Botaniska Föreningen i Göteborg

Medlemmarnas afton den 25 oktober 2001

Olika föreningsmedlemmar visade bilder, levande och pressade växter samt talade om botaniska minnen från sommaren som gått.

Lars Arvidsson börjde med att berätta om de äventyr han med Floravårdskommitten för lavar varit med om i Östergötland. De hade besökt några tämligen nyupptäckta lokaler för ärrlavar Sticta; i en bergbrant växte ett individ av S. fuliginosa, på klippor i en ekhage två av S. sylvatica, alla vitala. Trots ivrigt eftersökande i trakten, där liknande lokaler inte är alltför ovanliga, hade inga ytterligare bålar kunnat uppletas och man ställer sig frågan: varför är de så sällsynta? I en djup ravin hade Lars under letande efter lavar ofrivilligt kommit att bada med sin ficktelefon, vilken inte visat sig må helt väl av denna behandling.

Pelle Dalberg visade bilder från Föreningens långexkursion till Abisko, vilka ävenledes kompletterades med äldre bilder från de tidigare tillfällen då Föreningen besökt dessa nejder. Trots att temat för bildsviten sades vara att visa Lapp-porten fanns denna dock inte med på alla bilder. Bland de många arter vi fick se kan i synnerhet nämnas fjällklocka Campanula uniflora, dvärgranunkel Ranunculus pygmaeus och snöbräcka Saxifraga rivularis, en utsökt vacker fjällsmörblomma Ranunculus nivalis, snögräs Phippsia algida, murruta Asplenium ruta-muraria och alpstenbräken Cystopteris alpina från Lullehatjårro, tandmaskrosen Taraxacum cymbifolium, blommande fjällbrud Saxifraga cotyledon på Råtjovare, lappblågull Polemonium acutiflorum, blågröe Poa glauca och praktlav Xanthoria elegans på en fågeltopp, den svårfunna dvärgtätörten Pinguicula villosa växande överblommad på rostvitmossa Sphagnum fuscum samt lappvallmo Papaver radicatum ssp. hyperboreum vid Abiskoätnos strand.

Lars Jorulf berättade om ett möte med klockgentiana Gentiana pneumonathe och paret Anders och Karin Bohlin uppe på Hunneberg samt visade bilder av samma växt med ägg av alkonblåvinge från Remmene skjutfält. Han visade även bilder av fjällbrud från några platser på norska Vestlandet, där arten inte var så ovanlig, men där farorna med att stanna på de smala och krokiga vägarna lade hinder i vägen.

Erik Ljungstrand förevisade ett urval av ovanligare växter från resor i Norden. Ett vårbesök i Kullabygden gav sporskott av jättefräken Equisetum telmateia, blommande jordviva Primula vulgaris och storfryle Luzula sylvatica på den i fjol nyupptäckta lokalen ute på Kullaberg. Från Föreningens pingstexkursion till Österlen sågs fältnocka Tephroseris integrifolia och munkhätta Arum cf. maculatum. Claes Persson hade upptäckt brinklosta Bromus commutatus vid Frölunda Smedja. Från en högsommarresa till södra Skåne sågs åkerros Rosa agrestis och en möjlig sydäppelros R. cf. micrantha från Hörte, just där Heribert Nilsson visade sig ha samlat en liknade misstänkt ros 1901, 100 år tidigare. Erik hade deltagit i en intensiv botanisk resa till södra Finland, varifrån vi bl.a. fick se rysstarr Carex praecox på Sveaborg, den utsökt vackra finska näckrosen Nymphaea tetragona, av Erik återfunnen levande svepestarr Carex bohemica, liten jordgalla Gratiola neglecta, den försvinnande kransslamkrypan Elatine alsinastrum, den nordamerikanska inkomlingen apelsinbalsamin Impatiens capensis vid Lojosjön samt bäst av allt den nyligen upptäckta slöjmåran Galium schultesii som det inte hade varit det lättaste att få se. Blott genom byteshandel med svepestarren och kraftiga påtryckningar från en av det finska samhällets toppar lyckades Erik få se arten på dess ytterst hemlighållna lokal, dock utan att få veta var den var belägen. Från Abiskoturen fick vi se tandmaskrosen Taraxacum cymbifolium på närmare håll, liksom sydbergsfibbla Pilosella hyperborea och grizzlybräcka Boykinia richardsonii. En kort visit på Jylland hade gett dvärgtåg Juncus pygmaeus och tätnate Groenlandia densa, båda blott funna en gång för mer än 100 år sedan i Sverige. I Halmstad hade Cyperus eragrostis hittats av Kjell Georgson och vid Alelyckan släktingen dvärgag C. fuscus. Från en soptipp visades slutligen utsökt blommande kalebass Lagenaria siceraria och durra Sorghum bicolor.

Ingvar Nordin började med att visa ett antal växter från västligaste Hisingen, däribland strandloka Ligusticum scoticum, vitblommig åkertistel Cirsium arvense "f. floribus albis" och purpursandlök Allium vineale var. purpureum. Från Föreningens exkursion till Hökensås’ skarpa tallmoar visades cypresslummer Diphasiastrum tristachyum och mellanlummer D. x zeilleri, från den nyupptäckta lokalen norr om Varberg mycket vacker gulhö Parentucellia viscosa. Det är femte gången som arten har påträffats i Sverige; funnen av Ingvar Lenfors. På Skrea strand utanför Falkenberg växer sträv ambrosia Ambrosia psilostachya naturaliserad. Från Kågeröd i Skåne får vi se såväl kåltistel Cirsium oleraceum som platticka Ganoderma applanatum med galler av gallmyggan Agathomyia wankowiczi, från Botaniska trädgården i Dresden sjönöt Trapa natans, sumpfloka Helosciadium repens samt både bärmålla Chenopodium foliosum och smultronmålla C. capitatum. Slutligen visade Ingvar hjorttunga Phyllitis scolopendrium och gulkronill Hippocrepis emerus från Ekese i Ardre på Gotland samt päronrost Gymnosporangium sabinae (syn. G. fuscum, nom. illeg.) på gråpäron i DBW:s botaniska trädgård i Visby.

Eva Ekeblad förevisade pressade och färska skott av den mystiska ärtväxt hon funnit nära Frölunda torg i somras. De närvarande fick försöka sig på att gissa vad det kunde vara för någonting; Erik som hade sett den tidigare men då inte kommit till någon helt säker slutsats trots hjälp av ärtväxtspecialisten Per Lassen i Lund kunde till slut avslöja att han nu, på grundval av det nyinsamlade, färska materialet, kände sig säker på att det verkligen rörde sig om en gravt missbildad kråkvicker Vicia cracca.

Eva Andersson lät skicka runt sina pappersbilder från årets exkursioner, bland vilka kan nämnas följande arter från Abisko-exkursionen: fjällmyskgräs Hierochloë alpina, dvärghällebräken Woodsia glabella, klippveronika Veronica fruticans, rödnörel Minuartia rubella, rostull Eriophorum russeolum, fjällsvingel Festuca richardsonii, bågstarr Carex maritima (på rallarvägen) och skogsfru Epipogium aphyllum. Andra minnesvärda arter var stenkorsört Senecio squalidus på Björkö (till slut säkert bestämd), gulvicker Vicia lutea på Hisingen, olymptistel Carduus thoermeri och hårnarv Sagina micropetala från södra Skåne samt en vackert blommande melon Cucumis melo från Arendal.

Ulf Axelsson (som är ny medlem i Föreningen) berättade om sitt fynd av dvärgag Cyperus fuscus och förevisade levande material av densamma från lokalen vid Alelyckan i Nylöse sn. Här hade han påträffat mer än 100 exemplar, växande som ogräs i de fuktiga grusgångar som för några år sedan hade belagts med grus som närmast kommit från Ungern. Sannolikt hade arten kommit in till oss med detta grus och funnit en plats som den kunde trivas på. Arten hade inte setts levande i Sverige under de senaste 50 åren, varför många besökande botanister under hösten hade tagit tillfället i akt att få beskåda den rara växten. Från samma lokal visades även några andra ovanligare ogräs, grön amarant Amaranthus hybridus ssp. powellii och portlak Portulacca oleracea, vilka förekom som ogräs huvudsakligen i blomkrukor.Detta referat är nedtecknat av föreningens sekreterare utan medverkan av de som visat bilder. De som vill kommentera eventuella brister i innehållet bedes därför i första hand kontakta Botaniska Föreningen i Göteborg .

Tillbaka till andra föredrag


Botaniska föreningen i Göteborg