FLORAVÄKTARVERKSAMHETEN

I VÄSTERGÖTLAND

 

 

Årsrapport 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett WWF-projekt

 

 

 

Västergötlands Botaniska Förening

Botaniska Föreningen i Göteborg

 

 

2006

 

 

FLORAVÄKTARVERKSAMHETEN

I VÄSTERGÖTLAND  2005

 

Ett WWF-projekt i  Västergötlands Botaniska Förening och Botaniska Föreningen i Göteborg

 

VERKSAMHETEN

 

EXKURSIONER

Under året har ett flertal exkursioner i samarbete mellan VBF och BFiG genomförts:

Rutlåsbräken-exkursion till Vara, Falköping och Habo den 6 juni. Exkursionen avsåg att visa ett antal olika miljöer för fler möjliga rutlåsbräkenlokaler. Detta var en utbildningsexkursion. En utförligare rapport har redan givits i Calluna 2005:3 sid. 6-7. 10-12 personer deltog.

 

Vildris- inventering i älvdalarna Göta älv och Tidan den 28 augusti.

Exkursionen lockade 5 resp. 2 personer. Inga fynd gjordes varken i Göta älvdalen eller längs Tidans outforskde del. Däremot hittades vildris vid stranden av Östen.

 

Praktisk floravård på cypresslummerlokalerna i Vättlefjäll den 9 oktober.

Sex personer deltog i röjningsarbetet i kraftigt regn. Den stora lokalen var halverad pga årets starka torka.

 

RAPPORTER

Kontroller och nyfynd har rapporterats från exkursioner och främst från floraväktare som under ett flertal år följt vissa arter. Detta material blir allt värdefullare i floravårdssammanhang. Ett stort tack riktas till främst till dessa som år ut och år in kommer med denna värdefulla följetong.

 

Rapportmottagare av rödlistade arter:  Enar Sahlin    Box 3    430 63 HINDÅS         tel. 0301 - 108 48,   e-post: enar.sahlin@swipnet.se

 

 

 


HOTARTSRAPPORT  FRÅN  VÄSTERGÖTLAND

 

 

Rapporten följer nya Rödlistade arter i Sverige 2005 där samtliga i Västergötland uppgivna arter som redovisats som bofasta, tillfälliga, eventuellt bofasta/reproducerande och försvunna tagits med. Men endast besökta lokaler redovisas här. Samtliga lokaler t.o.m. 2004 finns i ÅRSRAPPORT 2004 (Calluna 2:2005).

Arter som tillkommit i rödlistan presenteras med den kunskap som finns om förekomst under tidigare år. Övriga ansluter till den rapport som angavs 2004 och därmed visas här nedan endast årets kontroller jämförda med senast föregående. Endast arter med aktuella förekomster är redovisade. Varje lokal anges inom ram. Om ej annat anges förekommer endast en lokal.

 

 

                          FÖRSVUNNA----------  hotkategori  RE

 

Chenopodium urbicum   .........................................................................................  bymålla

Göteborg, Angered sn, Gunnilse grusgrop*                                                             

2004      1 ex            KjH, ELj

2005      1 ex            ELj

 

Cyperus fuscus..............................................................................................................dvärgag

Göteborg Nylöse sn, Alelyckan, VEABs trädgårdsmästeri                                     

2004      ca 30 ex      ELj

2005      0 ex            ELj         lokalen förstörd genom ombyggnad av trädgårdsmästeriet

 

 

 

AKUT HOTADE  ---------  hotkategori  CR

 

Anthemis cotula   ..........................................................................................  kamomillkulla

Göteborg, Askim sn, Sörgårdsvägen, vid brofästet till gångbron mot Pilegården   

1992      1 ex            SOS                          belägg i GB

2005      ej sedd senare, lokalen årligen besökt      ELj

 

Göteborg, Västra Frölunda, Frölunda Torg, Gånglåten +5 dellokaler kring torget 

2004      0 ex            EEk

2005      0 ex            EEk                         

 

Apium graveolens  .........................................................................................................  selleri

Göteborg, Lundby sn, utfyllnad SO Hästholmen                                                      

2000      1 ex                ELj

2005      ej sedd senare    ELj

 

Göteborg, Angered sn, Lärje, komposteringsanläggningen*                                    

2001      1 ex            ELj

2005      ej sedd senare, lokalen årligen besökt       ELj

 

 

Rubus loehrii……………………………………………………………bergumsbjörnbär

SVERIGEANSVAR    Detta är artens enda växtplats i Norden. Närmaste förekomst är i södra Tyskland. Den anses vara spontant invandrad till denna lokal.

Göteborg, Bergum sn, nära kyrkan                                                                            

2004      5 ex            ELj

2005      5 ex            ELj

 

Taraxacum obtusilobum   .................................................................................  fetmaskros

SVERIGEANSVAR     Enda kända kvarlevande lokal i Sverige (och i hela världen)! Arten - tidigare kallad "sexmaskros"- är den enda kända normalsexuella Taraxacum-arten i Norden, och har länge ansetts vara utrotad genom att locus classicus förstördes genom anläggande av en spårvagnsvändplats vid Långedrag. Den finns dock kvar på en annan, gammal lokal i Änggården (nära Botaniska Institutionen!). Den hotas dock av rensning och gräsklippning! 

NY I RÖDLISTAN

Göteborg, Göteborg, Änggården vid Storängsgatan*                                                

1995      20 ex          ELj

1996      15 ex          ELj

1997      ca 5 ex        ELj

1998      ca 6 ex        ELj

1999      3 ex            ELj

2000      3 ex            ELj

2001      4 ex            ELj

2002      2 ex            ELj

2003      2 ex            ELj

2004      1 ex            ELj

2005      0 ex?          ELj                           tidig gräsklippning omöjliggjorde identifiering  ELj

 

 

 

 

 

 

                    STARKT HOTADE   --------  hotkategori  EN

 

Allium carinatum   ..................................................................................................   rosenlök

4 lokaler. Tidigare VU.

Göteborg, Askim sn, sydspetsen av Järkholmen                                                        

2004      515 ex        ELj

2005      765 ex        ELj

 

Trollhättan, Norra Björke sn, 300 m NV om Högarna                                              2003            228 ex           UBA              "igenvuxet, ändå finns den där!" UBA

2005      210 ex        UBA, BGu               mer igenvuxet, men beståndet lika stort

 

Arenaria gothica  ....................................................................................................  kalknarv

VÄSTGÖTAANSVAR   Tidigare VU. Finns närmast på Gotland. Ganska vanlig på Kinnekulles östsida, sällsynt på den västra. Kalknarven kan variera kraftigt i antal exemplar liksom antal lokaler. Har ej kontrollerats 2005. 10 lokaler.

 

 

Arnoseris minima   ............................................................................................  klubbfibbla

Tidigare VU.

Habo, Habo sn, 200 m ONO om Fiskebäcks kapell             åkerkant                       

2004      0 ex            MTh

2005      0 ex            MTh

 

Atriplex laciniata  ................…….........................................................................  sandmålla

Göteborg, Askim sn, Långa Skär                                                                              

1989      1 ex            ELj

2005      ej sedd       ELj

 

Atriplex pedunculata.................................................................................................saltmålla

Tidigare VU.

Göteborg, Askim sn, St. Amundön, nordspetsen, 300 m N om bron                

2003      ca 5 ex        ELj

2005      0 ex            ELj                           utgången?

 

Baldellia repens  .................................................................................................  revsvalting

VÄSTGÖTAANSVAR  Populationerna i sjön Anten utgör en viktig del av artens svenska utbredning. Den förekommer även Småland och Blekinge. 2005 hade revsvaltingen ett dåligt år. Högt vattenstånd under hela vegetationsperioden missgynnade den. Revsvaltingen vill ha öppna, konkurrenssvaga stränder. Vassar och förbuskning håller nu på att konkurrera ut den. 13 lokaler.

Alingsås, Långared sn,  Holmängen (3)                                                                   

2004              0 ex               IWä

2005              5-10 ex          IWä               (i skreva i berghällen) + några småplantor i vattenbrynet

 

Alingsås, Långared sn,  Rus-Greshallen (4)                                                               

2004                  0 ex           IWä

2005              10-tal ex        IWä               i strandkanten vid bryggan; f.ö. igenvuxet

 

Alingsås, Långared sn,  Sjötorp (5)         "Olssons"                                                 

2004              0 ex               IWä               vid Sundells inget

2005              0 ex               IWä               igenvuxet; används ej längre som bad- och båtplats.

                                                                 Vid Sundells 0 ex

 

Alingsås, Långared sn,  Loviken, N om Sågen  (=Sjötorps mad?)  (6)                      

2004              enstaka          IWä               åt diket till; lite småpl. i vattenbrynet; dåligt betat

2005              0 ex               IWä

 

Alingsås, Långared sn,  Nytorp-Attholmen,Tegelkärr (7)                                       

2004              0 ex               IWä               Loo badstrand börjar växa igen

2005              0 ex               IWä               Loo badstrand

 

Alingsås, Långared sn, Hällnäsviken (8). ny etablering vid en nygrävd slänt.         

2004              minst 1 m2     IWä               blommade hela juli och aug.

2005              25tal ex         IWä               mln brygga(båthus) och buskage vid Melkers spridda

                                                                 plantor + i vattenbryn

 

 

Alingsås, Långared sn, Vängaviken, nära åmynningen*  ny lokal 2004                  

2004              2 plantor       Iwä                på betad madmark; eftersökt i alla år; på egen mark

2005              0 ex               IWä               högvatten hela perioden, vilket missgynnat den i år

 

Bidens radiata  .......................................................................................................  grönskära

Tidigare VU. 28 lokaler är aktuella: Habo 5, Vänersborg 21 och Lidköping 2 lokaler.

Vänersborg, Vänersborg och Västra Tunhem sn, Vassbotten och Vänerstränder från Dalslandsgränsen till V om Udden. 

2005      5 lokaler kontrollerade                HAl

 

Lidköping, Örlösa sn, 700m NNV om Källstorp *                                                  

2001      1 ex            KKj

2005      57 ex          KKj

 

Bromus commutatus  ..........................................................................................  brinklosta

2 lokaler.

Göteborg, Västra Frölunda sn, Frölunda smedja                                                      

2001      20 ex          CPe                           på ruderatmark                                                             

2002-05 0 ex            ELj                                                                                                 

 

Götene, Medelplana sn,  SSV om Hjälmsäter                                                         

                                                 + 5 dellokaler åker/kant + 1 dellokal avstj.plats

2001      100.000tal  Oja          förorening i utsäde; 15% i höstråg tills.m. 15% Anisantha sterilis

2004      sparsam      OJa

2004-05 sparsam      OJa                          

 

 

Cardamine  parviflora  ......................... ......................................................  strandbräsma

Tidigare VU. 54 lokaler aktuella (karta Vgfl s. 313). 2 lokaler kontrollerade HAl 2005.

 

 

Carex maritima…………………..........………………………………………….    bågstarr

Göteborg, Styrsö sn, Galterö, mittemot Krokholmen                                              

2004      ca 10 ex      LHe                          igenväxning av gräs

2005      100tal ex    LHe                          spridning närmare strandlinjen

 

Göteborg, Styrsö sn, Galterö, SSV om Brandnäs (=norra viken)                             

2004      ca 50 ex      EEk, ELj

2005      minst 100 ex       LHe

 

 

Dracocephalum ruyschiana  ........................................................................  drakblomma

VÄSTGÖTAANSVAR  Tidigare VU.  Denna typiska stäppängsart har många lokaler i naturreservat, främst på Falbygden, några i Ätradalen och en på Kinnekulle. Äldre uppgifter finns från ca 45 lokaler i Ulricehamn, Falköping och Tidaholm. Totalt är 68 lokaler aktuella 2005 samt en ny lokal och 43 kontrollerade under 2004, varav Ätradalen med Ulricehamn har 27 lokaler samt Falbygden med Falköping 39 lokaler och Götene 2 lokaler:

 

 

Eryngium maritimum .............................................................................................. martorn

2 lokaler.

Göteborg, Styrsö sn Vrångö, Nötholmsnäset 400 m SO om Goskäll                        

2003      finns           ELj

2005      finns           ELj, EEk                 

 

 

Euphrasia rostkoviana ssp. rostkoviana   .............................................  stor ögontröst

VÄSTGÖTAANSVAR   Ursprunglig i naturlig gräsmark i kalkfuktängar och i rikkärr. Kräver kontinuerlig hävd. Mycket sällsynt på Falbygden och i Skåne. Totalt finns 14 lokaler, 13 i Falköping samt 1 lokal i Tidaholm. .

Falköping, Vistorp sn, 200 m NO om Brunnsgården (1, PAAs lokalnr)   fuktäng  

2004      30               PAA                         svagt betat

2005      37               PAA                         bra betat

 

Falköping, Slöta sn, 300 m SV om Stommen (2)   betesmark                                 

2004      400             PAA

2005      50               PAA                         svagt betat

 

Falköping, Karleby sn, 1 km SO om Leaby (3)   fuktäng                                        

2003      220             PAA

2005      240             PAA                        

 

Falköping, Mularp sn, 200 m SO om Kullagärdet (7)   fuktäng                               

2004      52               PAA

2005      40               PAA

 

Falköping, Södra Kyrketorp sn, 200 m NV om Abrahamsgården (12)   naturbete  

2004      0                 PAA

2005      0                 PAA

 

Falköping, Högstena sn, 600 m SV om kyrkan (13)   fuktäng                                 

2004      210             PAA

2005      540             PAA                        

 

Falköping, Högstena sn, reservatet, SV om Skogastorp  (11)   fuktäng                   

2004      allmän        PAA

2005      allmän        PAA                        

 

Tidaholm, Dimbo sn, N om Dammbo (8)   fuktäng i betesmark                               

2004      30               PAA

2005      40               PAA                                                                                               

 

 

Falcaria vulgaris   ..................................................................................................   skärblad

2 lokaler.  Tidigare VU.

Skövde, Lerdala sn, 300 m S om Lilla Kulhult ursprungslokalen                             

2004      0 ex            KAJ

2005      0 ex            OJa                           troligen utgången                                          

 

 

Gentianella  baltica ...........................................................................................kustgentiana

3 lokaler.                 

Göteborg, Styrsö sn, Vrångö, NV delen av Nötholmen*                                          

2003      ca 30 ex      EEk

2005      0 ex            EEk

 

Gypsophila muralis ...........................................................................…...............grusnejlika

8 lokaler, varav 2 nya. Tidigare hotkategori var NT !

Göteborg, Angered sn, Gunnilse grustag*     grusgrop        ny lokal

2005      1 ex            ELj

             

Mark, Örby sn, Skene Backa, Solbacken*     grusplan

2002      ? ex            KHa                          (uppgift 2005)

 

Hypericum humifusum  .......................................................................  dvärgjohannesört

2 lokaler.

Mariestad, Torsö sn, V om Runntorp                                                                       

2004      20 ex          UBA            åkern plöjdes, blir fårbete, två bestånd flyttats till

2005      8 plantor     UBA                         5-6 stänglar i varje "kudde"                                         

 

Mariestad, Torsö sn, Runntorps tomt*    ny lokal                                                     

2004      få ex           UBA

2005      ca 20tal ex  UBA      flytten lyckades mkt bra, 20-30 cm kuddform. ex, ca 20-30 stänglar

 

Isolepis setacea  .......................................................................................................   borstsäv

Ursprunglig på dyiga, sandiga stränder av sjöaroch åar. Konkurrenssvag, störnings-och betesgynnad. Finns närmast i Halland och Bohuslän. Senast funnen 1968 enl. Vgfl s. 651. Nyupptäckt för Västergötland 2005. Äldre uppgifter från 23 lokaler: Mark, Göteborg, Borås, Ale, Alingsås, Herrljunga och Karlsborg

Mark, Sätila sn, Lygnern östra strand, Sätila sand *                                                 

2005      1000tals ex       JKu

 

Luzula sylvatica   ....................................................................................................   storfryle

3 lokaler.

Göteborg, Göteborg,  SO om entrén till Botaniska Trädgården    (ej odlad!)          

2004      15 ex          ELj

2005      15 ex          ELj

 

Marrubium vulgare   ........................................................................................   kransborre

Göteborg, Göteborg, Kronhusträdgården*                                                                 

2004      ca 5 ex        ELj                           som tillfälligt ogräs

2005      0 ex            ELj

 

 

Misopates orontium   ............................................................................................      kalvnos

10 lokaler, dock sällsynt och ibland tillfällig.

Göteborg, Askim sn, Järkholmen                                                                              

2004      0 ex            ELj

2005      1 ex            ELj

 

Göteborg, Lundby sn, Eriksberg, 700 m SSV Lundby kyrka                                  

2003      20-30 + 0 ex                                BHe

2005      ca 20 ex      ELj

 

Göteborg, Göteborg, Centralstationen, bangården                                                  

2004      0 ex            KjH

2005      0 ex            KjH

 

Borås, Borås, Yxhammarsgatan                                                                               

2004      kvar            LEA                         har varit kvar varje år

2005      ca 120 ex    LEA

 

Grästorp, Sal sn, NV om Salstads hpl                                                                     

2001      100tals       BGu

2005      35 ex          HAl

 

Vänersborg, Västra Tunhem sn, Vargöns station                                                    

1998      ca 30 ex      ABo, LtA

2005      150 ex        HAl

 

 

Nepeta cataria   ....................................................................................................   kattmynta

11 lokaler.

Göteborg, Lundby sn,  i f.d. Synneröds by

2004      0 ex            ELj                           igenvuxet

2005      0 ex            ELj

 

Göteborg, Göteborg, Kronhusträdgården*                                                              

2004      ca 10 ex      ELj                           som tillfälligt ogräs

2005      0 ex            ELj

 

Skara, Varnhem sn, 200 m SSV om kyrkan (Varnhems kloster)                            

2003      finns           PLa                           har setts varje år

2005      0 ex            PLa

 

Skara,Varnhem sn, 250 m SO om kyrkan                                                                

1995      >10 ex        PLa                           ökade följande år

2005      kvar            PLa

 

Ornithopus perpusillus  ............................................................................ dvärgserradella

Habo, Habo sn, 500 m SO om Härhult    vägdike                                                  

2004      kvar            ABe

2005      ett flertal    GIv                           såväl blom- som fröbärande, flera småplantor 6-7 m

 

Skövde, Skövde, SV om Segerstorp, P4 övningsfält*  sandfält (uppgiven 2005)   

2002      ngr ex         RGC, KAJ

2005      20 m2          RGC, KAJ               glest bestånd; vegetationsfattiga blottor krävs

 

Orobanche elatior  ..........................................................................................  klintsnyltrot

VÄSTGÖTAANSVAR   Tillfällig, troligen insådd på Kinnekulle på 4 lokaler. Parasiterar på Centaurea scabiosa.

 

Orobanche reticulata  ....................................................................................  tistelsnyltrot

VÄSTGÖTAANSVAR    Ursprunglig i fuktiga till friska, naturliga gräsmarker och skogsbryn. Parasiterar på olika Circium-arter och främst på brudborste. En mycket sällsynt art som förekommer närmast i Skåne. Äldre belägg finns från Falköping (Mösseberg) samt som odlad och kvarstående i Borås och Tidaholm. De fem nyfunna lokalerna på Billingen (Skövde) finns längs en landsväg med i övrigt ointressant vegetation men rikligt med brudborste. 13 lokaler.

Falköping, Kinneved sn, 500 m NNO om Mönarp                                                   

2004      29               JöG, JoG                  vid Örnkullen och vägkanter S om

2005      13               JöG, JoG

 

Falköping, Karleby sn, reservatet vid Ållebergs änne                                              

2004      74               Lsu               alla 74 utanför hägnaden, eftersom själva reservatet var slaget!

2005      82               JoG (29 juli) 18 juli 50 ex totalt (LSu) varav 48 utanför hägnaden

 

Falköping, Friggeråker sn, Mössebergsparken    (den klassiska lokalen)                

2004      453             JöG, JoG                  är nu spridda i ett stort område N om Kurorten

2005      159             JöG, JoG

 

Götene, Medelplana sn, Törnsäter, 300 m S om Björneberg                                   

2004      210 ex        OJa, ABo

2005      32 ex          LSu

 

Polystichum aculeatum   ..................................................................................   uddbräken

Götene, Västerplana sn, 410 m NNV om Ekesbacke*                                             

2002      1 ex            ÅBr

2005      1 ex            OJa

 

Potamogeton acutifolius  ......................................................................................  spetsnate

4 lokaler.  Tidigare VU.

Göteborg, Tuve sn, dammen 100 m S om Stora Holm                                             

2004      ca 20 ex      ELj

2005      1 ex !          ELj                           trol.inventerad för sent på säsongen

 

Mariestad, Odensåker sn, 600 m SSO om Svartebäcken*

2005      sedd           ABe

 

Potamogeton trichoides   ........................................................................................ knölnate

SVERIGEANSVAR   Ursprunglig. Växer i stillastående till svagt strömmande näringsrikt vatten. Många äldre belägg finns från Göteborg.   För historik, karta och närmare lokalbeskrivningar, se Ljungstrand 1994 (Vrivrånge 3: 8-10) och Ljungstrand 1995 (Calluna 12(2): 10-12). Efter en period under 1950-70-talen, då kunskapen om arten nästan var obefintlig, började efterforskningar göras. Arten är i Sverige mycket sällsynt, funnen på 7 lokaler i Skåne och 14 i Göteborgoområdet (15 i Vg). På Skånelokalernas sista förekomst är den just nu försvunnen. Aktuella Göteborgslokaler har under senare år reducerats till 3, där en av dem fortfarande hyser en massformig förekomst. Lokalen vid “Läppstiftet” är borta pga igenväxning av krusnate. Även lokalen vid Färgfabriksgatan har till största delen vuxit igen med krusnate.

Göteborg, Göteborg, Vallgraven, Synagogan (11)                                                   

2004      0 ex            ELj

2005      0 ex            ELj

 

Göteborg, Göteborg, Vallgraven, Fröhandeln (9)                                                    

2004      0 ex            ELj

2005      0 ex            ELj

 

 

Göteborg, Göteborg, Fattighusån, Slussen (8)                                                          

2004      0 ex            ELj

2005      0 ex            ELj

 

Göteborg, Göteborg, Fattighusån, Mariakyrkan (10)                                               

2004      0 ex            ELj

2005      0 ex            ELj

 

Göteborg, Göteborg,, Mölndalsån, Focus (13)                                                         

2004      0 ex            ELj

2005      0 ex            ELj

 

Göteborg, Göteborg, Mölndalsån, Remfabriken (16)                                              

2004      0 ex            ELj

2005      0 ex            ELj

 

Göteborg,  Göteborg, Mölndalsån, Dämmet (17)                                                     

2004      0 ex            ELj

2005      0 ex            ELj

 

Göteborg,  Göteborg och Lundby sn, Kvillebäckskanalen (4)                                

2004      0 ex            ELj

2005      0 ex            ELj

 

Göteborg, Göteborg och Lundby sn, Kvillebäcken, Backaplan (3)                          

2004      1000-tals    ELj

2005      1000-tals    ELj

 

Göteborg, Lundby sn, Vågmästaregatan*  dellokal av "Backaplan (3)"                 

2003      1000-tals    ELj

2005      1000-tals    ELj

 

Göteborg, Lundby sn, Herkulesgatan*    dellokal av "Backaplan (3)"                    

2003      100-tals      ELj

2005      100-tals      ELj

 

Pseudorchis albida ...................................................................................……………..................  vityxne

VÄSTGÖTAANSVAR    Tidigare VU. Ursprunglig i hedartade betesmarker, slåtterängar och ängsrester. Kräver ljus, slåtter och måttligt bete. Hotas av igenväxning, alltför intensivt bete. Äldre uppgifter finns från ca 50 lokaler, nuvarande 13 lokaler, varav 3 torde vara utgångna, redovisas endast  summariskt enlig nedan:

Ulricehamn, Liared (3 lokaler: 0ex 2005 + 6ex 2005 + 51ex 2005), Bollebygd, Töllsjö (2 lokaler: 0ex 1999 + 0ex 2005), Svenljunga, Örsås (1 lokal: 3ex 2005), Borås, Sandhult (1 lokal: 0 ex 2005), Tranemo, Ölsremma (1 lokal: 11ex 2005), Falköping, Jäla (1 lokal: 1ex 2005), Fivlered (1 lokal: 2ex 2005), Mullsjö, Sandhem (3 lokaler: 0ex 2004 + 0ex 2004 + 2ex 2004).

 

Pulmonaria angustifolia  ..................................................................  smalbladig lungört

VÄSTGÖTAANSVAR    Tidigare VU. Under inventeringen från 1985 registerades  123 lokaler som var väl samlade på Falbygden och i Ätradalen. Vid en riktad inventering av arten hittades 154 lokaler 1998 (LSu). Vid en inventering 2004 (LSu) nyrapporterades 15 lokaler: Ätradalen 4 och Falbygden 11 lokaler. Totalt finns 169 lokaler som är aktuella (2005), fördelade på Ätradalen med Ulricehamn 49 lokaler och Falbygden med Falköping, Tidahlom, Skövde och Skara 120 lokaler. Ej inventerad 2005.

 

Rhinanthus serotinus var. apterus                                                                        ..............................................................  åkerskallra

Tre lokaler. Funnen i en viltåker i Karlsborg, på en åkerkant i Herrljunga och en ny lokal i Borås:

Borås, Fristad sn, Mölarps ö*

2005      ? ex            ARS

 

Rosa elliptica  ssp. inodora  .............................................................................  västkustros

Tidigare VU. 10 lokaler på nordsidan av sjön Lygnern, varav 3 nya. För övrigt finns den i Halland och främst Bohuslän.

Mark, Sätila sn, 500 m Ö om stenbrott    ekskog                                                     

1996      2 ex            JKu

2005      2 ex            JKu

 

Mark, Sätila sn, strax SO om Kronäng    ekskog                                                    

1996      2 ex            JKu

2005      1 ex            JKu

 

Mark, Sätila sn, Kronäng *                      vid torpet             ny lokal                      

2005      2 ex            JKu                           de flesta små                                                 

 

Mark, Sätila sn, 100 m V om Kronäng * i branten              ny lokal                       

2005      9 ex            JKu

 

Mark, Sätila sn, 150 m SO om Buarås     bryn                                                         

1996      1 ex            JKu

2005      1 ex            JKu

 

Mark, Sätila sn, 200 m SO om Buarås     bergskrön                                                 

2004      5 ex            JKu

2005      4 ex            JKu

 

Mark, Sätila sn, 150 m Ö om Buarås *    vid slånbuskage        ny lokal                  

2005      ca 10 ex      JKu

 

Rubus cyclomorphus  ..................................................................................  hjärtbjörnbär

NY I RÖDLISTAN    Ursprunglig, växande i klippskrevor, strandsnår ochgräsmarksrester. Sällsynt och finns i Västergötland endast i Göteborg. Ett krypbjörnbär som är kustbundet och  även förekommer i Bohuslän, Skåne och Danmark. 6 aktuella lokaler:

 

Rubus rosanthus ........................................................................................... rosenbjörnbär

3 lokaler.  Tidigare CR.

Göteborg, Styrsö sn, Galterö (sydöstra delen) *                                                      

2004      ett mindre snår  ELj, EEk

2005      ca 5 ex        EEk

 

Rumex conglomeratus   ...............................................................................................  dikesskräppa

Göteborg, Göteborg, Slottskogen, öster om Lilla Dammen  *                                

2004      2 ex            ELj

2005      0 ex            ELj

 

Göteborg, Angered sn, Gunnilse grusgrop*                                                             

2004      1 ex            KjH, ELj

2005      0 ex            ELj

 

Salvia verticillata  ..............................................................................................  kranssalvia

4 lokaler, varav en ny.  Tidigare VU.

Lerum, Hultets soptipp*                                                                                             

2005      1 ex            EEk

 

Taraxacum duplidentifrons   ………………………………….   svarttandad maskros

Tidigare DD (kunskapsbrist). Förekommer i 5 socknar på aktuella lokaler.

 

Taraxacum egregium  ..............................................................  smalfjällig strandmaskros

Tidigare VU. Tillhör sektionen Palustria. Finns mest vid Östersjön. Endast två äldre belägg finns från Falköping (Högstena och Dala socknar).

 

Taraxacum euryphyllum  ..................................................   bredskaftad fläckmaskros

Tidigare VU. Tillhör sektionen Naevosa. Växer på fuktig till frisk naturlig gräsmark i fina naturbetesmarker. Troligen nu sällsynt. Äldre belägg finns från 48 socknar. 9 lokaler.

 

Taraxacum larssonii ............................................................................  dalslandsmaskros

Tidigare CR. Ej funnen under inventeringen för Västgötafloran (Vgfl. s. 575), men hittades under en floraväktarexkursion. Äldre belägg från Härryda Björketorp Hällingsjö 1935. En lokal.

 

Taraxacum pseudosuecicum  .....................................................................  sankmaskros

Tidigare VU. Tillhör sektionen Palustria. Växer i kalkfuktängar, gärna i kanten av vätar. En nybeskriven art (1998) med 6 äldre lokaler belagda från Göteborg, Borås, Falköping, Skövde och Götene. Nu funnen på två lokaler i Falköping.

 

Taraxacum ruberulum   …………………………………………………    skevmaskros

Tidigare VU. Tillhör sektionen Erythrosperma. Växer på torra, naturliga gräsmarker och havsstrandhedar. Utgången på landskapets enda lokal: Göteborg, Askim sn, Järkholmen, som var artens locus classicus (Vgfl s. 574).

 

Taraxacum vestrogothicum ..................................................................  västgötamaskros

SVERIGEANSVAR    Endemisk i landskapet i betade kalkfuktängar. Åtta äldre belägg finns från Falköping, Skövde och Götene. Mycket sällsynt och fåtalig på 4 lokaler.

 

Verbascum lychnitis   ............................................................................. grenigt kungsljus

NY I RÖDLISTAN som EN. Inkommen från centrala Europa med fröhandel. Förvildad och kvarstående. Arten synes vara mycket stabil på de flesta av sina förekomster, trots att den är en bienn. En lokal som följts är den i Gbg, vid Gamla Älvsborg. För övrigt aktuell på 25 lokaler.

Göteborg, Göteborg, Gamla Älvsborg                                                                     

1991      1 ex            ELj

1992-94 10-15 ex     ELj

1995      6 ex            ELj, HGr

1996      6 ex            ELj                                                                                                 

1997      ca 5 ex        ELj

1998      ca 5 ex        ELj

2000      5 ex            ELj

2001      15 ex          ELj

2005      ca 10 ex      ELj

 

Vicia pisiformis  ......................................................................................................  ärtvicker

5 lokaler. Tidigare VU.

Skövde, Lerdala sn, Klyftamon, Sparresäter, sydbranten på Borgehall                   

2002      113 ex        MBe                         40 fertila + 73 sterila

2005      59 ex          OJa                           = 59 stänglar

 

Skövde, Lerdala sn, Sparresäter, 500 m SO om Smedstorp, mot sjön                      

2002      eftersökt     OJa                           lokalen säkerligen ej kvar

2005      --                OJa                           igenvuxet

 

Skövde, Lerdala sn, 300 m ONOom Igelsjöns östsida, nära samhället*fd. grusgrop

2004      minst 400 ex     OJa                    fanns ej där 1984 enl. ABe

2005      1575 stänglar    OJa

 

Mariestad, Mariestad, vid domkyrkan*                                                                    

2004      1 ex            ELj

2005      3 ex            OJa                          

 

 

 

 

 

SÅRBARA --------  hotkategori VU

Tidigare NTarter är medtagna i denna lista

 

Anemone vernalis  ...................................................................................................  mosippa

117 lokaler

Bollebygd, Bollebygd sn, Årred                                                                                

2003      3 ex            SSv

2005      4 ex            LEA

 

Svenljunga, Håcksvik sn, Ararp

2005      0 ex            LEA

 

Anthriscus caucalis   ..........................................................................................   taggkörvel

3 lokaler.

Göteborg, Lundby sn, Torslandaviken, 300 m NNO om Rörskäret                        

2003      ca 10 ex      ELj

2005      0 ex            ELj                           utgången?

 

Asplenium adiantum-nigrum ........................................................................  glansbräken

En lokal.

Göteborg, Västra Frölunda sn, Näsetbadet                                                              

2004      1 ex            ELj    stor, livskr. planta. Skylt vid badplatsen:"liten sällsynt ormbunke"!

2005      1 ex            ELj

 

Asplenium adulterinum  .................................................................................  brunbräken

VÄSTGÖTAANSVAR   Ursprunglig, växer på ultrabasiska serpentinbergarter, såsom på Taberg i Småland. Endast en lokal är känd i landskapet. Tidigare var Smålands Taberg enda kända växtplatsen i Sverige.

 

Botrychium matricariifolium  .....................................................................  rutlåsbräken

16 lokaler

Habo, Brandstorp sn, Tuvebo, 500 m NV om Fjällböl                                             

2004      20 tal ex     GBö

2005      0 ex            OJa

 

Habo, Brandstorp sn, 400 m SV om Örnhult                                                           

2004      50-100 ex   GBö

2005      537 ex        OJa                           tills.m. 400 ex B. lunaria; marken bör hävdas!

 

Habo, Brandstorp sn, korsningen Smultronstigen/ Nyponstigen i samhället*        

2001      1 ex            GBö                          tills.m. 25 ex B. lunaria

2005      borta           GBö                          lokalen spolierad av markägaren

 

Falköping, Friggeråker sn,  Mössebergsparken, 300 m NNV om sanatoriet          

2004      35 ex          JöG, JoG

2005      9 ex            JöG, JoG

 

Trollhättan, Norra Björke sn, Hunneberg, N om Håsten                                        

2001      4 ex            ABo

2005      4 ex            ABo

 

Vara, Längjum sn,  Ö om Stora Skattegården*                                                       

2004      207 ex        CJL

2005      239 ex        OJa

 

Lerum, Skallsjö sn, 250 m NNO om Västra Viebo*                                               

2003      sedd           PFo, SLi                   redovisad 2005

 

Bromopsis benekenii ....................................................................…………….........................  strävlosta 18 aktuella lokaler, varav 4 nya.

Götene, Västerplana sn, 550 m V om Ängen*   sandstensbranten                           

2005      ? ex            JDa

 

Götene, Medelplana sn, 330 m V om Strömsholm*    lövskog                                

2005      ? ex            JDa

 

Götene, Medelplana sn, 200 m VSV om Lukastorp*     lövskog                             

2005      ? ex            JDa

 

Götene, Medelplana sn, 150 m SO om fyren Hällekis hamn*     skog                           

2005      ? ex            JDa

 

Camelina microcarpa ssp. microcarpa  ………………………………………….    sanddådra

Tidigare hotkategori NT. 47 lokaler: mest Falbygden och Kinnekulle.

 

Carduus acanthoides………………………………………………………………………....    piggtistel

Tidigare hotkategori NT.  7 lokaler: Valle härad (6) och Falköping (1)

 

Carex hartmanii   ………………………………………..……………………………...   hartmanstarr

Tidigare hotkategori NT.  15 lok.: Gbg(2), Ulriceh., Falköp.(7), Vara, Skara, Götene(2), Karlsb.

                                                                 

Carex pulicaris  ...................................……………………………........................  loppstarr

NY I RÖDLISTAN  Ursprunglig i måttligt hävdade gräsmarker, rikkärr och fuktängar. Kalk- och hävdgynnad. Numera vanlig på Falbygden och söder därom. 271 lokaler (Vgfl s. 643).

 

Carex punctata ........................................................................................................prickstarr

7 lokaler, varav en ny.

Göteborg, Styrsö sn, Filleskär V om Galterö                                                           

2003      10-tal ex     LHe

2005      ca 25 ex      LHe

 

Göteborg, Styrsö sn, Galterö, S om Galterö huvud                                                  

1999      ca 5 ex        ELj                           återfynd på primärlokalen, militärt område

2005      --                LHe                          ej återfunnen lokal                                        

 

Göteborg, Styrsö sn,  Galterö, *               ny lokal 2004, ej tidigare publ.                

2004      ? ex            ELj

2005      5 ex            LHe                         

 

Göteborg, Styrsö sn, V. Galterö, Runda viken*                                                        

2002      3 ex            ELj

2005      --                LHe                          ej återfunnen lokal                                        

 

Centaurium erythraea var. erythraea  .............................................................  flockarun

2 lokaler.

Lidköping, Otterstad sn, Skalludden, S om Hallen (= Helge Källssons bergsknalle)

2004      40 ex          UBA                         (primärlokalen)

2005      0 ex!           UBA                         iakttagen under hela sommaren; ljungen bör bort

 

Lidköping, Otterstad sn, Vaholmen, udden 500 m OSO om Senäte                        

2004      4 ex            UBA

2005      0 ex!           UBA             inhägnaden borta; översvämmad lokal (Vänern numera högre!)

 

Coronopus squamatus...........................…...................................................... kråkkrassing

15 lokaler, alla i Göteborg.

Göteborg, Mariaplan, Apoteket Najaden                                                                 

2004      kvar            ELj

2005      kvar            ELj

 

Göteborg, Göteborg, Carolus Rex*                                                                       

2004      ca 5 ex        ELj

2005      ca 10 ex      ELj

 

Göteborg, Göteborg, Luntantugatan 4*                                                                   

2004      ca 30 ex      ELj

2005      ca 50 ex      ELj

                                                         

Göteborg, Angered sn, Gunnilse grustag*   ny lokal                                            

2004      ca 10 ex      KjH, ELj

2005      ca 5 ex        ELj

 

 

Cuscuta epithymum var. epithymum............................................................  ljungsnärja

2 lokaler

Skövde, Lerdala sn, 400 m V om Igelsjöns västände                                              

2000      0 ex            ABe, RGC

2005      7 m2            OJa                           + ny förkomst ca 90 m NNO-ut med 10m2! OJa         

 

Skövde, Lerdala sn, 150 m NV om Igelsjöns västände (bakom macken)               

2004      ngn m2        KAJ                          några ruggar på ca 1 m2

2005      15 m2             OJa                           + ny förekomst ca 70m norrut med 5 m2  OJa                  

 

Dianthus armeria……………………………………………….…….………..knippnejlika

5 lokaler.

Göteborg, Askim sn, 300 m N om triangelpunkten på Järkholmen                        

2004      ca 20 ex      ELj

2005      ca 35 ex      ELj

 

Diphasiastrum tristachyum (Lycopod. complan. ssp. chamaecyp.)……..cypresslummer

62 lokaler.

Göteborg, Angered sn, 400 m N om L. Drisstjärn (1)   den klassiska                     

2001      ca 2500      RGa                          ca 10 % fertila, röjning utförd

2005      ca 2000      RGa                          röjning utförd

 

Göteborg, Angered sn, 200 m N om L. Drisstjärn (2)                                              

2001      6                 RGa                          röjning utförd

2005      0 ex!           RGa

 

Göteborg, Angered sn, 150 m Ö om L. Drisstjärn (3)                                             

2001      ca 200        RGa                          ca 10 % fertila, röjning utförd

2005      ca 200        RGa                          röjning utförd

 

Drymocallis rupestris........................................................................................................ trollsmultron 242 lokaler i hela Vg (västligt orienterad) men minskande!

Skövde, Lerdala sn, 400 m V om Igelsjöns västände                                                

2005      9mx7m       OJa

 

Borås, Fristad sn, Mölarps ö*                   ny lokal

2005      ? ex            ARS

 

Euphrasia micrantha ..................................................................................  ljungögontröst

59 lokaler.

Göteborg, Styrsö sn, Galterö, Ö om Stora viken*                                                   

2003      ca 100 ex    LHe                          lokalen brändes 2004

2005      ca 370 ex    LHe                         

 

Gentiana pneumonanthe ............................................................................  klockgentiana

154 lokaler varav 2 nya noterade 2005.

Tidaholm, Ettak *

2005      174 stänglar   LSu

 

Svenljunga, Kalv sn, Kalvsjön, campingplatsen*

2005      190 ex        LEA

 

Gymnocarpium robertianum  ........................................................................  kalkbräken

8 lokaler.

Götene, Österplana sn, 100 m SO om Nyängen                                                      

2004      20 ex          OJa

2005      ca 20 ex      OJa

 

Herminium monorchis  .......................................................................... honungsblomster

16 lokaler.

Falköping, Falköpings Östra sn, 250 m Ö om Krokstorp (1)     kalkfuktäng          

2004      3 ex            BJa

2005      1                 BJa

 

Falköping, Slöta sn, 800mOSO Karsgården/Karleby sn, 800mSSO Leaby (12)    

2004      0 ex            Bja                            kalkfuktäng

2005      0                 BJa

 

Falköping, Falköping, Bestorpskärret/Gläntankärret, slalombackens slut(2)         

2004      2 ex            Bja                            rikkärr

2005      16               BJa

 

Falköping, Högstena sn, V om Skogastorps kvarn (3)     kalkfuktäng                   

2004      0 ex            BJa

2005      0                 BJa

 

Falköping, Dala sn, 100 m NO om Vallstorp (4)     kalkfuktäng                           

2004      84 ex          BJa                           22/7 betat

2005      186             BJa

 

Skövde, Rådene sn, 300 m SSO om Herrgården (6)     rikkärr                                

2004      8 ex            BJa                           22/7 betat

2005      21               BJa

 

Skövde, Sjogestad sn,  Nohlmarken, 400 m NNV om Lillegården (5) kalkfuktäng

2004      8 ex            BJa

2005      3                 RGC

 

Skövde, Lerdala sn, Gullakrokssjöns nordöstra strand (7)     äng                            

2004      11ex           BJa

2005      3                 RGC

 

Götene, Västerplana sn, 700 m Ö om Högehall (8)     våtmark                                

2004      19 ex          BJa                           21/7 betat

2005      135             BJa

 

Götene, Österplana sn, 500 m SV om kyrkan (11)     fuktigt alvar                         

2004      56 ex          BJa                           21/7 betat

2005      201             BJa

 

Götene, Österplana sn, 200 m NO om kyrkan (10)     kalkfuktäng                           

2004      261ex         BJa                           21/7 betat

2005      361             BJa

 

Götene, Österplana sn, 200 m OSO om Sandhagen                                                

1997      enstaka ex  OJa, RGC, KAJ

2004      ca 10 ex      OJa

 

Götene, Österplana sn, 350m S Björneberg, Björnebergsängarna (9) kalkfuktäng 

2004      797             BJa

2005      334             BJa

 

Holosteum umbellatum……………………………………………………………fågelarv

2 lokaler.

Partille, Partille sn, Jonsered, Bokedalens f.d. hpl                                                  

2004      ? ex            IBj

2005      flera 100 ex                                 ELj

 

Leersia oryzoides  ..................................................................................……….............................     vildris

Tidigare hotkategori NT. Sällsynt på våt dy eller sand vid å- bäck-och sjöstränder. Troligen spontant inkommen. Växer i strandkanten av Östen(6 +1 ny lokal 2005), Tidan(1) och Göta älv (Bohuslän). Finns närmast i Halland, sydvästra Småland och Skåne. Troligen förbisedd. Endast 4 äldre lokaler är uppgivna från Tidan 1914 - 1953. 7 lokaler.

 

Malva pusilla   .......................................................................................................   vit kattost

15 lokaler

Göteborg, Styrsö sn, Vrångö, småbåtshamnens hamnplan*                                    

2004      2 ex            EEk

2005      0 ex            EEk

 

Göteborg, Lundby sn, 200 m NO om Färjenäs                                                        

2000      1 ex            ELj                           ett stort ex!

2005      ej sedd senare, lokalen numera förstörd  ELj

 

Göteborg, Lundby sn, Götaleden, Vädermotet*        ny lokal                                      

2005      1 ex            ELj

 

Microstylis monophyllus  ............................................................................  knottblomster

Ursprunglig i rikkärr. Hotas av igenväxning. 2-4 äldre lokaler i Skara och Götene.Endast en lokal (2004: 4 ex, 2005: 4 ex) är fortfarande aktuell på Kinnekulle. Lokalen kontrolleras av floraväktare.

 

Neslia paniculata ssp. paniculata ............................................…………...................... korndådra 12 lokaler i Valle härad och på Nordbillingen

Skövde, Lerdala sn, 200 m O om Igelsjöns östände*                                                

2004      1 ex            OJa

2005      1 ex            OJa

 

Potamogeton compressus  ...................................................................................  bandnate

5 lokaler

Skövde, Lerdala sn, sjön Lången, utanför Sparresäter*                                             

2005      ? ex            RGC, KAJ

 

Potentilla anglica ............................................................................................  revig blodrot

VÄSTGÖTAANSVAR    2 lokaler, båda är vägkantslokaler.

Härryda, Björketorps sn: Hällingsjö, Vika, Knalls torp                                          

2004      2 ex            ESa

2005      2 ex            ESa

 

Härryda, Björketorp sn, Hällingsjö, S om gård vid Bäckavikens nordände           

2004      3 ex            ESa

2005      2 ex            ESa

 

Saxifraga hirculus   ..........................................................................................   myrbräcka

2 lokaler.

Falköping, Slöta sn, reservatet Sjöängen                                                                 

2002      2658 ex      LSu

2005      1645 ex      LSu

 

Tidaholm, Valstad sn, reservatet Gorsan                                                                 

2002      0 ex!           LSu

2005      68 ex          Lsu

 

Sherardia arvensis ................................................................................................. åkermadd

4 lokaler.

Göteborg, Göteborg, Slottskogen, Ö om Lilla Dammen*                                       

2004      0 ex            ELj

2005      0 ex            ELj

 

Stachys arvensis  ........................................................................................................................  åkersyska

11 aktuella lokaler

Falköping, Vilske-Kleva sn, 750 m NO om Sjögerås*                                           

2003      ? ex            JoG, JöG                  ny uppgift 2005

 

Skövde, Skövde stad, Trängallén, högskoleområdet*                                              

2003      ? ex            KAJ                          ny uppgift 2005

 

Mölndal, Fässberg sn, Kikås *

2005      1 ex            EEk

 

Stipa pennata  .......................................................................................................  fjädergräs

SVERIGEANSVAR     Förekommer i Sverige endast på Falbygden på 3 lokaler (+ 1 dellokal) som alla är reservat. 3 har slåtter och en bete. Ytterligare 3 lokaler från 1800-talet är belagda.

Falköping, Vartofta-Åsaka sn, 100 m N om Bondegården                                       64398, 13733

2004      28 str          Lsu                           (den klassiska lokalen under 1800-talet!)

2005      31 str          LSu

 

Falköping, Näs sn, 100 m NV om Nolgården                                                          

2004      76 str          LSu

2005      186 str        LSu

 

Falköping, Näs sn, 100 m N om Nolgården  (dellokal till föregående)                   

2004      32 str          LSu

2005      38 str          LSu

 

Falköping, Dala sn, Varholmen, Stipakullen                                                           

2004      0 str            LSu                           hästbete

2005      4 str            LSu                           bra hästbete, markstörning torde gynna stipan            

 

Taraxacum litorale  .....………………………………………………………....  liten kärrmaskros

Tidigare hotkategori NT. Tillhör sektionen Celtica. 6 lokaler.

 

 

 

 

MISSGYNNADE  --------  hotkategori  NT

Arter som varit föremål för särskilda efterforskningar, haft visst kulturellt intresse eller förekommer på få lokaler har presenterats med lokalangivelser.

 

Campanula cervicaria  ....................................................................................  skogsklocka

65 lokaler, varav två nya.

Karlsborg, Undenäs sn, SV infart t. Skogatorp, SVom Sörgården, p-plats* vägkant

2005      ca 60 ex      RGC, KAJ

 

Trollhättan, Gärdhemsn, Tittås*     vägslänt                                                                                                                                                6458563,1294448

2005      6 ex            ABo

 

Carex paleacea   ....……………………………………………………….………………..   strandstarr

3 lokaler

Göteborg Askim Amundön

2005      noterad       Elj

 

Diphastriastrum x zeilleri .....…………………….………………........  mellanlummer

NY I RÖDLISTAN  Ursprunglig hybrid eller mellanform i lavtallskogar Göteborg (2), Vårgårda (1), Tibro, Töreboda, Karlsborg samt främst i Habo på Svedmon (Hökensåsområdet). 34 lokaler.

 

Epipogium aphyllum  ……………………………………………………………………….....  skogsfru

4 lokaler: Partille (1), Ulricehamn (1), Skövde (1) och Laxå (1); 0 ex på samtliga lokaler 2005!

 

Galium suecicum var. vestrogoticum  .....................................................  västgötamåra

SVERIGEANSVAR    Varieteten västgötamåra finns endast i Västergötland. Nominatunderarten var.  suecicum finns i ett begränsat område i södra Småland, norra Skåne och västra Blekinge. Västgötamåran är vanlig till mindre vanlig i ett mindre och begränsat område i nordvästra delen av landskapet. Av de 146 lokalerna förekommer de flesta i Götene kommun.  Skara, Mariestad och Skövde har flera lokaler varav en ny 2005.

Skövde, Lerdala sn, 350 m SV om Lerdala kyrka, Ö om skolan*                           

2005      massförek.  KAJ, RGC

 

Geranium bohemicum  .......................................................................................................  svedjenäva

19 lokaler, varav två nya lokaluppgifter från 2005.

Skövde, Lerdala sn, 300 m N om Borgehall*                                                          

2002      noterad       KAJ, RGC               (ny uppgift 2005)

 

Götene, Forshem sn, 700 m N om Österängs ladugård*                                           

2000      noterad       OJa                           (ny uppgift 2005)

 

Gymnadenia odoratissima   .............................................................................   luktsporre

VÄSTGÖTAANSVAR   Ursprunglig i rikkärr och kalkfuktängar. Har försvunnit från ett par lokaler pga igenväxning. Äldre lokaler (2-3) finns i Falköping och Götene. Nu aktuell på endast 2 lokaler.

Falköping, Åsle sn, reservatet 200 m V om Kleven ( Svartarpskärret)                         

2002      49 ex          LSu

2005      30 ex          LSu                          

 

Falköping, Högstena sn, Prästängen i reservatet, kärret SV om Skogastorp (Skogastorpskärret) 64591, 13783

2002      74 ex          LSu                           betesdjur saknas i reservatet !!! perfekt med bete efter slåttern

2005      105 ex        LSu

 

Hypericum tetrapterum   .……………………………………………………….. kärrjohannesört

2 lokaler

Lerum, Lerum, Aludden, 400 m NNV om Aluddens station    sumpskog vid ån     

1996      noterad       KjH

2005      0 ex            KjH

 

Leonurus cardiaca   ....………………………………………………………………...........  hjärtstilla

41 lokaler: främst i Skaraborg

Skövde, Lerdala sn, 100m N om Lerdala k:a*

2005      funnen        KAJ

 

Limosella aquatica  ........……………………………………………………......  ävjebrodd

NY I RÖDLISTAN    Ursprunglig på dyig botten på stränder vid hav, sjö och å. Konkurrenssvag och specifikt fuktberoende. 33 lokaler.

 

Lotus tenuis   ..............……………………………………………………….........    smal käringtand

2 lokaler

Göteborg, Askim, Stora Amundön          strandäng                                                 

2005      fanns          ELj

 

Pedicularis sylvatica   ...........................................................................................................    granspira 271 lokaler, varav två nya lokaler:

Essunga, Barne-Åsaka sn, Baltorp, 300 m O om Anders-Bengtsgården* betesmark

2005      sedd           OEr

 

Borås,                    ,  Osdal - Bråtområdet*

2005      98 ex          LEA

 

Raphanus raphanistrum  .................................................................................  åkerrättika

NY PÅ RÖDLISTAN     Mindre vanlig, mest i skogsbygderna. Gammal kulturföljeslagare i åkrar, trädgårdar. Missgynnas i det moderna jordbruket. 237 lokaler varav 2 nya:

Mölndal, Fässbergs sn, Kikåstippen*     soptipp

2005      1 ex            ELj

 

Göteborg, Lundby sn, Lindholmen, Polstjärnegatan 8*      ruderatmark

2005      1 ex            JöG, ELj

 

Rubus muenteri ..................................................................................  grönbladsbjörnbär

VÄSTGÖTAANSVAR   Troligen spontant invandrad. Finns närmast i Småland. i Oskarshamn, Döderhult och Fliseryd. Lokalen ifråga är den enda kända i västra Sverige, märkligt nog samma lokal som bergumsbjörnbär Rubus loehrii, som har sin enda svenska lokal här och syns vara spontant invandrad även den.

Göteborg, Bergum sn, ca 100 m S om Bergums kyrka                                           

2004      ca 5 ex        ELj

2005      ca 5 ex        ELj

 

Rubus norvegicus  ...........……………………….………………..........  västkustbjörnbär     

NY PÅ RÖDLISTAN   Ursprunglig i klippskrevor, strandsnår, bryn och på vägkanter på 12 lokaler (Vgfl s. 363) i Mölndal (1) och Göteborg (11 lokaler).

 

Sedum anglicum ......................................................................................  engelsk fetknopp

15 lokaler

Göteborg, Lundby sn: Torslandaviken, skäret nö Torsholmen*                       

2001      ca 200 ex    ELj

2005      ca 200 ex    Elj

RÖDLISTAN  FÖR  VÄSTERGÖTLAND

Fet stil = arten är ny / fått ny hotkategori, != höjts två kategorier, - = sänkts från tidigare kategori

hot

kat.

___

CR

vetenskapligt namn

(tidigare hotkategori)

____________________________

Acer campestre

svenskt namn

 

________________

naverlönn

aktuella lokaler

_______

0

kontroll 2005

______

-

nyfynd 2005

_____

-

EN

Agrostemma githago

klätt

6

-

-

VU

CR

Aira caryophyllea

Ajuga genevensis

vittåtel

kritsuga

1

0

-

-

-

-

EN

Allium carinatum

rosenlök

4

2

-

EN!

A. senescens

kantlök

1

-

-

VU

Alyssum alyssoides

grådådra

38

-

-

VU

Anagallis minima

knutört

17

-

-

NT

VU

Anemone sylvestris

A. vernalis (Pulsatilla ver.)

tovsippa

mosippa

0

117

-

2

-

-

NT

Anthemis arvensis

åkerkulla

748

-

-

CR

A. cotula

kamomillkulla

2

2

-

VU

Anthriscus caucalis

taggkörvel

3

1

-

NT

Aphanes australis

småfruk.jungfrukam

1

-

-

CR

Apium graveolens

selleri  

2

2

-

EN

A. inundatum

krypfloka

2

-

-

EN

Arenaria gothica

kalknarv

10

-

-

EN

Arnoseris minima

klubbfibbla

1

1

-

NT

Asperugo procumbens

paddfot

9

-

-

VU-

Asplenium adianthum-nigrum

glansbräken

1

1

-

VU

A. adulterinum

brunbräken

1

-

-

EN

Atriplex laciniata

sandmålla

1

1

-

EN

A. pedunculata

saltmålla

1

1

-

RE

Avena strigosa

purrhavre

0

-

-

EN

Baldellia ranunculoides ssp repen.

revsvalting

13

7

-

EN

Bidens radiata

grönskära

27

2

-

VU-

Botrychium matricariifolium

rutlåsbräken

16

7

-

EN

B. simplex

dvärglåsbräken

0

-

-

VU

Bromopsis benekenii

strävlosta

18

-

4

EN

Bromus arvensis

renlosta

4

-

-

EN

B. commutatus

brinklosta

2

2

-

EN

B. racemosus

ängslosta

0

-

-

EN

B. secalinus

råglosta

12

-

-

RE

Camelina alyssum

lindådra

0

-

-

VU

C. microcarpa ssp. microcarpa

sanddådra

47

-

-

RE

C. sativa

oljedådra

3

-

-

NT

Campanula cervicaria

skogsklocka

65

-

2

EN

Cardamine parviflora

strandbräsma

54

2

-

VU

Carduus acanthoides

piggtistel

7

-

-

VU

Carex hartmanii

hartmanstarr

15

-

-

EN

C. maritima

bågstarr

2

2

-

NT

VU

C. paleacea

C. pulicaris

strandstarr

loppstarr

3

271

1

-

-

-

VU

C. punctata

prickstarr

7

3

1

NT

C. vacillans

saltstarr

6

1

-

VU

Catabrosa aquatica

källgräs

37

-

-

VU

Centaurium erythraea var. erythr.

flockarun

2

2

-

NT

Cephalanthera rubra

rödsyssla

1

-

-

EN

Chenopodium murale

gatmålla

3

2

-

RE

C. urbicum

bymålla

1

1

-

CR

C. vulvaria

stinkmålla

0

-

-

VU

Chimaphila umbellata

ryl

51

1

-

NT

Consolida regalis

riddarsporre

36

-

-

VU

Coronopus squamatus

kråkkrassing

15

4

-

NT

Crassula aquatica (Tillaea aq.)

fyrling

11

-

-

RE

Cuscuta epilinum

linsnärja

0

-

-

VU

C. epithymum

ljungsnärja

2

2

-

RE

Cyperus fuscus

dvärgag

1

1

-

VU

Deschampsia setacea

sjötåtel

3

-

-

VU

Dianthus armeria

knippnejlika

5

1

-

NT-

NT

Digitaria ischaemum

Diphasiastrum x zeilleri

fingerhirs

mellanlummer

0

34

-

-

-

-

VU

EN!

D. tristachyum (Lycopodium)

Draba nemorosa

cypresslummer

sanddraba

62

1

3

-

EN

Dracocephalum ruyschiana

drakblomma

68

-

-

EN

D. thymiflorum

rysk drakblomma

0

-

-

VU

Drymocallis rupestris

trollsmultron

243

1

1

VU

Elatine hexandra

skaftslamkrypa

16

-

-

VU

E. orthosperma

nordslamkrypa

0

-

-

NT

Epipogium aphyllum

skogsfru

4

4

-

EN

Eryngium maritimum

martorn

2

1

-

VU

Euphorbia exigua

småtörel

0

-

-

VU

Euphrasia micrantha

ljungögontröst

59

1

-

RE

E. rostkoviana ssp montana

ängsögontröst

0

-

-

EN

E. rostkoviana ssp rostkoviana

stor ögontröst

14

8

-

EN

Falcaria vulgaris

skärblad

2

1

-

NT

Festuca altissima

skogssvingel

38

-

-

EN

Filago vulgaris

klotullört

1

-

-

RE

Galium spurium ssp.spurium

linmåra

0

-

-

NT

G. suecicum var. vestrogoticum

västgötamåra

146

-

1

NT

Genista tinctoria ssp. tinctoria

liten färgginst

98

-

-

VU

Gentiana pneumonanthe

klockgentiana

154

-

2

EN

Gentianella campestris ssp. baltic.

kustgentiana

3

1

-

VU

G. campestris ssp.campestris

fältgentiana

61

-

-

NT

Geranium bohemicum

svedjenäva

19

-

2

EN

G.  lanuginosum

brandnäva

1

-

-

EN

G. palustre

kärrnäva

0

-

-

NT-

Glaucium flavum

strandvallmo

0

-

-

NT

Gymnadenia odoratissima

luktsporre

2

2

-

VU

Gymnocarpium robertianum

kalkbräken

8

1

-

EN!

Gypsophila muralis

grusnejlika

8

-

2

VU

Herminium monorchis

honungsblomster

16

13

2

VU

Holosteum umbellatum

fågelarv

2

1

-

EN

Hordeum secalinum

ängskorn

0

-

-

EN

Hypericum humifusum

dvärgjohannesört

2

2

-

EN

H. pulchrum

hedjohannesört

0

-

-

NT

H. tetrapterum

kärrjohannesört

2

1

-

EN

Hypochoeris glabra

åkerfibbla

2

-

-

CR

Ilex aquifolium

järnek

1

-

-

NT

Inula ensifolia

svärdkrissla

0

-

-

NT

Isolepis fluitans

flytsäv

35

-

-

EN

I. setacea

borstsäv

1

-

1

EN

Juncus capitatus

huvudtåg

0

-

-

NT

EN

J. inflexus

Kickxia elatine

blåtåg

spjutsporre

0

0

-

-

-

-

EN

Lappula squarrosa

piggfrö

1

-

-

VU

Lathyrus tuberosus

knölvial

17

-

-

NT-

Lavatera thuringiaca ssp. thuring.

gråmalva

2

-

-

VU

Leersia oryzoides

vildris

7

-

-

NT

Leonurus cardiaca

hjärtstilla

41

-

1

NT

Limonium vulgare

marrisp

17

-

-

NT

NT

Limosella aquatica

Lithospermum officinale

ävjebrodd

stenfrö

33

20

-

-

-

-

RE

Lolium remotum

linrepe

0

-

-

RE

L. temulentum

dårrepe

0

-

-

NT

Lotus tenuis

smal käringtand

2

1

-

NT-

Lunaria rediviva

månviol

12

-

-

EN

Luzula sylvatica

storfryle

3

1

-

NT

Lycopodiella inundata

strandlummer

71

-

-

NT

Lythrum portula

rödlånke

105

-

-

VU

Malva pusilla

vit kattost

15

2

1

EN

Marrubium vulgare

kransborre

1

1

-

EN

Medicago minima

sandlusern

1

-

-

NT

Melampyrum cristatum

korskovall

18

-

-

CR

Melilotus dentatus

strandsötväppling

0

-

-

EN

Mentha ´gracilis

ädelmynta

6

1

-

EN

Mertensia maritima

ostronört

0

-

-

VU

Microstylis monophyllus

knottblomster

1

1

-

EN

Misopates orontium

kalvnos

10

6

-

VU

Mulgedium quercinum

karlsösallet

1

-

-

EN

Nepeta cataria

kattmynta

11

4

-

VU

Neslia paniculata ssp. paniculata

korndådra

12

1

-

EN

Ornithopus perpusillus

dvärgserradella

2

1

1

EN

Orobanche elatior

klintsnyltrot

4

-

-

EN

O. reticulata

tistelsnyltrot

13

4

-

EN

Parapolis strigosa

ormax

0

-

-

NT

Pedicularis sylvatica

granspira

271

-

2

VU

Persicaria foliosa

ävjepilört

1

-

-

EN

Petrorhagia saxifraga

klippnejlika

0

-

-

VU

Phleum arenarium

sandtimotej

0

-

-

VU

Pilularia globulifera

klotgräs

11

-

-

NT

Pimpinella major

stor bockrot

0

-

-

NT

Poa remota

storgröe

9

-

-

VU

EN

Polygala comosa

Polystichum aculeatum

toppjungfrulin

uddbräken

6

1

-

1

-

-

EN

Potamogeton acutifolius

spetsnate

4

1

1

VU

P. compressus

bandnate

5

-

1

NT-

P. friesii

uddnate

3

-

-

EN

P. rutilus

styvnate

3

-

-

EN

P. trichoides

knölnate

15

11

-

VU

Potentilla anglica

revig blodrot

2

2

-

EN

Pseudorchis albida ssp albida

vityxne

13

9

-

RE

Pulicaria vulgaris

loppört

0

-

-

EN

Pulmonaria angustifolia 

smalbladig lungört

169

-

-

VU

Radiola linoides

dvärglin

127

-

-

VU

Ranunculus arvensis

åkerranunkel

1

-

-

NT

EN

Raphanus raphanistrum

Rhinanthus serotinus ssp apterus

åkerrättika

åkerskallra

237

3

-

-

2

1

CR

Rorippa microphylla

bäckfräne

0

-

-

EN

R. nasturtium-aquaticum

källfräne

0

-

-

EN

Rosa elliptica ssp inodora

västkustros

10

4

3

NT-

R. obtusifolia (tomentella)

flikros

1

-

-

CR

R. pimpinellifolia

pimpinellros

0

-

-

EN

EN

Rubus cyclomorphus

R. dissimulans

hjärtbjörnbär

bohusbjörnbär

6

1

-

-

-

-

VU

R. lagerbergii

filtbjörnbär

11

-

-

VU

R. lamprocaulus

naggbjörnbär

2

-

-

CR

R. loehrii

bergumsbjörnbär

1

1

-

NT-

R. muenteri

grönbladsbjörnbär

1

1

-

NT

NT

R. norvegicus

R. pruinosus

västkustbjörnbär

hallonbjörnbär

12

0

-

-

-

-

EN-

R. rosanthus

rosenbjörnbär

3

1

-

NT

R. scissus

nålbjörnbär

1

-

-

EN

Rumex conglomeratus

dikesskräppa

2

2

-

VU

Salix hastata ssp. vegeta

källblekvide

69

-

-

EN

Salvia pratensis

ängssalvia

1

-

-

EN

S. verticillata

kranssalvia

4

-

1

VU

Saxifraga hirculus

myrbräcka

2

2

-

NT

S. osloënsis

hällebräcka

0

-

-

EN-

Scandix pecten-veneris

nålkörvel

0

-

-

NT-

Sedum anglicum

engelsk fetknopp

15

1

-

NT-

Senecio aquaticus

vattenstånds

65

-

-

CR

S. erucifolius

flikstånds

0

-

-

NT

Setaria viridis ssp. viridis

kavelhirs

42

-

-

VU

Sherardia arvensis

åkermadd

4

1

-

RE

Solanum villosum ssp. miniatum

röd nattskatta

0

-

-

NT

Sparganium erectum ssp. neglect.

glansigelknopp

0

-

-

RE

Spergula arvensis ssp. maxima

jättespärgel

0

-

-

VU

Stachys arvensis

åkersyska

11

-

3

EN

S. officinalis

humlesuga

3

-

-

VU

Stipa pennata

fjädergräs

3

3

-

VU

Taraxacum decolorans

kalkmaskros

7

-

-

NT

T. duplidentifrons

svarttandad maskros

5

-

-

EN

T. egregium

smalfjäll. strandmaskros

0

-

-

EN

T. euryphyllum

bredskaft. fläckmaskros

9

-

-

EN-

T. larssonii

dalslandsmaskros

1

-

-

VU

T. litorale

liten kärrmaskros

6

-

-

NT

T. maculigerum

fläckmaskros

9

-

-

CR

VU

T. obtusilobum

T. praestans

fetmaskros

kvällsmaskros

1

6

1

-

-

-

EN

T. pseudosuecicum

sankmaskros

2

-

-

EN

T. ruberulum

skevmaskros

0

-

-

NT

T. spectabile

atlantmaskros

4

-

-

EN

T. vestrogothicum

västgötamaskros

4

-

-

NT

Taxus baccata

idegran

22

-

-

CR

Tephroceris palustris

kärrnocka

0

-

-

NT

Thesium alpinum

spindelört

1

-

-

VU

Thymus pulegioides

stortimjan

12

-

-

CR

Tilia platyphyllos

bohuslind

5

-

-

NT-

Tragopogon dubius

stor haverrot

0

-

-

VU

Valerianella dentata

sommarklynne

1

-

-

EN

Verbascum densiflorum

ölandskungsljus

0

-

-

EN

NT-

V. lychnitis

Vicia dumetorum

grenigt kungsljus

buskvicker

25

2

1

1

-

-

EN

V. pisiformis

ärtvicker

5

4

-

NT

V. villosa

luddvicker

51

-

-

EN

Vulpia bromoides

ekorrsvingel

1

-

-

VU

Zostera angustifolia

smal bandtång

4

-

-

VU

____

Z. noltii

____________________________

dvärgbandtång

____________________

4

____

-

____

-

____

 

                                                                                                             4575          164          35

Arter som lämnar rödlistan

 

EN

 

Aethusa cynapium ssp. segetalis

 

liten vildpersilja

 

0

 

-

VU

Alopecurus myosuroides

renkavle

4

-

NT

Beta vulgaris ssp. maritima

strandbeta

27

-

NT

Botrychium multifidum

höstlåsbräken

0

-

CR

Bromus lepidus

finlosta

1

-

EN

Centaurea nigra

svartklint

5

4

EN

Chaerophyllum aureum

guldkörvel

4

1

EN

C. bulbosum

rotkörvel

0

-

RE

Crepis nicaeensis

vallfibbla

0

-

NT

Cypripedium calceolus

guckusko

27

-

EN

EN

EN

Erucastrum gallicum

Festuca filiformis

F. heterophylla

kålsenap

finsvingel

skuggsvingel

6

2

1

-

-

1

EN

Galium pumilum

parkmåra

2

-

CR

Illecebrum verticillatum

glimmerört

1

1

CR

Koeleria macrantha

fin tofsäxing

0

-

EN

K. pyramidata

grön tofäxing

1

1

EN

Leontodon saxatilis

strimfibbla

0

-

EN

Mentha suaveolens

rundmynta

3

-

VU

Nonea versicolor

nonnea

6

-

EN

Onobrychis viciifolia

esparsett

1

-

EN

Orobanche minor

klöversnyltrot

0

-

EN

Phyteuma nigrum

blårapunkel

4

-

VU

P. spicatum

vitrapunkel

17

1

DD

Pilosella caespitosa

ängsfibbla

1

-

EN

Ranunculus acris ssp. friesianus

parksmörblomma

1

1

NT

R. sardous

sydsmörblomma

0

-

NT

Rubus fasciculatus

knippbjörnbär

0

-

CR

Silene dichotoma

gaffelglim

3

-

CR

Sisyrinchium montanum

gräslilja

0

-

 

 

ANTAL LOKALER     kontrollerade och nya

                                       aktuella lokaler        kontroll 2005        nya 2005

RE   Försvunna        12  taxa  (3 aktuella) ......................     5                           2                     -

CR   Akut hotade    14          (6) ...................................    12                           6                     -

EN   Starkt hotade   76        (59) ...............................      585                         87                    10

VU   Sårbara            60        (57) ...............................    1643                         56                    15

NT   Missgynnade    55        (46) ...............................    2330                         13                    10

                                                                          _______________________________________

                                                                                       4575                        164                    35

 
 

 

 

 

 

 
FLORAVÄKTARE  och  RAPPORTÖRER  2005

 

ABe       Anders Bertilsson, Mullsjö                           

ABo       Anders Bohlin, Trollhättan

ARS      Alf-Rune Sandberg, Fristad

BGu       Britta Gustafsson, Trollhättan

BeH       Bengt Hellberg, Åsarp

BHe       Birgitta Herloff, Göteborg

BHj        Bertil Hjortvall, Borås

BIg        Börje Ignell, Dalum

BJa        Bertil Jannert, Falköping

CDa       Christina Dahlqvist, Hällekis

CJL        Carl-Johan Lidén, Vara

EEk       Eva Ekeblad, Västra Frölunda

ELj        Erik Ljungstrand, Askim

ESa        Enar Sahlin, Hindås

G       Gösta Börjeson, Habo

GIv        Gösta Ivarsson, Habo

GJa        Gustav Jannert, Västra Frölunda

GTo       Gunilla Tochterman, Vallda

HAl       Hans Alexandersson, Vänersborg

IBe        Ingvar Bergström, Vallda

ICl         Ingvar Claesson, Blidsberg

IOl         Ingela Olsson, Göteborg

IWä       Irene Wängvik, Alingsås

JDa        Johan Dahlberg, Göteborg

JKu        Jan Kuylenstierna, Fjärås

 

JoG        Jonas Grahn, Umeå

JöG        Jörgen Grahn, Mölndal

KAJ       Kurt-Anders Johansson, Skövde

KEr        Kjell Eriksson, Borås

KHa       Kennet Hansson, Kinna

KjH       Kjell Hansson, Gråbo

LEA      Leif-Eric Aronsson, Borås

LGL      Lars-Göran Lindgren, Tidaholm

LHe       Lars Hellman, Lindome

LSu        Lennart Sundh, Falköping

LtA        Lennart Andersson, Trollhättan

MTh       Magnus Thorell, Mullsjö

OEr        Ove Eriksson,

OJa        Olof Janson, Götene

PAA      Per-Arne Arulf, Falköping

PFo        Per Forselius, Lerum

PLa        Peter Laudon, Varnhem

RGa       Roger Gahnertz,  Göteborg

RGC      Rolf-Göran Carlsson, Skövde

RPi        Roger Pihl

SLi         Sven Lilljebjörn, Lerum

SSu        Stellan Sunhede, Skövde

SSv        Sören Svensson, Hisings Backa

TNi        Tommy Nilsson, Virserum

UBA      Ulla-Britt Andersson, Trollhättan