Medlemmarnas afton

Botaniska sommarminnen, torsdagen den 23 oktober 2003

Ingvar Bergström inledde med några bilder från en besök på Fuerteventura i slutet av februari. Vi fick se gul stallört Ononis natrix, huvudag Cyperus capitatus i sanden, de gulblommiga Reichardia tingitana och Asteriscussericeus (Asteraceae), isörten Aizoon canariense (Aizoaceae), den på önendemiska, kaktusliknande, riktaggiga jandiatöreln Euphorbia handiensis,snyltrotssläktingen Cistanche phelypaea som är helt gul (parasit påsaltörter) samt den vitblommiga isörten Mesembryanthemum nodiflorum växandeenstaka i sandfälten. Från Vallda fick vi se kungsängslilja Fritillariameleagris (såväl vit som rosarött schackrutig) och från Fjärås Bräcka backsippa Pulsatilla vulgaris, vilken har ökat just där (tack vare godröjning), detta till skillnad från den annars kraftiga tillbakagången iVästsverige. Från en resa till norska Vestlandet under senvåren sågs norskblåstjärna Scilla verna och jordviva Primula vulgaris, båda i full blom.Karholmen i Torslanda hade (bland mycket annat) gett en grekvädd Knautiamacedonica - ny för Norden! (funnen av Erik Ljungstrand). Föreningenslångexkursion till Västerbergslagen hade bjudit på bl.a. limfrö Collomialinearis i Kristinehamn, kal korsmåra Cruciata glabra nära Björneborg ochinte minst drakmålla Chenopodium schraderianaum, riklig som ogräs i enåker. Gula udden på Öckerö hyser strandsnärja Cuscuta europaea ssp.halophyta parasiterande på kråkvicker Vicia cracca, och åter på Karholmen får vi se kransmalva Malva verticillata och fältvädd Scabiosa columbaria (ny för Bohuslän, även den funnen av Erik).

Ingvar med sällskap hade deltagit i Botanikdagarna i Norrbotten, varifrånvi bl.a. fick se skyltad myggstarr Carex rariflora på Armasjärvimyren,bottenviksendemen hänggräs Arctophila pendulina och den östliga ryssnarvenMoehringia lateriflora, båda vid Vuono strax väster om Haparanda,polargullpudra Chrysosplenium tetrandrum (såväl i blom som i frukt) näraÖvertorneå samt fruktbärande finnmyrten Chamaedaphne calyculata ochkallgräs Scheuchzeria palustris på Sangismyren. Så åter till Bohuslän ochflorainventeringen: på Björkö blommar cikoria Cichorium intybus, på ruderatvid Karholmen växer gullbandslilja Lilium cf. auratum (namnförslag: YngveFredriksson), kardvädd Dipsacus fullonum, jungfrun i det gröna Nigelladamascena, sömntuta Eschscholzia californica, det numera sällsynta ogräsetmjukdån Galeopsis ladanum samt vackert blåblommande rysk martorn Eryngiumplanum. Från Hyppeln får vi se blommande strandvallmo Glaucium flavum ochrikligt med fyrling Tillaea aquatica i grunda hällkar. På Vallda Sandöväxer det gamla ogräset gråärt Pisum sativum var. arvense i en "vanskött" havreåker (upptäckt av Claes Persson). Från Tagene soptipp ser vi blommandesommarkungsljus Verbascum blattaria, sommarcypress Kochia scoparia ssp.scoparia, mexikansk spikklubba Datura innoxia samt sesam Sesamum orientalei blom och frukt (de båda sistnämnda nya för Bohuslän och funna av Erik).Ytterligare en vädd på Karholmen är ny för Norden: praktvädd Scabiosaatropurpurea; lokalen hyser även nyzeeländsk spenat Tetragonia tetragonioides (i blom och frukt) samt plymastilbe Astilbe chinensis (ny för Bohuslän).

En resa till København gav dvärgag Cyperus fuscus och borstsäv Isolepis setacea vid Hjortedam, samt rysk sodaört Salsola tragus mellan järnvägsspåren i frihamnen. På den skånska sidan av sundet uppsöker viLandskrona soptipp och skådar yvig kolvhirs Setaria italica, men måste sökaskydd för ösregnet i några kvarglömda betongrör. Åter på Karholmen ses röd sköldpaddsört Chelone lyonii jämte fjärilsblomster Schizanthus pinnatus och på Kalvsund vackert blommande rödmire Anagallis arvensis. Under Föreningens ruderatexkursion besöks Bråta med grusnejlika Gypsophila muralis (på grus!) och sumatrabinka Conyza sumatrensis. På Kikås soptipp sågs under exkursionen tyvärr inte de dvärgfackelblomster Lythrum hyssopifolia somIngvar hade upptäckt där (de hade tippats över), men nu får vi se dem påbild i alla fall. Däremot ger Gunnilse narcisstobak Nicotiana sylvestris,jätteverbena Verbena bonariensis, husarknappar Sanvitalia procumbens ochhårgurka Sicyos angulatus (ny för Sverige), samtliga funna av KjellHansson. Det hela avslutas med "byfånar beskådande bymålla" Chenopodiumurbicum vid Karholmen. (En illustrerad rapport från exkursionen finns på http://s-weeds.net/bfgruderat/bfgruderat2003.html.)

Lars Arvidsson tog så över och berättade om en sannolikt till Sverige nyinkommen rödalg, Gracilaria cf. antarctica [men enligt Inger Wallentinusbör den tills vidare kallas Gracilaria cf. asiatica] som påträffats avLars-Harry Jenneborg i form av stora röda "härvor" på flera platser iGöteborgs skärgård. Den kan möjligen ha tagit sig hit med barlastvatten ioceangående fartyg, men det mesta är ännu oklart.

Enar Sahlin berättade om den resa till Kreta som (den gamla) styrelsen för Västergötlands Botaniska Förening företog i våras efter de 18 års inventerande som utmynnade i "Västergötlands flora". De besökte då öns västra del under en vecka i slutet av april, då ek, björk och platanervecklar ut sina unga blad. Vi åker in mellan de branta stupen iTherisodalen upp mot Vita Bergen och stannar till där så är möjligt. Härväxer den rödblommiga cistrosen Cistus creticus med sina skrynkligakronblad jämte blå snokört Echium plantagineum. Vi kommer så in i enlummig, vattenrik dalgång där vi får se getoxalis Oxalis pes-caprae,flugblomstret Ophrys fusca ssp. iricolor och den vita, sirliga Cyclamencreticum. Uppe i bergen, på Omalosplatån, blommar rikligt medbukettanemoner Anemone coronaria med färg varierande från rött över violetttill blått, men även den endemiska tulpanen Tulipa bakeri (röda blommor medgul bas) på betade marker, jämte mycket annat att förtiga. En klumpformigtförgrenad buske väcker vår nyfikenhet; det visar sig vara en hårt betadstenek Quercus ilex. Längre åt sydöst, nere i Imbrosravinen, växer detstickiga riset Sarcopoterium spinosum (Rosaceae) och den gulblommigajunkerliljan Asphodeline lutea, på bergväggen den likaledes gula Linumarboreum och bland stenar den rosa, endemiska Ricotia cretica(Brassicaceae). En dag ägnades åt strandfloran vid Falassarna i nordväst;här sågs sjölök Urginea maritima med stora, breda blad, samt bland snåren av johannesbrödträd Ceratonia siliqua bl.a. den rosa Orobanche pubescens,den blålila pärlhyacinten Muscari spreizenhoferi samt brokglim Silenecolorata som är vanlig här. I terrasserade olivodlingar blommar den taggigaginstsläktingen Calycotome villosa gult. Här ser vi även den vackert gulaPhlomis cretica (Lamiaceae) och i vägkanten den vitblommiga vårlöken Gageagraeca.

Enar hade även deltagit i Svenska Växtgeografiska Sällskapets exkursion till ryska Karelen i juli. En stor grupp svenska botanister fick då undersakkunnig rysk ledning möjlighet att studera floran i detta tidigarestängda område. Resan utgick från Helsingfors och gick genom finska Karelenöver till ryska. Vi skådar (det fordom svenska) Kexholms slott vid Ladogasvästra strand, men sedan bär det ut i vegetationen. På berghällar medtorrbacksflora blommar rikligt med drakblomma Dracocephalum ruyschiana ochi skogskanten står doftkörvel Chaerophyllum aromaticum i blom. Långtösterut vid en liten flod som mynnar ut i nordligaste Onega finns någraisolerade förekomster av strandtrav Cardaminopsis petraea; av specielltintresse för Bengt Jonsell. Vi får även se stor ormrot Bistorta officinalisblomma heltäckande i rikkärr.

Giorgio Peresutti lät oss få se några bilder från sin hembygd i nordöstra Italien: mjältbräken Ceterach officinarum på en klippvägg och blåblommig praktveronika Veronica teucrium (?) intill en stig. Han visade även vresros Rosa rugosa med nypon och frostbitna slånbär Prunus spinosa, båda från hösten på Styrsö.

Uno Unger visade upp levande material av en vackert blommande växt som han hade funnit på en stubbåker i Fjärås sn under fågelinventering i tjänsten. Han hade först tagit den för kalvnos, men blivit tveksam och visat den förErik Ljungstrand, som bestämt den till färgsporre Linaria maroccana. Denodlas ibland och påträffas sällsynt på soptippar, utfyllnader o.dyl., mensåvitt känt är detta första gången som den hos oss observerats somåkerogräs. Kanhända kommer den i framtiden att sprida sig ut över sådanalokaler.

Yngve Fredriksson förevisade en levande planta av trädtomat Cyphomandra betacea som han hade dragit upp ur frön från fruktkorgen vid LennartEngstrands föredrag på årsmötet i våras. Bladen har en karakteristisk, intehelt njutbar lukt som man lätt känner igen arten på, även i unga stadier.Han delade även ut ett antal krukor med småplantor av passionsfruktPassiflora edulis, vilkas frön kom från samma fruktkorg.

Bertil Gilsenius visade några mera ovanliga ogräs från sin trädgård: fodervial Lathyrus sativus med rödlila blommor, åkermadd Sherardia arvensis med blekblåa samt borstsäv Isolepis setacea. Han sände även runt en avsågad Salix-stam, på vilken ett utsökt vackert, stort exemplar av den rättovanliga kärnsvampen trollhand Hypocreopsis lichenoides fanns att beskåda.Den hade insamlats vid "färistvägen" i Rödbo sn, nära Göta älv. Han hade också med sig en stamknöl av svart hundrova Bryonia alba.

Greta Ekelund skickade runt en lök som hon funnit i sin trädgård, men ingen kunde säga vad det var.

Liliana Antov förevisade frukter av gul svärdslilja Iris pseudacorus och pimpernöt Staphylea pinnata.

Erik Ljungstrand berättade om två speciella växter som han hade sett för första gången, i Finnmarken nu i somras. Måndaggkåpa Alchemilla semilunaris är en storvuxen art som nyligen upptäcktes i Norge, men rimligen bör den ju ha vuxit utanför Kirkenes i snart sextio år, inkommen med ryska trupperunder andra världskriget - ett exempel på en s.k. polemochor (krigsspridd)växt. Neidensaltgräs (eller finnmarkssaltgräs) Puccinellia finmarchicaELVEN ined. är å andra sidan ett exempel på något så speciellt som en (så vitt känt) lokalendem god art i Nordnorge (dessutom en ytterstkarakteristisk art, väl skild från andra i släktet) som inte blivitupptäckt förrän i sen tid. Den har ännu inte fått någon publiceradvetenskaplig beskrivning.


Detta är ett referat nedtecknat av föreningens sekreterare utan medverkan av presentatörerna. De som vill kommentera eventuella brister i innehållet bedes i första hand kontakta Botaniska Föreningen i Göteborg .

Tillbaka till andra föredrag


Botaniska föreningen i Göteborg