FLORAVÄKTARVERKSAMHETEN

I VÄSTERGÖTLAND

 

 

Årsrapport 2004

 

med tillbakablickar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett WWF-projekt

 

 

 

Västergötlands Botaniska Förening

Botaniska Föreningen i Göteborg

 

 

2005

 


FLORAVÄKTARVERKSAMHETEN  I VÄSTERGÖTLAND

 

Årsrapport 2004

 

 

 

Organisationen

Verksamhetens ansvar ligger på två föreningar som arbetar inom landskapet, Västergötland Botaniska Förening bildad 1984 och Botaniska Föreningen i Göteborg från 1919 med dess naturskydds- sedemera floravårdskommitté från 1975. Från 2002 har dessa båda föreningar en gemensam rapportmottagare för hotade arter. Detta är praktiskt eftersom landskapet är den administrativa enheten för floraväkteri. Dessutom är Västgötafloran grunden för det fortsatta inventeringsarbetet med hotarterna. Eftersom det är angeläget att hela Västgötaflorans innehåll ständigt hålls aktuellt, kan uppgifter i form av inventeringslistor fortfarande skickas in för registrering hos VBF (till Anders Bertilsson). Personer som tidigare lämnat uppgifter till hotartsregistret får gärna fortsätta att hålla ett öga på "sina" lokaler och därigenom vara floraväktare och svara för kontinuiteten av denna kunskap. Rapporter om hotarter går givetvis till ArtDatabanken och länsstyrelsen i Västra Götaland.

 

Denna rapport är avsedd att med en "lättläst" lista ge en aktuell och översiktlig bild av vår kunskap om hotarterna. Kanske någon då kommer ihåg att man faktiskt sett arten ifråga på en lokal som är orapporterad. Rapportera detta! De botanister, som följer en viss hotart från år till år och därmed är etablerade som floraväktare, är ryggraden i verksamheten. Vill du ansvara för en viss art eller någon/några lokaler i din närhet, hör av dig till undertecknad ansvarig rapportmottagare för rödlistade arter.

 

Sammanställningen av denna rapport grundar sig på fakta från Västgötafloran samt årligen inkomna uppgifter från floraväktare och från publicerade artiklar.

 

De båda föreningarna genomför vissa gemensamma exkursioner och inventeringstillfällen samt har enats om att utge en gemensam tidskrift, Calluna. Där kommer i fortsättningen Västergötlands hotarter att presenteras i en års-rapport i början av året. För mer detaljerade artlistor och lokalangivelser fram till år 2000 hänvisar vi till vår nya CD

 

Avgränsning av området

Verksamhetsområdet är landskapet med dess landskapsgräns. Lokaler anges i kommun, socken och växtplats enligt den gröna topografiska kartan. Lokal anges med koordinater enligt Rikets Nät. De lokaler som anges i år 2002 utkomna Västgötafloran kallas i rapporten "aktuella".

 

 

Allmänt om verksamheten 2004

Under året har ett flertal exkursioner i samarbete mellan VBF och BFG genomförts. Inventeringar av kryptogamer har måst ställas in pga vädret.

Den 16 maj skedde maskrosinventering på Galterö och Brännö. Av fynd som gjordes kan nämnas sandmaskrosor (Östersjömaskros Taraxacum balticum), kärrmaskrosor (Nordstedts maskros Taraxacum nordstedtii) samt dvärgmaskrosor.

Den 4 juli inventerades björnbär i Kungälvsområdet då naggbjörnbär Rubus lamprocaulos eftersöktes. Inom Göteborgsdistriktet hittades 13 lokaler och inom Kungälvsdistriktet 36 lokaler.

Den 5 september inventerades strandväxter vid Göta älv. Detta var ett tvådagars samarrangemang med Bohuslän. Få anmälningar resulterade i endast en dags inventerande på Bohuslänssidan. Västgötasidan kan bli vid ett senare tillfälle då vi är några stycken. Huvudintresset var vattenstånds och grönskära. Rikligt med vattenstånds Senecio aquaticus kunde räknas in men inga grönskäror. Däremot gjordes första fyndet av vildris Leersia oryzoides i Götaälvdalen på Bohuslänssidan.

 

 

 

 

Rapportmottagare av rödlistade arter:                    Enar Sahlin    Box 3    430 63 HINDÅS         tel. 0301 - 108 48 

                                                                                        e-post: enar.sahlin@swipnet.se

 

Rapportmottagare av inventerings-/krysslistor:    Anders Bertilsson     Bäcksholm     565 91 MULLSJÖ

 

 

 

RÖDLISTAN  FÖR  VÄSTERGÖTLAND

 

hot-

kat.

____

EN

EN

vetenskapligt namn

 

__________________________________

Acer campestre

Aethusa cynapium ssp. segetalis

svenskt namn

 

____________________

naverlönn

liten vildpersilja

aktuella lokaler

________

0

0

kontroll 2004

________

-

-

nyfynd 2004

_______

-

-

VU

Agrostemma githago

klätt

6

-

-

VU

CR

Aira caryophyllea

Ajuga genevensis

vittåtel

kritsuga

1

0

-

-

-

-

VU

Allium carinatum

rosenlök

4

1

-

NT

A. senescens

kantlök

1

-

-

VU

Alopecurus myosuroides

renkavle  

4

-

-

NT

Alyssum alyssoides

grådådra

38

-

-

NT

Anagallis minima

knutört

17

-

-

VU

Anemone vernalis

mosippa

117

3

-

NT

Anthemis arvensis

åkerkulla

748

-

-

CR

A. cotula

kamomillkulla

2

1

-

VU

Anthriscus caucalis

taggkörvel

3

-

-

NT

Aphanes australis

småfru. jungfrukam

1

-

-

CR

Apium graveolens

selleri  

2

-

-

VU

A. inundatum

krypfloka

2

-

-

VU

Arenaria gothica

kalknarv

10

2

-

VU

Arnoseris minima

klubbfibbla

1

1

-

NT

Asperugo procumbens

paddfot

9

-

-

EN

Asplenium adianthum-nigrum

glansbräken

1

1

-

VU

A. adulterinum

brunbräken

1

-

-

EN

Atriplex laciniata

sandmålla

1

-

-

VU

A. pedunculata

saltmålla

1

-

-

RE

Avena strigosa

purrhavre

0

-

-

EN

Baldellia ranunculoides ssp repens

revsvalting

13

8

1

NT

Beta vulgaris ssp. maritima

strandbeta

27

-

-

VU

Bidens radiata

grönskära

27

2

-

EN

Botrychium matricariifolium

rutlåsbräken

16

5

1

NT

B. multifidum

höstlåsbräken

0

-

-

EN

B. simplex

dvärglåsbräken

0

-

-

NT

Bromopsis benekenii

strävlosta

14

-

-

VU

Bromus arvensis

renlosta

4

-

-

EN

B. commutatus

brinklosta

2

2

-

CR

B. lepidus

finlosta

1

-

-

EN

B. racemosus

ängslosta

0

-

-

VU

B. secalinus

råglosta

12

-

-

RE

Camelina alyssum

lindådra

0

-

-

NT

C. microcarpa ssp. microcarpa

sanddådra

47

-

-

RE

C. sativa

oljedådra

3

-

-

NT

Campanula cervicaria

skogsklocka

63

35

10

VU

Cardamine parviflora

strandbräsma

54

-

-

NT

Carduus acanthoides

piggtistel

7

-

-

NT

Carex hartmanii

hartmanstarr

15

-

-

EN

C. maritima

bågstarr

2

2

-

NT

C. paleacea

strandstarr

3

-

-

VU

C. punctata

prickstarr

6

1

1

NT

C. vacillans

saltstarr

6

-

-

VU

Catabrosa aquatica

källgräs

37

-

-

EN

Centaurea nigra

svartklint

5

3

-

VU

Centaurium erythraea var. erythraea

flockarun

2

2

-

NT

Cephalanthera rubra

rödsyssla

1

-

-

EN

Chaerophyllum aureum

guldkörvel

4

1

-

EN

C. bulbosum

rotkörvel

0

-

-

EN

Chenopodium murale

gatmålla

3

2

-

RE

C. urbicum

bymålla

1

-

1

CR

C. vulvaria

stinkmålla

0

-

-

VU

Chimaphila umbellata

ryl

51

1

-

NT

Consolida regalis

riddarsporre

36

-

-

VU

Coronopus squamatus

kråkkrassing

15

3

1

NT

Crassula aquatica

fyrling

11

-

-

RE

Crepis nicaeensis

vallfibbla

0

-

-

RE

Cuscuta epilinum

linsnärja

0

-

-

VU

C. epithymum

ljungsnärja

2

1

-

RE

Cyperus fuscus

dvärgag

1

1

-

NT

Cypripedium calceolus

guckusko

27

-

-

NT

Deschampsia setacea

sjötåtel

3

-

-

VU

Dianthus armeria

knippnejlika

5

2

-

VU

Digitaria ischaemum

fingerhirs

0

-

-

NT

Draba nemorosa

sanddraba

1

-

-

VU

Dracocephalum ruyschiana

drakblomma

68

43

1

EN

D. thymiflorum

rysk drakblomma

0

-

-

NT

Drymocallis rupestris

trollsmultron

242

-

-

VU

Elatine hexandra

skaftslamkrypa

16

-

-

VU

E. orthosperma

nordslamkrypa

0

-

-

NT

Epipogium aphyllum

skogsfru

4

-

-

EN

Erucastrum gallicum

kålsenap

6

-

-

EN

Eryngium maritimum

martorn

2

-

-

NT

Euphorbia exigua

småtörel

0

-

-

VU

Euphrasia micrantha

ljungögontröst

59

-

-

RE

E. rostkoviana ssp montana

ängsögontröst

0

-

-

EN

E. rostkoviana ssp rostkoviana

stor ögontröst

14

9

-

VU

Falcaria vulgaris

skärblad

2

1

-

NT

Festuca altissima

skogssvingel

38

-

-

EN

F. filiformis

finsvingel

2

-

-

EN

F. heterophylla

skuggsvingel

1

-

-

EN

Filago vulgaris

klotullört

1

-

-

EN

Galium pumilum

parkmåra

2

-

-

RE

G. spurium ssp.spurium

linmåra

0

-

-

NT

G. suecicum var. vestrogoticum

västgötamåra

145

-

-

NT

Genista tinctoria ssp. tinctoria

liten färgginst

98

-

-

VU

Gentiana pneumonanthe

klockgentiana

152

8

-

EN

Gentianella campestris ssp. baltica

kustgentiana

3

-

-

VU

G. campestris ssp.campestris

fältgentiana

61

-

-

NT

Geranium bohemicum

svedjenäva

17

-

-

VU

G.  lanuginosum

brandnäva

1

-

-

VU

G. palustre

kärrnäva

0

-

-

VU

Glaucium flavum

strandvallmo

0

-

-

NT

Gymnadenia odoratissima

luktsporre

2

-

-

VU

Gymnocarpium robertianum

kalkbräken

8

1

-

NT

Gypsophila muralis

grusnejlika

6

-

-

VU

Herminium monorchis

honungsblomster

16

14

1

VU

Holosteum umbellatum

fågelarv

2

1

-

EN

Hordeum secalinum

ängskorn

0

-

-

EN

Hypericum humifusum

dvärgjohannesört

2

2

-

NT

H. pulchrum

hedjohannesört

0

-

-

NT

H. tetrapterum

kärrjohannesört

1

-

-

VU

Hypochoeris glabra

åkerfibbla

2

-

-

CR

Ilex aquifolium

järnek

1

-

-

CR

Illecebrum verticillatum

glimmerört

1

1

-

NT

Inula ensifolia

svärdkrissla

0

-

-

NT

Isolepis fluitans

flytsäv

35

-

-

VU

I. setacea

borstsäv

0

-

-

VU

Juncus capitatus

huvudtåg

0

-

-

EN

Kickxia elatine

spjutsporre

0

-

-

CR

Koeleria macrantha

fin tofsäxing

0

-

-

EN

K. pyramidata

grön tofäxing

1

-

-

VU

Lappula squarrosa

piggfrö

1

-

-

VU

Lathyrus tuberosus

knölvial

17

1

-

VU

Lavatera thuringiaca ssp. thuringiaca

äkta gråmalva

2

-

-

NT

Leersia oryzoides

vildris

7

-

-

EN

Leontodon saxatilis

strimfibbla

0

-

-

NT

Leonurus cardiaca

hjärtstilla

39

-

-

NT

Limonium vulgare

marrisp

17

-

-

NT

Lithospermum officinale

stenfrö

20

-

-

RE

Lolium remotum

linrepe

0

-

-

RE

L. temulentum

dårrepe

0

-

-

NT

Lotus tenuis

smal käringtand

2

-

-

VU

Lunaria rediviva

månviol

12

-

-

EN

Luzula sylvatica

storfryle

3

1

-

NT

Lycopodiella inundata

strandlummer

71

-

-

VU

Lycopodium compl. ssp chamaecyparissus

cypresslummer

63

-

1

NT

Lythrum portula

rödlånke

105

-

-

VU

Malva pusilla

vit kattost

14

1

1

EN

Marrubium vulgare †

kransborre

1

-

1

EN

Medicago minima

sandlusern

1

-

-

NT

Melampyrum cristatum

korskovall

18

-

-

CR

Melilotus dentatus

strandsötväppling

0

-

-

EN

Mentha ´gracilis

ädelmynta

6

1

-

EN

M. suaveolens

rundmynta

3

1

-

EN

Mertensia maritima

ostronört

0

-

-

VU

Microstylis monophyllus

knottblomster

1

1

-

EN

Misopates orontium

kalvnos

10

3

-

VU

Mulgedium quercinum

karlsösallet

1

-

-

EN

Nepeta cataria

kattmynta

11

1

1

NT

Neslia paniculata ssp. paniculata

korndådra

12

-

-

VU

Nonea versicolor

nonnea

6

2

-

EN

Onobrychis viciifolia

esparsett

1

-

1

EN

Ornithopus perpusillus

dvärgserradella

1

-

-

EN

Orobanche elatior

klintsnyltrot

4

-

-

EN

O. minor

klöversnyltrot

0

-

-

EN

O. reticulata

tistelsnyltrot

13

3

1

EN

Parapolis strigosa

ormax

0

-

-

NT

Pedicularis sylvatica

granspira

269

-

-

VU

Persicaria foliosa

ävjepilört

1

-

-

EN

Petrorhagia saxifraga

klippnejlika

0

-

-

VU

Phleum arenarium

sandtimotej

0

-

-

EN

Phyteuma nigrum

blårapunkel

4

1

-

VU

P. spicatum

vitrapunkel

17

-

-

DD

Pilosella caespitosa

ängsfibbla

1

1

-

VU

Pilularia globulifera

klotgräs

11

-

-

NT

Pimpinella major

stor bockrot

0

-

-

NT

Poa remota

storgröe

9

-

-

NT

EN

Polygala comosa

Polystichum aculeatum

toppjungfrulin

uddbräken

6

1

-

-

-

-

VU

Potamogeton acutifolius

spetsnate

3

1

-

VU

P. compressus

bandnate

4

-

-

VU

P. friesii

uddnate

3

-

-

EN

P. rutilus

styvnate

3

-

-

EN

P. trichoides

knölnate

15

10

-

VU

Potentilla anglica

revig blodrot

2

2

-

VU

Pseudorchis albida ssp albida

vityxne

13

6

-

RE

Pulicaria vulgaris

loppört

0

-

-

VU

Pulmonaria angustifolia 

smalbladig lungört

169

124

15

VU

Radiola linoides

dvärglin

127

-

-

EN

Ranunculus acris ssp. friesianus

parksmörblomma

1

-

-

VU

R. arvensis

åkerranunkel

1

-

-

NT

R. sardous

sydsmörblomma

0

-

-

EN

Rhinanthus serotinus ssp apterus

åkerskallra

2

-

-

CR

Rorippa microphylla

bäckfräne

0

-

-

VU

R. nasturtium-aquaticum

källfräne

0

-

-

VU

Rosa elliptica ssp inodora

västkustros

7

3

-

VU

R. obtusifolia

flikros

1

-

-

CR

R. pimpinellifolia

pimpinellros

0

-

-

EN

Rubus dissimulans

bohusbjörnbär

1

-

-

NT

R. fasciculatus

knippbjörnbär

0

-

-

NT

R. lagerbergii

filtbjörnbär

11

-

-

VU

R. lamprocaulus

naggbjörnbär

2

-

-

CR

R. loehrii

bergumsbjörnbär

1

1

-

VU

R. muenteri

grönbladsbjörnbär

1

1

-

DD

R. pruinosus †

hallonbjörnbär

0

-

-

CR

R. rosanthus

rosenbjörnbär

1

-

-

NT

R. scissus

nålbjörnbär

1

-

-

EN

Rumex conglomeratus

dikesskräppa

2

1

1

VU

Salix hastata ssp. vegeta

källblekvide

69

-

-

EN

Salvia pratensis

ängssalvia

1

-

-

VU

S. verticillata

kranssalvia

3

-

-

NT

Saxifraga hirculus

myrbräcka

2

-

-

NT

S. osloënsis

hällebräcka

0

-

-

CR

Scandix pecten-veneris

nålkörvel

0

-

-

VU

Sedum anglicum

engelsk fetknopp

15

-

-

VU

Senecio aquaticus

vattenstånds

65

-

-

CR

S. erucifolius

flikstånds

0

-

-

NT

Setaria viridis ssp. viridis

kavelhirs

42

-

-

VU

Sherardia arvensis

åkermadd

4

1

-

CR

Silene dichotoma

gaffelglim

3

-

-

CR

Sisyrinchium montanum

gräslilja

0

-

-

RE

Solanum villosum ssp. miniatum

röd nattskatta

0

-

-

NT

Sparganium erectum ssp. neglectum

glansigelknopp

0

-

-

RE

Spergula arvensis ssp. maxima

jättespärgel

0

-

-

NT

Stachys arvensis

åkersyska

8

-

-

EN

S. officinalis

humlesuga

3

-

-

VU

Stipa pennata

fjädergräs

3

-

-

VU

Taraxacum decolorans

kalkmaskros

7

-

-

DD

T. duplidentifrons

svarttandad maskros

5

-

5

VU

T. egregium

smalfjällig strandmask

0

-

-

VU

T. europhyllum

bred. fläckmaskros

9

-

1

CR

T. larssonii

dalslandsmaskros

1

-

-

NT

T. litorale

liten kärrmaskros

5

-

-

NT

T. maculigerum

fläckmaskros

9

-

-

VU

T. praestans

kvällsmaskros

6

-

-

VU

T. pseudosuecicum

sankmaskros

2

-

-

VU

T. ruberulum

skevmaskros

0

-

-

DD

T. spectabile

atlantmaskros

4

-

-

EN

T. vestrogothicum

västgötamaskros

4

-

-

NT

Taxus baccata

idegran

22

-

-

CR

Tephroceris palustris

kärrnocka

0

-

-

NT

Thesium alpinum

spindelört

1

-

-

NT

Thymus pulegioides

stortimjan

12

-

-

CR

Tilia platyphyllos

bohuslind

5

-

-

VU

Tragopogon dubius

stor haverrot

0

-

-

VU

Valerianella dentata

sommarklynne

1

-

-

EN

Verbascum densiflorum

ölandskungsljus

0!

-

-

VU

Vicia dumetorum

buskvicker

2

1

-

VU

V. pisiformis

ärtvicker

5

2

1

NT

V. villosa

luddvicker

51

-

-

EN

Vulpia bromoides

ekorrsvingel

1

-

-

VU

Zostera angustifolia

smal bandtång

4

-

-

VU

Z. noltii

dvärgbandtång

4

-

-

__________________________________________________________________

                                                                                                                             4038          330          46

 

 

 

                                     aktuella lokaler        kontroll 2004        nya 2004

RE   Försvunna                14  taxa (3 aktuella) ......................     5                           1                     1

CR   Akut hotade            20        (10) ...................................    18                          3                      -

EN   Starkt hotade           57        (42) ...............................      173                        57                     7

VU   Sårbara                     81        (72) ...............................    1430                      233                   23

NT   Missgynnade           61        (53) ...............................    2402                        35                   10

DD   Kunskapsbrist         4           (3) ..................................     10                          1                     5

NE   Ej bedömd              11 taxa,  ingår ej i rödlistan                                           (2)                    -

 

 

 

 

Floraväktare och övriga rapportörer i Västergötland

 


 

ABe           Anders Bertilsson, Mullsjö

ABo           Anders Bohlin, Trollhättan

ADa           Aina Dahlqvist, Hällekis

AMa          Anders Magnusson, Kållered

AMu          Arvid Munther, Jonsered

ANi            Arvid Nilsson, Landskrona

ANo           Arne Nordqvist, Vara

ASj            Arne Sjögren †, Gullspång

BDa           Bruno Dahlqvist, Tranemo

BGi            Bertil Gilsenius, Angered

BGu           Britta Gustafsson, Trollhättan

BeH           Bengt Hellberg, Åsarp

BHe           Birgitta Herloff, Göteborg

BHo          Brittmarie Holmén, Uppsala

BIg            Börje Ignell, Dalum

BJa            Bertil Jannert, Falköping

CAH          Carl-Axel Hafström, Karlsborg

CaN           Carin Nilsson, Mölnlycke

CDa           Christina Dahlqvist, Hällekis

CJL            Carl-Johan Lidén, Vara

CLa           Christer Larsson, Stenstorp

CNi            Christina Nilsson, Lidköping

CPe            Claes Persson, Kungsbacka

DHa          David Haldorsson, Ulricehamn

EAn           Erik Andersson, Borås

EkA           Erik Andersson, Svenljunga

EBl            Evastina Blomgren, Kungshamn

EEk           Eva Ekeblad, Västra Frölunda

ELj            Erik Ljungstrand, Askim

ESa            Enar Sahlin, Hindås

EvA           Eva Andersson, Hisings Backa

G          Gösta Börjeson, Habo

GIv            Gösta Ivarsson, Habo

GJa            Gustav Jannert, Västra Frölunda

GJo            Göran Johansson, Uddevalla

GMe          Gösta Mellberg, Hjärtum

GSk           Gunnar Skoog, Falköping

GSt            Gunilla Stangel, Skövde

GTo           Gunilla Tochterman, Vallda

GuB           Gun Börjesson, Sjuntorp

GuJ            Gunnar Johansson, Göteborg

HAl            Hans Alexandersson, Vänersborg

HAn          Henry Andersson, Floby

HEW         Hans-Eric Wanntorp, Vallentuna

HGr           Helena Gralén, Jönköping

HJa            Harry Jacobsson †, Tranemo

IBe            Ingvar Bergström, Vallda

 

IBj             Ingvar Björhall, Partille

IBq            Inger Bergqvist, Nässjö

ICl             Ingvar Claesson, Blidsberg

IEi              Ingvar Einarsson, Fristad

IOl             Ingela Olsson, Göteborg

ISu             Ingegerd Sultan, Långared

IWä           Irene Wängvik, Alingsås

JEk            Joakim Ekman, Stockholm

JEr             Jan Eriksson, Älvängen

JCo            Jens Corneliuson †, Hovås

JJo             Jan Johansson, Falköping

JKu            Jan Kuylenstierna, Fjärås

JoG            Jonas Grahn, Umeå

JOJ             Jan-Olov Johansson, Askim

JöG            Jörgen Grahn, Mölndal

KAJ           Kurt-Anders Johansson, Skövde

KBo          Karin Bohlin, Trollhättan

KEg           Knut Egeröd, Mölndal

KEr            Kjell Eriksson, Borås

KGe           Kjell Georgson, Halmstad

KGJ           Karl-Gustav Junhall, Kinna

KHa          Kennet Hansson, Kinna

KjH           Kjell Hansson, Gråbo

KPe           Kenneth Persson, Fritsla

LAn           Lennart Andersson †, Göteborg

LEA           Leif-Eric Aronsson, Borås

LfA            Leif Andersson, Töreboda

LFr             Lennart Friggeråker, Falköping

LGL           Lars-Göran Lindgren, Tidaholm

LGu           Lena Gustafsson, Uppsala

LHe           Lars Hellman, Lindome

LJo            Lars Johansson, Tranemo

LSu            Lennart Sundh, Falköping

LtA            Lennart Andersson, Trollhättan

MBe          Maria Bertilsson, Trollhättan?

MGe          Mats Geijer, Hovås

MLi           Magnus Lidén, Uppsala

MNe          Magnus Neuendorf, Göteborg

MRo          Mats Rosengren, Broddetorp

MSv          Margot Svensson, Falköping

MTh          Magnus Thorell, Mullsjö

NNi            Nadja Niordson, Karlskrona

OAn          Olof Andersson, Lundsbrunn

OlH            Olov Holmstrand, Lerum

OJa            Olof Janson, Götene

OJo            Ove Johansson, Källby

OSj            Ola Sjöstedt, Göteborg

PAA          Per-Arne Arulf, Falköping

PDa           Pelle Dalberg, Nödinge

PFl             Peter Flodin, Vänersborg

PHF           Peder Hedberg-Fält, Skövde

PKr            Pekka Kropsu, Horred

PLa            Peter Laudon, Varnhem

PLu            Peter Lundberg, Umeå

PSv            Peter Svensson, Hällekis

RCr            Ragnhild Crawford, Kärna

RDa           Robert Daun, Partille

RGa           Roger Gahnertz,  Göteborg

RGC          Rolf-Göran Carlsson, Skövde

RJa            Roland Jacobsson, Borås

RLe           Rolf Lernståhl, Vinninga

RLy           Roland Lyhagen, Svalöv

RNi            Rune Nilsson, Floby

RNo           Rune Nordqvist, Vara

SAn           Stephan Andersson, Göteborg

SBe            Sigge Bergh †, Vänersborg

SGu           Siv Gustafsson, Falköping

SKa           Stig Karlsson, Vartofta

SKi            Sven Kilander †, Uppsala

SLi             Sven Lilljebjörn, Lerum

SMa          Stephen Manktelow, Örsundsbro

SOS           Sven-Olov Strandhede, Askim

SSu            Stellan Sunhede, Skövde

SvS            Sven Svensson †, Fritsla

SSv            Sören Svensson, Hisings Backa

TAp           Thomas Appelqvist, Mölndal

TEl             Thorsten Elfström, Göteborg

TKa           Thomas Karlsson, Enskede

TKr            Thomas Kraft, Lund

TNi            Tommy Nilsson, Virserum

TSc            Thorbjörn Schafferer, Borås

UAx           Ulf Axelsson, Bohus

UBA          Ulla-Britt Andersson, Trollhättan

UGä           Ulf Gärdenfors, Uppsala

UUn           Uno Unger, Västra Frölunda

ÅBr            Åke Bruhn, Österbymo

ÅCa           Åke Carlsson, Siene

ÅLi            Åke Lindström, Örebro


HOTARTSRAPPORT  FRÅN  VÄSTERGÖTLAND

 

 

Rapporten följer Rödlistade arter i Sverige 2000 där samtliga i Västergötland uppgivna arter som redovisats som bofasta, tillfälliga, eventuellt bofasta/reproducerande och försvunna tagits med. Uppgifter äldre än 1978 redovisas vanligen genom att hänvisa till "äldre belägg" från känt herbariematerial. Nytillkomna arter eller lokaler som inte finns i Västgötafloran anges med asterisk (*) efter lokalangivelsen. Lokaler som redovisas i Västgötafloran och därefter kallas "aktuella".

För arter med aktuella/nutida förekomster är artnamnen skrivna i fet stil. Arter som alltså finns med i rödlistan för Västergötland men saknar aktuella förekomster skrivs med mager stil. Enskilda lokaler anges inom ram där kunskap om artens årliga förekomster är samlade. För arter med många lokaler anges vanligen antalet för respektive kommun eller socken. Uttrycket "noterad" i stället för mängduppgift, hänför sig till inventeringen, då antal ej antecknades.

 

 

 

                          FÖRSVUNNA----------  hotkategori  RE

 

Avena strigosa  † ..........................................................................................................................  purrhavre

Gammal kulturföljeslagare, som ogräs i åkrar och på tippar. Tidigare spridd och belagd från ca 30 lokaler. Numera försvunnen. Senast funnen i Göteborg 1956. (Vgfl s. 660)

 

 

Camelina alyssum  † ........................................................................................................................ lindådra

Ogräs främst i linåkrar. Flest belägg från Göteborgsområdet och norra landskapet med ca 30 lokaler. Senast funnen i Mölndal vid oljeslageriet 1940. (Vgfl s. 309)

 

 

Camelina sativa ssp. sativa  ..................................................................................................  oljedådra

Tidigare som åkerogräs  och kanske även odlad som oljeväxt. Tillfällig i rabatter och trädgårdar. (Vgfl s. 310)

Göteborg, Göteborg,  Majorna, Vitögatan 5A                                                                                                    

1997          3 ex                 MLi

1998          0                       ELj

1999          0                       ELj

2000          0                       ELj                                      härefter ej kontrollerad

 

Habo, Habo, Bränninge upplag 400 m V om,                                                                                                    

1997          <5 ex               GBö                                    därefter försvunnen

 

Falköping, Floby sn, Parkgatan trädgård 400 m SSV Floby stn                                                                     

1997          1 ex                 RNi                                     därefter försvunnen

 

 

Chenopodium urbicum   ..............................................................................................................  bymålla

Förekommer mycket sällsynt i kväverika miljöer vid gårdar och på tippar. Äldre uppgifter från 23 lokaler spridda över hela landskapet fram till 1958. Nu en nytt fynd i Göteborgstrakten.

Göteborg, Angered sn, Gunnilse grusgrop                                                                                                            

2004          1 ex                 KjH, ELj

 

 

Crepis nicaeensis  † .......................................................................................................................  vallfibbla

Tillfällig. Inkommen med gräsfrö från västra och centrala Medelhavsområdet. Senast funnen i Mark,

Öxnevalla sn Hyltenäs 1966. (Vgfl s. 551)

 

 

Cuscuta epilinum †.........................................................................................................................   linsnärja

Gammal kulturföljeslagare, som växte sällsynt som parasit på lin i linåkrar och bland lin på tippar. Senaste fynd från Töreboda Älgarås sn Grönehög 1967. (Vgfl s. 462)

 

 

Cyperus fuscus.....................................................................................................................................dvärgag

Tillfällig. Finns i större delen av Europa, tidigare även i Skåne och på Gotland. Belagd från Göteborg Frihamnen 1941. Uppträder nu som ogräs på gångarna i ett trädgårdsmästeri. (Vgfl s. 648)

Göteborg Nylöse sn, Alelyckan, VEABs trädgårdsmästeri                                                                              

2001          ca 130 ex       UAx    upptäckt               

2002          ca 100 ex       ELj

2003          ca 30 ex          ELj

2004          ca 30 ex          ELj

 

 

Euphrasia rostkoviana ssp. montana † ....................................................................  ängsögontröst

Ursprunglig på friska till fuktiga gräsmarker, slåtterängar. Underarten var anpassad till slåtter och blommade redan i juni. Även tidigare mycket sällsynt. Nu förekommer den i centrala Europas berg. Senast belagd från Ulricehamn Brunns sn Kälkared 1939. (Vgfl s. 497)

 

 

Galium spurium ssp. spurium  †..................................................................................................  linmåra

Gammal kulturföljeslagare. Växte efter 1800-talet mest tillfälligt på tippar och rensupplag. Senaste fynd från Bollebygd Töllsjö sn Henå 1967. (Vgfl s. 458)

 

 

Lolium remotum † .................................................................................................................................. linrepe

Gammal kulturföljeslagare. Växte som ogräs i linåkrar. Försvann när storskalig linodling upphörde. Nyare inkomling vid industrier med linfröimport. Senaste belägg från Mölndal oljeslageriet 1948. (Vgfl s. 682)

 

 

Lolium temulentum † .........................................................................................................................  dårrepe

Gammal kulturföljeslagare. Växte som ogräs i åkrar i början av 1900-talet, därefter som inkomling på tippar och kring kvarnar. Senast sedd i Göteborg Ringön 1955. (Vgfl s. 683)

 

 

Pulicaria vulgaris  †.............................................................................................................................  loppört

Tillfällig. Tidigare bofast i Skåne och Halland, där senast sedd 1959. (Vgfl s. 565)

 

 

Solanum villosum ssp. miniatum †................................................................................  röd nattskatta

Tillfällig på näringsrik ruderatmark. Från södra och centrala Europa. Senaste belägg från Göteborg Ringön 1951 (Vgfl s. 494)

 

 

Spergula arvensis ssp. maxima † ......................................................................................  jättespergel

Arten är en gammal inkomling som ogräs i åkrar och trädgårdar och mycket vanlig. Underarten är ett sällsynt linogräs, som senast samlades i Ulricehamn Brunns sn Kälkared 1924. (Vgfl s. 283)

 

 

                    AKUT HOTADE  ---------  hotkategori  CR

 

 

Ajuga genevensis  ..........................................................................................................................                kritsuga

Tillfällig som gräsfröinkomling eller odlad som prydnadsväxt. Belagd från Göteborg, Lundby sn, Arendal 1945.  Inga aktuella lokaler är kända. (Vgfl s. 474)

 

 

Anthemis cotula   ..............................................................................................................  kamomillkulla

Gammal kulturföljeslagare på kväverik kulturmark vid gårdar, industrier, tippar och på åkrar. En tillfällig lokal fanns 1992 i Göteborg, Askim sn, Krokegården, 1 ex (SOS). Om hänsyn tas till förekomsten, kan arten få en mycket god utveckling på växtplatsen, eftersom arten i regel har en god fröreserv. Det innebär att marken inte bör brukas så intensivt och handelsgödsel ej användas. Kamomillkullan är minskande med endast två aktuella lokaler i Sverige. (Vgfl s. 532)

Göteborg, Askim sn, Sörgårdsvägen, vid brofästet till gångbron mot Pilegården                                        

1992          1 ex                 SOS                                     belägg i GB

 

Göteborg, Västra Frölunda, Frölunda Torg, Gånglåten     +5 dellokaler kring torget                                  

2001          1 ex                 EEk                                     nyanlagda gräsmattor (Näverlursgatan)

2002          50-100 ex       EEk                                     på ditförd jord, varav ett ställe med 40 ex

2003          enstaka ex     EEk                                     gräsytan sluten (Marconigatan)

2004          0 ex                 EEk

 

 

Apium graveolens  ...............................................................................................................................  selleri

Tillfällig. Spontan på sandstränder i Skåne. Påträffad nyligen två gånger på ruderatmark nära Göteborg. Odlad som kryddväxt. (Vgfl s. 430)

Göteborg, Lundby sn, utfyllnad SO Hästholmen                                                                                              

2000          1 ex                 ELj

 

Göteborg, Angered sn, Lärje, komposteringsanläggningen*                                                                           

2001          1 ex                 ELj

 

 

Bromus lepidus  ..................................................................................................................................  finlosta

Tillfällig, av ovisst ursprung. Förekommer i gräsfröblandningar. Äldre belägg från Göteborg 1924-70, 8 lokaler, och en lokal från Borås 1914. Endast en nutida lokal i Falköping. (Vgfl s. 665)

Falköping, Falköping, Ekmans gränd, 150 m NO om kyrkan.                                                                       

1990          ca 5 ex            LSu                                     lokalen något år senare spolierad under asfalt

 

 

Chenopodium vulvaria  ...........................................................................................................   stinkmålla

Tidigare troligen tillfällig. Fanns på utfyllnader och tippar i Mölndal (1), Göteborg (ett flertal), Ale (3) och Vänersborg (1). Ej sedd sedan 1958, då på två lokaler: Ale, Nödinge sn, nära Bohus station och Vänersborg, Västra Tunhem sn, Vargöns bruk.

 

 

Ilex aquifolium  ......................................................................................................................................... järnek

Prydnadsträd. Naturligt förekommande som oceanisk art och  inhemsk på endast en lokal i Bohuslän. En tidigare Göteborgslokal är utgången sedan länge: Göteborg, Askim sn, mot Brottkärr SO om Järkholmens triangelpunkt (63933, 12683) 1960, 1 ex Bo Ljungstrand. (Vgfl s. 402)

 

Illecebrum verticillatum  ..................................................................................................... glimmerört

 Spontan inkomling. Konkurrenssvag och växer på fuktig öppen mark i trolig anslutning till hästpåverkan. Arten håller ställningarna på ridstigen ovan Lunnagården, men har gått tillbaka senare år. Den är i Sverige endast funnen på ytterligare en lokal, nära Kristinehamn i Värmland. Endast en lokal kvar i Mölndal.  Den första lokalen upptäcktes 1951 (kvar till 1964, giftbesprutades), den andra 1960 (250 m från den första, kvar till 1964, giftbesprutades därefter granplantering) och den tredje 1984 som ännu är kvar, men tynande. Ytterligare en lokal i Askim, N om Varpemossen, nära Sisjöbäcken, hittad och belagd (GB) av Knut Egeröd omkring 1960, var tillfällig .

Mölndal, Fässberg sn, ridväg 600 m SV om Lunnagården  (Sunesons lokal 3)                                           

1984          "många ex"    Svante Suneson

1986          84 ex               ELj

1987          98                    ELj

1988          >100                ELj

1989          30 ca               ELj

1990          10 ca               ELj

1991          5   ca               ELj

1992          20 ca               ELj

1993          15 ca               ELj

1994          10 ca               ELj

1995          13                    ELj

1996          30 ca               ELj

1997          10                    ELj

1998          28                    ELj

1999          17                    ELj

2000          ett flertal ex   ELj                                      (stora, fina exemplar!)

2001          ---                     ---

2002          8                       AMa, ESa

2003          2                       ESa

2004          1 ex                 RCr, ELj

 

 

 

Koeleria macrantha  ..............................................................................................................  fin tofsäxing

Tillfällig, trolig gräsfröinkomlimg från södra och centrala Europa. Äldre belägg från Göteborg Askim 1941 och Lidköping Rackeby 1921 (Vgfl. s. 681)

 

 

Melilotus dentatus .......................................................................................................  strandsötväppling

Tillfällig, inhemsk på saltängar i Skåne. Äldre belägg Göteborg  Marieholm 1932-33 (Vgfl. s. 378)

 

 

Rorippa microphylla  ...................................................................................................................  bäckfräne

Tillfällig, bofast i Skåne. Äldre belägg från Göteborg Ringön 1955 (Vgfl. s. 324)

 

 

Rosa pimpinellifolia  ..............................................................................................................  pimpinellros

Kvarstående på ödetomter eller i utkast på minst 32 lokaler, men dessa torde inte vara den inhemska rosen (Vgfl. s. 358)

 

 

 

 

 

 

Rubus loehrii…………………………………………………………………………bergumsbjörnbär

  Lokalen är den enda kända i Norden. Arten förekommer närmast i Niedersachsen. Beläggmaterial determinerat av prof. Heinrich E. Weber, Osnabrück och Anfred Pedersen, Vordingborg. Lokalen ligger ca 50 m från Rubus muenteri-lokalen i betesmark.

Göteborg, Bergum sn, nära kyrkan                                                                                                                      

1997          3 ex                 ELj

1998          4 ex                 ELj                                                                                                                                   

1999          5 ex                 ELj

2000          5 ex                 ESa

2001          8 ex                 ELj

2002          5 ex                 ELj

2003          5 ex                 ELj

2004          5 ex                 ELj

 

 

Rubus rosanthus ............................................................................................................... rosenbjörnbär

Ursprungligt förekommande i Västergötland med endast en lokal. Uppgiften i Vgfl s. 364

Göteborg, Styrsö sn, sydöstra Köpstadsö, nära färjeläget                                                                               

2002          ca 40 ex          ELj                                      stort bestånd, tidigare känt (se Fries)

 

 

Scandix pecten-veneris ..............................................................................................................             nålkörvel

Tillfällig, sällsynt ogräs på Öland och Gotland. Äldre belägg från Göteborg (5 lokaler) 1881-1956, Lundby 1952-53, Angered 1952, Vänersborg Västra Tunhem 1958 och Skövde Lerdala Igelsjö 1957 (Vgfl. s.440)

 

 

Senecio erucifolius .......................................................................................................................              flikstånds

Tillfällig, troligen inhemsk i Skåne. Äldre belägg från Göteborg Lundby sn Färjenäs 1901-05 (Vgfl. s. 567)

 

 

Silene dichotoma   .......................................................................................................................  gaffelglim

Inkommen med frö från centrala eller östra Europa. Vanlig fram till 1950-talet i sambans med vallodling, nu mycket sällsynt med endast 3 lokaler.

Svenljunga, Redslared sn, V om Manstorp                                                                                                         

1979          noterad           EAn                                   

 

Falköping, Gökhem sn, Ravelstorp, Kartagården                                                                                             

1985          1 ex                 LSu                                     stort, månggrenigt ex.

1986          1 ex                 LSu                                     därefter ej sedd

 

Götene, Österplana sn, Nordskagen                                                                                                                      

1978          1 ex                 OAn                                    stort ex! trafikskadad och nu borta

 

 

Sisyrinchium montanum ...............................................................................................................  gräslilja

Tillfällig från östra Nordamerika. Äldre belägg från Göteborg Sågen 1890 (Vgfl. s. 591)

 

 

 

Taraxacum larssonii .............................................................................................  dalslandsmaskros

Ej funnen under inventeringen för Vg-floran (Vgfl. s. 575), men hittades under en floraväktarexkursion. Äldre belägg från Härryda Björketorp Hällingsjö 1935.

Göteborg, Angered sn, Annered  *                                                                                                                        

2002          1 ex                 KGe                                   

2003          1 ex                 ELj

 

 

Tephroceris palustris  ................................................................................................................  kärrnocka

Sydlig art som numera endast förekommer i Skåne. Utgången i Västergötland. Gammal lokal i Mölndal, Fässberg sn, kärr "mellan Fässberg(sgård) och Frölunda" 1836. Senast sedd 1919 i Falköping, Vartofta-Åsaka sn, Barnasjön. (Vgfl. s. 579)

 

 

Tilia platyphyllos  ........................................................................................................................  bohuslind

Troligen mest kvarstående prydnadsträd, inhemsk i norra Bohuslän. Rapporterad från 5 lokaler i Västergötland.

Hjo, Hjo sn, Åsens gård                                                                                                                                           

1999          1 ex                 ELj                                      tillfällig på trädgårdstipp som småplanta

 

 

 

 

                    STARKT HOTADE   --------  hotkategori  EN

 

 

Acer campestre     ..............................................................................................................................naverlönn

Förekommer som förvildad eller kvarstående på 8 lokaler, mest i Göteborgstrakten. Dock ej den inhemska ssp. hebecarpum, som förekommer i Skåne (Vgfl. s. 400)

 

 

Aethusa cynapium var. segetalis ...........................................................................  liten vildpersilja

Gammal kulturföljeslagare på ruderatmark. Kollektivarten vildpersilja är vanlig i Göteborg och i centrala Skaraborg där den hittats på 343 lokaler. Arten har uppdelats i fyra varieteter (Fröberg 2000) där liten vildpersilja anses starkt hotad. Denna varietet har en gammal lokal i Göteborg Lundby sn kvarnen Tre Lejon 1967 (Vgfl. s. 430)

 

 

Asplenium adiantum-nigrum ..................................................................................  glansbräken

Ursprunglig i klippskreva nära havet. Ansedd utgången (död planta!) 1986 men återfanns 1991 på samma lokal.

Göteborg, Västra Frölunda sn, Näsetbadet                                                                                                         

1971          1 ex                 Stig Larsson

1986          0 ex                 ELj                                      kontrollerad årligen  de senaste åren ELj

1991          1 ex                 ELj                                      ny planta från spor!

2001          1 ex                 ELj

2002          1 ex                 ELj

2003          1 ex                 ELj

2004          1 ex                 ELj    stor, välmående planta. Skylt vid badplatsen om "liten sällsynt ormbunke"!

 

 

Atriplex laciniata  .....................................................................................................................  sandmålla

Sentida inkomling på sandiga stränder. Den är tillfällig och mycket sällsynt. Äldre belägg finns från Göteborg, Askim sn, Stora Amundön 1968, 1 ex. Ingvar Andersson och MNe samt 1979, 1 ex. SOS.

Göteborg, Askim sn, Långa Skär                                                                                                                          

1989          1 ex                 ELj

 

 

 

Baldellia repens  ......................................................................................................................  revsvalting

Ursprunglig, växer i grunt vatten på leriga och dyiga stränder av sjön Anten med 13 lokaler. Revsvalting är gynnad av måttliga störningar men hotas av igenväxning. Finns även i Småland och Blekinge.

Alingsås, Långared, Antens sydände, badplats (”Finska viken”). (1)                       ny lokal                      

1991                    rikligt                   PDa                    

1992                    rikligt                   PDa                     lågvatten

1994                    enstaka               IWä                     fyra mindre bestånd, sparsam blomning

1995                    -                            IWä

1996                    -                            IWä

1997                    -                            IWä                     högvatten

1998                    -                            IWä                     högvatten

1999                    -                            IWä                     högvatten

2000                    -                            IWä

2001                    -                            IWä

2002                    -                            IWä                     igenvuxet

2003                    -                            IWä

2004                    -                            IWä                     igenvuxet

 

Alingsås,  Långared sn,  Stallviken (2)                                                                                                              

1994                    tät matta            IWä                     blomning

2002                    enstaka               IWä                     lite småplantor. Håller på att växa igen

2003                    2x2m2                 IWä                     lyste rosa!

2004                    0 ex                     IWä                     igenvuxet; "mördarsniglar i mängd"

 

Alingsås, Långared sn,  Holmängen (3)                                                                                                               

1955                    rikligt                   Hasselrot

1989                    förekommer      ISu                       Stallviken och OSO om gården

1994                    fläckvis               IWä                     Stallviken (2), bestånd ända ut till udden.

1995                    0 ex                     ISu, IWä

1996                    3 ex                     ISu, IWä             ingen blomning

1997                    -                            IWä                     ingen blomning, högvatten

1998                  -                             IWä                     ingen blomning, högvatten

1999                  -                         IWä                         ingen blomning, högvatten

2000                  50-tal                    IWä                     enstaka blr + en del småplantor.

2001                    enstaka               IWä                     ingen blomning , endast lite småplantor

2002                    enstaka               IWä                     två blomstånd + en del småplantor

2003                    10 ex                   IWä                     + småplantor. +ny lokal åt V m. ett 20tal blomex + småpl.

2004                    0 ex                     IWä

 

Alingsås, Långared sn,  Rus-Greshallen (4)                                                                                                          

 1955                  10-tal                   Håkan Lindqvist, Långared (sedd redan 1948)

1989                  100-tal                  ABo

1991                    -                            ABo                     ej sedd, högt vatten

1994                    tät matta            IWä                     ökat markant enligt markägaren

1995                    sparsam              IWä

1996                    tät matta            IWä                     3 blommor + småplantor

1997                    -                            IWä                     ingen blomning, högvatten

1998                    -                            IWä                     ingen blomning, högvatten

1999                    -                            IWä                     ingen blomning, högvatten

2000                    enstaka               IWä                     enstaka blr + en tät tuva

2001                    enstaka               IWä                     enstaka blr + en tät grupp

2002                  enstaka                IWä                     enstaka blr + en liten tuva

2003                  1 ex blom             IWä                     småplantor i vassen

2004                  0 ex                       IWä                    

 

 

Alingsås, Långared sn,  Sjötorp (5)                        "Olssons"                                                                              

1994                    rikligt                   LJo, IWä            Tre bestånd 1 x 2 m2, två bestånd ½ m2

1995                    ej sedd                LJo

1996                    ej sedd                LJo

1997                    -                            IWä                     högvatten

1998                    .                            IWä                     högvatten

1999                    -                            IWä                     högvatten

2000                    1 ex bl                 IWä

2001                    25-tal                  IWä                     flera småplantor

2002                    rikligt                   IWä                     c:a 2m2 lyste rosa av blommande plantor.

2003                    0 ex                     IWä                     "vid Sundells en liten fläck där ån börjar"

2004                    0 ex                     IWä                     vid Sundells inget

 

Alingsås, Långared sn,  Loviken, N om Sågen  (=Sjötorps mad?)  (6)                                                         

1989                    50-tal                  ABo, HNi

1991                    ej sedd                ABo                     högvatten

1994                    tät matta            IWä                     flera bestånd, rikligt förekommande + 2 ex blomvass

1995                    fåtalig                 IWä

1996                    sparsamt            IWä                     några få blommande plantor

1997                    -                            IWä                     ingen blomning, högvatten

1998                    -                            IWä                     ingen blomning, högvatten

1999                    -                            IWä                     ingen blomning, högvatten

2000                    10-tal                  IWä                     blommande plantor

2001                    många                IWä                    

2002                    enstaka               IWä

2003                    enstaka               IWä                     vid liten udde lyste rosa, småplantor i skyddade lägen

2004                    enstaka               IWä                     åt diket till; lite småpl. i vattenbrynet; dåligt betat

 

Alingsås, Långared sn,  Nytorp-Attholmen,Tegelkärr (7)                                                                                 

1955                    rikligt                   Håkan Lindqvist                           rikligt på 100 m

1992                    rikligt                   PDa

1994                    2 blr                     IWä                     från vägen till halva betesmarken, smal submers bård

1996                    -                            IWä                    

1997                    -                            IWä                     högvatten

1998                    -                            IWä                     högvatten

1999                    -                            IWä                     högvatten

2001                    ej sedd                IWä

2002                    enstaka               IWä                     plantor och blommor

2003                    -                            IWä

2004                    0 ex                     IWä                     Loo badstrand börjar växa igen

 

Alingsås, Långared sn, Nytorp-Sågen.                                                                                                                  

1949                    insamlad            Olof Johansson, Rus

1955                    1000-tal              Yngve Svensson, Långared

1989                    ej sedd                ABo, HNi

 

Alingsås, Långared sn, 600 m V om Attholmen                                                                                                 

1994                   rikligt                    BGu

 

Alingsås, Långared sn, Kvarnabo                                                                                                                          

år?                       noterad               TSc                      ny lokal

1989                    ej sedd                ABo, HNi

1994                    ej sedd                IWä                     bara vass

 

Alingsås, Östad, 600 m N om Ålanda                                                                                                                  

1993                   noterad                                             SBe

 

Alingsås, Långared sn, Hällnäsviken (8).              ny etablering vid en nygrävd slänt.                              

2001                   20tal                    IWä                     ett 20-tal blommande plantor + småplantor

2002                   enstaka               IWä                     enstaka blommor och plantor

2003                   2 x 1-2m2            IWä                     även några småpl. på "gamla stället"

2004                   minst 1 m2          IWä                     blommade hela juli och aug.

 

Alingsås, Långared sn, Vängaviken, nära åmynningen*   ny lokal                                                         

2004                   2 plantor            IWä                        på betad madmark; eftersökt i alla år; på egen mark

 

 

 

Botrychium matricariifolium  ....................................................................................  rutlåsbräken

Ursprunglig på grusiga klipphyllor och sandiga gräsmarker. Ofta tillsammans med låsbräken B. lunaria. Mycket sällsynt men förekommer i Vg på 16 lokaler. Äldre belägg finns från ett 10-tal lokaler

Svenljunga Hillared sn, Gåshult                                                                                                                            

1998          1 ex                 RLy

1999          0                       RLy

 

Habo, Habo, Älmeberget, S om Furusjön*                                                                                                          

1967          fanns               Hasselrot

1988          ej återfunnen ABe

 

Habo, Brandstorp sn, Tuvebo, 500 m NV om Fjällböl                                                                                      

2000          30 ex               GBö                                    tillsammans med 73 ex B. lunaria

2001          färre ex           GBö

2004          20tal ex          GBö

 

Habo, Brandstorp sn, Sandrödjan, 700 m NNO om Fjällböl                                                                           

2000          5ex                  GBö                                    tills.m. 4 ex B. lunaria

2001          färre ex           GBö

2004          0 ex                 GBö

 

Habo, Brandstorp sn, Vitemad, 200 m NO om Sandrödjan (= 900 m NNO om Fjällböl                           

2000          2 ex                 GBö                                    tills.m. 29 ex B. lunaria

2001          1 ex                 GBö

2004          0 ex                 GBö

 

Habo, Brandstorp sn, 400 m SV om Örnhult                                                                                                      

2000          169 ex             GBö, OJa                           tills.m. 591 ex B. lunaria

2001          färre ex           GBö

2004          50-100 ex       GBö

 

Habo, Brandstorp sn, korsningen Smultronstigen/ Nyponstigen i samhället*                                              

2001          1 ex                 GBö                                    tills.m. 25 ex B. lunaria

 

Falköping, Gökhem sn, Vråhålan                                                                                                                         

2000          1ex                  LSu                                     2001 - 2004 ej kollad

 

 

Falköping, Friggeråker sn,  Mössebergs kuranstalt (= Mössebergsparken), 300 m NNV om sanatoriet  

1985          8 ex                 JöG, JoG

1987          25 ex               JöG, JoG

1988          18-20              JöG, JoG                            1990-93 ej kollad

1994          52 ex               JöG, JoG, LSu                   planerat kommunalt naturreservat

1998          8 ex                 JöG, JoG                            ej räknad 1995 - 1997

1999          5 ex                 JöG, JoG

2000          7 ex                 JöG, JoG

2001          2 ex                 JöG, JoG

2002          5 ex                 JöG, JoG                           

2003          35 ex               JöG, JoG

2004          35 ex               JöG, JoG

 

Trollhättan, Norra Björke sn, Hunneberg, N om Håsten                                                                                 

1972          21 ex               ABo                                    belägg i S

1984          5 ex                 ABo                                    tillsammans med 1 ex B. lunaria

1985          ?ex                   ABo

1988          7 ex                 ABo

1990          0 ex                 ABo

1991          8 ex                 ABo

1994          7 ex                 ABo, Håkan Pleijel          närbelägna, längre åt Ö, 3 lok. 6+1+2 ex (HP)

1997-99    0 ex                 ABo

2000          3 ex                 ABo                                    exkursion med BFG

2001          4 ex                 ABo

 

Trollhättan, Norra Björke sn, Hunneberg, Domsjö klev, Ö om Domsjön                                                    

1976          5 ex                 ABo

1989          noterad           ABo

 

Vänersborg, Vänersnäs sn,  Halleberg,  Kvillen                                                                                                 

1985          1 ex                 MGe, ABo

 

Vara, Längjum sn,  Ö om Stora Skattegården*                                                                                                 

2003          50-100 ex       CJL

2004          207 ex             CJL

 

Vara, Längjum sn, 300 m NV om Karlslund*                                                                                                    

2003          1 ex                 CJL

 

Skövde, Locketorp sn,  Källsäter, 250 m V om Mellangården                                                                        

1970tal     fanns               HEW

1988          dussintals ex  HEW

1998          ca 10 ex          HEW

1999          fanns trol.       HEW

 

Götene, Forshem sn, V om Rivenäs, vändplats                                                                                                  

1994          5 ex                 OJa

2000          0 ex                 OJa

 

 

Botrychium simplex .........................................................................................................  dvärglåsbräken

Troligen ursprunglig.  Inga aktuella lokaler är kända. Växte på kalkrik gräsmark. I Rudberg (1902) uppges den från Skövde, Berg sn Postgården.

 

 

Bromus commutatus  ..............................................................................................................  brinklosta

Tillfällig, tidigare inkommen med vallfröblandningar och som barlast. Äldre belägg från åtminstone 11 lokaler i Svenljunga (1), Göteborg (9) och Lidköping (1). Endast 2 nutida lokaler.

Götene, Medelplana sn,  SSV om Hjälmsäter       + 5 dellokaler åker/kant + 1 dellokal avstj.plats         

2001          100.000tals    OJa                                     förorening i utsäde; 15% i höstråg tills.m. 15% Anisantha sterilis

2004          sparsam          OJa                                    

 

Göteborg, Västra Frölunda sn, Frölunda smedja                                                                                               

2001          20 ex               CPe                                     på ruderatmark                                                                                     

2002-04    0 ex                 ELj                                                                                                                                   

 

 

Bromus racemosus  ........................................................................................................................  ängslosta

Ursprunglig i slåtterängar i Göteborgsområdet, nu försvunnen. Senaste belägg är från Göteborg, Lundby sn, Arendal 1955.  Äldre belägg från 16 lokaler i Göteborgsområdet. (Vgfl. s. 665)

 

 

Carex maritima………………………………..............………………………………………….    bågstarr

Ursprunglig, konkurrenssvag art på sandiga stränder. Arten är hårt trängd av igenväxning på en del av sina kända lokaler på västkusten, men stortrivs på andra. Ca 13 äldre belägg finns från andra västgötalokaler, alla ligger inom Göteborg. Nu är endast 2 lokaler aktuella.

Göteborg, Styrsö sn, Galterö, mittemot Krokholmen                                                                                       

1980-tal    få ex                ELj

1999          100-tals          LHe

2001          100-tals          LHe

2002          100-tals          LHe

2003          10-20 ex         LHe                                    igenväxning

2004          ca 10 ex          LHe                                    igenväxning av gräs

 

Göteborg, Styrsö sn, Galterö, SSV om Brandnäs (=norra viken)                                                                    

1999          ca 50 ex          LHe

2001          ca 50 ex          LHe

2002          ca 50 ex          LHe

2003          ca 250 ex       LHe                                    arten ökar!

2004          ca 50 ex          EEk, ELj

 

 

Centaurea nigra …………………………………...………….....................…………………….svartklint

Inkommen från Centraleuropa, troligen med gräsfrö och tidigare mera spridd. Nu är underarten nigra rapporterad på tre lokaler i Bollebygdsområdet och en i Göteborg (obekräftad uppgift från Änggårdsbergen) samt underarten nemoralis på en annan Göteborgslokal.

ssp. nigra

Bollebygd, Bollebygd sn, Olsfors, vid väg mot Upptröst                                                                                  

1993          10-15 ex         KEr

2003          17 ex               KEr

2004          20 ex               KEr                                     slyröjning utförd

 

Bollebygd, Bollebygd sn, Hultafors, mitt emot tumstocksfabriken                                                               

1993          2500 ex          KEr

2003          2500 ex

2004          2500 ex          KEr

 

Bollebygd, Bollebygd sn, 300 m VNV om Sjötorp (p-plats)                                                                            

1995          100 - 120 ex  KEr

2003          168 ex             KEr

2004          146 ex             KEr

 

Göteborg, Göteborg, Änggårdsbergen*                                                                                                    

1987          fåtalig             ELj

1993          sökt                 ELj                                      lokalen ej återfunnen

 

ssp. nemoralis

Göteborg, Göteborg, Nya Varvet                                                                                                                          

1998          10 ex               IBe

2003          ca 30 ex          IBe, ELj                             ett ex i blom

 

 

Chaerophyllum aureum   ..................................................................................................... guldkörvel

Gräsfröinkomling från centrala och södra Europa. Växer i gamla parker och trädgårdar. Guldkörveln har ett av sina kraftigare fästen i Göteborgsområdet med 4 lokaler.

Göteborg, Göteborg, Botaniska Trädgården (ej odlad)                                                                                    

1943          upptäckt         Carl Blom                          då fanns förekomsten "utanför Bot. Trädgården"

1991          ca 15 ex          ELj                                      numera inom trädgården

1994          ca 20 ex          ELj

1995          ca10 ex           ELj

1997          ca 10 ex          ELj                                     

1998          ca 5 ex            ELj

1999          5 ex                 ELj

2000          5 ex                 ELj

2001          3 ex                 ELj

2002          0 ex                 ELj

2003          0 ex                 ELj                                      utgången

 

Göteborg, Göteborg, Änggården, Särögatan                                                                                                       

1997          ca 60 ex          ELj                                      ny

1998          ca 50 ex          ELj

1999          ca 50 ex          ELj

2000          50 ex               ELj

2001          30ex                ELj

2002          5 ex                 ELj                                      skadat bestånd

2003          5 ex                 ELj

2004          5 ex                 ELj

 

Partille, Partille sn, NV om  Partille station vid Besebäcken                                                                            

1990          ca 200 ex       ELj                                     

1991          ca 200 ex       ELj

1992          ca 200 ex       ELj

1993          ca 200 ex       ELj

1994          ca 200 ex       ELj

1995          ca 100 ex       ELj

1997          ca 150 ex       ELj

1998          ca 150 ex       ELj

1999          120 ex             ELj

2000          120 ex             ELj

2001          20 ex               ELj

2003          finns                ELj

 

Lerum, Skallsjö sn, Ö om Oskarshöjd                                                                                                                  

1998          30-40 ex         ELj

2000          100tals            ABo, KBo, ESa, ELj

2001          ca 30 ex          ELj, SSv

2002          30 ex               ELj

2003          ca 25 ex          ELj

 

 

Chaerophyllum bulbosum  .......................................................................................................  rotkörvel

Tillfällig, odlas i centrala och sydöstra Europa. Äldre belägg från Göteborg, Lerum, Borås och Tranemo (Vgfl. s. 432)

 

 

Chenopodium murale  ..............................................................................................................           gatmålla

Gammal inkomling som förekommer mycket sällsynt i växthus och grönsaksodlingar. Tre kända lokaler. Äldre belägg från ett 30-tal lokaler.

Lidköping, Norra Härene sn,  Ö om Torsborg                                                                                                    

1997          100tals ex      OJa

2004          kvar                 OJa

 

Götene, Medelplana sn, Hällekis                                                                                                                           

1997          100tals ex      OJa

2004          kvar                 OJa

 

Götene, Forshem sn, Sjörås                                                                                                                                    

1997          några ex         OJa                                     i växthus med kålodling, ej sedd senare

 

 

Dracocephalum thymiflorum  ..............................................................................  rysk drakblomma

Tillfällig inkomling från östra Europa. Förekom som vallfröförorening. Inga aktuella lokaler är kända i Västergöt-land. Finns numera endast kvar i Medelpad och Ångermanland. Äldre uppgifter från 7 olika lokaler (Vgfl. s. 476)

 

 

Erucastrum gallicum   .............................................................................................................             kålsenap

Sen inkomling från centrala och sydvästra Europa.  Uppträder mestadels tillfälligt på kulturmark. Nu 6 lokaler i Västergötland. Äldre belägg från Göteborgstrakten med ca 15 lokaler och en i Vara.

Göteborg, Askim sn, 1 km SV om Lunnagården (=Gåsmossen)                                                                    

1996          8 ex                 IBe, EvA

1997          0 ex                 ELj

 

Göteborg, Lundby sn, 700 m OSO om Syrhåla = Härröd, nära Volvo                                                          

1992          50 ex               ELj                                      ej sedd senare, ELj

 

Ulricehamn, Timmele sn, kvarnen vid Ätran                                                                                                     

1983          noterad           DHa

 

Falköping, Jäla sn, Sunngården                                                                                                                            

1985          2-3 ex              LSu

 

Skövde, Häggum sn, 500 m Ö om Pukabo                                                                                                          

1995          noterad           JoG, JöG

 

Götene, Österplana sn, Hönsäters hamn                                                                                                              

1985          noterad           SBe

 

 

Eryngium maritimum .................................................................................................................. martorn

Ursprunglig på sandiga havsstränder. Hotas av badgäster som röjer bort "den stickiga växten". Mycket sällsynt, då den endast nu förekommer på 2 lokaler.

Göteborg, Styrsö sn Vrångö, Nötholmsnäset        400 m SO om Goskäll                                                      

2001          ca 10 ex          ELj

2002          40 ex               ELj

2003          finns                ELj                                     

 

Göteborg, Styrsö sn, Vrångö, Nötholmsnäset       400 m OSO om Goskäll                                                   

2001          noterad           BHe

2002          noterad           BHe                                                                                                                                 

 

Euphrasia rostkoviana ssp. rostkoviana   ..........................................................  stor ögontröst

Ursprunglig i naturlig gräsmark i kalkfuktängar och i rikkärr. Kräver kontinuerlig hävd. Mycket sällsynt på Falbygden och i Skåne. Totalt finns 14 lokaler, 13 i Falköping samt 1 lokal i Tidaholm. .

Falköping, Vistorp sn, 200 m NO om Brunnsgården (1, PAAs lokalnr)   fuktäng                                       

1989          ca 150 ex       PAA

1995          8                       PAA

1996          140                  PAA

1997          170                  PAA

1998          310                  PAA                                   

1999          200                  PAA

2000          100                  PAA

2001          175                  PAA

2002          105                  PAA

2003          55                    PAA                                    svagt betat

2004          30                    PAA                                    svagt betat

 

Falköping, Slöta sn, 300 m SV om Stommen (2)   betesmark                                                                        

1988          140 ex             PAA

1989          110 ex             PAA

1990          10 ex               LfA                                     avser närbelägen plats

1995          100                  PAA

1996          240                  PAA

1997          150                  PAA

1998          210                  PAA

1999          62                    PAA

2000          14                    PAA

2001          165                  PAA

2002          325                  PAA                                    lokalen röjd

2003          440                  PAA

2004          400                  PAA

 

Falköping, Slöta sn, 400 m NV om Köparegården (4)   betat kärr                                                                 

1990          10 ex               LfA, PAA

1995          0                       PAA

1996          1                       PAA

1997          0                       PAA

1998          0                       PAA                                    ej vidare kontrollerad t.o.m. 2004

 

Falköping, Slöta sn, 300 m S om Pilagården (5)   betad fuktäng                                                                   

1990          10 ex               LfA, PAA

1995          0                       PAA                                    1996- 98: 0 ex, ej vidare kontrollerad t.o.m. 2004

 

Falköping, Karleby sn, 1 km SO om Leaby (3)   fuktäng                                                                                

1961          besökt             Lennart Fridén

1978          3000 ex          PAA

1987          2800                PAA

1988          2800                PAA

1989          2800                PAA

1990          minst 100       LfA, PAA                           ej hävdad, lokalen röjd av SNF

1995          430                  PAA

1996          1400                PAA

1997          1300                PAA

1998          1450                PAA

1999          350                  PAA

2000          430                  PAA

2001          590                  PAA

2002          750                  PAA

2003          220                  PAA

 

Falköping, Marka sn, 300 m V om Borgen (6)     slåttermark                                                                         

1990          ca 10               LfA, PAA                           årlig slåtter

1995          0                       PAA                                    1996-97 0 ex., ej vidare kontrollerad t.o.m. 2004

 

Falköping, Mularp sn, 200 m SO om Kullagärdet (7)   fuktäng                                                                     

1953          besökt             Lennart Fridén                  fårbetesmark, lokalen röjd av SNF

1978          400 ex             L. Fridén, ÅKa

1982          67                    LSu

1983          85                    LSu

1985          132                  LSu

1987          19                    Gun Kölby, PAA

1988          100                  PAA

1989          90                    PAA

1990          20 ca               LfA, PAA

1995          260                  PAA

1996          270                  PAA

1997          290                  PAA

1998          130                  PAA

1999          17                    PAA                                    fårbetet hotar!

2000          110                  PAA

2001          85                    PAA

2002          30                    PAA

2003          38                    PAA

2004          52                    PAA

 

Falköping, Södra Kyrketorp sn, 300 m VSV om Strängagården (9)   fuktäng                                            

1989          flera 100 ex   CLa, PAA

1995          7                       PAA

1996          3                       PAA

1997          0                       PAA                                    1998-99 0 ex., ej kontrollerad t.o.m. 2003

2004          0                       PAA

 

 

Falköping, Södra Kyrketorp sn, S Pösan, 300 m Ö om Systrakvarn (10)   fuktäng                                   

1990          ca 20 ex          LfA, PAA                          

2004          0                       PAA                                    bete, 1995 - 99 0 ex., ej kontrollerad t.o.m. 2003

 

Falköping, Södra Kyrketorp sn, 200 m NV om Abrahamsgården (12)   naturbetesmark                         

1987          175 ex             PAA

1988          175 ca             PAA

1989          175 ca             PAA

1990          ngt enstaka    PAA

1995          2                       PAA

1996          3                       PAA

1997          5                       PAA

1998          35                    PAA

1999          1                       PAA                                    hotet är nötkreatursbete

2000          1                       PAA

2001          9                       PAA

2002          13                    PAA

2003          2                       PAA

2004          0                       PAA

 

Falköping, Högstena sn, 600 m SV om kyrkan (13)   fuktäng                                                                       

1990          ca 100 ex       LfA, PAA                           betesmark

1995          720                  PAA

1996          3300                PAA

1997          1200                PAA

1998          1600                PAA

1999          2500                PAA

2000          2950                PAA

2001          1850                PAA

2002          2200                PAA                                    lokalen är röjd

2003          365                  PAA                                    svagt betat

2004          210                  PAA

 

Falköping, Högstena sn, reservatet, SV om Skogastorp (V och Ö om dammarna) (11)   fuktäng          

1940          besökt             Nils Albertsson

1977          527 ex             PAA                                    322+205 ex

1987          3200                PAA

1988          3200                PAA

1989          3200                PAA

1990          >100                LfA

1995          5600                PAA

1996          5600 ca          PAA

1997          5600 ca          PAA

1998          5600 ca          PAA

1999          5600 ca          PAA

2000          37000 ex!       PAA                                    trettiosju tusen ex!

2003          allmän            PAA

2004          allmän            PAA

 

Falköping, Högstena sn, 300 m V om Skogastorp   fuktäng                                                                           

1940          besökt             Nils Albertsson

1978          besökt             TKa

1985          + ex                 PAA                                    dellokal av föregående lokal 11 ?

 

 

Tidaholm, Dimbo sn, N om Dammbo (8)   fuktäng i betesmark                                                                    

1987          425 ex             PAA

1988          425 ca             PAA

1989          425 ca             PAA

1995          370                  PAA

1996          330                  PAA

1997          90                    PAA

1998          100                  PAA

1999          27                    PAA

2000          47                    PAA                                    brist på hävd

2001          30                    PAA

2002          26                    PAA

2003          15                    PAA

2004          30                    PAA                                   

 

 

 

Festuca filiformis  .......................................................................................................................  finsvingel

Inkommen från västra och centrala Europa i tidiga gräsfröinblandningar. Kvarstående och lite uppmärksammad. Troligen mycket sällsynt i Göteborgsområdet med endast 2 lokaler. Äldre belägg från 23 lokaler i Gbg-området.

Partille, Partille sn , Bokedalen, ssv Jakthyddan                                                                                               

1992          ca 20 tuvor    RGa

 

Lerum, Lerum sn, 600 m ONO om Aspens stn                                                                                                   

1992          fåtal tuvor      RGa                                                                                                                                                      

 

 

Festuca heterophylla  ........................................................................................................  skuggsvingel

Inkommen från centrala Europa som gräsfröinblandning. Kvarstående och lite uppmärksammad. En aktuell lokal. Äldre belägg från  13 lokaler i Göteborgsområdet och en i Götene.

Göteborg, Askim sn, Billdals park *                                                                                                                     

2003          10 tuvor          ELj

 

 

Filago vulgaris  ..............................................................................................................................  klotullört

Tillfällig men bofast i Skåne. Endast en lokal är aktuell. Ett äldre belägg från Göteborg 1895.

Borås, Borås, Torggatan 9                                                                                                                                      

2000          4 ex                 LEA                                    därefter 0 ex.

 

 

Galium pumilum  ...........................................................................................................................  parkmåra

Inkommen med gräsfrö från Väst- och Centraleuropa. Kvarstående från sekelskiftet i parker och gräsmattor. Konkurrenssvag och mycket sällsynt. Äldre belägg från 32 lokaler i Vg, nu endast 2 lokaler.

Falköping, Gökhem sn, SO om skolan i Odensberg                                                                                          

1993          noterad           ABe

 

Götene, Forshem sn, 300m V om Gamlegården                                                                                                 

1995          100tals ex      OJa

2004          rikligt               OJa

 

 

 

 

 

Gentianella  baltica ..............................................................................................................kustgentiana

Ursprunglig och numera mycket sällsynt på kustlokaler i södra Sverige. Kräver hävdade, naturliga gräsmarker, gärna längs stigar. Kustgentianan har minskat kraftigt på grund av ohävd och exploatering. För närvarande är den endast känd på 3 lokaler.

Göteborg, Västra Frölunda sn,  Nya Varvet, 200 m NV om fyren                                                                 

1998          30-40 ex         IBe, GTo

2001          20 ex               IBe

 

Göteborg, Styrsö sn, Galterö, SSV om Sundholmsvikens sydände                                                                

1999          noterad           PFl                                      

 

Göteborg, Styrsö sn, Vrångö, NV delen av Nötholmen*                                                                                  

2003          ca 30 ex          EEk

 

 

Hordeum secalinum ........................................................................................................................ ängskorn

Tillfällig men bofast i västra Skåne. Inga aktuella lokaler är kända. Äldre belägg från 1901, 1925 och 1950 från tre lokaler i Göteborgstrakten. (Vgfl s. 681)

 

 

Hypericum humifusum  ...........................................................................................  dvärgjohannesört

Spontant invandrad, växer i gammal åker eller vall med gles gräsväxt. Förekom nyligen på två lokaler i Göteborgsområdet (bl.a. Gbg, Askim, Trollåsen 1 ex G. Degelius). Endast 2 lokaler är aktuella.

Mariestad, Torsö sn, V om Runntorp                                                                                                                   

1994          åtskill.             UBA                                   inom 100 m x 50 m, bitvis marktäckande

1998          rikligt               UBA,ABo,KBo

1999          ca 10 plantor UBA                                   stark minskning pga enorm växtlighet på åkern

2000          15 ex               UBA                                   inom 10 m x 30 m; åkern slås varje år

2003          enstaka ex     UBA                                   asparna tar över

2004          20 ex               UBA                                   åkern plöjdes, sedan två stora bestånd flyttats till 65221, 13856

                                                                                        åkern skall bli fårbete

 

Mariestad, Torsö sn, Runntorps tomt*                   ny lokal                                                                               

2002          15 ex               UBA                                   ca 1 m2, genom grävning på gräsmattan uppenbarade sig arten 

2003          15 ex               UBA

2004          få ex                UBA

 

 

Kickxia elatine   ssp. elatine  ........................................................................................ äkta spjutsporre

  Inga aktuella lokaler är kända i landskapet men är etablerad i Skåne. Äldre belägg från Vänersborg 1958 och främst Göteborgstrakten med 6 lokaler under åren 1871- 1948.

 

 

Koeleria pyramidata  .....................................................................................................  grön tofsäxing

Tillfällig gräsfröinkomling från södra och östra Europa. Nu endast en lokal. Äldre belägg finns från 4 lokaler 1899 - 1944 i Göteborgstrakten.

Göteborg, Askim sn, Billdals park *                                                                                                                     

2003          1 ex                 ELj

 

 

 

Leontodon saxatilis  ..................................................................................................................  strimfibbla

Tillfällig gräsfröinkomling från västra och centrala Europa. Äldre belägg från två lokaler Göteborg Tuve sn 1956 och Varberg Grimmared sn 1937.

 

 

Luzula sylvatica    ..........................................................................................................................   storfryle

Tillfällig gräsfröinkomling från centrala Europa. Äldre belågg från 4 lokaler. Aktuell på 3 lokaler.

Göteborg, Västra Frölunda, Långedrag, Austvägen, 900 m SSV om Älvnabben                                       

1990          noterad           JCo, TEl                                                                                                                          

 

Göteborg, Göteborg,  SO om entrén till Botaniska Trädgården    (ej odlad!)                                                

1989          5 ex                 ELj

1991          5                       ELj

1994          5                       ELj

1995          2-3                   ELj

1997          5                       ELj                                     

1998          5                       ELj

2000          5                       ELj

2001          ca 12               ELj

2002          ca 15               ELj

2003          15                    ELj

2004          15                    ELj

 

Partille, Partille, 500 m S om Jonsereds kapell*                                                                                                

1987          noterad           RDa

 

 

Marrubium vulgare   .............................................................................................................   kransborre Gammal kulturföljeslagare som växte på gårdar och andra kulturmarker. Känd från ca 30 äldre lokaler spridda i hela landskapet sedan 1864 och fram till 1948 (Mölndal). En nyupptäckt lokal är aktuell.

Göteborg, Göteborg, Kronhusträdgården*                                                                                                         

2004          ca 5 ex            ELj                                      som tillfälligt ogräs

 

 

Medicago minima  ....................................................................................................................  sandlusern

Tillfällig i SV delen av landskapet men bofast i Skåne, på Öland och Gotland. Fem äldre uppgifter finns.

Svenljunga, Svenljunga sn, Moga slamlagun                                                                                                     

1982          noterad           EAn

 

 

 

Mentha ´gracilis   ..................................................................................................................... ädelmynta

 Tidigare odlad. Nu förekommer den sällsynt som ogräs i koloniodling, på vägkanter och på tippar. De nyligen kända 6 lokalerna har vuxit igen pga upphörd odling eller ohävd. Äldre belägg finns från ca 40 lokaler.

Mölndal, Fässberg sn, Papyrus koloniområde                                                                                                    

1995          11 ex               EvA, IBe

1996          20 ex               ELj                                     

1997          13 ex               ELj

1998          6 ex                 ELj                                      lokalen i dåligt skick

1999          2 ex                 ELj                                      upphörd odling, igenväxning

2000          0 ex                 ELj                                      ej sedd 2000 - 03, igenvuxet  ELj

 

 

Göteborg, Västra Frölunda sn, Högsbogatan mitt emot Skäpplandsgatan                                                  

2001          10 ex               ELj

2002          3 ex                 ELj

2003          0 ex                 ELj

2004          0 ex                 ELj                                      utgången, igenvuxet

 

Göteborg, Västra Frölunda sn, Ö om Fiskebäcks varv (vägkant)                                                                  

1995          få ex                NNi

 

Ale, Nödinge sn, norra delen av Sörmossen (tipp)

2000          få ex                ELj

 

Skara, Norra Ving sn, Skara soptipp, 400 m N om Jonstorp                                                                            

1998          6 ex                 GJo                                     2004 övertäckt, GJo

 

Hjo, Hjo sn, upplag 800 m SO om Åsens gård                                                                                                    

1999          1 ex                 ABe, ELj

 

 

Mentha suaveolens  ................................................................................................................. rundmynta

Kryddväxt från södra och västra Europa. Den är mycket sällsynt som kvarstående på ödetomter eller utkasthögar och tippar. Ett äldre belägg finns från Göteborg 1842. Numera med viss osäkerhet om artbestämningen på 1 av 3 lokaler.

Alingsås, Hemsjö sn, Färgenäs                                                                                                                              

1993          noterad           BGu

 

Mölndal, Fässberg sn, Kikås tipp*                                                                                                                        

2003          ca 50 ex          ELj

2004          ca 50 ex          ELj

 

Trollhättan, Fors sn, Sandliden*                                                                                                                           

1990          ca 10 ex          BGu

 

 

Mertensia maritima  .......................................................................................................................  ostronört

Ursprunglig på havsstränder. Förekommer främst i Bohuslän men även i Halland. Den har minskat drastiskt under senare år i hela utbredningsområdet. Denna ishavsväxt kanske inte trivs med de allt varmare vintrarna. Endast äldre belägg från Askim (1855) och Vinga (1892) i Göteborgstrakten. (Vgfl s. 468)

 

 

 

Misopates orontium   ..................................................................................................................      kalvnos

 Gammal inkomling från södra Europa. Växer på öppen sandig mark såsom banvallar, bangårdar och vägkanter. Förr även som åkerogräs.  Äldre belägg från Göteborg (14 lokaler), Falköping, Skara och Vänersborg. Numera på 10 lokaler, dock sällsynt och ibland tillfällig.

Mark, Örby sn, 100m S om Hedegärdesjöns utlopp             fuktigt dike                                                        

1987          5-10 ex           KGJ                                    sågs 1988,-89,-90 minskande, sedan borta

 

Göteborg, Askim sn, Järkholmen                                                                                                                          

1994          1 ex                 ELj

1996          6 ex                 ELj

1997          0 ex                 ELj

1998          2 ex                 ELj

2000          8 ex                 ELj

2001          1 ex                 ELj

2002          0 ex                 ELj

2003          1 ex                 ELj

2004          0 ex                 ELj

 

Göteborg, Lundby sn, Eriksberg, 700 m SSV Lundby kyrka                                                                          

1999          ca 150 ex       BHe

2002          150+7 ex        BHe                                    150 ex på jvgsbank +  dellokal: 7 ex på vägslänt

2003          20-30 + 0 ex  BHe

 

 

Göteborg, Göteborg, Centralstationen, bangården                                                                                            

1998          40 ex               KjH

1999          finns                KjH

2000          33 ex               ELj

2001          10 ex               KjH                                    jord hade bortskaffats från lokalen

2004          0 ex                 KjH

 

Borås, Borås, Yxhammarsgatan                                                                                                                           

1998          <50 ex             LEA

2004          kvar                 LEA                                    har varit kvar varje år

 

Vara, Laske-Vedum sn, Vedum station                                                                                                               

1990          noterad           MRo

 

Grästorp, Tengene sn, 200 Ö om Grästorps station                                                                                          

1993          noterad           ABe

1999          kvar                 ABe

 

Grästorp, Sal sn, NV om Salstads hpl                                                                                                                  

1998          100tals ex      BGu

2001          100tals            BGu

 

Vänersborg, Västra Tunhem sn, Vargöns station                                                                                                                  

1998          ca 30 ex          ABo, LtA

 

Lidköping, Sävare sn, Rosenvägen, Vinninga, 600 m OSO om kyrkan                                                        

1996          10 ex               OJa, RLe

 

 

Nepeta cataria   ...........................................................................................................................   kattmynta

Medeltida inkomlig, odlad som läkeväxt. Visar sig ibland efter markarbeten och andra störningar. Mycket sällsynt art som förekommer på 11 lokaler. Äldre uppgifter från ca 50 lokaler främst i SV Skaraborg.

Göteborg, Lundby sn,  i f.d. Synneröds by

1999          2-3 ex              EvA                                                                                                                                  

2002          1 ex                 ELj

2003          0 ex                 ELj                                     

2004          0 ex                 ELj                                      igenvuxet

 

Göteborg, Göteborg, Kronhusträdgården*                                                                                                         

2004          ca 10 ex          ELj                                      som tillfälligt ogräs

 

Falköping, Kinneved sn,  Högebacke                                                                                                                  

1987          noterad           JoG

1992          kvar                 LSu

1994          0                       LSu                                     troligen ej kvar pga husbygge m.m.

2002          5-10 skott       LSu                                     Blommar sporadiskt i jordkällargrund, efter bygge

 

Falköping, Vilske-Kleva sn, Prästholmen                                                                                                           

1983          upptäckt         LSu

1984          20                    LSu

1988          0                       LSu                                     minskade successivt från 1985, trolig fröreserv

 

Falköping, Östra Tunhem sn, 300 m SO om Nolgården                                                                                   

1990          1 ex                 LSu                                     Ej noterad samtliga år 1991-2001 (0 ex)

2002          4-5 ex              LSu                                     "fröbanken lever"

 

Falköping, Håkantorp sn, 500 m SSv om Håkantorps kyrka                                                                        

1984          enst. ex           CLa, ABe                          gammal lokal, som varit stabil tidigare

 

Skara, Härlunda sn, Olstorps torpruin, 600 m S om Jonstorp                                                                          

1977          noterad           SKi

 

Skara, Varnhem sn, 200 m SSV om kyrkan (Varnhems kloster)                                                                    

1986          1-3 ex              PLa

1990          2 ex                 PLa (SBF exkursion)

2003          finns                PLa                                     har setts varje år

 

Skara,Varnhem sn, 250 m SO om kyrkan                                                                                                          

1995          >10 ex             PLa                                     ökade följande år

 

Lidköping, Otterstad sn, Läckö slott, slottsbacken                                                                                           

1979          10 - 20 ex       OAn

 

Götene, Medelplana sn, 200 m Ö om Jonsbol                                                                                                    

1998          1 ex                 RGC                                   en ca 2 m2 stor planta

2003          1 ex                 RGC                                   ca 1 m2

2004          1 ex                 OJa                                                                                                                                                       

 

 

Onobrychis viciifolia   .................................................................................................................  esparsett

Tillfällig, foderväxt från centrala och södra Europa. En lokal är känd från Falköping. Fem äldre belägg finns från Göteborg (2), Mariestad, Hjo och Karlsborg.

Falköping, Falköping, SO om PAs*                                                                                                                      

2004          2 ex                 JoG, JöG                            foto, två stora plantor i blom

 

 

Ornithopus perpusillus  ............................................................................................. dvärgserradella

Tillfällig, förekommer närmast i Halland och Skåne. Två äldre belägg från Härryda och Alingsås. Funnen på en lokal.

Habo, Habo sn, 500 m SO om Härhult                   vägdike                                                                               

1993          ca 10 ex          GIv

1999          kvar                 GBö

2002          5-8 ex              GIv                                     näranog årsviss, vägen ej oljegrusad just vid växtplatsen av hänsyn

 

 

Orobanche elatior  ................................................................................................................  klintsnyltrot

Tillfällig, troligen insådd på Kinnekulle på 4 lokaler. Parasiterar på Centaurea scabiosa.

Götene, Västerplana sn, 250 m NO om Stommen                                                                                                                 

1992          2-3 ex              PSv, OJa                            inga stänglar, mycket torrt OJa

1993          2 ex                 OJa                                     2 stänglar avbitna av vilt

 

Götene, Medelplana sn, 350 m VSV om Högkullen (= Salen?)                                                                       

1988          2 ex                 OJa

1989          0 ex                 OJa

1990          0 ex                 OJa

1993          0 ex                 OJa

 

Götene, Österplana sn, 200 m O om Rödjan                                                                                                      

1984          5 ex                 OlH, SBe                            varav 3+1 ex bortgrävda före resp. under blomning, 1 ex avbrutet

1985-90    0 ex                 OJa

1993          0 ex                 OJa                                     försvunnen, bortgrävd!

 

Götene, Österplana sn, 300 m NV om Törnsäter                                                                                                

1987          2 ex                 CNi, OJa

1988          0 ex                 CNi

1989          0 ex                 CNi

1990          2 ex                 CNi

1993          0 ex                 CNi

 

 

Orobanche minor  ................................................................................................................  klöversnyltrot

Tillfällig från västra och södra Europa. Ett äldre belägg från Göteborg 1952. (Vgfl s. 515)

 

 

 

Orobanche reticulata  .......................................................................................................  tistelsnyltrot

Ursprunglig i fuktiga till friska, naturliga gräsmarker och skogsbryn. Parasiterar på olika Circium-arter och främst på brudborste. En mycket sällsynt art som förekommer närmast i Skåne. Äldre belägg finns från Falköping (Mösseberg) samt som odlad och kvarstående i Borås och Tidaholm. De fem nyfunna lokalerna på Billingen (Skövde) finns längs en landsväg med i övrigt ointressant vegetation men rikligt med brudborste. 13 aktuella lokaler.

Tranemo, Tranemo, Skårtebo, naturreservat*                                                                                                   

1992          insådd             Arvid Andersson              insådd på brudborste i reservatet

1995          eftersökt         ABo, KBo                        

 

Borås, Bredared sn, torpstället Åbacken*                                                                                                           

1986          odlad               IBq

 

Borås, Fristad sn, Ödegården*                                                                                                                               

2002          ett par ex        IEi

 

Falköping, Kinneved sn, 500 m NNO om Mönarp                                                                                           

1981          31 ex               MSv                                    upptäckt, MSv

1982          31                    MSv

1983          29                    MSv

1984          41                    MSv

1985          85                    MSv

1986          395                  MSv

1987          59                    MSv

1988          59                    MSv

1989          17                    MSv

1990          129                  MSv

1994          96                    MSv

1996          1                       JöG, JoG

1998          35                    JöG, JoG

1999          23                    MSv                                    ca 100 m2; missgynnas av vägkantslåtter

2000          52                    JöG                                     2 på andra vägkanten, 2 på kullen, 2 vid Björkelund söderut

2002          83                    JöG, JoG

2003          15                    JöG, JoG

2004          29                    JöG, JoG                            vid Örnkullen och vägkanter S om

 

Falköping, Karleby sn, reservatet vid Ållebergs änne                                                                                       

1877          upptäckt         N.E. Forsell, fyndet hemlighölls

1938          återsedd          Alfred Stalin o. Sigge Bergh (SBT-83)

1939          3 ex                 A. Stalin

1978          20                    OJa

1979          8                       OJa

1980          36                    JJo                                       Jan Johanssons uppgifter från 1980 - 1999

1981          87                    JJo, OJa                              +7 utanför reservatet

1982          37                    JJo, OJa

1983          23                    JJo, OJa                              19 utanför reservatet

1984          0                       JJo, OJa                              2      

1985          13                    JJo, OJa                              1     

1986          32                    JJo, MSv                            7     

1987          17                    JJo, MSv                            14      

1988          17                    JJo                                       1     

1989          24                    JJo, MSv                            4

1990          12                    JJo, MSv                            0

1991          2                       JJo, LSu                             10

1992          19                    JJo, LSu                             8

1993          17                    JJo, LSu                             20

1994          44                    JJo, LSu                             30

1995          15                    JJo, LSu                             18

1996          5                       JJo, LSu                             1

1999          13                    JJo, LSu                             8        + 2 stänglar ovanför källan  JoG, JöG

2000          288                  LSu                                     35

2001          7                       LSu                                     för tidigt bete!

2002          2                       LSu                                     32

 

Falköping, Friggeråker sn, Mössebergsparken    (den klassiska lokalen)                                                       

1917          upptäckt         Vretlind                              i SBT

1978          8 ex                 Helge Holmstrand, LFr

1979          12                    LFr, OJa

1980          20                    LFr, OJa

1981          108                  LFr, OJa

1982          236                  LFr, OJa

1983          227                  LFr, OJa

1984          233                  LFr, OJa

1985          312                  LFr, OJa

1986          743                  MSv

1987          >750                MSv

1989          ca 300             JJo

1990          193                  JJo

1999          33                    JöG, JoG                            senaste 10 år har Falk. kommun slagit allt, därför minskning

2000          181                  JöG                                     troligen fler (250?)

2002          265                  JöG, JoG

2003          231                  JöG, JoG

2004          453                  JöG, JoG                            är nu spridda i ett stort område N om Kurorten

 

Skövde, Berg sn, 400 m NNV om Smedstorp        möjligen är arten insådd på dessa 5 lokaler               

1995          9 ex                 KAJ, RGC                         Ti 1

1999          12 ex               KAJ                                   

Skövde, Berg sn, 600 m SO om Fädernet               Ti 2                                                                                      

1995          1 ex                 KAJ, RGC

1999          0 ex                 KAJ

Skövde, Berg sn, 300 m SO om Fädernet               Ti 3                                                                                      

1995          2 ex                 KAJ, RGC

1999          22 ex               KAJ

Skövde, Berg sn, 200 m Ö om Fädernet                  Ti 4                                                                                      

1995          41 ex               KAJ, RGC

1998          fanns               RGC

1999          15 ex               KAJ

Skövde, Berg sn, 300 m NO om Fädernet                                                                                                            

1995          noterad           KAJ, RGC

 

Götene, Medelplana sn, Törnsäter, 300 m S om Björneberg                                                                           

1982          25 ex               OJa

1983          69 ex               OJa                                     upptäckt! och 25 fjolårsstänglar noterades, insådd?

1984          62 ex               OJa

1985          140 ex             OJa

1986          432 ex             OJa

1987          657 ex             OJa, SBe                            även 1 ex, 64983, 13621

1988          252 ex             OJa                                     d:o 0 ex

1989          823 ex             OJa                                     d:o 8 ex

1990          201 ex             OJa                                     d:o 39 ex

2000          100 ex             LSu

2001          25 ex               LSu

2002          114                  LSu

2004          210 ex             OJa, ABo

 

Götene, Österplana sn, 340 m NNO om Sandhagen*          ny lokal                                                               

 2004         3 ex                 OJa, ABo

 

 

Parapholis strigosa  .............................................................................................................................. ormax

Tillfällig, närmast bofast vid Öresund. Inga aktuella förekomster finns, endast ett äldre belägg från 1863 i Göteborg.

 

 

Petrorhagia saxifraga  ...........................................................................................................  klippnejlika

Prydnadsväxt från södra och centrala Europa. Två äldre uppgifter finns båda från 1967 från Härryda och Mariestad. Senast fanns den på skräpmark i Borås, Kransmossen 1983 (20-30 ex) och 1984 (6 ex). Nu är lokalen spolierad av en idrottsanläggning.

 

 

 

 

 

Phyteuma nigrum ................................................................................................................  blårapunkel

Tillfällig och kanske etablerad i kulturpåverkade marker. Arten kommer från Alperna. Äldre belägg från tre lokaler, Göteborg, Partille och Habo. Nu funnen på 4 lokaler.

Lerum, Lerum sn, nära Bondegården                                                                                                                  

1996          fanns               ELj

2001          2 ex                 ELJ

2003          0 ex                 ELj                                     

2004          0 ex                 ELj

 

Lerum, Lerum sn, 500 m OSO om Stålebo                                                                                                         

1993          2 ex                 RGa

 

Lerum, Lerum sn, 200 m NO om Lilla Stamsjöns nordände                                                                           

1998          noterad           OSj

 

Lerum, Stora Lundby sn, 400 m N om Benelyckan                                                                                         

1998          5-10 ex           KjH

 

 

Polystichum aculeatum   .....................................................................................................   uddbräken

Sällsynt på fuktig, skuggig, kalk- och mullrik mark, mest i fjälltrakter. Vid Riksskogstaxeringens kurs i artkännedom hittades under en exkursion Västergötlands första uddbräken på Kinnekulle. Av landets totala förekomst är endast ett 10-tal lokaler i Dalsland, två på Gotland och en i Skåne.

Götene, Västerplana sn, 410 m NNV om Ekesbacke*                                                                                      

2002          1 ex                 ÅBr

 

 

 

Potamogeton rutilus  .....................................................................................................................  styvnate

Troligen spontant inkommen. Växer i näringsrika vatten i skyddade vikar av Göta älv och i Hornborgasjön. Mycket sällsynt men troligen förbisedd. Aktuella på 3 lokaler.

Lilla Edet, Åsbräcka sn, V om Borgåsen                                                                                                            

1989          rikligt               BGu

1990          ej kvar            BGu

 

Lilla Edet, Åsbräcka sn, Brådalsbäckens utlopp                                                                                               

1989          sparsamt        BGu

1990          få ex                BGu

 

Falköping, Bolum sn, Fågeludden i Hornborgasjön                                                                                          

1999          få ex                ELj, ABe                            lösflytande!

 

 

 

Potamogeton trichoides   ............................................................................................................ knölnate

Ursprunglig. Växer i stillastående till svagt strömmande näringsrikt vatten. Många äldre belägg finns från Göteborg.   För historik, karta och närmare lokalbeskrivningar, se Ljungstrand 1994 (Vrivrånge 3: 8-10) och Ljungstrand 1995 (Calluna 12(2): 10-12). Efter en period under 1950-70-talen, då kunskapen om arten nästan var obefintlig, började efterforskningar göras. Arten är i Sverige mycket sällsynt, funnen på 7 lokaler i Skåne och 15 i Göteborgsområdet (15 i Vg). På Skånelokalernas sista förekomst är den just nu försvunnen. Aktuella Göteborgslokaler har under senare år reducerats till 3, där en av dem fortfarande hyser en massformig förekomst. Lokalen vid “Läppstiftet” är borta pga igenväxning av krusnate. Även lokalen vid Färgfabriksgatan har till största delen vuxit igen med krusnate.

Göteborg, Göteborg, Vallgraven, Synagogan (11)                                                                                             

1991          ca 5 ex            ELj

1992          20 ex               ELj

1993          ca 10 ex          ELj

1994          ---                     ---

1995          ca 20 ex          ELj

1998          0 ex                 ELj

1999          0 ex                 ELj

2002          ca 5 ex            ELj

2003          0 ex                 ELj

2004          0 ex                 ELj

 

Göteborg, Göteborg, Vallgraven, Fröhandeln (9)                                                                                               

1989          sparsamt        ELj                                     

1990          ca 30 ex          ELj

1991          15 ex               ELj

1992          40-50 ex         ELj

1993          ca 30 ex          ELj

1994          ca 10 ex          ELj

1995          15 ex               ELj

1996          10 ex               ELj

1997          ca 10 ex          ELj

1998          1 ex                 ELj

1999          5 ex                 ELj

2000          5 ex                 ELj

2001          0 ex                 ELj

2002          0 ex                 ELj

2003          0 ex                 ELj

2004          0 ex                 ELj

 

Göteborg, Göteborg, Fattighusån, Slussen (8)                                                                                                    

1982          funnen            TEl

1988          sparsamt        ELj                                     

1989          sparsamt        ELj

1990          ca 10 ex          ELj

1991          ca 5                 ELj

1992          ca 5                 ELj

1993          ---                     ELJ                                     lokalen spolierad, muddring

1995          1 ex                 ELj                                      återkommit!

1998          0 ex                 ELj

1999          0 ex                 ELj

2000          0 ex                 ELj

2001          0 ex                 ELj                                      sprängsten ditlagd

2002          0 ex                 ELJ

2003          0 ex                 ELj

2004          0 ex                 ELj

 

Göteborg, Göteborg, Fattighusån, Stampbron (12)                                                                                           

1991          >30 ex             ELj                                      (= rikligt)

1992          ca 10 ex          ELj                                      (= sparsamt)

1993          0 ex                 ELj                                      lokalen spolierad pga muddring

1995          0 ex                 ELj                                      utgången? Hädanefter är lokalen ej kontrollerad

 

 

 

Göteborg, Göteborg, Fattighusån, Mariakyrkan (10)                                                                                       

1990          2-3 ex              ELj

1991          2-3 ex              ELj

1992          2-3 ex              ELj

1993          ---                     ELj                                      lokalen spolierad, muddring

1995          1 ex                 ELj                                      stort kraftigt exemplar!

1998          0 ex                 ELj

1999          0 ex                 ELj

2000          0 ex                 ELj

2001          0 ex                 ELj                                      sprängsten ditlagd

2002          0 ex                 ELj

2003          0 ex                 ELj

2004          0 ex                 ELj

 

Göteborg, Göteborg,, Mölndalsån, Focus (13)                                                                                                   

1992          ca 5 ex            ELj

1993          2-3 ex              ELj

1995          ca 100 ex!      ELj

1999          ca 20 ex          ELj

2000          ca 100 ex       ELj

2001          ca 20 ex          ELj

2002          ca 20 ex         ELj

2003          0 ex                 ELj

2004          0 ex                 ELj

 

Göteborg, Göteborg, Mölndalsån, gamla Etnografiska museet (15)                                                             

1995          ca 50 ex          ELj

1996-2001  -                     ---

2002          0 ex                 ELj

2003          0 ex                 ELj

2004          0 ex                 ELj

 

Göteborg, Göteborg, Mölndalsån, Remfabriken (16)                                                                                       

1995          ca 30 ex          ELj

1996-2001  -                     ---                                        ej kontroll

2002          0 ex                 ELj

2003          0 ex                 ELj

2004          0 ex                 ELj

 

Göteborg,  Göteborg, Mölndalsån, Dämmet (17)                                                                                              

1995          ca 5 ex            ELj

2000          0 ex                 ELj

2001          0 ex                 ELj

2002          0 ex                 ELj

2003          0 ex                 ELj

2004          0 ex                 ELj

 

Göteborg, Göteborg, "Läppstiftet", i en damm (18)                                                                                          

1995          2-3 ex              ELj

1997          0 ex                 ELj

1998          0 ex                 ELj                                      utgången?

2000          0 ex                 ELj                                      utgången!

 

 

Göteborg,  Göteborg och Lundby sn, Kvillebäckskanalen (4)                                                                        

1991          2-3 ex              ELj                                      återfunnen lokal

1992          2-3 ex              ELj

1994          1 ex                 ELj

1995          2-3 ex              ELj

2000          0 ex                 ELj

2001          ---                     ELj                                      oåtkomlig

2002          ---                     ELj                                      oåtkomlig

2003          få ex                ELj

2004          0 ex                 ELj

 

Göteborg, Göteborg och Lundby sn, Kvillebäcken, Backaplan (3)                                                               

1927          "massvis"       Harald Fries,    i Acta Horti Gotoburgensis III:75

1991          1000 ex          ELj                                      återfunnen, mycket riklig blomning

1992          1000-tals        ELj

1993-2001   -"-                 ELj

2002          1000-tals        ELj

2003          1000-tals        ELj

2004          1000-tals        ELj

 

Göteborg, Lundby sn, damm vid Kvillebäcken, Färgfabriksgatan (19)                                                       

1997          ca 50 ex          ELj

1998          ca 20 ex          ELj

2000          0 ex                 ELj

2001          0 ex                 ELj

2002          0 ex                 ELj                                      igenvuxet!

 

Göteborg, Lundby sn, Vågmästaregatan*            dellokal av "Backaplan (3)"                                           

2003          1000tals         ELj

 

Göteborg, Lundby sn, Herkulesgatan*                  dellokal av "Backaplan (3)"                                           

2003          100tals            ELj

 

 

Ranunculus acris ssp. friesianus  .................................................................  parksmörblomma

Inkommen med gräsfrö från bergstrakter i södra Frankrike. Tillfällig vanligtvis i parkliknande miljöer, ibland vid vägkanter. Endast en lokal i Lerum vilken är belagt redan 1897 av C.G.H. Thedenius.

Lerum, Skallsjö sn, strax SO om Oscarshöjd                                                                                                      

1997          noterad           ELj

1998          10 ex               ELj

2000          ca 10 ex          ABo, KBo, ESa, ELj

2003          ca 5 ex            ELj

 

 

Rhinanthus serotinus var. apterus                                                                                               .............................................................................  åkerskallra

Gammal kulturföljeslagare som var ett svårt ogräs i höstsäd. Efter bättre utsädesrensning har den helt försvunnit från åkermarkerna. Dock påträffad i en viltåker i Karlsborg samt på en åkerkant i Herrljunga. Äldre belägg finns från ett 40-tal lokaler.

Herrljunga, Öra sn, 600 m Ö om Duvered                                                                                                          

1986          rikligt               ÅCa, LSu

1987          rikligt               LSu

1988          rikligt               LSu

2001          rikligt               LSu

2002          rikligt               LSu                                     bestånden har ökat i areal och antal sedan upptäckten

 

Karlsborg, Undenäs sn, 500 m S om Karsjötorp                                                                                              

1986          rikligt               CAH

 

 

Rubus dissimulans .........................................................................................................  bohusbjörnbär

Ett krypbjörnbär med endast två kända lokaler i Västergötland:  Lundby sn, Arendal 1899 och Styrsö sn, Köpstadsö 1905. Den senare lokalen med tre delbestånd återupptäcktes 2002.

Göteborg, Styrsö sn, Köpstadsö, sydöstra delen *                                                                                            

2002          5+3+5 ex        ELj

 

 

Rumex conglomeratus   ................................................................................................  dikesskräppa

Tillfällig på ruderatmark. Äldre belägg från Göteborgsområdet: 5 belägg från Göteborg 1896-1956 och ett från Ale 1945.

Göteborg, Göteborg, Slottskogen, öster om Lilla Dammen  *                                                                         

2003          1 ex                 ELj

2004          2 ex                 ELj

 

Göteborg, Angered sn, Gunnilse grusgrop*                                                                                                         

2004          1 ex                 KjH, ELj

 

 

Salvia pratensis   .........................................................................................................................  ängssalvia

Tillfällig från södra och centrala Europa. Ett äldre belägg från Falköping/Tidaholm 1948 samt den nu aktuella lokalen på Falbygden.

Falköping, Friggeråker sn, tipp N om Falbygdens sjukhus                                                                               

1983          fåtal ex           LFr                                      tillfälligt, försvunnen 2004 LFr

 

 

Stachys officinalis   ................................................................................................................... humlesuga

Prydnads- och läkeväxt som finns i större delen av Europa och är inhemsk i Skåne. Två äldre belägg finns från Habo resp. Alingsås. Den är kvarstående på två nya lokaler, Habo och Gullspång samt en lokal där den troligtvis är förvildad från odling i en närbelägen trädgård i Göteborg.

Göteborg, Askim sn, Gjutegården                                                                                                                         

1990          10 ex               SOS                                     förvildad?

1995          ca 5 ex            ELj

1999          0 ex                 ELj

2001          0 ex                 ELj

2002          ---                     ELj  uppgrävt, parkeringsplats

 

Habo, Habo sn, 500 m S om Furusjö station                                                                                                      

1993          1 ex                 GBö

 

Gullspång, Hova sn, Bjärke skola                                                                                                                        

1990          noterad           ASj                                      "kvarstående"

 

 

 

Taraxacum vestrogothicum .................................................................................  västgötamaskros

Endemisk i landskapet i betade kalkfuktängar. Åtta äldre belägg finns från Falköping, Skövde och Götene. Mycket sällsynt och fåtalig på 4 lokaler.

Falköping, Södra Kyrketorp sn, Öja hed                                                                                                             

1998          fåtalig             TNi

 

Falköping, Dala sn, 200 m NNV om bygdegård                                                                                                

1998          fåtalig             TNi

 

Falköping, Dala sn, 300 m N om Stenåsen                                                                                                         

1999          fåtalig             TNi

 

Götene, Österplana sn, 300 m SSV om kyrkan                                                                                                  

1998          fåtalig             TNi

 

 

Verbascum densiflorum  ..............................................................................................  ölandskungsljus

Tillfällig i Västergötland(?) men bofast på Öland. Kan påträffas på utkast och tippar. Äldre belägg av odlade ex. finns från Skövde och Herrljunga.  Båda uppgifterna om ölandskungsljus i Vgfl s. 507 torde vara läkekungsljus V. phlomoides (det. ELj)

 

 

Vulpia bromoides   ................................................................................................................  ekorrsvingel

Tillfällig art som förekommer i större delen av Europa upp till Skåne och Blekinge. Äldre belägg från 7 lokaler i Göteborg 1924-1965. Senast angiven på en lokal.

Svenljunga, Svenljunga sn, tippen 300 m NO om Ekelund                                                                              63736, 13394

1981          noterad           EAn

 

 

 

 

 

 

SÅRBARA --------  hotkategori VU

 

 

Agrostemma githago  ............................................................................................................................  klätt

Mycket gammalt åkerogräs. Äldre uppgifter finns från ca 110 lokaler med senaste belägget från Falköping 1963. Numera försvunnen som spontant ogräs, men odlas ibland och har noterats som tillfällig. Troligen avsiktligt insådd på 6 lokaler i landskapet.

Göteborg 1, Borås 1, Habo 1, Trollhättan 1, Vara 1 och Tidaholm 1lokal.

 

 

Aira caryophyllea  ..............................................................................................................................  vittåtel

Tillfällig men finns i större delen av Europa upp till sydöstra Götaland. Äldre belägg från 10 lokaler i Göteborg, Härryda och Borås. Endast en nutida lokal.

Alingsås, Hemsjö sn, 400 m NO om Ingared                                                                                                      

1993          noterad           LEA

 

 

Allium carinatum   ........................................................................................................................   rosenlök

 Inkommen med gräsfrö eller odlad som prydnadsväxt, från södra och centrala Europa. Möjligen inhemsk i Skåne. Ett äldre belägg från Mölndal 1908. Påträffades oväntat 1998 på en klippig udde i Askim, en av allt att döma fullt naturlig lokal, där arten dessutom setts blomma tidigare (i början av 1960-talet) men därefter glömts bort. Se vidare Ljungstrand 1999 (Calluna 16(1): 5). Förekomsten i Gjutegården är däremot säkerligen förvildad. 4 lokaler är kända.

Göteborg, Askim sn, sydspetsen av Järkholmen                                                                                               

1998          8 ex                 ELj

1999          11 ex               ELj

2000          11 ex               ELj

2001          127 ex!           ELj

2002          97 ex               ELj

2003          560 ex             ELj

2004          515 ex             ELj

 

Göteborg, Askim sn, Gjutegården*                         förvildad?                                                                           

1995          ca 10 ex          ELj

2000          0 ex                 ELj

2001          0 ex                 ELj

2003          0 ex                 ELj

 

Borås, Ljushult sn, Glafsered                                    troligen kvarstående                                                         

1999          få ex                LEA

 

Trollhättan, Norra Björke sn, 300 m NV om Högarna                                                                                    

1998          50 ex               ABo

1999          50 ex               ABo

2000          270 ex             UBA, BGu

2001          "flera 100"     UBA                                   trots igenväxning                                                              

2003          228 ex             UBA                                   "igenvuxet, ändå finns den där!" UBA

 

 

Alopecurus myosuroides  .........................................................................................................   renkavle

Tillfällig i Västergötland men bofast på Öland och Gotland. Äldre belägg finns från ca 25 lokaler, nästan alla i Göteborgstrakten. Fyra aktuella lokaler är kända.

Göteborg, Göteborg, 250 m V om Haga kyrka                                                                                                  

1985          noterad           TEl

 

Göteborg, Västra Frölunda, nära Frölunda Torg, Gånglåten  *                                                                      

2002          1 ex                 EEk                                     tillfälligt med gräsfrösådd

2003          0 ex                 EEk

 

Vara, Edsvära sn, S om Sven-Andersgården                                                                                                      

1985          noterad           EAn                                   

 

Vänersborg, Vänersborg, tipp, 300 m N om Häljestorp                                                                                   

1997          1 ex                 GJo                                     övertäckt 2004, GJo

 

 

 

Anemone vernalis  ........................................................................................................................  mosippa

Inhemsk på torra,sandiga marker - tallmoar, magra betesmarker och ljunghedar. Äldre uppgifter finns från ca 135 lokaler, numera nästan försvunnen från ohävdade marker. Flest lokaler i Habo kommun där den  på Hökensås betecknas som mindre vanlig, i övriga delar an landskapet sällsynt. Totalt är 117 lokaler är aktuella.

Mosippan var årets växt 2002. Då kontrollerades ett antal lokaler, 2004 kontrollerades 3 lokaler.

Herrljunga, Remmene sn, Svantetorp, SV om Vårgårda                                                                                

2002          10 ex               SSv                                     5 blommande plantor

2003          3 ex                 SSv                                     tre plantor med 7, 2 resp. 1 blomma

 

Vårgårda, Algutstorp sn, Tånga hed                                                                                                                    

2002          16 ex               SSv                                     8 blommande plantor

2003          11 ex               SSv

 

Herrljunga, Remmene sn, Remmene skjutfält    lokal 1, klassiska lokalen, nedom skjutvall                 

2001          14 ex               SSv

2002          32 ex               SSv

2003          fåtal ex           SSv

 

Herrljunga, Remmene sn, Remmene skjutfält    lokal 2, vid väg på skjutfältet                                        

2001          85 ex               SSv

2002          9 ex                 SSv

 

Herrljunga, Remmene sn, Remmene skjutfält    lokal 3a, ute på skjutfältet                                              

2002          14 ex               SSv                                     inom en yta av 20x5 m

 

Herrljunga, Remmene sn, Remmene skjutfält    lokal 3b, ute på skjutfältet omslutande lokal 3a        

2001          838 blr!           SSv                                  på en yta av 100x50 m      

2003          11 ex               SSv                                     6 blommande plantor

 

Herrljunga, Remmene sn, Remmene skjutfält    lokal 4, björkskog                                                             

1982          20 ex               SSv

2002          0 ex                 SSv                                     igenvuxen med ljung och gräs

 

Herrljunga, Hudena sn, Orraholmen                                                                                                                   

2002          43 ex               SSv                                     även 100 m SSV om lokalen ett "mindre antal" 1982                   

2003          24 ex               SSv

 

Tranemo, Nittorp sn, Ö. Ryda                                  grustag                                                                                

1988          18 ex               HJa

1992          72 ex               HJa

2000          37 ex               HJa

 

Tranemo, Nittorp sn, Backalund                             tallskog                                                                               

1981          38 ex               HJa

1986          63 ex               HJa                                    

2000          7 ex                 HJa

 

Tranemo, Nittorp sn, Nygården                               betesmark                                                                          

1991          8 ex                 HJa

1992          12 ex               HJa

2000          10 ex               HJa

 

Tranemo, Nittorp sn, Gölingstorp                            hagmark                                                                             

1991          4 ex                 HJa

1998          11 ex               HJa

2000          0 ex                 HJa

 

Tranemo, Ljungsarp sn, Lagmanshaga                 skogsmark /sjöstrand                                                        1991           2 ex                     HJa

1996          0 ex                 HJa

2000          1 ex                 HJa                                    

 

Bollebygd, Bollebygd sn, Årred                                                                                                                             

1980          10 ex               ESa                                     röjt grovvuxen ljung med markägaren                         

2002          6 ex                 SSv                                     5 blommande

2003          3 ex                 SSv

 

Falköping, Slöta sn, Ålleberg, 300 m SSV om Västhanget                                                                               1985           40 ex                   LSu

1987          7                       LSu

1994          1-3                   LSu

1995          1-3                   LSu                                     sedan slutet av 90-talet: 0 ex  LSu

 

 

Anthriscus caucalis   ..............................................................................................................   taggkörvel

Sentida inkomling som nu är bofast i Göteborg, tillfällig i övrigt. Förekommer närmast i S och SÖ Sverige. Den tidigare kraftiga minskningen på Torslandavikslokalen har dämpats. De alltmer tätnande nässelsnåren utgör dock ett aktivt hot mot taggkörvelns fortbestånd. Tre lokaler är aktuella.

Göteborg, Lundby sn, Torslandaviken, 300 m NNO om Rörskäret                                                               

1980          noterad           BGi

1994          10.000-tals     BGi, RGa                           meterhöga ex., täckande jordvallar på flera 100 m2 !

1997          100tals ex      ELj – kraftigt minskande

1998          100tals ex      ELj – minskande

1999          100tals ex      ELj

2000          100tals ex      ELj

2001          ca 20 ex          ELj

2002          ca 20 ex          ELj

2003          ca 10 ex          ELj

 

Göteborg, Lundby sn, 350 m NV om Rya skogs NV-hörn                                                                              

1990          upptäckt         UUn

1993          5-6ex               UUn

1994          0 ex                 ELj                                      utgången!

 

Habo, Gustav Adolf sn, Gäbo Korsgården                                                                                                          

1997          noterad           ABe

 

 

Apium inundatum  .....................................................................................................................  krypfloka

Troligen ursprunglig på konkurrenssvaga stränder dvs stränder med djurtramp eller vattenståndväxlingar. Hotas av igenväxning. Endast två äldre uppgifter från Svenljunga resp. Lidköping. Numera mycket sällsynt, finns närmast i Halland och Bohuslän. Troligen något förbisedd. Endast 2 lokaler.

Svenljunga, Östra Frölunda sn, Ängasjön                                                                                                           

1983          noterad           EAn

1993          finns kvar!     LEA

2000          0 ex                 LEA                                    förgäves eftersökt, upphört bete, igenvuxet!

 

Falköping, Bolum sn, Fågeludden i Hornborgasjön                                                                                          

1949          noterad           Ö.Nilsson   belagd

1998          noterad           SSu, RDa

 

Arenaria gothica  ..........................................................................................................................  kalknarv

Ursprunglig, växer på konkurrenssvag alvarmark. Finns närmast på Gotland. Ganska vanlig på Kinnekulles östsida, sällsynt på den västra. Kalknarven kan variera kraftigt i antal exemplar liksom antal lokaler. 10 lokaler är kända på Kinnekulle, alla i Götene kommun.

Götene, Västerplana sn, 700 m Ö om Högehall                                                                                                 

1987          noterad           ADa, CDa

 

Götene, Västerplana sn, 1,5 km ONO om kyrkan                                                                                                                  

1986          noterad           ADa, CDa

 

Götene, Västerplana sn, 1,3 km ONO om kyrkan                                                                                                                  

1998          5-10 ex           RGC

 

Götene, Österplana sn, 600 m SV om Nyängen                                                                                                 

1986          noterad           ADa, CDa

 

Götene, Österplana sn, Axvall                                                                                                                                

1987          noterad           ABe

 

Götene, Österplana sn, SV om kyrkan                                                                                                                 

1985          noterad           MGe

2004          2 ex                 LSu                                     + 7 dellokaler* med 50 ex 2004, LSu

 

Götene, Österplana sn, NO om kyrkan                                                                                                                 

1987          noterad           ABe

 

Götene, Österplana sn, 150 m SSO om Björneberg                                                                                           

1998          10tals ex         OJa

2004          fåtal ex           OJa

 

Götene, Medelplana sn, strax N om Jonsbol                                                                                                       

1996          ca 5 ex            RGC, KAJ

 

Götene, Medelplana sn, 250 m N om Jonsbol                                                                                                    

1985          noterad           ADa, CDa

 

 

Arnoseris minima   .................................................................................................................  klubbfibbla

Troligen en gammal inkomling i kulturlandskapet. Växer företrädesvis i sandiga åkerkanter. Förutom ett antal tillfälliga förekomster på ruderatmark är arten belagd från ett 15-tal sandiga åkrar i Göteborg, Härryda, Vårgårda, Herrljunga, Habo och Hjo. Numera endast en lokal i Habo, där växtplatsen ligger vid en övergiven åker och hotas av igenväxning.

Habo, Habo sn, 200 m ONO om Fiskebäcks kapell                                   åkerkant                                       

1993          30 ex               MTh

1994          0 ex                 MTh                                   torka! lokalen intakt

1996          25 ex               MTh

1997          0 ex                 MTh

1998          0 ex                 MTh

1999          1 ex                 MTh

2000          3 ex                 GBö

2001          0 ex                 GBö

2003          1 ex                 MTh

2004          0 ex                 MTh

 

 

 

 

Asplenium adulterinum  ....................................................................................................  brunbräken

Ursprunglig, växer på ultrabasiska serpentinbergarter, såsom på Taberg i Småland. Endast en lokal är känd i landskapet. Tidigare var Smålands Taberg enda kända växtplatsen i Sverige.

Töreboda, Älgarås sn, udden 400 m SV om Näset                                                                                            

1981          200 ex             LfA, TAp                           inom 200x50 m

1993          85 ex               OJa

1994          318 ex             OJa

 

 

Atriplex pedunculata....................................................................................................................saltmålla

Ursprunglig, på glesbevuxna havsstrandängar. Mycket sällsynt. Endast en lokal vid Göteborgskusten, där den belagts redan 1941.

Göteborg, Askim sn, St. Amundön, nordspetsen, 300 m N om bron                                                             

1995          få ex                JOJ

2001          10 ex               ELj                                                                                                                                   

2003          ca 5 ex            ELj

 

 

Bidens radiata  .............................................................................................................................  grönskära

Troligen ursprunglig vid Vänern på blöt strandmark. Kan vid gynnsamma tillfällen uppträda i stor mängd, ettårig och konkurrenssvag med en långlivad fröreserv. Ett stort antal äldre belägg finns från Vänersborg samt vardera ett från Habo och Lidköping. 27 lokaler är aktuella.

Habo, Habo sn, Domneådammen och Domneån (från Gigeryd till dammarna nedom Klerebo

2002          5 lokaler

 

Vänersborg, Vänersborg och Västra Tunhem sn, Vassbotten och Vänerstränder från Dalslandsgränsen till V om Udden. 

1996          21 lokaler       HAl

2004          2 lokaler         HAl

 

Lidköping, Örslösa sn, VSV om Källstorp                                                                                                           

1992          80 ex               OJa

 

Bromus arvensis                                                ...........................................................................................................................   renlosta

Inkommen med vallfrö från centrala Europa. Tidigare bofast, numera tillfällig i kulturmarker. Bofast i Östergötland, Skåne och på Öland. Ca 80 äldre lokaler är belagda. En sen lokal i Göteborg, Angered sn, Rösered 1960-talet (Elof Carlsson). En mycket kraftig minskning under senare år. Numera endast 4 lokaler.

Svenljunga, Kalv sn, Tusseredssjön, Näs                                                                                                            

1981          noterad           EAn

 

Vänersborg, Vänersborg, Dalbobrons västra fäste                                                                                           

1987          noterad           HAl

1994          belägg             ABo

1998          50 ex               HAl

2002          2 ex                 HAl

2003          0 ex                 HAl

 

Skara, Härlunda sn, 100 m O om Bjärklunda kyrka                                                                                        

1977          noterad           SKi

 

Hjo, Hjo sn, 400 m NV om Mumlebo                                                                                                                  

1984          noterad           ABe

 

 

Bromus secalinus   .........................................................................................................................   råglosta

Ursprunglig, gammal kulturföljeslagare och odlad under forntiden. Senare som ogräs i höstsäd. Numera funnen på 12 lokaler som spontant växande bl.a. i åkerkanter. Äldre uppgifter finns från ca 100 lokaler, bl.a. Mölndal, Fässbergs sn, Kikås 1966.

Tranemo, Ljungsarp sn, Sjögården                                                                                                                      

1995          noterad           HJa  -  ej insådd

 

Ulricehamn, Finnekumla sn, Sundstorp                                                                                                              

1995          noterad           HJa   -   ej insådd

 

Falköping, Falköping, 300 m SV om södra stationen                                                                                       

1990          noterad           LSu   -   i gräsfröblandning

 

Skara, Skara, vid Fornbyn                                                                                                                                      

1989          noterad           LSu -   spontan i utsäde från Holmestad

 

Skövde, Timmersdala sn, 900 m S om kyrkan                                                                                                   

1991          noterad           GSt -   ej insådd

 

Trollhättan, Trollhättan, 800 m V om fotbollsplan i Stavre                                                                           

1995          noterad           ABo   -   insådd

 

Vänersborg, Vänersborg, SO om Uppegården                                                                                                   

1997          20tal ex          BGu

 

Lidköping, Tranum sn, 600 m SV om Ån                                                                                                           

1993          noterad           ANo, RNo   -   ej insådd

 

Götene, Holmestad sn, 300 m NNV om Haga                                                                                                    

1991          100tals ex      OJa    -   spontan från gammalt utsäde från Småland

 

Götene, Holmestad sn, 500 m NNV om Haga                                                                                                    

1995          100tals ex      OJa

 

Götene, Fullösa sn, vid östra huset i Brokällsäng                                                                                               

1999          enstaka ex     OJa

 

Götene, Forshem sn, 200 m S om Klåvaslätten                                                                                                 

1987          100tals ex      OJa

 

 

Cardamine  parviflora  ..................................................................................................  strandbräsma

Ursprunglig vid Vänern i klippskrevor nära vattenstranden även på hävdade marker och på muddermassor. Varierar i antal och lokaler mellan olika år. Rikligt under år med lågt vattenstånd. Sällsynt, endast vid Vänern. Äldre belägg från ca 20 lokaler. Nu är 54 lokaler aktuella (karta Vgfl s. 313)

Vänersborg, Vänersborg 1, Vänersnäs 4; Lidköping, Tådene 1, Norra Kedum 4, Söne 3, Rackeby 1, Strö 7, Otterstad 8; Götene, Forshem 14, Österplana 3; Mariestad, Berga 2, Leksberg 3, Torsö 1; Gullspång, Amnehärad 2. 

 

 

 

Carex punctata .............................................................................................................................prickstarr

Ursprunglig, växer i lösa tuvor i klippig terräng nära havet. Mycket sällsynt. Endast 8 lokaler. Hotas av igenväxning av buskar och ris.

Göteborg, Styrsö sn, Krokholmen, viken i NO                                                                                                   

2001          ca 5 ex            LHe

2003          5 ex                 LHe

2004          1 ex                 ELj, EEk

 

Göteborg, Styrsö sn, Filleskär V om Galterö                                                                                                       

1989          noterad           LHe

2001          5-10 ex           LHe

2002          5-10 ex           LHe

2003          10-tal ex         LHe

 

Göteborg, Styrsö sn, Galterö, S om Galterö huvud                                                                                            

1999          ca 5 ex            ELj                                               återfynd på primärlokalen

 

Göteborg, Styrsö sn, V. Galterö, Runda viken*                                                                                                 

2002          3 ex                 ELj                                     

 

Göteborg, Styrsö sn, SÖ om Galterö, Östra Galterö Rönnskär*                                                                      

2004          150 ex             LHe

 

Göteborg, Styrsö sn, Vrångö, SO om St. Röddholmen                                                                                     

1992          1 ex                 ELj

2002          0 ex                 ELj                                      ej återfunnen

 

 

Catabrosa aquatica  ........................................................................................................................ källgräs

Äldre uppgifter från ca 60 lokaler i mellersta Västergötland och i västra Göteborgsområdet. Numera på 37 lokaler. Lokalerna utanför Falbygden och Nordbillingen anges här nedan.

Tidaholm, Velinga sn, 300 m O om Mossagården                                                                                            

1988          noterad           ABe

 

Skara, Bjärka sn, 200 m S om Bjärka gård                                                                                                        

1982          noterad           SKi

 

Götene, Österplana  sn, 200 m SO om Örnekulla                                                                                               

1987          noterad           ABe

 

Hjo, Norra Fågelås sn, 200 m N om Vrångebäcks slott                                                                                     

1995          noterad           ABe

 

 

Centaurium erythraea var. erythraea  ...........................................................................  flockarun

Troligen ursprunglig i torra, naturliga gräsmarker i solvarma sluttningar. Kalk-och slåttergynnad, hotad av igenväxning och överbete.Finns närmast i Bohuslän, Skåne och sydöstra Sverige. Mycket sällsynt, på 2 lokaler.

Lidköping, Otterstad sn, Skalludden, S om Hallen (= Helge Källssons bergsknalle)  (primärlokalen)     

1988          ca 10 ex          BGu, OJa

1995          0 ex                 ABe

1998          >75 ex             ABo, KBo, OJa

1999          >80 ex             UBA, BGu

2000          320 ex             UBA, ESa

2001          ca 300 ex       UBA

2003          25 ex               UBA

2004          40 ex               UBA

 

Lidköping, Otterstad sn, Vaholmen, udden 500 m OSO om Senäte                                                              

1988          100tal ex        OJa, OJo                            2mx2m + enstaka "inom 5 m därifrån"

1998          6 ex                 ABo, KBo, OJa

1999          0 ex                 UBA, BGu                         riklig veg., markägaren vill bevara arten på lokalen

2000          9 ex                 UBA, BGu                         6 ex inom inhägnaden, 3 ex utanför; bete! m.ä. vill ha bort hägn

2001          1 ex                 UBA                                   inom inhägnaden, som är delvis raserat; kor bortbetat blommor? 2003                 9 ex                   UBA                8 innanför + 1 utanför

2004          4 ex                 UBA

 

 

 

Chimaphila umbellata  .............................................................................................................................  ryl

Ursprunglig, växer i torr till frisk , gles barrskog, främst tallskog. Ljuskrävande. Sällsynt. Äldre uppgifter finns från ca 50 lokaler, främst i Tiveden och Svältorna. Få av dessa är återfunna. Saknas helt i sydligaste Västergötland. Dock finns fortfarande 74 aktuella lokaler, enligt Janson 1991 i Calluna 8 (1): 14-26 (se nedan!). Vid florainventeringen registrerades 51 lokaler (Vgfl s. 442).

Borås, Bredared (2), Tämta (3); Alingsås, Alingsås (2); Habo, Gustav Adolf  (4); Vårgårda, Siene (1); Ale, Hålanda (2); Tidaholm, Härja (3), Velinga (1), Hömb (2); Trollhättan, Väne-Åsaka (1), Trollhättan (1); Vänersborg, Västra Tunhem (4); Skara, Bjärka (1); Tibro, Tibro (3), Ransberg (1); Skövde, Lerdala (3); Götene, Vättlösa (2), Forshem (1); Karlsborg, Mölltorp (2; en av lokalerna - 64865, 14181 - med 40 ex 2004 är expanderande, OJa), Undenäs (11); Lidköping, Söne (5); Töreboda, Fägre (3); Mariestad, Ullervad (2), Torsö (7), Lyrestad (3); Gullspång, Hova (2); Laxå, Finnerödja (2).

 

 

Coronopus squamatus...................................................................................................... kråkkrassing

Inkomling, växer i störd,öppen kulturmark, såsom gräsmattor och rabatter. Förekommer endast i Göteborgstrakten. Äldre belägg finns från ett 40-tal lokaler i Göteborgstrakten samt ett från Vänersborg,Vargöns bruk påmalm, 1958. Rapporterad från 15 lokaler i Göteborg.

Göteborg, Askim sn, 400 m NV om triangelpunkten på Järkholmen                                                            

1989          noterad           ELj

 

Göteborg, Göteborg, 400 m SO om Slottskogsvallen                                                                                        

1989          noterad           ELj

 

Göteborg, Göteborg, spårvägshållplats vid Slottskogen                                                                                   

1990          noterad           ÅLi

 

Göteborg, Mariaplan, Apoteket Najaden                                                                                                           

1994          noterad           ELj

2001          5 ex                 ELj

2004          kvar                 ELj

 

Göteborg, Göteborg, gata N om Skansen Kronan                                                                                                                 

1982          noterad           TEl

 

Göteborg, Göteborg, 100 m V om Domkyrkan                                                                                                 

1982          noterad           TEl

 

Göteborg, Göteborg, 600 m V om Domkyrkan                                                                                                 

1987          noterad           ELj

 

Göteborg, Göteborg, vid Domkyrkan                                                                                                                  

1989          noterad           ELj

 

Göteborg, Göteborg, vid Kronhuset                                                                                                                     

1999          10-30 ex         BHe

 

Göteborg, Göteborg, 500 m V om Alelyckans vattenverk, vid Göta älv                                                      

1989          noterad           EBl

 

Göteborg, Lundby sn, SÖ om Hästholmen                                                                                                         

2000          noterad           ELj

 

Göteborg, Tuve sn, 400 m V om Stora Holm                                                                                                     

1999          noterad           ELj

 

Göteborg, Göteborg, Carolus Rex*                                                                                                                      

2001          10 ex               ELj

2002          15 ex               ELj

2003          finns                ELj

2004          ca 5 ex            ELj

 

Göteborg, Göteborg, Luntantugatan 4*                                                                                                              

2002          ca 50 ex          ELj

2003          finns                ELj

2004          ca 30 ex          ELj

 

Göteborg, Angered sn, Gunnilse grustag*              ny lokal                                                                               

2004          ca 10 ex          KjH, ELj

 

 

Cuscuta epithymum var. epithymum.........................................................................  ljungsnärja

Troligen inhemsk på torr gräsmark där den parasiterar på diverse örter och gräs. Äldre belägg från 7 lokaler spridda i landskapet. Endast två närliggande lokaler. Mycket sällsynt.

Skövde, Lerdala sn, 400 m V om Igelsjöns västände                                                                                        

1979          rikligt               OAn                                    ca 2 - 3 m2, KAJ

1994          noterad           OJa

1997          noterad           OJa                                     på ett litet område

1998          0 ex                 KAJ, RGC                         ohävd

1999          0 ex                 KAJ, RGC                         ingen hävd på flera år; mycket förna

2000          0 ex                 ABe, RGC

 

Skövde, Lerdala sn, 150 m NV om Igelsjöns västände (bakom macken)                                                    

1953          upptäckt         Hjalmar Magnusson

1979          fanns               OAn

1991          rikligt               OJa, PLa                            10 m2

1992          fåtal                OJa                                     torka!

1993          rikligt               PLa

1995          rikligt               KAJ, RGC                         förekomsten 7x10 m

1998          1 m2                 KAJ, RGC                         betat

1999          ngn m2                   OJa, ABo                           ca 1m2, minskande KAJ, RGC

2000          ngn m2            ABe, RGC

2004          ngn m2            KAJ                                    några ruggar på ca 1 m2

 

Dianthus armeria………………………………………………………………….………..knippnejlika

Troligen inkommen och etablerad i kulturmarker i Göteborgsområdet, tillfällig på andra lokaler. Lokaler hotas av igenväxning, då gammal hävd upphör. Två äldre lokaler finns i Göteborg. Arten gynnas av slåtter, som dock bör företagas i god tid före blomningen i augusti, eller alternativt på senhösten. 5 lokaler, varav 3 fortfarande aktuella.

Göteborg, Askim sn, 300 m N om triangelpunkten på Järkholmen                                                               

1930-tal    noterad           Alvar Ljungstrand

1988          1 ex                 ELj

1993          0                       ELj

1994          14                    ELj

1995          19+30             ELj

1996          7+15                ELj

1997          15+ca 15        ELj

1998          11+ca 10        ELj

1999          5+ca 10          ELj

2000          20                    ELj

2001          15                    ELj

2002          45                    ELj

2003          ca 50 ex          ELj

2004          ca 20 ex          ELj

 

Göteborg, Göteborg, Ekedal, 800 m V om Stora Dammen, Skytteskogsg. 17B                                          

1993          1 ex                 BHe                                    ett flertal hos grannen på nr 15

1995          ca 80 ex          ELj, IOl

2004          ett 100tal        IOl                                       vildväxande på berg

 

Göteborg, Styrsö sn, västsidan av Asperö*           strandäng                                                                           

2002          10tal ex          IBe, GTo

 

Borås, Borås, Tranered, vid stig mot Kransmossen                                                                                           

1983          20-30 ex         BHe

1984          6 ex                 BHe                                    lokalen spolierad av en idrottsanläggning, 2004 BHe

 

Trollhättan, Trollhättan, oljeslageri 500 m SSO om kyrkan                                                                           

1978          ca 10 ex          OAn                                    lokalen borta, under asfalt

 

 

Digitaria ischaemum  ..................................................................................................................  fingerhirs

Tillfällig, finns i större delen av Europa. Endast 3 äldre belägg från Mölndal och Göteborg.

 

 

Dracocephalum ruyschiana  ........................................................................................  drakblomma

Ursprunglig på torra, ljusa, kalkrika, naturliga gräsmarker - en typisk stäppängsart - på åsar,åkerholmar och breda åkerrenar med måttlig hävd i form av ej årlig slåtter eller sent betespåsläpp. Missgynnas av normalt bete och kväve-påverkan i form av gödsling. Många lokaler ligger i naturreservat, främst på Falbygden, några i Ätradalen och en på Kinnekulle. Äldre uppgifter finns från ca 45 lokaler i Ulricehamn, Falköping och Tidaholm. Totalt är 68 lokaler aktuella 2003 samt en ny lokal och 43 kontrollerade under 2004, varav Ätradalen med Ulricehamn har 27 lokaler samt Falbygden med Falköping 39 lokaler och Götene 2 lokaler:

Ulricehamn, Hössna 2, Knätte 2, Timmele 2, Dalum 2, Blidsberg 9, Humla 2, Kölaby 8; Falköping, Norra Åsarp 3, Smula 1, Vartofta-Åsaka 19, Göteve 5, Floby 1, Luttra 1, Karleby 1, Gökhem 4, Vilske-Kleva 1, Marka 1, Dala 1 och Götene, Medelplana 2 lokaler. Rapportörer: ABe, TAp, ICl och LSu.

 

 

Elatine hexandra  ........................................................................................................... skaftslamkrypa

Ursprunglig. Växer ofta på grunt vatten i näringsfattiga sjöar och åar eller på dyiga stränder. Förbisedd och kan dessutom ha minskat på grund av eutrofiering av vattnen. Äldre uppgifter finns från ca 20 lokaler från de västra delarna av landskapet, Göteborgsområdet och norrut. 16 lokaler är nu aktuella.

Svenljunga, Kalv sn, 500 m SO om Sandhuset                                                                                                  

1990          noterad           LEA

 

Svenljunga, Kalv sn, Sandanabb                                                                                                                          

1990          noterad           LEA

 

Svenljunga, Kalv sn, Kalvsjö, 700 m S om Erikslund                                                                                      

1992          noterad           LEA

 

Svenljunga, Kalv sn, Fegen, Spångalyckan                                                                                                        

1989          noterad           LEA

 

Varberg, Kungsäter sn, Oklången, Torrås Nedergården                                                                                   

1992          noterad           PKr

 

Varberg, Kungsäter sn, Oklången, Gärdet                                                                                                          

1992          noterad           PKr

 

Härryda, Råda sn, Rådasjön, 500 m N om Råda Säteri                                                                                 

1995          fåtal ex           CaN, ELj

 

Härryda, Råda sn, Rådasjön, 750 m N om Råda Säteri                                                                                 

1994          1 ex                 ESa

 

Härryda, Björketorp sn, Västra Nedsjön, Hindås, V om Solviksbron                                                           

1994          5 ex                 ELj, ESa

 

Härryda, Björketorp sn, Västra Nedsjön, Hindås 200 m Ö om Solviksbron                                               

1994          20-tal              ESa

 

Härryda, Björketorp sn, Västra Nedsjön, Rävuddens södra strand                                                              

2000          30-tal              ESa

2003          40-tal              ESa

 

Härryda, Björketorp sn, Västra Nedsjön, Ändnäset*                                                                                       

2003          30-tal              ESa

 

Härryda, Björketorp sn, Västra Nedsjön, Nedflo, 100 m V om tilloppet*                                                   

2003          ca 10               ESa