                                  ? ex                        2001     nn (student)             NY LOKAL

 

Lundby sn: Torslandaviken, skäret nö Torsholmen   ca 200 ex              2001     ELj

                   Torslandaviken, Torsholmen, nö delen      ca 75                     2001     ELj

                   Torslandaviken, Flatholmen                        ca 50                     2001     ELj

 

Styrsö sn:  Donsö                                                               ca 1m2                   2001     ELj

                  Lilla Förö                                                           någon m2              2001     ELj

                  Buskär                                                               rikligt!                    2001     ELj

                  N. Invinga                                                         någon m2              2001     ELj

 

 

Sherardia arvensis .................................................................................................................... åkermadd

Göteborg:  Slottskogen, nära Lilla Dammen                2 ex                        2001     ELj

 

 

Valerianella dentata................................................................................................................ sommarklynne

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

 

 

 

MISSGYNNADE   --------  NT

 

 

Euphorbia exigua....................................................................................................................................... småtörel

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

Gypsophila muralis .................................................................................................................grusnejlika

På lokalerna Botaniska Trädg., Backaplan och Bovallstrand växer grusnejlikan av “trädgårdstypen”, som bl.a. skiljer sig från “vildtypen” genom större och mera intensivt färgade blommor.

 

Göteborgs stad; Bot Trädg (ej odlad)                            0 ex                        1997     ELj

                                                                                              0 ex                        1998     ELj

                                                                                              ---                           2001

     

Råda sn; Mölnlycke, Massetjärn vid gymnasiet         10 ex                     2000     ESa                           NY LOKAL

                                                                                              0 ex                        2001     ESa

Lundby sn; Backaplan                                                     1 ex                        2000     ELj                            NY LOKAL

                                                                                              0 ex                        2001     ELj

 

 

Hypericum pulchrum........................................................................................................... hedjohannesört

  Många (knappt 70) lokaler är kända i Jörlanda, Spekeröd, Romelanda, Ucklum, Hjärtum och Tossene snr från början av 1990-talet, men endast ett fåtal är kontrollerade senare utom i Romelanda, där RGa gjort en stor insats under 1998 och 1999, varvid arten återfanns även i Solberga. Äldre uppgifter finns även från Partille, Nylöse, Västerlanda och Ödsmål snr. Utanför vårt område finns i Sverige endast en lokal i Halland och en i Småland (den senare kulturspridd med timmer).

 

 

Pimpinella major............................................................................................................................... stor bockrot

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

Vicia villosa................................................................................................................................................. luddvicker

 

Partille sn; Lexby                                                               1 ex                        2000     RDa                          NY LOKAL

                                                                                              0 ex                        2001     RDa

 

 

 

 

KUNSKAPSBRIST  --------   DD

 

Hieracium caespitosum s. lat..................................................................................................... ängsfibbla

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

 

EJ BEDÖMDA TAXA  --------  NE

 

Anthriscus cerefolium................................................................................................................. dansk körvel

  Lokalen i Kungshamn förefaller vara den enda något så när stabila inom området, men även här tycks arten leva farligt.

 

Styrsö sn; Styrsö Bratten                                                  0 ex                        1997     ELj mfl

                                                                                              ---                           2001

 

Mölndal, Fässberg sn; Balltorp                                       2-3 ex                    1995     IBe

                                                                                              ---                           2001     ELj

 

Chaerophyllum aromaticum....................................................................................................... doftkörvel

  I Landvetter har arten en mycket stabil förekomst, en av de få i Sverige.

 

Landvetter sn; järnvägsstationen                                   ca 10 ex                1997     ESa

                                                                                              ca 10 ex                1998     ESa; ELj

                                                                                              10+10 ex              1999     ESa

                                                                                              10+10 ex              2000     ESa

                                                                                              10+10 ex              2001     ESa

 

 

 

Geranium phaeum................................................................................................................................. brunnäva

  En stationär förekomst av brunnäva har nyligen rapporterats. Växten har dock funnits där länge.

 

Styrsö sn; Styrsö, mellan Bratten och kyrkan              2 ex                        1999     BHe 

                                                                                              3-4 ex                    2001     BHe

 

 

 

Taraxacum obtusilobum....................................................................................................... “sexmaskros”

  Enda kända kvarlevande lokal i Sverige (och i hela världen)! Arten är den enda kända normalsexuella Taraxacum-arten i Norden, och har länge ansetts vara utrotad genom att locus classicus förstördes genom anläggande av en spårvagnsvändplats vid Långedrag. Den finns dock kvar på en annan, gammal lokal i Ängården (nära Botaniska Institutionen!). Den hotas dock av rensning!

 

Göteborgs stad; vid Storängsgatan                                ca 5 ex                  1997     ELj

                                                                                              ca 6 ex                  1998     ELj

                                                                                              3 ex                        1999     ELj

                                                                                              3 ex                        2000     ELj

                                                                                              4ex                         2001     ELj

 

 

Verbascum lychnitis.......................................................................................................... grenigt kungsljus

  Arten synes vara mycket stabil på de flesta av sina förekomster, trots att den är en bienn.

 

Göteborg sd; Gamla Älvsborg                                         ca 5 ex                  1997     ELj

                                                                                              ca 5 ex                  1998     ELj

                                                                                              5 ex                        2000     ELj

                                                                                              15 ex                     2001     ELj

 

 

ESa