FLORAVÄKTARVERKSAMHETEN

I GÖTEBORGSOMRÅDET

 

 

Årsrapport 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett WWF-projekt

 

 

 

Floravårdskommittén

 

 Enar Sahlin

 

2004

 


FLORAVÄKTARVERKSAMHETEN I GÖTEBORGSOMRÅDET  2003

 

 

 

Floraväktargruppen för Göteborgsområdet

 

  Botaniska Föreningens i  Göteborg floravårdskommitté bestod år 2003 av Evastina Blomgren, , Roger Gahnertz, Vilhelm Gillner†, Mattias Lindholm (spec. mossor), Stig Jacobsson (spec. svampar), Jan Kuylenstierna,  Björn Nordén (spec. lavar), Erik Ljungstrand och Enar Sahlin (sammankallande).

 

Avgränsning av området

 

    Verksamhetsområdet benämnes för enkelhetens skull Göteborgsområdet. Det utgöres av socknarna Styrsö, Askim, Västra Frölunda, Lundby, "Göteborg", Tuve, Angered, Bergum, Kållered, "Mölndal", Partille och Lerum.

 

Allmänt om verksamheten 2003

 

Väktarverksamheten under 2003 var delvis inriktad på kryptogamgrupperna, men vår- som höstvädret var inte gynnsamt. Under vårens exkursionsdagar blev det för blött för moss-och lavinventerarna och under hösten blev det för torrt för svamparna. Kärlväxtinventeringen riktade sig mot vattenvegetation och lyckades.

 

12/4                      Kryptogaminventering på Kinnekulle

Inställd på grund av allt för mycket regn.

 

6/9                       Vattenväxtinventering i Nedsjöarna

                             Exkursionsdagen  fick ett strålande sensommarväder. En skara inventerare mötte upp i Hindås centrum. På väg till första lokalen demonstrerades en ny stor växtplats med rysk nejlikrot Geum aleppicum. Därefter sökte vi upp Västra Nedsjöns nordvästra sandbottnar vid Rävudden. Vadandes i knädjupt vatten genomsökte vi systematiskt bottnen med hjälp av vattenkikare. Vi såg vackra bestånd av  mjukt böjda rosetter av notblomster Lobelia dortmanna. Vidare knippen av mörkgrön styvt braxengräs Isoëtes lacustris med trubbiga runda blad nersänkta i bottnen men uppåtriktade, medan vekt braxengräs Isoëtes echinospora sfäriskt spretar åt alla håll med sina smala ljusgröna bladknippen. Fläckvisa bestånd av millimetersmå ljusgröna blad tillhörde skaftslamkrypa Elatine hexandra (VU), en synnerligen vanlig art på dessa sandiga grusbottnar. Här var även växtplats för tretalig slamkrypa E. triandra, som denna dag tyvärr inte återfanns. Små, trådsmala ljusgröna blad ordnade i rader av nålsäv Eleocharis acicularis bildade bestånd på flera ställen liksom hårslinga Myriophyllum alterniflorum.  På grundare vatten växte sylört Subularia aquatica och strandpryl Littorella(Plantago) uniflora. I strandkanten växte knappsäv Eleocharis palustris, löktåg Juncus bulbosus, vasstarr Carex acuta och ställvis heltäckande mattor av strandranunkel Ranunculus reptans. Längre åt norr vid Ändnäset med såväl sandstrand som lagun med tät vattenvegetation hittades svalting Alisma plantago-aquatica, flotagräs Sparganium gramineum(friesii) och massvegetation av dyveronika Veronica scutellata. Här gjordes ett trevligt återfynd av klotgräs Pilularia globulifera (VU) i stranddriften. Ytterligare österut vid Nedflo strand sågs fina bestånd av hårslinga Myriophyllum alterniflorum, dessutom enstaka exemplar av mer näringskrävande axslinga M. spicatum. Det bästa fyndet var klotgräs, som här sågs växa på cirka trettio centimeters djup på ren sandbotten. Med sina ca 15 cm långa, sytrådstunna, ljusgröna blad (de karaktäristiskt inrullade bladspetsarna röjde arten), som vajade i det grunda vattnet, var detta en känd växt i ny skepnad. - Det mest lärorika denna exkursionsdag var att se skillnaderna mellan landform och vattenform av arterna klotgräs, löktåg, nålsäv, strandpryl och strandranunkel. Landformerna har oftast en mera grågrön färg förutom att de är fertila, medan de vanligen sterila vattenformerna har en ljusgrön färg, är vekare och mer utsträckta.

 

14/9                     Rödlistade svampar på Älgön

Inställd på grund av torka.

Floraväktare och övriga rapportörer i Bohuslän

 

ABe

BHe                     Birgitta Herloff, Göteborg

CNi                      Carin Nilsson, Mölnlycke

CPe

EAn                     Eva Andersson, Hisings Backa

EEk

ELj                      Erik Ljungstrand, Askim

ESa                      Enar Sahlin, Hindås

GTo

IBe                      Ingvar Bergström, Vallda

IOl                       Ingela Olsson, Göteborg

KGe

KHa

LHe                     Lars Hellman, Lindome

MLi

RDa                     Robert Daun, Partille

RGa

SAn

UAx

 

 

 

 

Projektledare            Enar Sahlin

                                      Box 3

                                      430 63 HINDÅS

                                      0301 - 108 48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTARTSRAPPORT  FÖR  GÖTEBORGSOMRÅDET

 

 

  Senast gjorda observation av arten före 2002 är angiven som jämförelse. För troligen kvarvarande arter, vilka ej kontrollerats 2002, anges senaste år. Angående “senaste uppgift” för försvunna arter hänvisas till årsrapporten för 1994. Se även årsrapporterna för 1995 - 2001.

 

 

 

 

 

FÖRSVUNNA   --------   Hotkategori  RE

 

 

Camelina sativa ssp. sativa.............................................................................................................. oljedådra

  Har (som väntat) ej återkommit på lokalen efter primärfyndet.

 

Göteborg sd; Majorna, Vitög. 5A                                   3 ex                        1997     MLi; ELj

                                                                                              0 ex                        1998     ELj

                                                                                              0 ex                        1999     ELj

                                                                                              0 ex                        2000     ELj         utgången

 

 

Cyperus fuscus ..................................................................................................................................  dvärgag

Uppträder på gångarna i ett trädgårdsmästeri som ogräs

Angereds sn, Alelyckan, VEABs trädgårdsmästeri      ca 130 ex              2001     UAx

                                                                                              ca 100 ex              2002     ELj

                                                                                              ca 30 ex                2003     ELj

 

 

 

 

 

AKUT HOTADE   --------   Hotkategori  CR

 

 

Ajuga genevensis.......................................................................................................................................... kritsuga

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

Anthemis cotula   .............................................................................................................   kamomillkulla

Västra Frölunda sn: Frölunda Torg (flera dellokaler)

                                                                                              50-100 ex             2002     EEk

                                                                                              enstaka                 2003     EEk

 

 

Chenopodium vulvaria..................................................................................................................... stinkmålla

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

Illecebrum verticillatum.................................................................................................................. glimmerört

  Arten håller ställningarna på ridstigen ovan Lunnagården. I Sverige finns endast ytterligare en lokal, nära Kristinehamn i Värmland.

 

Fässberg sn; SV om Lunnagården (4)                            ca 10 ex                1997     ELj

                                                                                              28 ex                     1998     ELj

                                                                                              17 ex                     1999     ELj

                                                                                              ett flertal ex          2000     ELj   (stora, fina exemplar!)

                                                                                              8 ex                        2002     ELj

                                                                                              2 ex                        2003     ESa

 

 

Najas flexilis...................................................................................................................................................... sjönajas

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

Rubus loehrii…………………………………………………………………………bergumsbjörnbär

  Lokalen är den enda kända i Norden. Arten förekommer närmast i Niedersachsen. Beläggmaterial determinerat av prof. Heinrich E. Weber, Osnabrück och Anfred Pedersen, Vordingborg. Lokalen ligger ca 50 m från Rubus muenteri-lokalen.

 

Bergum sn; nära kyrkan                                                  3 ex                        1997     ELj

                                                                                              4 ex                        1998     ELj

                                                                                              5 ex                        1999     ELj

                                                                                              5 ex                        2000     ESa

                                                                                              8 ex                        2001     ELj

                                                                                              5 ex                        2002     ELj

 

 

Rubus rosanthus  .............................................................................................................  rosenbjörnbär

Styrsö sn: sö Köpstadsö, nära färjeläget                      40 ex                     2002     ELj     Stort bestånd, tidigare känt

                                                                                                                                                       (se Fries 1971)

 

 

Scandix pecten-veneris......................................................................................................................... nålkörvel

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

Senecio erucifolius.................................................................................................................................. flikstånds

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

Silene dichotoma..................................................................................................................................... gaffelglim

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

Taraxacum larssonii   ...........................................................................................   dalslandsmaskros

Angereds sn: Annered                                                       1 ex                        2002     KGe

                                                                                              1 ex                        2003     ELj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      STARKT  HOTADE   --------   Hotkategori  EN

 

Acer campestre........................................................................................................................................... naverlönn

  Förekommer som förvildad (dock ej den inhemska ssp. hebecarpum) på några få lokaler.

 

 

Aethusa cynapium ssp. segetalis.............................................................................. liten vildpersilja

  Inga lokaler är kända.

 

 

Atriplex sabulosa.................................................................................................................................... sandmålla

Inga aktuella lokalerär kända.

 

 

Asplenium adiantum-nigrum  .......................................................................................  glansbräken

Västra Frölunda, Näsetbadet                                          1 ex                        2001     ELj

                                                                                              1 ex                        2002     ELj

                                                                                              1 ex                        2003     ELj

 

 

Bromus commutatus............................................................................................................................ brinklosta

Västra Frölunda sn: Frölunda smedja                           20 ex                     2001     CPe

                                                                                              0 ex                        2002     ELj

                                                                                              0 ex                        2003     ELj

 

 

Bromus racemosus................................................................................................................................... ängslosta

Inga aktuella lokaler kända.

 

 

 Carex maritima  ...........................................................................................................................    bågstarr

 Arten är hårt trängd av igenväxning på en del av sina kända lokaler, men stortrivs på andra.

 

Styrsö sn; Galterö, mittemot Krokholmen                    100-tals                 1999     LHe

                                                                                              100-tals                 2001     LHe

                                                                                              100-tals                 2002     LHe 

 

Styrsö sn; Galterö, norra viken                                        ca 50 ex                1999     LHe

                                                                                              ca 50 ex                2001     LHe

                                                                                              ca 50 ex                2002     LHe

                                                                                              ca 50 ex                2003     LHe, ELj

 

 

Centaurea nigra………………………………………………………………………………….svartklint

  Inga aktuella lokaler är med säkerhet kända. En obekräftad uppgift från Änggårdsbergen föreligger dock. Dessutom har en klint påträffats vid Nya Varvet som troligen är svartklint, men då den klipps ned har den inte fått tillfälle att blomma. Ett skott togs 1998 för odling och bestämning.

 

Göteborg sd; Nya Varvet                                                 ca 10 ex                1998     IBe mfl; ELj

                                                                                              ca 30 ex                2003     IBe, ELj                   1 ex i blom 

 

 

Chaerophyllum aureum................................................................................................................. guldkörvel

  Guldkörveln har ett av sina kraftigare fästen i Göteborgsområdet. Ytterligare en lokal är känd i trakten, nämligen vid Oskarshöjd i Skallsjö sn, vilken dock faller utanför denna rapport.

 

Göteborg sd; Bot. Trädg. (ej odlad)                                ca 10 ex                1997     ELj

                                                                                              ca 5 ex                  1998     ELj

                                                                                              5 ex                        1999     ELj

                                                                                              5 ex                        2000     ELj

                                                                                              3 ex                        2001     ELj

                                                                                              0 ex                        2002     ELj

                                                                                              0 ex                        2003     ELj                            utgången!

 

Göteborg sd; Änggården, Särögatan                              ca 60 ex                1997     ELj

                                                                                              ca 50 ex                1998     ELj

                                                                                              ca 50 ex                1999     ELj

                                                                                              ca 50 ex                2000     ELj

                                                                                              30 ex                     2001     ELj

                                                                                              5 ex                        2002     ELj    skadat bestånd

                                                                                              5 ex                        2003     ELj

 

Partille sn; vid Besebäcken                                              ca 150 ex              1997     ELj

                                                                                              ca 150 ex              1998     ELj

                                                                                              120 ex                   1999     ELj

                                                                                              120 ex                   2000     ELj

                                                                                              20 ex                     2001     ELj

                                                                                              finns                      2003     ELj

 

 

Chenopodium murale............................................................................................................................ gatmålla

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

Erucastrum gallicum.............................................................................................................................. kålsenap

  Uppträder mestadels tillfälligt i Göteborgsområdet, men synes ha en fast förekomst i Öckerö sn, fastän ingen enskild lokal blir särskilt långlivad. Vid Söösund på Fotö har den dock anträffats flera olika år, men också saknats dessemellan.

 

Askim sn; Gåsmossen                                                       8 ex                        1996     IBe,EAn; ELj

                                                                                              0 ex                        1997     ELj

 

 

Eryngium maritimum  ................................................................................................................   martorn

Styrsö sn: Vrångö, Nötholmsnäset                                 ca 10 ex                2001     ELj

                                                                                              40 ex                     2002     ELj

                                                                                              finns                      2003     ELj

 

 

Festuca heterophylla  ........................................................................................................  skuggsvingel

Askims sn: Billdals park                                                   10 tuvor                2003     ELj

 

 

 

 

Gentianella campestris ssp. baltica   ........................................................................  kustgentiana

Västra Frölunda: Nya Varvet                                          upptäckt               1998     IBe, GTo

                                                                                              ?                             2001     IBe

                                                                                              ?                             2003     IBe

 

Styrsö sn: Vrångö, Nötholms varv                                 ca 30 ex                2003     EEk                           ny lokal

 

 

Hordeum secalinum............................................................................................................................... ängskorn

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

Kickxia elatine........................................................................................................................................ spjutsporre

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

Koeleria pyramidata   ....................................................................................................   grön tofsäxing

Askims sn: Billdals park                                                   1 ex                        2003     ELj

 

 

Luzula sylvatica............................................................................................................................................. storfryle

 

Göteborg sd; Bot Trädg (ej odlad)                                  ca 5 ex                  1997     ELj

                                                                                              ca 5 ex                  1998     ELj

                                                                                              5 ex                        2000     ELj

                                                                                              ca 12 ex                2001     ELj

                                                                                              ca 15 ex                2002     ELj

                                                                                              ca 15 ex                2003     ELj

 

 

Marrubium vulgare............................................................................................................................ kransborre

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

Mentha ´ gracilis................................................................................................................................... ädelmynta

  Den enda kända lokalen håller på att växa igen pga upphörd odling. 1998 var lokalen i dåligt skick. Om arten skall kunna fortleva torde fortsatta vårdåtgärder vara nödvändiga!

 

Fässberg sn; Papyrus koloniområde                              13 ex                     1997     ELj

                                                                                              6 ex                        1998     ELj

                                                                                              2 ex                        1999     ELj

                                                                                              0 ex                        2000     ELj

                                                                                              0 ex                        2001 - 2003      ELJ     utgången, igenvuxet!

 

Västra Frölunda sn: Högsbogatan mitt emot

                                 Skäpplandsgatan                              10 ex                     2001     ELj

                                                                                              3 ex                        2002     ELj

                                                                                              0 ex                        2003     ELj     utgången, igenvuxet!

 

 

Mentha suaveolens   ..............................................................................................................   rundmynta

Mölndal, Kikås                                                                  50 ex                     2003     ELj                            ny lokal

.

 

Misopates orontium..................................................................................................................................... kalvnos

  På Göteborgs Centralstation, Eriksberg och på Järkholmen, där arten oväntat dök upp igen, håller den ställningarna.

 

Askim sn; Järkholmen                                                      0 ex                        1997     ELj

                                                                                              2 ex                        1998     ELj

                                                                                              8 ex                        2000     ELj

                                                                                              1 ex                        2001     ELj

                                                                                              0 ex                        2002     ELj

                                                                                              1 ex                        2003     ELj

 

Lundby sn; Eriksberg                                                        ?   ex                     1999     BHe

                                                                                              157 ex                   2002     BHe

                                                                                              finns                      2003     BHe

 

Göteborg sn; Göteborg C (jvstn)                                     ca 40 ex                1998     KHa, ELj

                                                                                              finns                      1999     KHa

                                                                                              33 ex                     2000     ELj

                                                                                              10 ex                     2001     KHa

                                                                                              ?                             2003     ?

 

 

Nepeta cataria............................................................................................................................................ kattmynta

Lundby sn: Synneröd                                                       1 ex                        2002     ELj

                                                                                              0 ex                        2003     ELj      igenvuxet!

 

 

Onobrychis viciifolia................................................................................................................................. esparsett

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

Phyteuma nigrum  .................................................................................................................  blårapunkel

Lerun sn: nära Bondegården                                           2 ex                        2001     ELj

                                                                                              0 ex                        2003     ELj

 

 

Polystichum aculeatum.................................................................................................................. uddbräken

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

Potamogeton trichoides........................................................................................................................ knölnate

  För historik, karta och närmare lokalbeskrivningar, se Ljungstrand 1994 (Vrivrånge 3: 8-10) och Ljungstrand 1995 (Calluna 12(2): 10-12). Lokalen vid “Läppstiftet” är borta pga igenväxning av krusnate. Även lokalen vid Färgfabriksgatan har till största delen vuxit igen med krusnate.

 

Gbg sd; Vallgraven, Synagogan (11)                             ca 20 ex                1995     ELj

                                                                                              0 ex                        1998     ELj

                                                                                              0 ex                        1999     ELj

                                                                                              ca 5 ex                  2002     ELj

                                                                                              0 ex                        2003     ELj

 

Gbg sd; Vallgraven, Fröhandeln (9)                               ca 10 ex                1997     ELj

                                                                                              1 ex                        1998     ELj

                                                                                              5 ex                        1999     ELj

                                                                                              5 ex                        2000     ELj

                                                                                              0 ex                        2001     ELj

                                                                                              0 ex                        2002     ELj

                                                                                              0 ex                        2003     ELj

 

Gbg sd; Fattighusån, Slussen (8)                                     1 ex                        1995     ELj

                                                                                              0 ex                        1998     ELj

                                                                                              0 ex                        1999     ELj

                                                                                              0 ex                        2000     ELj

                                                                                              0 ex                        2001     ELj                            sprängsten ditlagd

                                                                                              0 ex                        2002     ELj

                                                                                              0 ex                        2003     ELj

 

Gbg sd; Fattighusån, Mariakyrkan (10)                        1 ex                        1995     ELj

                                                                                              0 ex                        1998     ELj

                                                                                              0 ex                        1999     ELj

                                                                                              0 ex                        2000     ELj

                                                                                              0 ex                        2001     ELj                            sprängsten ditlagd

                                                                                              0 ex                        2002     ELj

                                                                                              0 ex                        2003     ELj

 

Örgryte sn; Mölndalsån, Focus (13)                               ca 100 ex              1995     ELj

                                                                                              ca 20 ex                1999     ELj

                                                                                              ca 100 ex              2000     ELj

                                                                                              ca 20 ex                2001     ELj

                                                                                              ca 20 ex                2002     ELj

                                                                                              0 ex                        2003     ELj

 

Örgryte sn; Mölndalsån, Etnogr. (15)                             ca 50 ex                1995     ELj

                                                                                              0 ex                        2002     ELj

                                                                                              0 ex                        2003     ELj

 

Örgryte sn; Mölndalsån, Remfabr. (16)                        ca 30 ex                1995     ELj

                                                                                              0 ex                        2002     ELj

                                                                                              0 ex                        2003     ELj

 

Gbg sd; Mölndalsån, Dämmet (17)                                ca 5 ex                  1995     ELj

                                                                                              0 ex                        2000     ELj

                                                                                              0 ex                        2001     ELj

                                                                                              0 ex                        2002     ELj

                                                                                              0 ex                        2003     ELj

 

Gbg sd; “Läppstiftet”, i damm (18)                               0 ex                        1997     ELj

                                                                                              0 ex                        1998     ELj                            utgången?

                                                                                              0 ex                        2000     ELJ                           utgången!

 

Gbg sd; Kvillebäckskanalen (4)                                      2-3 ex                    1995     ELj

                                                                                              0 ex                        2000     ELj

                                                                                              ---                           2001-02  ELj                        oåtkomlig!

                                                                                              finns                      2003     ELj

 

Lundby sn; Kvillebäcken, Backaplan (3)                     1000-tals ex         1997     ELj

                                                                                              1000-tals ex         1998     ELj

                                                                                              1000-tals ex         1999     ELj

                                                                                              1000-tals ex         2000     ELj

                                                                                              1000-tals ex         2001     ELj

                                                                                              1000-tals ex         2002     ELj

                                                                                              1000-tals ex         2003     ELj

 

Lundby sn; Kvillebäcken, Färgfabriksg.                       ca 50 ex                1997     ELj

                                                                                              ca 20 ex                1998     ELj

                                                                                              0 ex                        2000     ELj

                                                                                              0 ex                        2001     ELj

 

Lundby sn: Kvillebäcken, Vågmästaregatan              1000-tals ex         2003     ELj                            ny lokal

 

Lundby sn: Kvillebäcken, Herkulesgatan                    100-tals ex           2003     ELj                            ny lokal

 

 

Rubus dissimulans................................................................................................................... bohusbjörnbär

Ett krypbjörnbär med endast två kända lokaler i Västergötland:  Lundby sn, Arendal 1899 och Styrsö sn, Köpstadsö 1905. Den senare lokalen med tre delbestånd återupptäcktes 2002.

Styrsö sn: Köpstadsö, östra delen                                 13 ex                  2002    ELj

 

 

Rumex conglomeratus   ....................................................................................................dikesskräppa

Göteborg sd: Slottskogen, nära Lilla Dammen            1 ex                        2003     ELj                            ny lokal

 

 

Stachys officinalis ................................................................................................................................ humlesuga

  Den enda kända lokalen är förvildad från odling i en närbelägen trädgård.

 

Askim sn; Gjutegården                                                     ca 5 ex                  1995     ELj

                                                                                              0 ex                        1999     ELj

                                                                                              0 ex                        2001     ELj

                                                                                              ---                           2002     ELj        uppgrävt, parkeringsplats

 

 

Vulpia bromoides.............................................................................................................................. ekorrsvingel

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

 

 

SÅRBARA --------  Hotkategori VU

 

 

Agrostemma githago........................................................................................................................................... klätt

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

Allium carinatum........................................................................................................................................ rosenlök

  Påträffades oväntat 1998 på en klippig udde i Askim; en av allt att döma fullt naturlig lokal, där arten dessutom setts blomma tidigare (i början av 1960-talet) men därefter glömts bort. Se vidare Ljungstrand 1999 (Calluna 16(1): 5). Förekomsten i Gjutegården är däremot säkerligen förvildad.

 

Askim sn; Järkholmen                                                      8 ex                        1998     ELj

                                                                                              11 ex                     1999     ELj

                                                                                              11 ex                     2000     ELj

                                                                                              127 ex!                  2001     ELj

                                                                                              97 ex                     2002     ELj

                                                                                              finns                      2003     ELj

 

Askim sn; Gjutegården                                                     ca 10 ex                1995     ELj

                                                                                              0 ex                        2000     ELj

                                                                                              0 ex                        2001     ELj

                                                                                              0 ex                        2003     ELj

 

 

Alopecurus myosuroides....................................................................................................................... renkavle

Västra Frölunda sn: Nära Frölunda torg, Gånglåten   1 ex                        2002     EEk, ELj

                                                                                              0 ex                        2003     EEk                           tillfälligt

 

 

Anthriscus caucalis.............................................................................................................................. taggkörvel

 Den tidigare kraftiga minskningen på den enda kända lokalen har dämpats. De uppväxande och alltmer tätnande nässlorna utgör dock alltfort ett aktivt hot mot taggkörvelns fortbestånd.

 

Lundby sn; Torslandaviken                                            100tals ex             1997     ELj – kraftigt minskande

                                                                                              100tals ex             1998     ELj – minskande

                                                                                              100tals ex             1999     ELj

                                                                                              100tals ex             2000     ELj

                                                                                              ca 20 ex                2001     ELj

                                                                                              ca 20 ex                2002     ELj

                                                                                              ca 10 ex                2003     ELj

 

 

Atriplex pedunculata   ...............................................................................................................   saltmålla

Askim sn: Stora Amundön, nordspetsen                       10 ex                     2001     ELj

                                                                                              ca 5 ex                  2003     ELj

 

 

Bromus arvensis............................................................................................................................................. renlosta

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

Bromus secalinus.......................................................................................................................................... råglosta

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

Carex punctata   .........................................................................................................................   prickstarr

Styrsö sn: Galterö, Krokholmen                                     ca 5 ex                  2001     LHe

 

                 Galterö, Filleskär                                               5-10 ex                  2001     LHe

                                                                                              5-10 ex                  2002     LHe

                 

                 Galterö, Runda viken                                       3 ex                        2002     LHe

 

                 Vrångö, SO om Stora Röddholmen              1 ex                        1992     ELj

                                                                                              0 ex                        2002     ELj

 

 

Coronopus squamatus   ..................................................................................................   kråkkrassing

Göteborgs stad: Carolus Rex                                           10 ex                     2001     ELj

                                                                                              15 ex                     2002     ELj

                                                                                              finns                      2003     ELj

 

Göteborgs stad: Mariaplan, Apoteket Najaden           5 ex                        2001     ELj

 

Göteborgs stad: Luntantugatan 4                                  ca 50 ex                2002     ELj

                                                                                              finns                      2003     ELj

 

 

Dianthus armeria………………………………………………………………….………..knippnejlika

Många av lokalerna hotas av igenväxning, då gammal hävd upphör. Arten gynnas av slåtter, som dock bör företagas i god tid före blomningen i augusti, eller alternativt på senhösten.

 

Askim sn; Järkholmen                                                      15+ca 15 ex         1997     ELj

                                                                                              11+ca 10 ex         1998     ELj

                                                                                              5+ca 10 ex           1999     ELj

                                                                                              20 ex                     2000     ELj

                                                                                              15 ex                     2001     ELj

                                                                                              45 ex                     2002     ELj

                                                                                              ca 50 ex                2003     ELj

 

Göteborgs stad; Skytteskogsg. 15, i trädgård               ca 80 ex                1995     IOl

 

 

Elatine hexandra  .......................................................................................................   skaftslamkrypa

 

Härryda, Råda sn: Rådasjön, 750 m N om Råda Säteri

                                                                                              1 ex                        1994     ESa

 

               Rådasjön, 500 m N om Råda Säteri              finns                      1995     CNi, ELj

 

 

Härryda, Björketorps sn: Västra Nedsjön, Hindås,

               V om Solviksbron                                               5 ex                        1994     ESa

 

               Västra Nedsjön, Hindås, 200 m Ö om

                Solviksbron                                                         20.tal                     1994     ESa

 

               Västra Nedsjön, Rävuddens södra strand     30-tal                     2000     ESa

                                                                                              40-tal                     2001     ESa

 

               Västera Nedsjön, Ändnäset                              30-tal                     2003     ESa, ELj

 

               Västra Nedsjön, Nedflo, 100 m V om

                utloppet                                                               ca 10 ex                2003     ESa, ELj

 

 

 

Euphrasia micrantha ...................................................................................................  ljungögontröst

 

Styrsö sn: Galterö, Ö om Stora viken                             ca 100 ex              2001     LHe

 

                 Vrångö                                                                ?                             2002     IBe?

                                                                                              finns                      2003     ?

 

 

Falcaria vulgaris......................................................................................................................................... skärblad

  Arten har definitivt försvunnit från Göteborg.

Göteborgs stad; Bot Trädg (ej odlad)       0 ex              1997 - 2002     ELj   årligen kontrollerad, utgången

 

 

Gentiana pneumonanthe .............................................................................................  klockgentiana

Hittills (2000-2002) är 15 lokaler rapporterade från Göteborgsområdet. Inventering och datainsamling pågår.

 

 

Geranium lanuginosum………………………………………………………......…………brandnäva

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

Geranium palustre.................................................................................................................... ...............kärrnäva

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

Holosteum umbellatum…………………………………………………………………………fågelarv

  Den enda kända lokalen har visat sig hysa ett utan tvivel bofast bestånd. Det hotas dock av en återutbyggnad av den sedan länge nedlagda järnvägshållplatsen.

 

Partille sn; Bokedalen f.d. hpl                                         omkr 200 ex        1997     ELj, RDa

                                                                                              omkr 300 ex        1998     ELj, RDa

                                                                                              ca 1000 ex           1999     ELj, RDa

                                                                                              ca 1000 ex           2000     ELj, RDa

                                                                                              över 1000 ex        2001     ELj

                                                                                              ?                             2002     RDa?

                                                                                              finns                      2003     ELj

 

 

Lycopodium complanatum ssp. chamaecyparissus.................................. cypresslummer

  De enda kända lokalerna finns inom ett litet område som brunnit i relativt sen tid. Upplysningar har framkommit som antyder att lokal (3) sannolikt är Elof Carlssons gamla lokal (Fries 1971).

 

Angered sn; 400 m N L. Drisstjärn (1)                           ca 3000 ex           1996     RGa, ELj mfl

                                                                                              ca 2500 ex           1998     RGa

                                                                                              ca 2500 ex           1999     RGa

                                                                                              ca 2500 ex           2001     RGa

 

Angered sn; 200 m N L. Drisstjärn (2)                           5 ex                        1996     RGa, ELj mfl

                                                                                              5 ex                        1998     RGa

                                                                                              6 ex                        1999     RGa

                                                                                              6 ex                        2001     RGa

 

Angered sn; 150 m Ö L. Drisstjärn (3)                           ca 150 ex              1996     RGa, ELj mfl

                                                                                              ca 200 ex              1998     RGa

                                                                                              ca 200 ex              1999     RGa

                                                                                              ca 200 ex              2001     RGa

 

 

Malva pusilla............................................................................................................................................... vit kattost

  Arten förefaller inte vara långlivad på sina lokaler; den försvinner snart igen efter upptäckten. Den kan också återkomma, vilket kräver att man har uppsikt på lokalen för den förmodade utgångna växten.

 

Styrsö sn; mellan kyrkan och Halsvik, hus 218          ca 5 ex                  1997     BHe, ELj

                                                                                              4-5 ex                    1999     BHe

                                                                                              3-4 ex                    2002     BHe

 

 

 

Mulgedium quercinum.................................................................................................................. karlsösallat

  Synes numera ha utgått på denna lokal, dit den förvildats från Botaniska trädgården.

 

Göteborgs stad: Bot. Trädg.  Vitsippsdalen                  0 ex                        1997-98    ELj          utgången

 

 

Pseudorchis albida ....................................................................................................................................... vityxne

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

Phyteuma spicatum  .............................................................................................................  vitrapunkel

 

Mölndal, Stensjös sn: Gunnebo slott, västra parken 100-tals ex           2001     ELj, ESa

                                                                                              ca 300 ex              2002     ELj

                                                                                              >300 ex                 2003     ELj

 

                  750 m OSO om Gunnebo slott                      ?                             1993     CNi

 

Partille sn: Jonsered                                                           50-tal ex               2001     ELj

                                                                                              finns                      2003     ELj

 

                  Bokedalen                                                         50-tal ex               2001     ELj

                                                                                              finns                      2003     ELj

 

Lerums sn: sjön Aspens sydsida                                     10.000-tals ex      2001     ELj

                                                                                              10.000-tals ex      2003     ELj

 

 

Pilularia globulifera.................................................................................................................................. klotgräs

  Arten har minskat kraftigt, sannolikt till stor del p.g.a. försurningen, men är troligen även förbisedd.

 

Råda sn; Yxsjön                                                                några m2               1994     ABe

                                                                                              några m2                       1999     ESa

                                                                                              några m2               2001     ESa

                                                                                              några m2               2003     ESa

 

Björketorps sn: V. Nedsjön, Ändnäset                          4-5 ex                    2003     ELj, ESa       submersa formen

 

                          V. Nedsjön, Nedflo                                  5-10 ex                  2003     ELj, ESa       submersa formen

 

 

Potamogeton acutifolius..................................................................................................................... spetsnate

  En oroväckande minskning i individantal har de senaste åren visat sig för denna art. 1995 förekom den i 1000-tals exemplar och året efter endast i ett 100-tal ex. De tre senaste åren har endast ett fåtal exemplar kunnat hittas i en av

de två små karpdammarna intill den större dammen. Ingen påfallande förändring har för övrigt kunnat märkas i vare sig vatten eller vegetation. Kanske är den nu på väg tillbaka?

 

Tuve sn; Stora Holms damm                                          ca 10 ex                1997     ELj

                                                                                              ca 5 ex                  1998     ELj

                                                                                              "många ex"          2000     ELj

                                                                                              ca 30 ex                2001     ELj

                                                                                              ca 10 ex                2002     ELj

                                                                                              ?                             2003     ELj

 

 

Potentilla anglica ...............................................................................................................  revig blodrot

 

Härryda, Björketorps sn: Hällingsjö, Vika, Knalls      4 ex                        2001     ESa

                                                                                              2 ex                        2002     ESa

                                                                                              2 ex                        2003     ESa

 

                                         Hällingsjö, Bäckaviken           5 ex                        2001     ESa

                                                                                              4 ex                        2002     ESa

                                                                                              4 ex                        2003     ESa

 

 

Radiola linoides  .............................................................................................................................  dvärglin

Arten är synnerligen vanlig och är rapporterad från ett stort antal lokaler t.ex. skärgårdslokaler som Brännö, Donsö, Galterö, Lökholmen, Rivö, St. Knarrholmen, St. Källö, Styrsö, Tornö, Valö, Vargö, Vinga, Vrångö och inlandslokaler som Västra Nedsjön, Hindås.

 

 

Ranunculus arvensis.................................................................................................................. åkerranunkel

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

Rosa obtusifolia ...................................................................................................................................  flikros

Styrsö sn: västra delen av Köpstadsö                           1 ex                        2002     ELj                           

 

 

Rubus muenteri................................................................................................................ grönbladsbjörnbär

  Lokalen ifråga är den enda kända i västra Sverige; övriga svenska lokaler är belägna i Oskarshamn, Döderhult och Fliseryd i östra Småland.

 

Bergum sn; nära kyrkan                                                  12 ex                     1997     ELj

                                                                                              11 ex                     1998     ELj

                                                                                              11 ex                     1999     ELj

                                                                                              11 ex                     2000     ESa

                                                                                              ca 10 ex                2001     ELj

                                                                                              ca 8 ex                  2002     ELj

                                                                                              ca 5 ex                  2003     ELj

 

 

 

Sedum anglicum ........................................................................................................  engelsk fetknopp

 

Askim sn:  St. Amundön                                                  ? ex                        2001     SAn

 

Lundby sn: Torslandaviken, skäret nö Torsholmen   ca 200 ex              2001     ELj

 

                   Torslandaviken, Torsholmen, nö delen      ca 75                     2001     ELj

                                                                                              ca 100 ex              2002     ELj

 

                   Torslandaviken, Flatholmen                        ca 50                     2001     ELj

 

Styrsö sn:  Donsö                                                               ca 1m2                   2001     ELj

 

                  Buskär                                                               rikligt!                    2001     ELj

 

                  N. Invinga                                                         någon m2              2001     ELj

 

Västra Frölunda sn:

                  Lilla Förö                                                           någon m2              2001     ELj

 

 

Sherardia arvensis .................................................................................................................... åkermadd

 

Göteborg:  Slottskogen, nära Lilla Dammen                2 ex                        2001     ELj

                                                                                              0 ex                        2002     ELj

                                                                                              10 ex                     2003     ELj

 

 

Valerianella dentata................................................................................................................ sommarklynne

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

Zostera angustifolia .......................................................................................................  smal bandtång

 

Styrsö sn:  Brännö                                                             5 ex                        2002     LHe, ELj mfl         

 

                  Galterö                                                               5 ex                        2002     LHe, ELj mfl         

 

 

Zostera noltii  ....................................................................................................................  dvärgbandtång

 

Styrsö sn:  Gaterö, Sundet                                                ca 10 ex                2002     LHe, ELj mfl         

                 

                  Galterö, Mjölkviken                                        ca 30 ex                2002     LHe, ELj mfl         

 

 

 

 

 

 

 

 

                           MISSGYNNADE   --------   Hotkategori  NT

 

 

Euphorbia exigua....................................................................................................................................... småtörel

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

Gypsophila muralis .................................................................................................................grusnejlika

På lokalerna Botaniska Trädg., Backaplan och Bovallstrand växer grusnejlikan av “trädgårdstypen”, som bl.a. skiljer sig från “vildtypen” genom större och mera intensivt färgade blommor.

 

Göteborgs stad; Bot Trädgården (ej odlad)                  0 ex                        1997     ELj

                                                                                              0 ex                        1998     ELj

 

Lundby sn; Backaplan                                                     1 ex                        2000     ELj

                                                                                              0 ex                        2001     ELj

                                                                                              0 ex                        2002     ELj       utgången

 

Råda sn; Mölnlycke, Massetjärn vid gymnasiet         10 ex                     2000     ESa

                                                                                              0 ex                        2001     ESa

                                                                                              0 ex                        2002     ESa       igenvuxet

 

Råda sn: Bråta, jordupplag                                             få ex                      2003     ELj        ny lokal

 

 

Pimpinella major............................................................................................................................... stor bockrot

  Inga aktuella lokaler är kända.

 

 

Vicia villosa................................................................................................................................................. luddvicker

 

Partille sn; Lexby                                                               1 ex                        2000     RDa  

                                                                                              0 ex                        2001     RDa

 

 

 

 

                   KUNSKAPSBRIST  --------  kategori  DD

 

Hieracium caespitosum s. lat..................................................................................................... ängsfibbla

  Inga aktuella lokaler är kända i Göteborgsområdet.

 

 

 

 

 

EJ BEDÖMDA TAXA  --------  kategori  NE

 

 

Anthriscus cerefolium................................................................................................................. dansk körvel

 

Styrsö sn; Styrsö Bratten                                                  0 ex                        1997     ELj mfl

 

Fässberg sn; Balltorp                                                         2-3 ex                    1995     IBe

 

 

Chaerophyllum aromaticum....................................................................................................... doftkörvel

 I Landvetter har arten en mycket stabil förekomst, en av de få i Sverige.

 

Landvetter sn; järnvägsstationen                                   ca 10 ex                1997     ESa

                                                                                              ca 10 ex                1998     ESa; ELj

                                                                                              10+10 ex              1999     ESa

                                                                                              10+10 ex              2000     ESa

                                                                                              10+10 ex              2001     ESa

                                                                                              ca 20 ex                2002     ESa

                                                                                              25 ex                     2003     ESa

 

 

Geranium phaeum................................................................................................................................. brunnäva

  En stationär förekomst av brunnäva har nyligen rapporterats. Växten har dock funnits där länge.

 

Styrsö sn; Styrsö, mellan Bratten och kyrkan              2 ex                        1999     BHe  

                                                                                              3-4 ex                    2001     BHe

 

 

Taraxacum obtusilobum....................................................................................................... “sexmaskros”

  Enda kända kvarlevande lokal i Sverige (och i hela världen)! Arten är den enda kända normalsexuella Taraxacum-arten i Norden, och har länge ansetts vara utrotad genom att locus classicus förstördes genom anläggande av en spårvagnsvändplats vid Långedrag. Den finns dock kvar på en annan, gammal lokal i Ängården (nära Botaniska Institutionen!). Den hotas dock av rensning!

 

Göteborgs stad; vid Storängsgatan.                               ca 5 ex                  1997     ELj

                                                                                              ca 6 ex                  1998     ELj

                                                                                              3 ex                        1999     ELj

                                                                                              3 ex                        2000     ELj

                                                                                              4 ex                        2001     ELj

                                                                                              2 ex                        2002     ELj

                                                                                              2 ex                        2003     ELj

 

 

Verbascum lychnitis.......................................................................................................... grenigt kungsljus

 Arten synes vara mycket stabil på de flesta av sina förekomster, trots att den är en bienn.

 

Göteborgs stad; Gamla Älvsborg                                    ca 5 ex                  1997     ELj

                                                                                              ca 5 ex                  1998     ELj

                                                                                              5 ex                        2000     ELj

                                                                                              15 ex                     2001     ELj

 

 

 

 

 

 

 

 

Enar Sahlin    för

 

Länsstyrelsen  i  Västra Götalands län,  Naturvårds- och fiskeenheten                    

Botaniska Föreningens i  Göteborg floravårdskommitté