Botaniska Föreningen i Göteborg

Växter jag mött - Medlemmarnas afton

Bildvisning av åtta medlemmar torsdagen den 27 oktober 2005

Innevarande möte utgjordes av "Medlemmarnas afton", varvid olika föreningsmedlemmar visade bilder och insamlade växter samt talade om botaniska minnen från sommaren som gått.

Pelle Dalberg fick inleda med några bilder från vinterstormen "Gudruns" härjningar i sydvästra Sverige: stora vindfällen, hyggen där man hade tagit ut vad som gick att tillvarata, samt oerhört stora "vedstaplar" utanför (Västra) Ljungby i Småland. Mera upplyftande var hans vårbilder från Söderåsen, där bokskogen Fagus sylvatica stod i sin skiraste grönska vid lövsprickningen. Från Marstrandsön fick vi se landskapsblomman vildkaprifol Lonicera periclymenum i full blom, men även en mycket grov gråpoppel Populus x canescens mitt inne i samhället, murreva Cymbalaria muralis och murruta Asplenium ruta-muraria på (just det!) murarna, såväl inne i staden som på Karlstens fästning, samt praktkungsljus Verbascum speciosum utanför den sistnämnda. I en mindre sjö längre västerut på Marstrandsön blommade vackert röd näckros Nymphaea alba f. rosea, med all säkerhet inplanterad, och ute på den närbelägna Högön fick vi se strandkvanne Angelica archangelica ssp. litoralis. Från Föreningens floravårdsexkursion efter rutlåsbräken Botrychium matricariifolium 6 juni (i hällande regn) fick vi se såväl rut- som månlåsbräken B. lunaria växa i en (i vanliga fall) torr beteshage på Hökensås, båda arterna synnerligen rikligt.

Från Föreningens långexkursion till Östergötland visades den underbara lokalen för stor sandlilja Anthericum liliago vid Somvik, där den stod i bästa blom tillsammans med slåtterfibbla Hypochoeris maculata, blodnäva Geranium sanguineum och hällebräken Woodsia ilvensis. På Kungshögarna utanför Mjölby såg vi backnejlika Dianthus deltoides, inom naturreservatet Norrö backar (= "Isberga") blommande luktvicker Vicia tenuifolia, den eftersökta rariteten luddvedel Oxytropis pilosa, samt i en smärre eutrof vattensamling både gulkavle Alopecurus aequalis och stor andmat Spirodela polyrrhiza. I kanten av en åker i byn Skedet prunkade åkerogräsen blåklint Centaurea cyanus (landskapsblomma) och kornvallmo Papaver rhoeas tillsammans med det vackra, men numera nog så sällsynta gräset renlosta Bromus arvensis. I det fagra landskapet mellan Linköping och Kisa besökte vi en artrik betesmark vid Groveda, där höjdpunkterna utgjordes av spindelört Thesium alpinum och ärtvicker Vicia pisiformis. Något längre söderut såg vi ögonpyrola Moneses uniflora i en mycket artrik sumpskog. I den gamla herrgårdsparken vid Åsmestad hade fransglimmen Silene multifida precis hunnit slå ut sina första blommor och i vägkanten utanför Mantorp stod ängssalvia Salvia pratensis i full blom, liksom raklostan Bromus erectus på Malmslätts f.d. järnvägsstation. I extremrikkärret Kärna Mosse lyste högvuxen gräsull Eriophorum latifolium, varunder det spensliga flugblomstret Ophrys insectifera blott saknade förmågan att surra. Vid Hagebyhöga besökte vi ett annat extremrikkärr, där vaxnycklar Dactylorhiza incarnata var. ochroleuca lyste som vaxljus i regnet, trots detta tilldrog sig dock oansenliga myggnycklar Liparis loeselii (och storsileshår Drosera anglica) större uppmärksamhet. Vid motorbåtshamnen i Stångån, mitt inne i Linköping, fick vi beundra kasgräs Scolochloa festucacea, varefter Pelle avrundade med skogsklocka Campanula cervicaria från Liljedals f.d. glasbruk i södra Värmland.

Giorgio Peresutti visade därefter bilder från sitt hemland, nordöstra Italien. Vi fick se en ogräsrik åker med bl.a. kornvallmo, en jordröksart Fumaria sp., åkerranunkel Ranunculus arvensis och inte minst venusspegel Legousia speculum-veneris. Inne i en mindre by växte krypoxalis Oxalis corniculata som ogräs i stentrapporna, varefter vi fick följa med upp i bergen, vars förr blomsterrika ängsmarker tyvärr håller på att växa igen sedan det tidigare nötbetet under sommarmånaderna numera mångenstädes har upphört. Vi fick dock se alpklocka Soldanella alpina, fjälltätört Pinguicula alpina, möjligen en bräckeart Saxifraga sp. (om det nu inte var en sippruta Isopyrum thalictroides?) samt en vackert vitblommande narvsläkting (möjligtvis en Sagina sp.). Längre ned, åt slovenska gränsen till, var bergen täckta av sommargrön lövblandskog, varuti blommande sabellilja Gladiolus sp., Mose brinnande buske Dictamnus albus, hästtunga Pentaglottis sempervirens och aklejruta Thalictrum aquilegiifolium prunkade var och en på sin ort. På en ålderstigen mur såg vi bergsspring (svartbräken) Asplenium trichomanes och även murreva, varefter Giorgio visade en ännu väl bibehållen bro från romartiden, kallad "Napoleons bro" emedan den franske kejsaren hade använt den under ett av sina fälttåg i dåvarande Österrike; numera låg dock bron i Slovenien.

Hans Starnberg lät oss sedan få beskåda ett antal äldre bilder av variationen inom det svåra släktet handnycklar Dactylorhiza. Vi fick se jungfru Marie nycklar D. maculata, typiska ängsnycklar D. incarnata och en möjlig hybrid dem emellan, de båda senare från Hjärtum, varifrån eventuellt även bilden av sumpnycklar D. traunsteineri kom. Den nära släktingen mossnycklar D. sphagnicola fick vi också se, men den hade fotograferats på Kroppefjäll i Dalsland. Några möjliga hybrider som ingen av de närvarande ville våga sig på att namnsätta fick avsluta inblicken i detta "kritiska" släktes variation.

Johan Grudemo förevisade kråkkrassing Coronopus squamatus från Sandarnas minigolfbana vid Ostindiegatan, möjligen en ny lokal för denna i Göteborg ej alltför sällsynta art. Därefter följde ett antal vackra bilder från en fantastisk lokal i Vättlefjäll, Högsjön i Bergum, där klockgentiana Gentiana pneumonanthe blommade i åtskilliga tusentals individ. Här fanns även "följearten" alkonblåvinge Maculinea alcon, samt för övrigt bl.a. granspira Pedicularis sylvatica, strandlummer Lycopodiella indundata, vitag Rhynchospora alba och brunag R. fusca. Johan kunde även tillfoga en bild av kärrgräshoppa Mecostethus grossus. Vi borde nog företa en exkursion till denna vackra plats någon gång i augusti nästa år…

Eva Andersson lät ett fotoalbum med "Växtåret 2005" cirkulera bland församlingen, i vilket bl.a kunde beskådas grusviva Androsace septentrionalis, kärrnocka Tephroseris palustris, pysslingmaskros Taraxacum platyglossum, stor sandlilja, luddvedel, myggnycklar, hårig korsmåra Cruciata laevipes, rödsyssla Cephalanthera rubra, gaffelglim Silene dichotoma, rysk drakblomma Dracocephalum thymiflorum, myrull Eriophorum brachyantherum, ängsklocka Campanula patula, guckusko Cypripedium calceolus, purpursandlök Allium vineale var. purpureum, dvärgsötväppling Melilotus indicus, vitnoppa Gnaphalium luteo-album, kryptörel Euphorbia prostrata, timvisare Hibiscus trionum, indianspikklubba Datura wrightii, strimtåg Juncus foliosus, rävamarant Amaranthus caudatus och rödsallat Prenanthes purpurea.

Liliana Antov hade tagit med sig två torra baljfrukter från sitt hemland Makedonien, båda sannolikt från odlade ärtträd, men tyvärr var ingen av de närvarande tillräckligt säker för att vilja föreslå artnamn åt dem.

Erik Ljungstrand hade nu, efter flera försök och med viss hjälp, äntligen lyckats få sin bildvisning (med hjälp en dataprojektor) att fungera. Vi fick se blårapunkel Phyteuma nigrum och rysk drakblomma, båda från Stöde i Medelpad där de har förekommit i åtminstone 100 år, samt skarptandad daggkåpa Alchemilla oxyodonta från locus classicus vid Hermanboda i Borgsjö, en av våra få skandinaviska endemer. Från en resa till Finland, huvudsakligen dess östra delar, visades ryssklematis Clematis sibirica i full blom i en för övrigt rätt ordinär barrskog ej långt från svenska gränsen. Arten är ännu inte påträffad hos oss, men finns säkerligen någonstans i Norrland… Huvudmålet för den finska resan var egentligen Oulanka nationalpark i Kuusamo, varifrån vi fick se fyra växter som i Norden endast förekommer där: finndraba Draba cinerea, blekbinka Erigeron acris ssp. decoloratus, ryskt blåtry Lonicera caerulea ssp. pallasii och brantfibbla Crepis tectorum ssp. nigrescens. De båda förstnämnda var lättåtkomliga inom nationalparken, men till blåtryt fick man ta en mycket lång omväg (för att slippa simma över Oulanka älv) och brantfibblan växte både ur resesynpunkt otillgängligt (lång bilresa och dito skogsvandring) och dessutom synnerligen svåråtkomlig i ett mer än 100 m högt stup, i vilket Erik hade vågat sig ut för att luppa holkfjällen och fotografera fibblan, men även lyckats komma åter utan att falla ned… Från Oulanka visades även den extrema rariteten flarkstarr Carex kotilaini från dess locus classicus, gungflyet vid stranden av tjärnen Tulilampi, där även slakstarr C. laxa hade behagat visa sig som en ytterligare "bonusart", utöver alla mygg, knott och bromsar.

Lägre söderut i Finland hade svepestarr C. bohemica återsetts på den lokal som Erik återfann för fyra år sedan, och i närheten av Jyväskylä hade äntligen en "önskeart" sedan länge kunnat fotograferas, sibiriskt stenbär Rubus humulifolius. Arten växer här på sin enda nordiska lokal, även om den egentligen genom bebyggelse har utrotats på den ursprungliga fyndplatsen; material därifrån räddades dock in i odling och har sedermera utplanterats och tagit sig på den nya lokalen. Emellertid hade de som kände till var arten för mer än tio år sedan återplanterades dött och kunskapen hade gått förlorad, men en vecka före Eriks besök återfanns den av kommunekologen Anna Uusitalo, som vänligt nog gärna åtog sig att förevisa den de svenska besökarna. Andra finska specialiteter som visades var finsk näckros Nymphaea tetragona och fåblommig förgätmigej Myosotis sparsiflora, den senare från Hertonäs park inne i Helsingfors. Den framstående finlandssvenske botanisten Kurt Nordman hade tagit med sig sällskapet ut på en tur i Ingå skärgård, där vi från en liten ö nästan "mitt ute i Finska viken" fick se klibbglim Silene viscosa, varefter Finlandsturen avrundades med ett besök hos kasgräset i Linköping. Vi fick även se några växter från en resa till södra Norge i augusti, då baggsötan Gentiana purpurea stod i sin vackraste fägring. Från Rogaland sågs strandrättika Raphanus raphanistrum ssp. maritimus, dansk stensöta Polypodium interjectum och mossbräken Hymenophyllum wilsonii, samtliga tre förevisade under SBF:s reguljära exkursion därstädes. Efter denna hade man även avlagt ett besök på en liten ö i närheten av Kristiansand, där en spontant nyinvandrad art, strandsilja Crithmum maritimum, hade kunnat beundras under överinseende av upptäckaren, norskan Tove Hafnor Dahl, som haft vänligheten att erbjuda båtskjuts och förevisa sitt fina fynd.

Aimon Niklasson avslutade med att även han visa några bilder med dataprojektor, dessa dock från Gibraltar. Vi fick se tidlöse-arten Colchicum lusitanicum växa i ökenartade klippskrevor på själva Gibraltarklippan, och vackert blåblommande (odlad) jakaranda Jacaranda mimosifolia; dessutom visade Aimon de djur som klippan nog är mest känd för, berberapa Macaca sylvana, Europas enda fritt levande apa.

 

Detta är ett referat nedtecknat av föreningens sekreterare utan medverkan av presentatörerna. För eventuella kommentarer angående innehållet kontakta därför i första hand Botaniska Föreningen i Göteborg .

Tillbaka till andra föredrag


Botaniska föreningen i Göteborg