FLORAVÄKTARVERKSAMHETEN

I GÖTEBORGSOMRÅDET

 

 

Årsrapport 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett WWF-projekt

 

 

 

Floravårdskommittén

 

 Enar Sahlin

 

2003

 


FLORAVÄKTARVERKSAMHETEN I GÖTEBORGSOMRÅDET

Årsrapport 2002

 

 

 

Floraväktargruppen för Bohuslän

 

  Botaniska Föreningens i  Göteborg floravårdskommitté bestod år 2002 av Evastina Blomgren, , Roger Gahnertz, Vilhelm Gillner, Mattias Lindholm (spec. mossor), Stig Jacobsson (spec. svampar), Jan Kuylenstierna,  Björn Nordén (spec. lavar), Erik Ljungstrand och Enar Sahlin (sammankallande).

 

Avgränsning av området

 

    Verksamhetsområdet i denna rapport benämnes för enkelhetens skull Göteborgsområdet. Det utgöres av socknarna Styrsö, Askim, Västra Frölunda, Lundby, "Göteborg", Tuve, Angered, Bergum, Kållered, "Mölndal", Partille och Lerum.

 

Allmänt om verksamheten 2002

 

Väktarverksamheten under 2002 var varierad och delvis inriktad på kryptogamgrupperna. En solig och varm vår avlöstes av en fortsatt varm och torr sommar. Hösten blev mycket torr vilket medförde att svampsäsongen passerade utan några bättre fynd. Tidigare års framgångsrika Taraxacum-inventeringar fortsatte i samarbete med Föreningen Bohusläns Flora. Utomordentliga nyfynd gjordes under pingsten. Som tidigare studerades herbariematerial av de eftersökta arterna i början av exkursionen. Senare då arten  hittades kunde dess biotopval studeras, så att eftersök kunde ske på andra liknande växtplatser och vid andra tillfällen.

 

Kryptogaminventeringen den 16 april till Vallda dalar genomfördes detta år i gott väder.

Avsikten med inventeringen var att försöka återfinna såväl larvklubban Cordyceps stylophora som fågelfotsmossa Pterogonium gracile. Ingendera stod att finna. Den senare är troligen utgången. Däremot gjordes andra trevliga fynd. På denna lokal hittades mussellav Normandina pulchella (NT). Övriga anmärkningsvärda arter var gammelekslav Opegrapha illecebrosa (VU), skuggklotterlav O. vermicillicera och rödbrun klotterlav O. rufescens.

 

Maskrosinventering i Lärjeåns raviner pingstafton den 18 maj genomfördes i vackert väder med 13 deltagare. Exkursionsledaren Erik Ljungstrand hade suveränt god hjälp av den danske taraxacologen Hans Öllgaard, då man strövade i Annereds gårds naturbetesmarker, i ravinerna mot Lärjeån. Ett fint fynd för Västergötland gjordes av Kjell Georgson nämligen dalslandsmaskros Taraxacum larssonii (Naevosa, CR). Detta var andra fyndet i landskapet, eftersom T. Borgvall funnit den i Hällingsjö, Björketorps socken redan 1935. För övrigt hittade man Gelerts maskros T. gelertii (Naevosa?), kvadratmaskros T. quadrans (Hamata), dagg-maskros T. subhamatum (Hamata), rundmaskros T. ancistrolobum (Ruderalia), vilken är vanlig vid de västgötska kalkbergen, samt Nordstedts maskros T. nordstedtii (Celtica). Vidare hittade man de i göteborgstrakten ovanliga arterna trampgröe Poa supina och sommarfibbla Leontodon hispidus.

Exkursionen fortsatte till Hisingen och strandängarna strax väster om Öxnäs Västergård. Där hittade man strandmaskros T. suecicum (Palustria), fläckmaskros T. maculigerum (Naevosa NT) och liten kärrmaskros T. litorale (Borea? NT). Vattenstånds noterades även. Vid Öxnäsparkeringen i en igenväxande beteshage hittade Hans Öllgaard dalslandsmaskros T. larssonii.

-  Inom parentes kan nämnas att två dagar senare med taraxacologerna på Lindö och Resö hittades bohusmaskros T. abietifolium (Erythrosperma). På väg hem från nordbohuslän tog Roger Gahnertz och Erik Ljungstrand vägen genom Ödeborgs socken i Dalsland, och si, i Norra Rådane där växte den, dalslands egen maskros, T. larssonii. Så nu finns det ett modernt fynd av dalslandsmaskros även i Dalsland. 

 

 

Floravårdsdagen vid Öxnäs flyttades till den 21 maj och innebar röjning av två tulkörtslokaler. Endast 1 ex. fanns kvar på den norra lokalen vid Öxnäs. Vid den södra lokalen vid Askeby fanns en klon med 7 skott.  Även filtbjörnbär noterades.

 

Zostera-inventering utefter hela Västkusten den 25 augusti.

Här samarbetade vi med hallänningar och bohuslänningar dvs vi ordnade tre samtidiga exkursioner i våra resp. landskap. Göteborgarna hade valt Brännö och Galterö som inventeringsområden. På Brännös nordsida genomsöktes en mindre, grund vik med riklig förekomst av den vanliga breda bandtången. Här hittades några fåtaliga ex. av smal bandtång Zostera angustifolia (VU), som var friflytande, varav ett fertilt. Det var allt man fick se av den arten.

På Galterö genomsöktes den grunda, norra delen av Galterösund. På två ställen hittades vardera ett bestånd av dvärgbandtång Zostera noltii (VU). I Mjölkeviken hittades ytterligare några få bestånd av dvärgbandtången samt hårnating, skruvnating och storsärv. I Brandnäsviken noterades ett 20-tal ex av bågstarr Carex maritima (EN), liksom dvärglin och knutört. På väg till nästa lokal sågs ljungögontröst och söder om Sundholmsviken sumpgentiana och kärrknipprot.

 

Rödlistade svampar på Älgön den 22 september.

Exkursionen ställdes in pga extrem torka.

 

 

 

 

 

 

Antal arter i årsrapporterna som redovisar hotgruppstillhörighet

 

 

hotkategorier                         0       1       2          3       4      tillägg      H      R           Summa

 

                                1994       14     39     47                                                                   100 arter

                                1995       16     38     48        30     58         7                                 102 arter + 95 arter

                                1996       16     41     51        34     59        12       100   32          108 arter + 105 arter + 132 arter

                                1997       16     41     51        34     59        11       100   32          108 arter + 104 arter + 132 arter

                                1998       16     41     51        34     59        12       100   32          108 arter + 105 arter + 132 arter

                                1999       16     41     51        34     59        12       100   32          108 arter + 105 arter + 132 arter

                               

 

antal i denna årsrapport - endast Göteborgsområdet - redovisade arter enligt nya hotkategorier:

 

hotkategorier                        RE    CR    EN       VU    NT

 

                                2000        2      19     36        31      5

                                2001

                                2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

Projektledare            Enar Sahlin

                                      Box 3

                                      430 63 HINDÅS

                                      0301 - 108 48

 

 

Rapportmottagare  Erik Ljungstrand

                                      Järkholmsvägen, pl 614

                                      436 56 HOVÅS

                                      0708 - 55 96 28

 


Floraväktare och övriga rapportörer i Bohuslän

 


UAx          ............................................

ABe           Anders Bertilsson, Mullsjö

IBe            Ingvar Bergström, Vallda

RDa          Robert Daun, Partille

RGa          Roger Gahnertz,  Göteborg

KHa          Kennet Hansson ......................

LHe           Lars Hellman, Lindome

BHe          Birgitta Herloff, Göteborg

ELj            Erik Ljungstrand, Askim

IOl             Ingela Olsson, Göteborg

CPe           ............................................

ESa           Enar Sahlin, Björketorp

 

 

 

 

 

 

listan är ej bearbetad

 


HOTARTSRAPPORT  FÖR  GÖTEBORGSOMRÅDET

 

 

  Senast gjorda observation av arten före 2002 är angiven som jämförelse. För troligen kvarvarande arter, vilka ej kontrollerats 2002, anges senaste år. Angående “senaste uppgift” för försvunna arter hänvisas till årsrapporten för 1994. Se även årsrapporterna för 1995 - 2001.

 

                                                                                                                                                                                                               

 

 

FÖRSVUNNA   --------  Hotkategori RE

 

Camelina sativa ssp. sativa.............................................................................................................. oljedådra

  Har (som väntat) ej återkommit på någon av lokalerna efter primärfyndet.

 

Göteborgs stad; Majorna, Vitög. 5A                              3 ex                        1997     MLi; ELj

                                                                                              0 ex                        1998     ELj

                                                                                              0 ex                        1999     ELj

                                                                                              0 ex                        2000     ELj

                                                                                              ---                           2001     ---

                                                                                              ---                           2002     ---

 

Cyperus fuscus..............................................................................................dvärgag

 

  Uppträder subspontant på gångarna i ett trädgårdsmästeri.

 

Angereds sn, Alelyckan, VEABs trädgårdsmästeri      ca 130 ex              2001     UAx                         

                                                                                              ca 100 ex              2002     ELj

                                                                                             

 

 

 

 

AKUT HOTADE   --------  Hotkategori CR

 

 

Ajuga genevensis.......................................................................................................................................... kritsuga

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

 

Chenopodium vulvaria..................................................................................................................... stinkmålla

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

 

Illecebrum verticillatum.................................................................................................................. glimmerört

  Arten håller ställningarna på ridstigen ovan Lunnagården, men har gått tillbaka senare år. I Sverige finns endast ytterligare en lokal, nära Kristinehamn i Värmland.

 

Fässberg sn; SV om Lunnagården (4)                            ca 10 ex                1997     ELj

                                                                                              28 ex                     1998     ELj

                                                                                              17 ex                     1999     ELj

                                                                                              ett flertal ex          2000     ELj   (stora, fina exemplar!)

                                                                                              ---                           2001     ---

                                                                                              8 ex                        2002     ELj

 

Najas flexilis...................................................................................................................................................... sjönajas

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

Rubus loehrii…………………………………………………………………………bergumsbjörnbär

  Lokalen är den enda kända i Norden. Arten förekommer närmast i Niedersachsen. Beläggmaterial determinerat av prof. Heinrich E. Weber, Osnabrück och Anfred Pedersen, Vordingborg. Lokalen ligger ca 50 m från Rubus muenteri-lokalen.

 

Bergum sn; nära kyrkan                                                  3 ex                        1997     ELj

                                                                                              4 ex                        1998     ELj

                                                                                              5 ex                        1999     ELj

                                                                                              5 ex                        2000     ESa

                                                                                              8 ex                        2001     ELj

                                                                                              5 ex                        2002     ELj

 

Rubus rosanthus ............................................................................................................... rosenbjörnbär

 

Styrsö sn: sö Köpstadsö, nära färjeläget                      40 ex                     2002     ELj    stort bestånd, tidigare känt

                                                                                                                                                      (se Fries)

 

Scandix pecten-veneris......................................................................................................................... nålkörvel

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

Senecio erucifolius.................................................................................................................................. flikstånds

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

Silene dichotoma..................................................................................................................................... gaffelglim

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

 

 

                                    

                                     STARKT  HOTADE   --------  Hotkategori EN

 

Acer campestre........................................................................................................................................... naverlönn

  Förekommer som förvildad (dock ej den inhemska ssp. hebecarpum) på några få lokaler.

 

 

Aethusa cynapium ssp. segetalis............................................................................... liten vildpersilja

  Inga lokaler är kända.

 

 

Asplenium adianthum- nigrum ..................................................................................  glansbräken

 

Västra Frölunda, Näsetbadet                                          1 ex                        2001     ELj

                                                                                              1 ex                        2002     ELj

 

 

 

Botrychium simplex............................................................................................................... dvärglåsbräken

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

 

Bromus commutatus............................................................................................................................ brinklosta

 

Västra Frölunda sn: Frölunda smedja                           20 ex                     2001     CPe

                                                                                              0 ex                        2002     ELj

 

 

 

Carex incurva……………………………………………………………………………………….bågstarr

  Arten är hårt trängd av igenväxning på en del av sina kända lokaler, men stortrivs på andra.

 

Styrsö sn; Galterö, mittemot Krokholmen                    100-tals                 1999     LH

                                                                                              100-tals                 2001     LH

                                                                                              100-tals                 2002     LH

 

Styrsö sn; Galterö, norra viken                                        ca 50 ex                1999     LH

                                                                                              ca 50 ex                2001     LH

                                                                                              ca 50 ex                2002     LH

                                                                                               

 

 

Centaurea nigra………………………………………………………………………………….svartklint

  Inga aktuella lokaler är med säkerhet kända. En obekräftad uppgift från Änggårdsbergen föreligger dock. Dessutom har en klint påträffats vid Nya Varvet som troligen är svartklint, men då den klipps ned har den inte fått tillfälle att blomma. Ett skott togs 1998 för odling och bestämning.

 

Göteborgs stad; Nya Varvet                                            ca 10 ex                1998     IBe mfl; ELj 

                                                                                              ---                           2001     ---

                                                                                              ---                           2002     ---

 

 

Chaerophyllum aureum................................................................................................................. guldkörvel

  Guldkörveln har ett av sina kraftigare fästen i Göteborgsområdet. Ytterligare en lokal är känd i trakten, nämligen vid Oskarshöjd i Skallsjö sn, vilken dock faller utanför denna rapport.

 

Göteborgs stad; Bot. Trädg. (ej odlad)                          ca 10 ex                1997     ELj

                                                                                              ca 5 ex                  1998     ELj

                                                                                              5 ex                        1999     ELj

                                                                                              5 ex                        2000     ELj

                                                                                              3 ex                        2001     ELj

                                                                                              0 ex                        2002     ELj

 

Göteborgs stad; Änggården, Särög.                                ca 60 ex                1997     ELj

                                                                                              ca 50 ex                1998     ELj

                                                                                              ca 50 ex                1999     ELj

                                                                                              ca 50 ex                2000     ELj

                                                                                              30 ex                     2001     ELj

                                                                                              5 ex                        2002     ELj   skadat bestånd

 

Partille sn; vid Besebäcken                                              ca 150 ex              1997     ELj

                                                                                              ca 150 ex              1998     ELj

                                                                                              120 ex                   1999     ELj

                                                                                              120 ex                   2000     ELj

                                                                                              20 ex                     2001     ELj

                                                                                              ---                           2002     ---

 

Lerum, Skallsjö sn: Oskarshöjd                                      30 ex                     2002     ELj

 

 

Chenopodium murale............................................................................................................................ gatmålla

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

Erucastrum gallicum.............................................................................................................................. kålsenap

  Uppträder mestadels tillfälligt i Göteborgsområdet, men synes ha en fast förekomst i Öckerö sn, fastän ingen enskild lokal blir särskilt långlivad. Vid Söösund på Fotö har den dock anträffats flera olika år, men också saknats dessemellan.

 

Askim sn; Gåsmossen                                                       8 ex                        1996     IBe&EAn; ELj

                                                                                              0 ex                        1997     ELj

                                                                                              ---                           2001     ---

                                                                                              ---                           2002     ---

                                                                                             

Eryngium maritimum .................................................................................................................. martorn

 

Styrsö sn: Vrångö, Nötholmsnäset                                 ca 10 ex                2001     ELj

                                                                                              40 ex                     2002     ELj                                                                                     

 

 

Euphrasia rostkoviana ssp. rostkoviana................................................................ stor ögontröst

  Inga aktuella lokaler är kända. Samlades på Tjörn 1898 av E. Th. Fries och H. Fries. Eftersöktes förgäves på några få till synes lämpliga lokaler 1997.

 

 

Hordeum secalinum .................................................................................................................. ängskorn

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

Gentianella campestris ssp. baltica ..........................................................................kustgentiana

 

Västra Frölunda: Nya Varvet                                          ? ex                        2001     IBe                           

                                                                                              ---                           2002     ---

 

 

Kickxia elatine........................................................................................................................................ spjutsporre

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

 

 

Luzula sylvatica............................................................................................................................................. storfryle

 

Göteborgs stad; Bot. Trädgården (ej odlad)                 ca 5 ex                  1997     ELj

                                                                                              ca 5 ex                  1998     ELj

                                                                                              5 ex                        2000     ELj

                                                                                              ca 12 ex                2001     ELj

                                                                                              ca 15 ex                2002     ELj

 

 

Marrubium vulgare............................................................................................................................ kransborre

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

 

 

Mentha ´ gracilis................................................................................................................................... ädelmynta

  Den enda kända lokalen håller på att växa igen pga upphörd odling. 1998 var lokalen i dåligt skick. Om arten skall kunna fortleva torde fortsatta vårdåtgärder vara nödvändiga!

 

Fässberg sn; Papyrus koloniområde                              13 ex                     1997     ELj

                                                                                              6 ex                        1998     ELj

                                                                                              2 ex                        1999     ELj

                                                                                              0 ex                        2000     ELj

                                                                                              ---                           2001     ---

                                                                                              0 ex                        2002     ELj

 

Västra Frölunda sn: Högsbogatan mitt emot

                                 Skepplandagatan                             10 ex                     2001     ELj                           

                                                                                              3 ex                        2002     ELj

 

 

 

Misopates orontium..................................................................................................................................... kalvnos

  På Göteborgs Centralstation och på Järkholmen, där arten oväntat dök upp igen, håller den ställningarna.

 

Askim sn; Järkholmen                                                      0 ex                        1997     ELj

                                                                                              2 ex                        1998     ELj

                                                                                              8 ex                        2000     ELj

                                                                                              1 ex                        2001     ELj

                                                                                              0 ex                        2002     ELj

 

Lundby sn; Eriksberg                                                        ?   ex                     1999     BHe

                                                                                              ---                           2001     ---

                                                                                              150+7 ex              2002     BHe 

 

Göteborgs stad; Göteborg C (jvstn)                                ca 40 ex                1998     KHa; ELj

                                                                                              finns                      1999     KHa

                                                                                              33 ex                     2000     ELj

                                                                                              ---                           2001     ---

                                                                                              ---                           2002     ---

 

     

Nepeta cataria............................................................................................................................................ kattmynta

 

Lundby sn: Synneröd                                                       1 ex                        2002     ELj                            NY LOKAL

 

 

 

Onobrychis viciifolia................................................................................................................................. esparsett

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

Phyteuma nigrum ................................................................................................................  blårapunkel

 

Lerum sn: nära Bondegården                                         2 ex                        2001     ELJ                          

                                                                                              ---                           2002     ---

 

 

Polystichum aculeatum.................................................................................................................. uddbräken

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

 

Potamogeton trichoides........................................................................................................................ knölnate

  För historik, karta och närmare lokalbeskrivningar, se Ljungstrand 1994 (Vrivrånge 3: 8-10) och Ljungstrand 1995 (Calluna 12(2): 10-12). Lokalen vid “Läppstiftet” är borta pga igenväxning av krusnate. Även lokalen vid Färgfabriksgatan har till största delen vuxit igen med krusnate.

 

Göteborgs stad; Vallgraven, Synagogan (11)               ca 20 ex                1995     ELj

                                                                                              0 ex                        1998     ELj

                                                                                              0 ex                        1999     ELj

                                                                                              ca 5 ex                  2002     ELj

 

Göteborgs stad; Vallgraven, Fröhandeln (9)                 ca 10 ex                1997     ELj

                                                                                              1 ex                        1998     ELj

                                                                                              5 ex                        1999     ELj

                                                                                              5 ex                        2000     ELj

                                                                                              0 ex                        2001     ELj

                                                                                              0 ex                        2002     ELj

 

Göteborgs stad; Fattighusån, Slussen (8)                      1 ex                        1995     ELj

                                                                                              0 ex                        1998     ELj

                                                                                              0 ex                        1999     ELj

                                                                                              0 ex                        2000     ELj

                                                                                              0 ex                        2001     ELj     sprängsten ditlagd

                                                                                              0 ex                        2002     ELJ

 

Göteborgs stad; Fattighusån, Mariakyrkan (10)         1 ex                        1995     ELj

                                                                                              0 ex                        1998     ELj

                                                                                              0 ex                        1999     ELj

                                                                                              0 ex                        2000     ELj

                                                                                              0 ex                        2001     ELj     sprängsten ditlagd

                                                                                              0 ex                        2002     ELj

 

Örgryte sn; Mölndalsån, Focus (13)                               ca 100 ex              1995     ELj

                                                                                              ca 20 ex                1999     ELj

                                                                                              ca 100 ex              2000     ELj

                                                                                              ca 20 ex                2001     ELj

                                                                                              ca 20 ex                2002     ELj

 

 

Örgryte sn; Mölndalsån, Etnogr. (15)                             ca 50 ex                1995     ELj

                                                                                              ---                           2001     ---

                                                                                              0 ex                        2002     ELj

 

Örgryte sn; Mölndalsån, Remfabr. (16)                        ca 30 ex                1995     ELj

                                                                                              ---                           2001     ---

                                                                                              0 ex                        2002     ELj

 

Göteborgs stad; Mölndalsån, Dämmet (17)                 ca 5 ex                  1995     ELj

                                                                                              0 ex                        2000     ELj

                                                                                              0 ex                        2001     ELj

                                                                                              0 ex                        2002     ELj

 

Göteborgs stad; “Läppstiftet”, i damm (18)                 0 ex                        1997     ELj

                                                                                              0 ex                        1998     ELj     utgången?

                                                                                              0 ex                        2000     ELJ     utgången!

 

Göteborgs stad; Kvillebäckskanalen (4)                       2-3 ex                    1995     ELj

                                                                                              0 ex                        2000     ELj

                                                                                              ---                           2001     ELj     oåtkomlig

                                                                                              ---                           2002     ELj     oåtkomlig

 

Lundby sn; Kvillebäcken, Backaplan (3)                     1000-tals ex         1997     ELj

                                                                                              1000-tals ex         1998     ELj

                                                                                              1000-tals ex         1999     ELj

                                                                                              1000-tals ex         2000     ELj

                                                                                              1000-tals              2001     ELj

                                                                                              1000-tals              2002     ELj

 

Lundby sn; Kvillebäcken, Färgfabriksg.                       ca 50 ex                1997     ELj

                                                                                              ca 20 ex                1998     ELj

                                                                                              0 ex                        2000     ELj

                                                                                              0 ex                        2001     ELj

                                                                                              ---                           2002     ELj     igenvuxet

 

 

Ranunculus hederaceus...................................................................................................... murgrönsmöja

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

Rhinanthus serotinus var. apterus..................................................................................... åkerskallra

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

 

 

Rubus dissimulans .........................................................................................................  bohusbjörnbär

Ett krypbjörnbär med endast två kända lokaler i Västergötland:  Lundby sn, Arendal 1899 och Styrsö sn, Köpstadsö 1905. Den senare lokalen med tre delbestånd återupptäcktes 2002.

 

Styrsö sn, Köpstadsö, östra delen                                   5+3+5 ex              2002     ELj

 

     

Rubus polyanthemus...................................................................................................... blomsterbjörnbär

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

Salvia pratensis......................................................................................................................................... ängssalvia

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

 

Stachys officinalis................................................................................................................................. humlesuga

  Den enda kända lokalen är förvildad från odling i en närbelägen trädgård.

 

Askim sn; Gjutegården                                                     ca 5 ex                  1995     ELj

                                                                                              0 ex                        1999     ELj

                                                                                              0 ex                        2001     ELj

                                                                                              ---                           2002     ELj     uppgrävt, parkeringsplats

 

 

Vulpia bromoides.............................................................................................................................. ekorrsvingel

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

 

 

SÅRBARA --------  Hotkategori VU

 

 

Agrostemma githago........................................................................................................................................... klätt

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

Allium carinatum........................................................................................................................................ rosenlök

  Påträffades oväntat 1998 på en klippig udde i Askim; en av allt att döma fullt naturlig lokal, där arten dessutom setts blomma tidigare (i början av 1960-talet) men därefter glömts bort. Se vidare Ljungstrand 1999 (Calluna 16(1): 5). Förekomsten i Gjutegården är däremot säkerligen förvildad.

 

Askim sn; Järkholmen                                                      8 ex                        1998     ELj

                                                                                              11 ex                     1999     ELj

                                                                                              11 ex                     2000     ELj

                                                                                              127 ex!                  2001     ELj

                                                                                              97ex                      2002     ELj

 

Askim sn; Gjutegården                                                     ca 10 ex                1995     ELj

                                                                                              0 ex                        2000     ELj

                                                                                              0 ex                        2001     ELj

                                                                                              ---                           2002     ---

 

 

Alopecurus myosuroides....................................................................................................................... renkavle

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

Anthriscus caucalis.............................................................................................................................. taggkörvel

  Den tidigare kraftiga minskningen på den enda kända lokalen har dämpats. De uppväxande och alltmer tätnande nässlorna utgör dock alltfort ett aktivt hot mot taggkörvelns fortbestånd.

 

Lundby sn; Torslandaviken                                            100tals ex             1997     ELj – kraftigt minskande

                                                                                              100tals ex             1998     ELj – minskande

                                                                                              100tals ex             1999     ELj

                                                                                              100tals ex             2000     ELj

                                                                                              ca 20 ex                2001     ELj

                                                                                              ---                           2002     ---

 

 

Arnoseris minima............................................................................................................................... klubbfibbla

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

Atriplex pedunculata....................................................................................................................saltmålla

 

Askim sn: St. Amundön, nordspetsen                            10 ex                     2001     ELj                                                        

                                                                                              ---                           2002     ---

 

 

Bromus arvensis............................................................................................................................................. renlosta

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

 

Bromus secalinus.......................................................................................................................................... råglosta

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

Carex punctata .............................................................................................................................prickstarr

 

Styrsö sn: V. Galterö, Krokholmen                                ca 5 ex                  2001     LHe

                                                                                              ---                           2002     ---                                        

 

                 V. Galterö, Filleskär                                          5-10 ex                  2001     LHe

                                                                                              5-10 ex                  2002     LHe

 

                  V. Galterö, Runda viken                                3 ex                        2002     ELj                            NY LOKAL      

 

                  Vrångö, SO om St. Roddholmen                  ?                             2002     ?                                NY LOKAL?

 

 

 

Coronopus squamatus...................................................................................................... kråkkrassing

 

Göteborgs stad: Carolus Rex                                           10 ex                     2001     ELj

                                                                                              15 ex                     2002     ELj

     

Göteborgs stad: Mariaplan, Apoteket Najaden           5 ex                        2001     ELj                           

                                                                                              ---                           2002     ---

 

Göteborgs stad: Luntan Tugatan 4                                ca 50 ex                2002     ELj                            NY LOKAL

 

 

 

Dianthus armeria………………………………………………………………….………..knippnejlika

  Relativt många lokaler är ännu kända i Bohuslän, men många av dem hotas av igenväxning, då gammal hävd upphör. Arten gynnas av slåtter, som dock bör företagas i god tid före blomningen i augusti, eller alternativt på senhösten.

 

 

Askim sn; Järkholmen                                                      15+ca 15 ex         1997     ELj

                                                                                              11+ca 10 ex         1998     ELj

                                                                                              5+ca 10 ex           1999     ELj

                                                                                              20 ex                     2000     ELj

                                                                                              15 ex                     2001     ELj

                                                                                              45 ex                     2002     ELj

 

Göteborgs stad; Skytteskogsg. 15, i trädgård               ca 80 ex                1995     ELj&IOl

                                                                                              ---                           2001     ---

                                                                                              ---                           2002     ---

 

 

 

Diphasiastrum tristachyum.............................................................................................. cypresslummer

  De enda kända lokalerna finns inom ett litet område som brunnit i relativt sen tid. Upplysningar har framkommit som antyder att lokal (3) sannolikt är Elof Carlssons gamla lokal (Fries 1971).

 

Angered sn; 400 m N L. Drisstjärn (1)                           ca 3000 ex           1996     RGa&ELj mfl

                                                                                              ca 2500 ex           1998     RGa

                                                                                              ca 2500 ex           1999     RGa

                                                                                              ca 2500 ex           2001     RGa

                                                                                              ---                           2002     ---

 

Angered sn; 200 m N L. Drisstjärn (2)                           5 ex                        1996     RGa&ELj mfl

                                                                                              5 ex                        1998     RGa

                                                                                              6 ex                        1999     RGa

                                                                                              6 ex                        2001     RGa

                                                                                              ---                           2002     ---

 

Angered sn; 150 m Ö L. Drisstjärn (3)                           ca 150 ex              1996     RGa&ELj mfl

                                                                                              ca 200 ex              1998     RGa

                                                                                              ca 200 ex              1999     RGa

                                                                                              ca 200 ex              2001     RGa

                                                                                              ---                           2002     ---

 

 

 

 

Euphrasia micrantha ...................................................................................................  ljungögontröst

 

Styrsö sn: Galterö, Ö om Stora viken                             ca 100 ex              2001     LH                           

                                                                                              ---                           2002     ---

 

                 Vrångö                                                                ?                             2002     IBe?                          NY LKOAL?

 

 

Falcaria vulgaris......................................................................................................................................... skärblad

  Arten har definitivt försvunnit från Göteborg.

 

Göteborgs stad; Bot Trädg (ej odlad)                            0 ex                        1997     ELj

                                                                                              0 ex                        1998     ELj

                                                                                              0 ex                        2000     ELj

                                                                                              0 ex                        2001     ELj

                                                                                              0 ex                        2002     ELj     utgången!

 

 

Gentiana pneumonanthe .............................................................................................  klockgentiana

Hittills (2000-2002) är 15 lokaler rapporterade från Göteborgsområdet. Inventering och datainsamling pågår.

 

 

Geranium lanuginosum………………………………………………………......…………brandnäva

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

Geranium palustre.................................................................................................................... ...............kärrnäva

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

Herminium monorchis  ......................................................................................... honungsblomster

  Förekomsterna synes vara beroende av bete eller slåtter; om hävden upphör minskar de snabbt.

 

 

 

     

Holosteum umbellatum…………………………………………………………………………fågelarv

  Den enda kända lokalen har visat sig hysa ett utan tvivel bofast bestånd. Det hotas dock av en återutbyggnad av den sedan länge nedlagda järnvägshållplatsen.

 

Partille sn; Bokedalen f.d. hpl                                         omkr 200 ex        1997     ELj&RDa

                                                                                              omkr 300 ex        1998     ELj&RDa

                                                                                              ca 1000 ex           1999     ELj&RDa

                                                                                              ca 1000 ex           2000     ELj&RDa

                                                                                              över 1000 ex        2001     ELj

                                                                                              ?                             2002     RDa?

 

 

 

 

Leucorchis albida s. str............................................................................................................... klubbsporre

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

 

Malva pusilla............................................................................................................................................... vit kattost

  Arten förefaller inte vara långlivad på sina lokaler; den försvinner snart igen efter upptäckten. Den kan också återkomma, vilket kräver att man har uppsikt på lokalen för den förmodade utgångna växten.

 

Styrsö sn; mln kyrkan och Halsvik, hus 218                ca 5 ex                  1997     BHe&ELj

                                                                                              4-5 ex                    1999     BHe

                                                                                              ---                           2001     ---

                                                                                              3-4ex                     2002     BHe

 

Mulgedium quercinum.................................................................................................................. karlsösallat

  Synes numera ha utgått på denna lokal, dit den förvildats från Botaniska trädgården.

 

Göteborgs stad; Vitsippsdalen                                         0 ex                        1997     ELj – utgången ?

                                                                                              0 ex                        1998     ELj – utgången

 

 

 

Phyteuma spicatum  .............................................................................................................  vitrapunkel

 

Mölndal, Stensjös sn: Gunnebo slott, västra parken 100-tals ex           2001     ELj, ESa

                                                                                              ca 300 ex              2002     ELj

 

Partille sn: Jonsered                                                           50-tal ex               2001     ELj

                 

                  Bokedalen                                                         50-tal ex               2001     ELj

 

Lerums sn: sjön Aspens sydsida                                     10.000-tals ex      2001     ELj

 

 

 

Pilularia globulifera.................................................................................................................................. klotgräs

  Arten har minskat kraftigt, sannolikt till stor del p.g.a. försurningen, men är troligen även förbisedd. Flera lokaler torde gå att återfinna.

 

Råda sn; Yxsjön                                                                några m2               1994     ABe

                                                                                              några m2                       1999     ESa

                                                                                              några m2               2001     ESa

                                                                                              ---                           2002     ---

         

     

Potamogeton acutifolius..................................................................................................................... spetsnate

  En oroväckande minskning i individantal har de senaste åren visat sig för denna art. 1995 förekom den i 1000-tals exemplar och året efter endast i ett 100-tal ex. De tre senaste åren har endast ett fåtal exemplar kunnat hittas i en av

de två små karpdammarna intill den större dammen. Ingen påfallande förändring har för övrigt kunnat märkas i vare sig vatten eller vegetation. Kanske är den nu på väg tillbaka?

 

Tuve sn; St. Holmsdammen                                            ca 10 ex                1997     ELj

                                                                                              ca 5 ex                  1998     ELj

                                                                                              "många ex"          2000     ELj

                                                                                              ca 30 ex                2001     ELj

                                                                                              ca 10 ex                2002     ELj

 

 

Potentilla anglica ...............................................................................................................  revig blodrot

 

Härryda, Björketorps sn: Hällingsjö, Vika, Knalls      4 ex                        2001     ESa

                                                                                              2 ex                        2002     ESa

 

                                         Hällingsjö, Bäckaviken           5 ex                        2001     ESa

                                                                                              4 ex                        2002     ESa

 

 

 

 

Radiola linoides  .............................................................................................................................  dvärglin

Arten är synnerligen vanlig och är rapporterad från ett stort antal lokaler t.ex. skärgårdslokaler som Brännö, Donsö, Galterö, Lökholmen, Rivö, St. Knarrholmen, St. Källö, Styrsö, Tornö, Valö, Vargö, Vinga, Vrångö och inlandslokaler som Västra Nedsjön, Hindås.

 

 

Ranunculus arvensis.................................................................................................................. åkerranunkel

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

Rosa obtusifolia ...................................................................................................................................  flikros

 

Styrsö sn: västra delen av Köpstadsö                           1 ex                        2002     ELj                            NY LOKAL?

 

 

 

Rubus muenteri................................................................................................................ grönbladsbjörnbär

  Lokalen ifråga är den enda kända i västra Sverige; övriga svenska lokaler är belägna i Oskarshamn, Döderhult och Fliseryd i östra Småland.

 

Bergum sn; nära kyrkan                                                  12 ex                     1997     ELj

                                                                                              11 ex                     1998     ELj

                                                                                              11 ex                     1999     ELj

                                                                                              11 ex                     2000     ESa

                                                                                              ca 10 ex                2001     ELj

                                                                                              ca 8 ex                  2002     ELj

 

 

Sedum anglicum ........................................................................................................  engelsk fetknopp

 

Askim sn:  St. Amundön                                                  ? ex                        2001     Stefan Andersson 

                                                                                              ---                           2002     ---

 

Lundby sn: Torslandaviken, skäret nö Torsholmen   ca 200 ex              2001     ELj

                                                                                              ---                           2002     ---

 

                   Torslandaviken, Torsholmen, nö delen      ca 75                     2001     ELj

                                                                                              ca 100 ex              2002     ELj

 

                   Torslandaviken, Flatholmen                        ca 50                     2001     ELj

                                                                                              ---                           2002     ---

 

Styrsö sn:  Donsö                                                               ca 1m2                   2001     ELj

                  Lilla Förö                                                           någon m2              2001     ELj

                  Buskär                                                               rikligt!                    2001     ELj

                  N. Invinga                                                         någon m2              2001     ELj

 

 

Sherardia arvensis .................................................................................................................... åkermadd

 

Göteborg:  Slottskogen, nära Lilla Dammen                2 ex                        2001     ELj

                                                                                              0 ex                        2002     ELj

 

Valerianella dentata................................................................................................................ sommarklynne

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

 

Zostera angustifolia .......................................................................................................  smal bandtång

 

Styrsö sn:  Brännö                                                             5 ex                        2002     LHe, ELj mfl          NY LOKAL

 

                  Galterö                                                               5 ex                        2002     LHe, ELj mfl          NY LOKAL

 

 

Zostera noltii  ....................................................................................................................  dvärgbandtång

 

Styrsö sn:  Gaterö, Sundet                                                ca 10 ex                2002     LHe, ELj mfl          NY LOKAL

                 

                  Galterö, Mjölkviken                                        ca 30 ex                2002     LHe, ELj mfl          NYLOKAL

 

 

 

 

 

                             MISSGYNNADE  --------  Hotkategori  NT

 

 

Euphorbia exigua....................................................................................................................................... småtörel

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

Gypsophila muralis .................................................................................................................grusnejlika

På lokalerna Botaniska Trädg., Backaplan och Bovallstrand växer grusnejlikan av “trädgårdstypen”, som bl.a. skiljer sig från “vildtypen” genom större och mera intensivt färgade blommor.

 

Göteborgs stad; Bot Trädgården (ej odlad)                  0 ex                        1997     ELj

                                                                                              0 ex                        1998     ELj

                                                                                              ---                           2001     ---

     

Lundby sn; Backaplan                                                     1 ex                        2000     ELj

                                                                                              0 ex                        2001     ELj

                                                                                              0 ex                        2002     ELj 

 

Råda sn; Mölnlycke, Massetjärn vid gymnasiet         10 ex                     2000     ESa

                                                                                              0 ex                        2001     ESa

                                                                                              0 ex                        2002     ESa 

 

 

Pimpinella major............................................................................................................................... stor bockrot

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

Vicia villosa................................................................................................................................................. luddvicker

 

Partille sn; Lexby                                                               1 ex                        2000     RDa  

                                                                                              0 ex                        2001     RDa

                                                                                              ---                           2002     ---

 

 

KUNSKAPSBRIST  --------  kategori  DD

 

Hieracium caespitosum s. lat..................................................................................................... ängsfibbla

  Inga aktuella lokaler är kända i Göteborgsområdet.

 

 

 

 

 

EJ BEDÖMDA TAXA  --------  kategori  NE

 

Anthriscus cerefolium................................................................................................................. dansk körvel

 

Styrsö sn; Styrsö Bratten                                                  0 ex                        1997     ELj mfl

 

Fässberg sn; Balltorp                                                         2-3 ex                    1995     IBe

 

 

 

Chaerophyllum aromaticum....................................................................................................... doftkörvel

  I Landvetter har arten en mycket stabil förekomst, en av de få i Sverige.

 

Landvetter sn; järnvägsstationen                                   ca 10 ex                1997     ESa

                                                                                              ca 10 ex                1998     ESa; ELj

                                                                                              10+10 ex              1999     ESa

                                                                                              10+10 ex              2000     ESa

                                                                                              10+10 ex              2001     ESa

                                                                                              ca 20 ex                2002     ESa

 

 

Geranium phaeum................................................................................................................................. brunnäva

  En stationär förekomst av brunnäva har nyligen rapporterats. Växten har dock funnits där länge.

 

Styrsö sn; Styrsö, mellan Bratten och kyrkan              2 ex                        1999     BHe  

                                                                                              3-4 ex                    2001     BHe

                                                                                              ---                           2002     ---

 

Taraxacum obtusilobum....................................................................................................... “sexmaskros”

  Enda kända kvarlevande lokal i Sverige (och i hela världen)! Arten är den enda kända normalsexuella Taraxacum-arten i Norden, och har länge ansetts vara utrotad genom att locus classicus förstördes genom anläggande av en spårvagnsvändplats vid Långedrag. Den finns dock kvar på en annan, gammal lokal i Ängården (nära Botaniska Institutionen!). Den hotas dock av rensning!

 

Göteborgs stad; vid Storängsgatan.                               ca 5 ex                  1997     ELj

                                                                                              ca 6 ex                  1998     ELj

                                                                                              3 ex                        1999     ELj

                                                                                              3 ex                        2000     ELj

                                                                                              4 ex                        2001     ELj

                                                                                              2 ex                        2002     ELj

 

 

Verbascum lychnitis.......................................................................................................... grenigt kungsljus

  Arten synes vara mycket stabil på de flesta av sina förekomster, trots att den är en bienn.

 

Göteborgs stad; Gamla Älvsborg                                    ca 5 ex                  1997     ELj

                                                                                              ca 5 ex                  1998     ELj

                                                                                              5 ex                        2000     ELj

                                                                                              15 ex                     2001     ELj

                                                                                              ---                           2002     ---

 

ESa    för

 

Länsstyrelsen  i  Västra Götalands län,  Naturvårds- och fiskeenheten               

Botaniska Föreningens i  Göteborg floravårdskommitté